Wideoszkolenie: Usługi opiekuńcze

Jak organizować usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania? Jak radzić sobie z brakiem wykwalifikowanej kadry i określonych standardów opieki? W jaki sposób kontrolować jakość wykonywanych usług opiekuńczych i SUO? Na czym polega dostępność tych usług w ramach programu „Opieka 75+”? Na czym polega przyznawanie usług opiekuńczych w trybie pilnym? Na czym będą polegały usługi sąsiedzkie?

od 529.00 zł

Szkolenie dedykowane pracownikom ośrodków pomocy społecznej, którzy zajmują się wydawaniem decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkaniadlaosób wymagających opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności


Zdobędziesz wiedzę na temat znowelizowanej Ustawy o pomocy społecznej, która weszła w życie z dniem 1 listopada
Podczas szkolenia online wyjaśnimy, co zmienia Ustawa o pomocy społecznej, czym jest usługa sąsiedzka, czy jest płatna oraz czy wymagane jest, żeby osoba do usług sąsiedzkich posiadała odpowiednie kwalifikacje. Z licznych kontroli NIK wynika, że w skontrolowanych OPS-ach nie posiadano diagnozy sytuacji osób potrzebujących. W części tych jednostek rozpoznania uwarunkowań dotyczących deficytów i potrzeb seniorów dokonano kilka lat temu, co w warunkach szybko postępującego starzenia się społeczeństwa powoduje, że zawarte w nich dane i wnioski przestają być aktualne, dlatego przygotowaliśmy szkolenie na temat wydawania decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych, podczas którego podpowiemy, jak zapewnić dostępność usług opiekuńczych dla dorosłych i dzieci, jaki jest ich zakres i kto o nich decyduje, w jaki sposób kontrolować jakość wykonywanych usług.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy musi być wskazanie lekarskie, aby przyznać usługi opiekuńcze?
 • Co należy rozumieć przez pojęcie „osoby samotnej” przy wypełnianiu wniosku?
 • Co zrobić, by zapewnić dostępność usług według zapotrzebowania?
 • Czy można wydać decyzję odmowną na wniosek o SUO, powołując się na fakt braku wykwalifikowanej opiekunki?
 • Od kiedy dokładnie klient jest objęty usługami w trybie pilnym - 10 dni kalendarzowych czy roboczych?
 • Z jakiej liczby usług specjalistycznych może korzystać chory?
 • Jak wydajemy decyzję o SUO świadczonych na rzecz osoby ubezwłasnowolnionej?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Usługi sąsiedzkie

 • Co to jest usługa sąsiedzka?
 • Czy pomoc sąsiedzka jest płatna?
 • Czy osoba do usług sąsiedzkich musi mieć odpowiednie kwalifikacje?
 • Jak oszacować koszt godziny usługi sąsiedzkiej?
 • Czy z usług sąsiedzkich może skorzystać osoba samotna, nieposiadająca wstępnych i zstępnych i niepozostająca w związku z małżeńskim? Czy osoba musi spełnić te trzy wymogi jednocześnie?
 • Czy MOPS może zatrudnić na umowę zlecenia osoby realizujące usługi sąsiedzkie, jeżeli w drodze przetargu zleca się usługi opiekuńcze firmie zewnętrznej?

2.Pytania uczestników, na które udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatniego szkolenia:

 • Chora jest objęta pomocą z hospicjum, które nie chce wystawić zaświadczenia o liczbie godzin rehabilitacji, a lekarz psychiatra zaleca 28 godzin miesięcznie. Jak przydzielić SUO?
 • Lekarz specjalista zlecił 40 godzin rehabilitacji. Matka zawnioskowała o 20. Wydaliśmy decyzję zgodnie z wnioskiem matki. Po miesiącu matka doniosła zaświadczenie, że korzysta z NFZ w wysokości 2 godzin miesięcznie. Czy teraz musimy pomniejszyć 40, czy 20 godzin?
 • Jeśli lekarz specjalista na zaświadczeniu lekarskim wypisze asystenta osoby niepełnosprawnej, to do kogo mamy zwrócić się o wyznaczenie zakresu usług? To rodzic decyduje, ile godzin chce? Czy sami to weryfikujemy? Jaka różnica w przyznaniu SUO w przypadku rehabilitacji dla dzieci a osoby dorosłej?
 • Wydaliśmy decyzję na logopedę w liczbie 6 godzin. Matka odwołała się do SKO. W decyzji mamy przepis art. 108. Czy na czas sprawy w SKO wstrzymujemy usługi?
 • Mamy osobę dorosłą po wypadku komunikacyjnym. Jest ubezwłasnowolniona i ma problemy natury psychicznej. Przedstawione zostało zaświadczenie od neurologa o potrzebie SUO w formie rehabilitacji. Czy w tym przypadku powinniśmy odmówić przyznania usług?

