Wideoszkolenie: Środki trwałe

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jak sklasyfikować dany środek trwały, aby prawidłowo naliczyć amortyzację? Czy wszystkie nakłady powodują ulepszenie środka trwałego? Jak ewidencjonować grunty użytkowane wieczyście? Podział gruntu w księgach rachunkowych. Fotowoltaika w gminie - jakie środki trwałe powstają w wyniku montażu instalacji OZE? Jak ująć inwestycje proekologiczne w księgach rachunkowych urzędu?

od 599.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników działów finansowo-księgowych jednostek budżetowych, urzędów miast i gmin prowadzących ewidencję składników majątkowych, pracowników działów ewidencji mienia, skarbników, głównych księgowych i kierowników

Sklasyfikuj poprawnie środek trwały składający się z wielu elementów!
Szkolenie poprowadzi ekonomista i praktyk z 20-letnim doświadczeniem w zakresie środków trwałych i rachunkowości budżetowej, Inspektor w Referacie Księgowości Budżetowej i Płac. Podczas szkolenia prelegent przedstawi zasady prowadzenia właściwej ewidencji, poprawnej klasyfikacji majątku, jej likwidacji oraz inwentaryzacji środków trwałych. Podpowie, kiedy dany wydatek stanowi remont lub ulepszenie środka trwałego. Dodatkowo uczestnicy otrzymają obszerne materiały szkoleniowe, które mogą okazać się pomocne w powtórzeniu, ugruntowaniu i poszerzeniu zdobytej wiedzy.​​ Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak wyodrębnić poszczególne elementy, np. otwarte kąpielisko, gdzie znajdują się niecki, zjeżdżalnie, plac zabaw, układ elektryczny, pompy? Które urządzenia powinny być traktowane jako oddzielny środek trwały?
 • Jakie dokumenty są niezbędne dla gruntów, które są w użytkowaniu gminy, we władaniu gminy lub są własnością gminy?
 • Jakie zadanie inwestycyjne potraktować jako remont, a jakie jako ulepszenie?
 • Jakie dane w zakresie środków trwałych powinna zawierać informacja dodatkowa do bilansu?
 • Jak zaprezentować szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych?
 • Jakie środki trwałe powinna przyjąć gmina w wyniku budowy ogniw fotowoltaicznych?
 • Czy każda gmina powinna ustalić w polityce rachunkowości kwoty, od jakiej powinny być ewidencjonowane środki niskocenne?
 • Korekty środka trwałego - jak wygląda zmiana wartości środków trwałych, gdzie obniżamy podatek VAT z faktur zakupu?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Przykładowe tabele do informacji dodatkowej do bilansu w formie edytowalnych plików Excel - Dzięki przykładowym tabelom, które stosuje nasz prelegent w swojej codziennej pracy, nie musisz się zastanawiać, jako iż przepisy są nieprecyzyjne, a także oszczędzisz swój czas, ponieważ przechodzą one w nadzorze!

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy nazwa na OT musi całkowicie pokrywać się z nazwa ŚT z ewidencji szczegółowej?
 • Czy możemy wyszczególnić w polityce, że nie ewidencjonuje się ubrań, mundurów, hełmów, butów?
 • Gmina jest właścicielem majątku, który użytkuje OSP. Czy majątek należy przekazywać w użytkowanie na podstawie jakiejś umowy? Co z osobą odpowiedzialną za ten majątek?
 • Czy osobą odpowiedzialną za użytkowany majątek może być sołtys?
 • Budowa przedszkola, przy którym była budowana droga i parkingi – czy przyjmujemy jako jeden środek trwały, czy drogę i parkingi osobno?
 • Czy siłownię zewnętrzną można zaklasyfikować jako jeden środek trwały? Czy trzeba każde urządzenie ewidencjonować osobno? Co w przypadku, gdy jeden element ulegnie zniszczeniu?
 • Modernizacja remizy OSP. W skład zadania wchodzi budowa altany i zagospodarowanie terenu zieleni, parking i droga. Czy altanę należy przyjąć osobno, jeżeli jest trwale związana z gruntem?
 • Wydatki poniesione na inwestycję w roku 2022. Rozliczenie inwestycji miało miejsce w styczniu 2023 r. W czerwcu 2023 nadleśnictwo przesłało korektę decyzji na określoną kwotę. Czy korygujemy koszty zadania i pomniejszamy OT?
 • Czy przejęcie przez gminę porzuconego samochodu osobowego wycenionego na wartość 5 tys. zł przyjmujemy na 011 czy na 013?
 • Jak ująć park w ewidencji? Jakie KŚT?
 • Otrzymaliśmy z ministerstwa zestaw komputerowy. Zestaw ten na PT był o wartości 25 tys. zł. Czy powinniśmy go wycenić w aktualnej wartości rynkowej? Czy powinniśmy przyjąć go wg ich PT? Jeśli wycenić, to powinien to zrobić informatyk? Na podstawie jakiego dokumentu?
 • W roku ubiegłym przekazaliśmy budynek centrum kultury naszej jednostce podległej. W tym roku zakończyliśmy inwestycję dobudowy schodów do przekazanego budynku. Jak przyjąć rozliczenie inwestycji? Czy przekazujemy same nakłady jednostce i oni zwiększają wartość środka trwałego?
 • OSP z własnych środków modernizuje salę w remizie (nie bojówkę), będącą własnością gminy. Czy gmina może o tę wartość zwiększyć 011?
 • Jeżeli zmieniamy klasyfikację i tym samym zmienia się stawka amortyzacji, to czy należy wykonać korektę amortyzacji?
 • Przy budowie infrastruktury drogowej powstała stacja dla pasażerów, a jeden ze środków to zagospodarowanie terenu, w którym mieszczą się drzewa, krzewy, ławki i kosze. Czy wszystkie części amortyzujemy jedną stawką?
 • Czy kocioł jest elementem budynku?
 • Czy droga na cmentarzu powinna być w 109?
 • Czy na podstawie operatu zwiększamy wartość działki, jeżeli gmina sprzedaje działkę i wykonuje operat szacunkowy?
 • Co w sytuacji, gdy decyzja komunalizacji gruntu jest ostateczna w grudniu 2022 r., a PT ze starostwa wpłynęło w marcu 2023 r.?
 • Czy przeznaczenie gruntu może stanowić wyznacznik zakwalifikowania gruntu w środkach trwałych?
 • Czy do ceny nabycia wchodzi koszt szkolenia pracowników, koszty wdrażania i migracji w przypadku wprowadzenia zintegrowanego systemu w gminie?
 • Czy do wartości zestawu komputerowego wliczamy wartość programowania zakupionego razem z komputerem, czy oprogramowanie zaliczamy do WNiP?
 • W miejsce parkingu rowerowego po 10 latach został zrobiony nowy parking z nową nawierzchnią i stojakiem. Czy likwidujemy stary stojak na rowery?
 • Czy komisja likwidacyjna może opisać, że plac zabaw został rozebrany i zutylizowany (spróchniałe elementy drewniane), czy musimy udokumentować, że oddaliśmy to do firmy zewnętrznej?
 • Kto podpisuje inwentaryzację środka trwałego?
 • Co w sytuacji, gdy zapiszemy w polityce rachunkowości konto 013 od 500zł? Jak przeprowadzić inwentaryzację pełną, jeżeli jeden kalkulator kosztuje 300 zł a drugi 600zł?
 • Co zrobić z meblem, który był przyjęty na konto 013 i został zlikwidowany w 2021 r., a teraz się znalazł? Czy powinniśmy go ujawnić i wycenić jeszcze raz?
 • Jaki zapis należy sporządzić w polityce rachunkowości, jeżeli inwentaryzację chcemy sporządzić za pomocą czytnika?

