Wideoszkolenie: Sprzedaż nieruchomości gminnych

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Sprzedaż nieruchomości gminnych w świetle aktualnych przepisów – praktyczne aspekty zbycia. Codzienne i nietypowe sytuacje w gospodarce nieruchomościami. Podatek VAT przy sprzedaży nieruchomości

od 409.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do wydziałów, referatów zajmujących się sprzedażą nieruchomości: wydział gospodarowania mieniem, wydział gospodarki komunalnej, referat sprzedaży nieruchomości, referat obrotu nieruchomościami


Jak podnieść atrakcyjność danej nieruchomości, by uzyskać wyższą cenę sprzedaży?
W trakcie warsztatów z możliwością zadawania pytań na czacie i wymiany doświadczeń od początku spotkania, omówimy m.in.: kiedy, w jakich sytuacjach przy sprzedaży nieruchomości gminnych naliczamy podatek VAT; VAT w przypadku różnego rodzaju nieruchomości – działki zabudowane, częściowo zabudowane, niezabudowane, częściowo zabudowane lokalami usługowymi; zagadnienia dotyczące oceny zastosowania zwolnienia z podatku VAT przy zbyciu. Kiedy stosujemy zwolnienie? Jak sprzedać działki, które nie wzbudzają dużego zainteresowania kupujących? Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak przygotować nieruchomość do sprzedaży?
 • Sprzedaż nieruchomości nierolnych oraz rolnych
 • Sprzedaż przetargowa (działania przed, pomiędzy i po przetargu) oraz bezprzetargowa
 • Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży
 • Pierwszeństwo nabycia: prawo pierwokupu, wykupu, odkupu
 • Działania podnoszące atrakcyjność nieruchomości
 • Problematyka naliczania podatku VAT
 • Promowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Internet, prasa, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego/decyzje o warunkach zabudowy. W jaki sposób można się reklamować, aby być w zgodzie z ustawą?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • ogłoszenie nieograniczone i ograniczone
 • protokół z przetargu
 • protokół uzgodnień przy sprzedaży bezprzetargowej
 • zawiadomienie o podpisaniu aktu notarialnego
 • ogłoszenie w sprawie rokowań
 • protokół zdawczo-odbiorczy


Szczegółowy program szkolenia:

Podatek VAT przy sprzedaży nieruchomości

 • Czy działka o przeznaczeniu rolnym jest zwolniona z podatku VAT?
 • Czy działka rolna z możliwością zabudowy zagrodowej jest zwolniona z podatku VAT?
 • Czyli jeśli działka gminna łącznie z VAT ma taką samą wartość, jak działka osoby fizycznej bez VAT, to nie stosujemy dopłat?
 • Jak ustalić kwotę dopłaty przy zamianie w nieruchomości budowlane?
 • Jak wygląda sprzedaż działki rolnej, która ma ponad hektar?
 • Czy jest przepis na to, żeby wyegzekwować od FN informację jednoznaczną o wartości VAT przy sprzedaży?
 • Sprzedaż nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste
 • Kiedy, w jakich sytuacjach przy sprzedaży nieruchomości gminnych naliczamy podatek VAT; VAT w przypadku różnego rodzaju nieruchomości – działki zabudowane, częściowo zabudowane, niezabudowane, częściowo zabudowane lokalami usługowymi
 • Czy naliczać VAT w zależności od rodzaju działki np. budowlanej, rolnej?
 • Zagadnienia dotyczące oceny zastosowania zwolnienia z podatku VAT przy zbyciu. Kiedy stosujemy zwolnienie? Udział organów budowlanych w ocenie możliwości zastosowania zwolnienia. Sposób obliczania dopłaty z tytułu różnicy wartości nieruchomości podczas zamiany (wysokości dopłaty a podatek VAT)
 • Przykłady orzecznictwa w naliczaniu podatku VAT przy sprzedaży
 • „Wzajemne darowizny” – jako pozorna zamiana i jej konsekwencje podatkowe

Promocja nieruchomości gminnych - jak skutecznie zainteresować nieruchomością, również tą mało atrakcyjną