3. W trakcie szkolenia omówimy m.in.:

 • Co w przypadku, gdy osoba umrze w trakcie 10 dni przed wydaniem decyzji?
 • Co w sytuacji, gdy był jeden dzień usługi i trzeba zapłacić firmie?
  Co z odpłatnością jeżeli nie było wydanej decyzji?
 • Co w przypadku, gdy spadkobiercy na stałe mieszkają za granicą?
 • Czy opiekunki mogą być zatrudnione na umowę zlecenie, jeżeli firma realizuje usługi dla MOPS?
 • Czy OPS powinien przyznać SUO dla dziecka z autyzmem, jeżeli matka nie wykorzystuje świadczenia z innych systemów, takich jak oświata, czy NFZ, które są ustawowo zapewniane i nie powinny być zastępowane świadczeniami z pomocy społecznej?
 • Kto ma wydać zaświadczenie?
 • W jaki sposób przeprowadzić wywiad, jeżeli osoba jest leżąca lub bez kontaktu?
 • Czy do każdego wniosku SUO musi być nowe zaświadczenie od lekarza psychiatry?
 • Czy SUO dla dzieci może objąć hipoterapię, SI, terapię czaszkowo-krzyżową ?
 • Co w sytuacji, gdy matki chcą tyle godzin, ile wnioskuje lekarz ?
 • Czy w decyzji ma być zapisane , że od godzin wskazanych przez lekarza w zaświadczeniu odliczane są godziny wykorzystywane w ramach innych systemów ?
 • PRZYKŁAD: w październiku klientka złożyła dwa wnioski o przyznanie SUO. Pierwszy od października do grudnia, drugi od stycznia do grudnia kolejnego roku. Co zrobić z drugim wnioskiem ? Do wniosku dołączyła dwa zaświadczenia lekarskie na dwa okresy.
 • Jak traktować zaświadczenia bezterminowe?
 • Czy OPS musi zatrudnić wskazanego przez matkę terapeutę, jeśli ma zatrudnionego swojego terapeutę SI? Matka argumentuje to tym, że dziecko akceptuje tylko wybrane osoby, z którymi już ma zajęcia?
 • Kto powinien zapewnić materiały terapeutyczne? Rodzic czy terapeutka? Czy jest podstawa prawna, na którą można się powołać?

4. Czy usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mają charakter obligatoryjny?

 • Czy osoba, która ma rehabilitację refundowaną przez NFZ może starać się o specjalistyczne usługi opiekuńcze?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna do przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych?
 • Jakie choroby mogą być objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi (niepełnosprawność intelektualna, mózgowe porażenie dziecięce, alzheimer, schizofrenia)?
 • Czy można wydać decyzję odmowną na wniosek o SUO powołując się na fakt braku wykwalifikowanej opiekunki?

5. Jak radzić sobie z niedostępnością usług specjalistycznych?

 • Dlaczego SUO w niektórych gminach są dla dzieci i dla dorosłych, a w innych nie występują wcale?
 • Jaka jest procedura w momencie zbliżającego się terminu wydania przyznającej decyzji, w przypadku braku terapeuty, który mógłby świadczyć usługi?
 • Co w przypadku, gdy osoba umrze w trakcie 10 dni przed wydaniem decyzji?
 • Co zrobić, by zapewnić dostępność usług według zapotrzebowania?
 • Jak radzić sobie z brakiem wykwalifikowanej pomocy? Czy na usługi może przyjechać lekarz lub pielęgniarka?
 • Jak rozpoznać zapotrzebowanie na usługi w gminie?
 • Co zrobić, gdy przyjdzie rodzic z zaświadczeniem, że dziecko wymaga SUO, a nie ma na terenie gminy ani w sąsiednich miejscowościach placówek, które by podjęły się uczestnictwa w przetargu o wykonywanie tego typu usług?