Środki trwałe, etapy i proces przyjęcia środka trwałego na majątek jednostki

 • Co to są środki trwałe – w ujęciu ustawy o rachunkowości i w ujęciu podatkowym. Wykaz dokumentów, które budują gospodarkę majątkiem jednostki
 • Pojęcie środki trwałe w budowie, w jaki sposób przyjmować zakończone inwestycje do ewidencji środków trwałych, w tym inwestycje z dofinansowaniem z Unii Europejskiej?
 • Kto akceptuje przyjęcie środków trwałych i kto odpowiada za majątek jednostki?
 • Z jaką datą przyjmować ŚT, jeżeli protokół jest w jednym miesiącu, a faktury dotyczące danego środka trwałego w kolejnych miesiącach? Czy czekać do momentu otrzymania wszystkich faktur czy z datą protokołu?
 • Czy oprócz programu do ewidencjonowania środka trwałego musi być prowadzona dodatkowa, papierowa wersja karty środka trwałego?
 • Jak ewidencjonować zakupy z Funduszu Sołeckiego? W jaki sposób przekazywać te zakupy? Czy ma to być na podstawie umowy użyczenia? Rzecz fizycznie znajduje się w danym sołectwie i jest przez nią użytkowania
 • Co należy zrobić ze środkami trwałymi w momencie zwiększenia kwoty z 500 zł na tysiąc złotych
 • Czy OT budowy nowego obiektu lub modernizacji powinna zawierać nadzór inwestorski? Czy OT sporządza osoba merytoryczna, czy księgowość w konsultacji z działem merytorycznym?
 • Czy można na jednym OT wykazać całą inwestycję i w programie rozdzielić na poszczególne elementy?
 • Czy nazwa na OT musi całkowicie pokrywać się z nazwa ŚT z ewidencji szczegółowej?
 • Czy meble zawsze mogą być na 013?
 • Gmina odziedziczyła nieruchomość, w skład której wchodzi budynek gospodarczy w bardzo złym stanie technicznym, nadaje się do rozbiórki. Czy mimo złego stanu przyjmujemy go na stan środków gminy i dokonujemy odpisów amortyzacyjnych?
 • Jeżeli przekazujemy środek trwały jednostce organizacyjnej, to czy sam dokument PT wystarczy? Czy trzeba stworzyć dodatkową decyzję przekazania?
 • Czy możemy wyszczególnić w polityce, że nie ewidencjonuje się ubrań, mundurów, hełmów, butów?
 • Gmina jest właścicielem majątku, który użytkuje OSP. Czy majątek należy przekazywać w użytkowanie na podstawie jakiejś umowy? Co z osobą odpowiedzialną za ten majątek?
 • Czy osobą odpowiedzialną za użytkowany majątek może być sołtys?

Jak dany środek trwały sklasyfikować? Jak właściwie rozdzielić i przyjąć na majątek jednostki wybudowany nowy środek trwały?

 • Klasyfikacja Środków Trwałych. Do czego zakwalifikować dany środek trwały, w której grupie dokładnie powinien się on znaleźć?
 • Do której grupy klasyfikacji środków trwałych zaliczyć konkretne inwestycje?
 • Jak wyłuskać poszczególne elementy np. otwarte kąpielisko, gdzie znajdują się niecki, zjeżdżalnie, plac zabaw, układ elektryczny, pompy? Które urządzenia powinny być traktowane jako oddzielny środek trwały, a które nie?
 • Do czego zakwalifikować środki wymienialne w przypadku budynku? Która to ma być grupa?
 • Jak rozdzielać środki trwałe, zwłaszcza przy zadaniach inwestycyjnych - drogi, oświetlenia, łączenia budynku z wyposażeniem?
 • Jak kwalifikować zespoły komputerowe? Czy indywidualnie, czy razem, np.: drukarka, komputer, zasilacz? Jak należy zdjąć tylko zepsuty komputer ze środka trwałego?
 • Jak klasyfikować park rekreacyjny? Czy rozbijać na ścieżki i sprzęty?
 • Jak postąpić w przypadku siłowni? Jak przeprowadzić likwidację, kiedy zepsuje się jedno z urządzeń na siłowni?
 • Jak zaklasyfikować budowę drogi, przy której znajduje się oświetlenie, kanalizacja – razem, czy osobno? Czy to zależy od indywidualnego obiegu dokumentów?
 • Jak zaklasyfikować sieci w drogach? Czy zieleń izolacyjna powinna być środkiem trwałym?
 • Do której grupy zaklasyfikować plac zabaw? Czy klasyfikujemy pojedyncze urządzenia, czy razem?
 • Jak klasyfikować środek trwały, jeśli inwestycja składa się z różnych elementów: drogi, nasadzenia, pas zieleni, chodniki? Czy nasadzenie przy drodze to wykończenie tej drogi? Jak traktować nasadzenia i odcinki zieleni w parkach?
 • Jak zaklasyfikować kontenery występujące w sołectwach, przerobione na pomieszczenia gospodarcze z przyłączeniami i zapleczem sanitarnym?
 • Klasyfikacja środków trwałych - urządzenia, maszyny, które są środkami trwałymi w klasyfikacji, ale ich wartość jest poniżej 10 000 zł, np. laptop za 2000 zł? Czy to jest środek trwały, czy nie?
 • Jak ujmować pierwsze wyposażenie? Czy to jest dobrze naliczone z kontem 080? Jak kwalifikować środek trwały do wyposażenia? Jakie środki trwałe od razu księgować w koszty, a jakie w ewidencji ilościowo-wartościowej?
 • Czy do wartości zestawu komputerowego wliczamy wartość oprogramowania zakupionego razem z komputerem, czy oprogramowanie zaliczamy do WNiP?
 • Jak zakwalifikować wiaty rekreacyjne? Jak zakwalifikować wóz semizacyjny?
 • Jak prawidłowo zaklasyfikować panele fotowoltaiczne?
 • Dozownik stojący do dezynfekcji rąk - jaki rodzaj klasyfikacji środka trwałego?
 • Jak sklasyfikować dany środek trwały, aby prawidłowo naliczyć amortyzację?
 • Zakupiliśmy lampy LED w ramach projektu „Modernizacja oświetlenia w gminie”. Zostały zamontowane na słupach należących do PGE. Jak przyjąć lampy w ewidencji ŚT, jaką klasyfikację nadać?
 • Gmina zakupiła kocioł gazowy i tego samego dnia protokołem przekazania z dn. 20 grudnia 2022 przekazała ŚT do jednostki. Czy szkoła ma sporządzić dokument LT wymontowanego kotła, a później dokumentem OT wnieść na stan wartość nowego kotła?
 • KŚT 290 - wiaty rekreacyjne czy to jest prawidłowe zakwalifikowanie?
 • Jaką stawkę należy przyjąć dla placów zabaw? Co zrobić w przypadku, gdy zastosowano stawkę 4,5%, a powinna być stawka 2,5%? Urządzenia w całości wykonane są z drewna
 • Gmina zakupiła instrumenty muzyczne. W chwili wystawienia faktury zostały one przekazane do jednostki podległej. Czy gmina musi przyjąć je na stan, jeszcze przed przekazaniem?
 • Czy tablice informacyjne w inwestycji należy doliczyć do wartości środka trwałego?
 • Czy gmina może przyjąć do ewidencji pomnik upamiętniający obrońców miasta, wybudowany przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta? Pomnik jest w złym stanie technicznym i wymaga remontu, a Towarzystwo Przyjaciół Miasta nie ma funduszy na jego utrzymanie
 • Czy zakup urządzenia o wartości powyżej 10 tysięcy ewidencjonujemy na koncie 011, czy 013?
 • Budowa przedszkola, przy którym była budowana droga i parkingi – czy przyjmujemy jako jeden środek trwały, czy drogę i parkingi osobno?
 • W jaki sposób przyjąć na środki trwałe przydomowe oczyszczalnie ścieków, które zostały wybudowane u mieszkańców?
 • Jak ewidencjonować zakupy z funduszu sołeckiego, które są przekazywane sołectwom?
 • Na jakiej podstawie można przekazać komputer podległej jednostce? Co należy wpisać w PT?
 • Czy rolety na budynku zwiększają wartość budynku? Czy jest to odrębny ST?
 • Czy altanę na placu zabaw traktuje się jako odrębny środek trwały?
 • Czy siłownię zewnętrzną można zaklasyfikować jako jeden środek trwały? Czy trzeba każde urządzenie ewidencjonować osobno? Co w przypadku, gdy jeden element ulegnie zniszczeniu?
 • Co w przypadku, gdy zakwalifikowaliśmy plac zabaw w grupie 8?