6. Kto i w jakiej sytuacji powinien płacić za usługi – chory czy gmina?

 • Jakie jest kryterium dochodu w przypadku kiedy to chory płaci za usługi?
 • Czy 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wliczamy do dochodu, ustalając opłatę za specjalistyczne usługi?
 • Kto nalicza odpłatności za SUO?
 • Na podstawie jakich przesłanek możemy zwolnić z kosztów usług opiekuńczych?
 • W imieniu mamy wymagającej usług specjalistycznych podanie składa jej córka (pani leżąca, bez kontaktu). Pracownik socjalny przeprowadzał wywiad z córką i z jej podpisem oraz odciskiem kciuka Pani, której świadczone są usługi - nie jest ubezwłasnowolniona. Czy należy przyznać pomoc w formie UO z urzędu, nie naliczając odpłatności i wnioskować do prokuratury o ubezwłasnowolnienie?
 • Jak się zachować, kiedy klient/-ka nie wnosi opłaty za wykonane usługi opiekuńcze?
 • Czy soboty i niedziele są dniami wolnymi od pracy?
 • Czy opiekunce pozostawić czas na dotarcie do klienta, czy liczymy odpłatność za usługi łącznie z dojściem?

7. Jaka powinna być gromadzona dokumentacja przy składaniu wniosku o SUO?

 • Decyzja pod specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami. Jaki powinien być miesięczny wymiar świadczonych usług w sytuacji gdy usługa ma być świadczona 3x w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) i w różnych miesiącach wychodzi inaczej?
 • Czy w decyzji na specjalistyczne usługi opiekuńcze należy wskazać konkretnego specjalistę, który ma wejść w środowisko?
 • Czy musi być wskazanie lekarskie, aby przyznać usługi?
 • Czy lekarz rodzinny może wypisać wskazanie na usługi i w jakim zakresie usługi powinny być świadczone?
 • Co należy rozumieć przez pojęcie „osoby samotnej” przy wypełnianiu wniosku?
 • Czy na usługi opiekuńcze dla małżonków wystarczy jedno "wspólne" podanie? Jak wydać decyzje? Jedną czy dwie?
 • Jak postąpić w sytuacji, kiedy opiekun prawny osoby, która korzysta z usług specjalistycznych mieszka w miejscowości oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów i nie ma możliwości podpisywania codziennych kart pracy świadczonych usług opiekuńczych?
 • Jak wydajemy decyzję o usługach świadczonych na rzecz osoby ubezwłasnowolnionej?
 • Czy przy usługach wskazane są wywiady alimentacyjne?
 • Co w przypadku, gdy osobie przyznano usługi opiekuńcze i osoba trafia do szpitala?
 • Jaki dokument wydajemy w wypadku zgonu świadczeniobiorcy i kogo obciążamy odpłatnością w wypadku posiadania rodziny przez zmarłego?
 • Czy opiekunki wykonujące UO powinny mieć pełnomocnictwo od klientów z uwagi na operowanie ich środkami finansowymi?
 • Czy osoba, która ma wiek 75+ a jej dochód przekracza 250% KD, może zostać objęta Programem 75+?

8. Z jakiej liczby usług specjalistycznych może korzystać chory?

 • Czy podajemy średni miesięczny wymiar przyznawanych usług? Czy dzienny wymiar realizowany u klienta zawieramy na zgłoszeniu do agencji opiekunek ze wskazaniem dogodnych dni tygodnia? Czy konkretne dni i godziny usług opiekunki ustalają indywidualnie z podopiecznymi, czy OPS?
 • Kto decyduje o liczbie godzin usług opiekuńczych?
 • Ile godzin usług pracownik socjalny powinien wypisać dla dziecka?