 • Jeżeli w ramach jednego ogrodzenia jest plac zabaw i siłownia to należy traktować to jako dwa obiekty czy jeden obiekt?
 • Czy szambo jest wartością budynku? Czy traktowane jest jako oddzielny obiekt?
 • Czy pompy zakupione do oczyszczalni ścieków o wartości 8 tysięcy złotych należy przyjąć na 013. Czy zwiększyć wartość istniejącego środka trwałego?
 • Co w sytuacji, gdy w środku trwałym stacji uzdatniania wody, wymontowano zepsutą pompę, a następnie zamontowano nową, o wartości 3,5 tysiąca złotych? Starą pompę oddano do regeneracji i jest teraz zdatna do użytku. Jak postąpić w takiej sytuacji?
 • Jak należy potraktować przydrożne kapliczki KST?
 • Czy można przyjąć do ewidencji pomnik upamiętniający obrońców miasta, wybudowany przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta?
 • Czy koszty transportu zakupionych ubrań ochronnych dla OSP, o wartości jednostkowej około 2 tysięcy złotych, zwiększają wartość tych ubrań?
 • Jeżeli formą władania jest administrowanie, to w czyjej ewidencji bilansowej powinny być środki?
 • Jak ująć zakup systemu sterowania oświetleniem ulicznym w liczbie 23 sztuk (wartość jednej sztuki to 1844,25 zł) do ŚT? Czy stanowi to modernizację oświetlenia?
 • Jeżeli wpisujemy zbiorczy środek, to czy poszczególne elementy powinny mieć ustaloną wartość i wprowadzone w charakterystyce?
 • Mamy altanę wbudowaną w grunt. Ławki i stoły są ruchome. Są także nasadzenia i utwardzony plac. Czy ławki i stoły należy nanieść osobno, czy jako jeden środek 291?
 • Czy pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej księgujemy w wartości budynku?
 • Czy wykonany mural traktujemy jako oddzielny środek trwały? Czy zwiększa on wartość budynku?
 • Kiedy sporządzić dokument OT w przypadku inwestycji na drogach?
 • Czy w sprawozdaniu GUS SG-01 wykazuje pozostałe środki trwale z konta 013?
 • W ramach zadania „Modernizacja Szkoły Podstawowej” mamy FV na promocję projektu w prasie, zakup tablicy pamiątkowej oraz montaż siatek ochronnych przed ptakami. Czy wartości tych FV należy uwzględnić w OT? Czy zaksięgować jako bez efektu rzeczowego?
 • Gmina ma w ewidencji budynek świetlicy wiejskiej, w którym jest również OSP (parter budynku) i świetlica wiejska (na piętrze). Jeżeli chcemy rozdzielić osobno na dwa obiekty pod kątem prowadzonych działalności, to w jaki sposób ustalić wartość początkową? Czy dzieląc wartość finansową na pół? Czy należy wykonać operat szacunkowy?
 • Czy plac zabaw powstały w wyniku zrealizowanej inwestycji można wprowadzić jako zbiorczy środek trwały? Czy każde urządzenie może być osobno? Jak inwentaryzować w przypadku, gdy plac zabaw wprowadzimy zbiorczo?
 • Modernizacja remizy OSP. W skład zadania wchodzi budowa altany i zagospodarowanie terenu zieleni, parking i droga. Czy altanę należy przyjąć osobno, jeżeli jest trwale związana z gruntem?
 • Zakupiono zestaw zabawowy o wartości 12,5 tys. zł, nie mamy nadanego paragrafu inwestycyjnego. Czy w tym przypadku możemy wprowadzić zestaw na 011 lub 013?
 • Do remizy OSP zakupiono bramę roletową za kwotę 17 tys. zł jako zadanie inwestycyjne. Jak przyjąć bramę na stan? Czy jako zwiększenie wartości OSP, czy jako osobny środek trwały?
 • Czy możemy przekazać nakłady dot. fotowoltaiki do jednostek organizacyjnych miasta? Czy najpierw powinniśmy wprowadzić je do ewidencji środków trwałych i przekazać dokumentem PT?
 • Jaką wartość początkową środka trwałego należy przyjąć w przypadku, gdy jest to droga, która została utwardzona destruktem lub darowanym materiałem? Nakład został poniesiony w ramach kosztów remontowych
 • Wydatki poniesione na inwestycję w roku 2022. Rozliczenie inwestycji miało miejsce w styczniu 2023 r. W czerwcu 2023 nadleśnictwo przesłało korektę decyzji na określoną kwotę. Czy korygujemy koszty zadania i pomniejszamy OT?
 • Czy przejęcie przez gminę porzuconego samochodu osobowego wycenionego na wartość 5 tys. zł przyjmujemy na 011 czy na 013?
 • Jak ująć park w ewidencji? Jakie KŚT?
 • Otrzymaliśmy z ministerstwa zestaw komputerowy. Zestaw ten na PT był o wartości 25 tys. zł. Czy powinniśmy go wycenić w aktualnej wartości rynkowej? Czy powinniśmy przyjąć go wg ich PT? Jeśli wycenić, to powinien to zrobić informatyk? Na podstawie jakiego dokumentu?
 • W roku ubiegłym przekazaliśmy budynek centrum kultury naszej jednostce podległej. W tym roku zakończyliśmy inwestycję dobudowy schodów do przekazanego budynku. Jak przyjąć rozliczenie inwestycji? Czy przekazujemy same nakłady jednostce i oni zwiększają wartość środka trwałego?
 • OSP z własnych środków modernizuje salę w remizie (nie bojówkę), będącą własnością gminy. Czy gmina może o tę wartość zwiększyć 011?

Zasady i metody amortyzacji środków trwałych

 • Jak ustalić stawki amortyzacyjne?
 • Jakich kont powinniśmy używać przy amortyzacji?
 • Co to są umorzenia i jak dokonuje się zmiany stawek?
 • Jak skorygować błędnie wprowadzoną amortyzację? Czy można skorygować dowód OT, jeżeli zastosowano złą stawkę amortyzacji?
 • Jeżeli zmieniamy klasyfikację i tym samym zmienia się stawka amortyzacji, to czy należy wykonać korektę amortyzacji?
 • Do czego przydzielić linie energetyczne, aby ustalić właściwą stawkę amortyzacyjną? Jak podchodzi do tego tematu RIO?
 • Internetowe Biuro Obsługi Gospodarki Wodnej zakupione w ramach zadania Cyfrowa Gmina zaklasyfikowaliśmy jako wartość niematerialną i prawną ze stawką amortyzacji 50%. Czy jest to poprawnie?
 • Jak liczyć amortyzację środka trwałego, wprowadzonego do ewidencji w połowie roku, jeżeli do tej pory nie wprowadziliśmy wyposażenia? Czy powinniśmy go teraz wprowadzić i podzielić na działy w grupie 8?
 • Jak należy postąpić w przypadku zdemontowanych, ale zdatnych do użytku słupów oświetleniowych, będących w amortyzacji, które będą wykorzystane na placach zabaw? Czy włączyć słupy w istniejący środek trwały placu zabaw? Czy należy je potraktować jako odrębny środek trwały? Co z dalszą amortyzacją tych słupów?
 • Czy można skorygować poprzednie lata, jeżeli nie było stawki przy użytkowaniu wieczystym?
 • Od 1 stycznia 2023 r. nie powinniśmy naliczać amortyzacji od nieruchomości o charakterze mieszkalnym. Program mimo to naliczył amortyzację od tych budynków. Czy powinniśmy naliczyć korektę amortyzacji?
 • Mamy przyjąć na stan używany budynek mieszkalnych oddziedziczony przez gminę. Z jaką stawką zamortyzować budynek?
 • Przy budowie infrastruktury drogowej powstała stacja dla pasażerów, a jeden ze środków to zagospodarowanie terenu, w którym mieszczą się drzewa, krzewy, ławki i kosze. Czy wszystkie części amortyzujemy jedną stawką?
 • Czy kocioł jest elementem budynku?
 • Czy droga na cmentarzu powinna być w 109?

Grunty w środkach trwałych. Rozgraniczanie gruntów

 • Jak klasyfikować grunty? Co, jeżeli dana działka jest w różnych klasoużytkach, czyli 1 ha podzielone na 0,5 ha dr i 0,5, ha Ls?
 • Jak ewidencjonować grunty użytkowane wieczyście?
 • Jak zrobić wyodrębnioną ewidencje gruntów?
 • PRZYKŁAD: dostaliśmy decyzje komunalizacyjną - działka plus budynek mieszkalny. Zamówiliśmy wycenę u rzeczoznawcy, którą otrzymaliśmy 10 stycznia. Z jaką datą wnieść środki trwałe? Z datą decyzji czy wyceny?
 • Czy w momencie, kiedy gmina jest właścicielem gruntu i ma kilku użytkowników wieczystych gruntu, powinna zapisywać to w księgach inwentarzowych w ogólnym majątku, czy w księdze pozabilansowej?
 • Czy słuszne jest, aby prawo własności klasyfikować i księgować na środkach trwałych, a prawo użytkowania wieczystego w ewidencji pozabilansowej?
 • Jak powinniśmy przyjmować działki w użytkowaniu wieczystym, które są częściowo w użytkowaniu wieczystym, a częściowo w użytkowaniu gminy?
 • Jakie powinny być uzgodnienia gruntów z zasobem nieruchomości?
 • Jakie dokumenty są niezbędne dla gruntów, które są w użytkowaniu gminy, we władaniu gminy lub są własnością gminy?
 • Co to jest zasób mienia? Jak przeprowadzić weryfikację gruntów z zasobem mienia?
 • Czy prowadzić analitykę, jeśli chodzi o grunty jednostki budżetowej?
 • Czy grunty, które gmina otrzymała od państwa, powinna zewidencjonować, czy powinny być na stanie Skarbu Państwa?
 • Czy na koniec roku w potwierdzeniu salda dotyczącego trwałego zarządu powinno się potwierdzać tylko powierzchnię gruntu, czy również kwotę?
 • Inwestycja - przebudowa drogi składającej się z wielu działek
 • Czy po zakończonej inwestycji zwiększać wartość poszczególnych działek z opisem odpowiednim, czy zewidencjować pod nowym nr inwentarzowym inwestycję i w charakterystyce ująć te działki?
 • Czy grunty oddane w wieczyste użytkowanie podlegają umorzeniu? Czy do wartości gruntu należy doliczyć dodatkowe opłaty, np. aktu notarialnego?
 • Na poszerzenie drogi nabyto udziały w działce. Dążymy do pozyskania w przyszłości całej działki. Czy na stan środków trwałych należy przyjąć wartość całej działki czy samych udziałów? W której grupie KŚT?
 • Utwardzenie terenu kostka brukową jako odrębny środek trwały to 291 KŚT?
 • Jaka forma przekazania środków miejskiemu ośrodkowi kultury jest właściwsza - darowizna czy użyczenie? Czy umowa darowizny dla miejskiego ośrodka kultury powinna mieć formę aktu notarialnego? Czy umowa darowizny budynków i gruntów dla miejskiego ośrodka kultury powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego?
 • Jeżeli mamy decyzję o zmniejszeniu wielkości działki, to co robimy z wyceną? Mieliśmy 0,6 ha wycenione na 1800 zł przez komisję x lat temu, a teraz mam decyzję, że ta działka ma wielkość 0,01 ha. Czy zmniejszam wartość proporcjonalnie?
 • W jaki sposób wprowadzić do ewidencji środka trwałego drogi gminne niezaewidencjonowane w gr. II, które zostały ujawnione w wyniku kontroli? Jakim dokumentem tego dokonać? Czy należy poddać amortyzacji środek trwały w przypadku, gdy jest to droga piaszczysta, nieutwardzona, a przyjęta do ewidencji wartość początkowa środka trwałego, to wartość gruntu według zaleceń kontroli RIO?
 • W jaki sposób należy postąpić w przypadku działki gruntowej, na której znajduje się droga gminna? Czy działkę, położoną pod drogą zaewidencjonowaną w grupie 0, należy przeksięgować do grupy 2 i tym samym zwiększyć wartość tej drogi?
 • W jakiej wartości przyjąć działki przekazane decyzją wojewody?
 • Czy na podstawie operatu zwiększamy wartość działki, jeżeli gmina sprzedaje działkę i wykonuje operat szacunkowy?
 • W jaki sposób zinwentaryzować drogi?
 • W ramach zadania inwestycyjnego w gminie postanowiono przebudować przejścia dla pieszych. Położono nową nawierzchnię, postawiono oznakowanie oraz lampy solarne. Czy można to wszystko wprowadzić jednym dokumentem OT i opisać dokładnie w charakterystyce, czy potrzebnych jest kilka osobnych dokumentów OT?
 • Czy powierzchniowe utrwalenie dróg (emulsja i żwir) należy traktować jako bieżącą konserwację dróg żwirowych czy jako inwestycję? Roboty te nie wymagają projektu.
 • Jak przyjąć działkę, jeśli ma użytek leśny i użytek rolny?
 • Z jakim dniem należy przyjąć na stan działki powstałe po podziale?
 • Jak ująć w ewidencji służebność na gruncie?
 • Czy część działki można oddać w trwały zarząd?
 • Czy środki trwałe przekazane w trwały zarząd są inwentaryzowane?
 • Jak zaksięgować na kontach budynek oddany w trwały zarząd miejskiemu ośrodkowi sportu?
 • Czy wszystkie grunty środków trwałych można przekazywać w trwały zarząd?
 • Jaka stawka amortyzacji gruntów Skarbu Państwa użytkowanych przez gminę?
 • Jak w ewidencji księgowej rozliczyć transakcje zamiany gruntów, gdzie w KŚT gminy grunt ujęty jest w cenie historycznej w wartości netto – rolny, a grunt pozyskany wyceniony po cenie rynkowej z podatkiem VAT – budowlany?
 • Na jakiej podstawie prawnej przekazać termomodernizację budynku szkoły trwałemu zarządcy?
 • Jeżeli nie zwiększamy wartości działki, to czy odszkodowanie wyksięgowujemy bez efektu z 080/800?
 • Z jaką datą przyjąć do ewidencji i do eksploatacji działki powstałe na podstawie decyzji podziałowej z przeznaczeniem pod drogi? Decyzja jest z 2017 r, a otrzymaliśmy działki w tym roku, dodatkowo tworzymy rezerwę na wypłatę przyszłych odszkodowań.
 • Czy wypłacone odszkodowanie za przejęcie działki pod budowę drogi stanowi koszt inwestycji?
 • Czy ręczne prowadzenie ewidencji księgowej gruntów w księgach inwentarzowych jest prawidłowe? Czy trzeba prowadzić ewidencję w programie komputerowym?
 • Co w sytuacji, gdy decyzja komunalizacji gruntu jest ostateczna w grudniu 2022 r., a PT ze starostwa wpłynęło w marcu 2023 r.?
 • Czy przeznaczenie gruntu może stanowić wyznacznik zakwalifikowania gruntu w środkach trwałych?