9. Jakie są usługi specjalistyczne dla dzieci?

 • Dlaczego usługi dla dzieci w niektórych gminach realizują tylko placówki oświatowe?
 • Jak i w jakich godzinach realizować usługi dla dzieci, jeśli dziecko w ciągu dnia jest w szkole, a w godzinach popołudniowych nie ma już pracownika?
 • Jaka jest podstawa prawna, z której wynika, że na usługi specjalistyczne dla dziecka z wadą genetyczną ma być zaświadczenie od psychiatry?
 • Czy w trakcie wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci, które są wykonywane w domu, rodzic może opuścić mieszkanie /dom i zostawić dziecko samo z rehabilitantem?
 • Jak zakwalifikować dorosłą osobę całkowicie ubezwłasnowolnianą, uczącą się ? Czy można ja potraktować jako młodzież, w sytuacji w której przyznajemy specjalistyczne usługi opiekuńcze?
 • Jaka jest procedura w sytuacji, w której przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze dziecku z zaplanowanym wcześniej turnusem rehabilitacyjnym? Czy należy zawiesić wykonywanie usług? Wydać nową decyzję?
 • Czy wydając decyzję przyznającą godziny SUO według zaleceń lekarza należy odliczać liczbę godzin świadczonych w ramach zajęć szkolnych?
 • Czy powinny być przyznane usługi osobie z załączoną opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej z diagnozą: niepełnosprawność ruchowa ze wzmianką o zajęciach terapeutycznych integracyjnych? Czy jest to usługa, która wykonuje się domu?
 • Co robimy, jeśli dziecko nie chodzi do szkoły? Jak weryfikować, ile dziecko ma zajęć w szkole? Czy należy przyznać taką liczbę godzin, jaką zalecił lekarz w zaświadczeniu, czy odjąć od tej liczby godziny, które dziecko już realizuje w szkole (np. terapia logopedyczna, sensoryczna)?

10. Kto decyduje o zakresie usług?

 • Czy zakres usług powinien znajdować się w zaświadczeniu lekarskim, czy to pracownik socjalny decyduje, ile godzin przysługuje?
 • Czy można powiększyć zakres usług wydany przez lekarza?
 • Jaki jest zakres usług, gdy osoba posiada rodzinę?
 • W jakiej formie osoba niepełnosprawna powinna być objęta wsparciem?
 • W jaki sposób pomagać osobom, które nie mają możliwości zrobienia podstawowych zakupów?
 • Prawidłowa interpretacja zakresu usług według Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

11. Jak pracować z osobami chorymi psychicznie?

 • Jak namówić na odpowiedni typ wsparcia osobę chorą, której usługi zostały przyznane?
 • Jak nakłonić do współpracy osoby objęte usługami?
 • Co robić, jeśli osoba potrzebująca nie wpuszcza do domu?
 • Co robimy w sytuacji, gdy osoby samotne nie mają możliwości dotarcia do placówki medycznej?
 • Jak często można ponowić usługi? Czy można z nich korzystać dożywotnio?
 • Czy OPS może podpisać umowę zlecenie z sąsiadem osoby objętej usługami?
 • Jak zorganizować poszukiwanie wolontariuszy dla opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi?

Prowadzący

Agnieszka Jeżowska - starszy specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie. W OPS na stanowisku pracownika socjalnego zatrudniona jest od 2007 roku, od 2018 zajmuje się sprawami w Dziale Usług Opiekuńczych i Ośrodków wsparcia. Pełni również funkcję koordynatora w programie Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. W dziale, w którym pracuje, obsługiwanych jest około 200 środowisk, w których realizowane są usługi opiekuńcze w tym również usługi specjalistyczne. Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe - praca socjalna.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 529.00
18 grudnia 2023
od 529.00
05 stycznia 2024
od 529.00
06 lutego 2024
od 529.00
22 marca 2024
od 529.00
14 czerwca 2024
od 529.00
13 września 2024
od 529.00
26 listopada 2024

Podobne szkolenia