Jak potraktować wydatek - jako zadanie inwestycyjne czy jako remont?

 • Inwestycja a remont - różnice i podobieństwa
 • Które remonty uwzględniać jako podnoszące wartość, a które nie?
 • Jak postąpić w sytuacji, kiedy na gruncie nanoszone są budynki lub urządzenia? Czy klasyfikować tylko te, które mają większą powierzchnię?
 • Czy duży środek trwały do 3500 zł należy przerzucić na wyposażenie?
 • Czy w polityce rachunkowości powinniśmy mieć zapis, że inwestycja musi mieć minimum 10 000 zł, czy może mieć mniejszą wartość?
 • Analiza i zajęcie stanowiska, aby remonty były traktowane jako wydatki inwestycyjne
 • Jakiej terminologii użyć w przypadku remontu drogi na 50 000 zł?
 • Jakie parametry muszą być spełnione, aby droga mogła być modernizowana?
 • Otrzymaliśmy częściową dokumentację w formie PT od innej jednostki na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy wieży. Na jakim koncie ująć ten środek?
 • W przypadku nowej inwestycji - budowa żłobka z wyposażeniem - czy dzielić wyposażenie na konto 013? Czy można wszystko ująć na koncie 011?
 • Otrzymaliśmy od jednostki nakłady inwestycyjne - utwardzenie terenu kostka brukową. Działka, na której jest to zrobione należy do gminy. Nie będzie dodatkowych kosztów. Są tylko nakłady. Czy można stworzyć nowy ŚT na podstawie tylko przekazanych nakładów? Jaki stworzyć środek trwały do takiego zadania? Utwardzenie służy jako zajazd dla autobusów szkolnych
 • Czy do każdej zakończonej inwestycji musi być protokół odbioru końcowego? Czy może być protokół rzeczowo-finansowy, mówiący o rozliczeniu inwestycji i na tej podstawie pracownik tworzy dokument OT?
 • Inwestycja „rewitalizacja rynku wykonanie nowych nawierzchni (parkingi drogi dojazdowe) oraz nasadzenia zieleni”, „inwentaryzacja powykonawcza”. Gdzie ująć nasadzenia i inwentaryzację powykonawczą?
 • Co w przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie na remonty dróg określa, że są to wydatki bieżące, który będzie wynosił około 1 mln zł?
 • Gmina przekazała stowarzyszeniu w użyczenie budynek świetlicy. Stowarzyszenie będzie korzystać z projektu i ma zamiar dobudować piętro do tej świetlicy. W jaki sposób stowarzyszenie ma zaewidencjonować tę nadbudowę?
 • Czy tablica przy inwestycji dot. efektywności energetycznej przedszkola zwiększa wartość budynku?
 • Przystępujemy do programu Cyberbezpieczny samorząd. Czy szkolenie informatyków w zakresie obsługi urządzeń sieci komputerowej będzie wydatkiem inwestycyjnym?
 • Czy do ceny nabycia wchodzi koszt szkolenia pracowników, koszty wdrażania i migracji w przypadku wprowadzenia zintegrowanego systemu w gminie?
 • Czy do wartości zestawu komputerowego wliczamy wartość programowania zakupionego razem z komputerem, czy oprogramowanie zaliczamy do WNiP?

Ustalenie środków niskocennych - jak je ujmować?

 • Czy powinny być ujęte jako wyposażenie?
 • Jak ujmować środek niskocenny w sytuacji, gdy patrzymy na użyteczność danego środka?
 • Czy każda gmina ustala sobie w polityce rachunkowości kwoty, od jakiej powinny być ewidencjonowane środki niskocenne?
 • Inwentaryzacja niskocennych środków trwałych
 • Jeżeli zmienimy kwotę na wyższą, to czy pozostałe środki, które mamy w ewidencji można przenieść na ilościówkę?
 • Jeżeli zakupimy drukarkę o wartości 2 tys. zł wraz z tonerem o wartości 200 zł (ujęte na jednej FV), to czy wprowadzamy jedną pozycją do ewidencji PŚT kwotą 2200 zł?
 • Czy sprzęt o wartości równej 10 tys. zł możemy przyjąć na konto 013? Czy powinien być przyjęty na ewidencję środków trwałych 011?
 • Czy otrzymany protokołem ilościowym czytnik do e-dowodów wprowadzamy do ewidencji na 013, czy do ewidencji pozabilansowej?

Korekty różnych operacji przy środkach trwałych

 • Gmina użycza środki trwałe OSP umową użyczenia. Dokument podpisuje wójt i prezes OSP. Czy w przypadku zmiany prezesa należy ponownie podpisać umowę, czy można bazować na pierwotnej?
 • Jakich zapisów dokonać w księgach rachunkowych w sytuacji likwidacji środka trwałego ze względu na jego zły stan techniczny?
 • Jak wygląda zmiana wartości środków trwałych, gdzie obniżamy podatek VAT z faktur zakupu?
 • Czy powinniśmy odliczać VAT przy konkretnej inwestycji w środku trwałym?
 • W jakiej sytuacji powinniśmy odliczać VAT przy środku trwałym?
 • Przebudowa przepustu drogowego zakończona protokołem odbioru 11.08.2022, natomiast w październiku zakupiona tablica informacyjna ze środków inwestycyjnych. Z jaką data przyjąć środek trwały? Czy przyjąć wartość łącznie z tablicą, czy tablica ma być przyjęta w październiku na 013?
 • Czy w związku ze zwrotem podatku VAT korygujemy wartość początkową środka trwałego, jeżeli korekta związana ze zwrotem podatku dotyczy faktur roku poprzedniego i bieżącego?
 • Został źle zakwalifikowany środek trwały, ponieważ powinien być w grupie 1, a jest w grupie 3. Tym samym została naliczona źle stawka umorzeniowa. Jak skorygować błąd?

Jak przeprowadzić likwidację środka trwałego?

 • Od czego zacząć?
 • Jak powinna wyglądać dobrze przeprowadzona likwidacja według organów kontrolujących RIO? Co sprawdza RIO?
 • Czy najpierw powołuje się Komisję Likwidacyjną?
 • Czy Komisja Likwidacyjna najpierw dokonuje oględzin i dopiero później dokonuje się likwidacji?
 • Kto powinien znaleźć się w składzie Komisji Likwidacyjnej?
 • W jaki sposób sporządzić ten dokument? Czy potrzebna jest karta odpadu?
 • Jakie potrzebne dokumenty związane z samą likwidacją środka trwałego powinien gromadzić urzędnik? Instalacje fotowoltaiczne w gminie i inwestycje proekologiczne, jak ująć w księgach rachunkowych urzędu
 • W związku z podziałem geodezyjnym usunięto z ewidencji działkę, a wprowadzono kilkanaście nowych działek. Czy wartość tych działek powinna być równa wartości zlikwidowanej działki czy po cenie wyceny?
 • W jaki sposób dokonać likwidacji uszkodzonego monitora z zespołu komputerowego?
 • Co, jeśli budynek został sprzedany, a na dzień sprzedaży nie został jeszcze całkowicie umorzony?
 • Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich działające na terenie naszej gminy jest w stanie likwidacji i chce swój majątek rzeczowy przekazać na rzecz naszej gminy. Jak zrobić to zgodnie z przepisami? Czy potrzebna jest umowa darowizny?
 • Jak zlikwidować zniszczoną ławeczkę na placu zabaw?
 • Czy przy likwidacji środka trwałego wystarczy protokół komisji z oceny mienia i protokół likwidacji? Czy na tej podstawie należy zrobić LT i usnąć środek trwały z ewidencji?
 • Czy przy likwidacji faktycznej wystarczy dokument zbiorczy z wypisanymi środkami trwałymi, które zostały wywiezione do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych? Dokument został podpisany przez kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej, że w PSZOK-u w tym konkretnym dniu przyjęto dane środki trwałe. Czy ten dokument wystarczy na odpisanie środka trwałego z konta pozabilansowego jako faktyczna likwidacja? Czy trzeba mieć karty odpadów?
 • Czy potrzebny jest dokument stwierdzający, że naprawa sprzętu przewyższa wartość danego wyposażenia?
 • Co z likwidacją wartości niematerialnych i prawnych? Czy też do nich tworzymy wniosek?
 • W miejsce parkingu rowerowego po 10 latach został zrobiony nowy parking z nową nawierzchnią i stojakiem. Czy likwidujemy stary stojak na rowery?
 • Czy komisja likwidacyjna może opisać, że plac zabaw został rozebrany i zutylizowany (spróchniałe elementy drewniane), czy musimy udokumentować, że oddaliśmy to do firmy zewnętrznej?

Jakie środki trwałe powinna przyjąć gmina w wyniku budowy ogniw fotowoltaicznych?

 • Czy przyjmować gotowe środki trwałe do ewidencji konta 011, czy 013?
 • Z jaką stawką amortyzacyjną wykazać zestawy fotowoltaiczne w księgach rachunkowych?
 • Co powinna zawierać umowa z mieszkańcem, aby nie było późniejszych problemów z wyksięgowaniem?
 • Jakie KŚT zastosować? Czy połączyć instalację z budynkiem Właściciela” czy przyjąć osobno?
 • Co składa się na montaż urządzeń?
 • Jak potraktować instalację na budynku gospodarczym, a jak postąpić z tą posadowioną na gruncie mieszkańca
 • Wybudowaliśmy farmę fotowoltaiczną, która ma służyć do oświetlenia boiska szkolnego, hydroforni oraz chodnika. Czy klasyfikacja ŚT w grupie 6 jest poprawna?
 • Czy instalacje fotowoltaiczne zainstalowane na konkretnych budynkach zwiększają wartość budynku? Czy powinny zostać ujęte jako osobny środek trwały?
 • Do jakiej grupy KŚT zaliczyć fotowoltaikę? W jaki sposób zlikwidować basen przeciwpożarowy lub studnie głębinowe?

Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych

 • Jak inwentaryzuje się należności, zobowiązania, środki trwałe?
 • Jakie są sposoby inwentaryzacji w przypadku przekształconych gruntów z prawem własności, z wieczystym użytkowaniem?
 • Inwentaryzacja pełna i okresowa
 • Zasady inwentaryzacji dróg
 • Które składniki majątkowe podlegają inwentaryzacji, drogą spisu z natury i drogą weryfikacji?
 • Kiedy i jak należy sporządzić spis z natury?
 • Inwentaryzacja drogą uzyskania potwierdzenia salda
 • Sposoby dokumentowania i rozliczania wyników inwentaryzacji
 • Jak inwentaryzuje się jednostki poza urzędem: świetlice, OSP?
 • Inwentaryzacja na zasadzie protokołów potwierdzenia
 • Jakie informacje powinny znaleźć się w protokole przekazania i umowie użyczenia? Kto powinien je podpisać?
 • Jak Zespół Spisowy powinien dokonywać inwentaryzacji w sytuacji pandemii? Jakie są wytyczne?
 • Na podstawie jakich dokumentów należy dokonać inwentaryzacji środka trwałego trudno dostępnego?
 • Czego gmina powinna wymagać od wydziałów, jakich dokumentów?
 • Kto podpisuje inwentaryzację środka trwałego?
 • Inwentaryzacja terenów niestrzeżonych np.: ławki parkowe, kosze
 • Czy wszystko należy ustalać listownie, czy również potwierdzeniem salda?
 • Czy do sprawozdania wykazujemy tylko środki trwałe czy pozostałe środki trwałe też?
 • W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji w zakładzie wodociągów pani poprosiła pracownika urzędu o wydruk karty środka trwałego, a mianowicie kiedy środek był przekazany. Jak się okazało gmina nigdy takim środkiem nie władała, nie ma go w środkach trwałych. Natomiast istnieje karta pojazdu, w której jest napisane, że właścicielem jest gmina. Jako gmina opłacaliśmy ten środek w ubezpieczalni – pojazd, a później obciążaliśmy tym kosztem ZWIK. Która jednostka powinna dokonać ujawnienia środka trwałego w drodze inwentaryzacji i jak to ujawnienie przeprowadzić? Czy ewentualne ujawnienie środka trwałego wpisać w kolumnie 1 wiersz 11 SG-01?
 • Kto zatwierdza inwentaryzację szkół? Burmistrz czy dyrektor szkoły? Szkoły podlegają pod samorząd gminny, a w gminie jest wydział obsługujący oświatę
 • Czy prawidłowe jest zinwentaryzowanie i zlikwidowanie sprzętu zakupionego dla straży pożarnej na 013?
 • Czy w komisji inwentaryzacyjnej może być pracownik prowadzący ich ewidencję w gminie?
 • W jaki sposób rozliczyć inwentaryzację, jeżeli z obiektu zbiorczego placu zbaw zginie ławka?
 • Co w sytuacji, gdy zapiszemy w polityce rachunkowości konto 013 od 500zł? Jak przeprowadzić inwentaryzację pełną, jeżeli jeden kalkulator kosztuje 300 zł a drugi 600zł?
 • Co zrobić z meblem, który był przyjęty na konto 013 i został zlikwidowany w 2021 r., a teraz się znalazł? Czy powinniśmy go ujawnić i wycenić jeszcze raz?
 • Jaki zapis należy sporządzić w polityce rachunkowości, jeżeli inwentaryzację chcemy sporządzić za pomocą czytnika?

Prowadzący

Rafał Jureczko – Skarbnik w Urzędzie Miejskim w Lublińcu. Ekonomista i praktyk z bogatym, 25-letnim doświadczeniem w zakresie środków trwałych i rachunkowości budżetowej, nabytym w trakcie pracy w ośrodkach pomocy społecznej i urzędzie miejskim. W swojej pracy zawodowej wykorzystuje doświadczenie zdobyte na licznych kursach i szkoleniach z tematyki środków trwałych w jednostkach samorządu terytorialnego. Absolwent studiów wyższych z zakresu Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Problemów Globalnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, rachunkowości zarządczej oraz podyplomowych studiów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 599.00
12 czerwca 2024
od 599.00
16 października 2024
od 599.00
12 listopada 2024

Podobne szkolenia