 • Jak sprzedać działki, które nie wzbudzają dużego zainteresowania kupujących?
 • Jak podnieść atrakcyjność danej nieruchomości, by uzyskać wyższą cenę sprzedaży?
 • Podpowiedzi dla gmin, które posiadają grunty do sprzedaży, ale twierdzą, że nie ma zainteresowania z powodu przesytu na rynku i uważają, że promocja również nie pomoże w znalezieniu nabywcy
 • Jak postępować przy sprzedaży nieruchomości, np. bez wyznaczonych dojazdów?
 • Dlaczego warto nie czekać na wniosek zainteresowanego zakupem danej nieruchomości mieszkalnej, tylko podjąć odpowiednie działania wcześniej?
 • Jak promować tereny atrakcyjne w gminie? Dobra promocja mogłaby pomóc w uzyskaniu wyższej kwoty przy sprzedaży i zwiększyć zainteresowanie potencjalnych nabywców
 • Sprzedaż terenów inwestycyjnych atrakcyjnych lokalizacyjnie dla inwestorów - jak uzyskać najwyższą cenę?
 • Czy gmina może zamieścić ogłoszenie w serwisie internetowym, pomijając ogłoszenie w gazecie, jeśli ustawa tego ściśle nie precyzuje? Serwisy informują, że spełniają wymogi ustawy – czy jest to prawda? Ogłoszenie w prasie to wysoki koszt, w serwisach internetowych koszty są trzy razy niższe. W jaki sposób można się reklamować, aby być w zgodzie z ustawą?
 • Promowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Internet, prasa, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego/decyzje o warunkach zabudowy
 • Czy warto czekać ze sprzedażą działek, których atrakcyjność zmienia się w międzyczasie na skutek ustalonych planów zagospodarowania terenu i zmiany infrastruktury wokół działki?

Formalno-prawne aspekty zawieranych umów. Sprzedaż w drodze przetargu i bezprzetargowo

 • Czy są ograniczenia możliwości podwyższenia ceny nieruchomości podawanej w wykazie w stosunku do wartości oszacowanej?
 • Czy w wykazie można podać cenę wyższą niż wartość oszacowaną?
 • Co, jeżeli ktoś nie wyrazi zgody na publikację informacji o wyniku przetargu?
 • Czy oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zakup ma być dołączone do ogłoszenia o przetargu? Skąd kupujący ma wziąć ten dokument?
 • Gdzie znajdziemy zapis, że PESEL ma być wpisany do protokołu?
 • Jak długo informacja o wyniku przetargu powinna byś w bip?
 • Pierwszy etap zakończył się wynikiem negatywnym. Po jakim czasie może odbyć się kolejny? Czy trzeba czekać 30 dni i dopiero możemy publikować ogłoszenie czekając kolejne 30 dni? Czy ponownie trzeba opublikować w gazecie?
 • Kiedy można uznać, że nieruchomość może zostać sprzedana w trybie bezprzetargowym?
 • Sprzedaż w drodze przetargu i sprzedaż w drodze bezprzetargowej – wybór właściwego trybu (ocena możliwości zagospodarowania nieruchomości, ocena funkcjonalnego powiązania z gruntami przyległymi, struktura własnościowa gruntów przyległych itp. – głównie art. 37 ust. 2 pkt 6 ugn)
 • Zamiana – szczególna forma zbycia i nabycia nieruchomości (zbycie w związku z racjonalnym zagospodarowaniem zasobu z jednoczesnym pozyskaniem nieruchomości na cele publiczne - grunty przeznaczone pod drogi publiczne, usługi publiczne tj. instytucje oświaty, nauki itp.)
 • „Pochodzenie” nieruchomości – w kontekście przepisów działu III rozdziału 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)
 • Tryb przetargowy, rokowania po przetargu i tryb bezprzetargowy
 • Bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gminnych
 • Jakie są możliwości sprzedaży w cenie niższej niż wywoławcza?
 • Aktualizacja wyceny nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości zabytkowych, lokali mieszkalnych, użytkowych, działek inwestycyjnych

 • Czy sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków wymaga uzgodnień z Konserwatorem Zabytków?
 • Czy można skrócić i uprościć procedurę sprzedaży po dwóch przetargach, jeśli może być ona zbyta jedynie w drodze rokowań? Cała procedura trwa na tyle długo, że potencjalny kupiec zniechęca się i kupuje działkę od osoby fizycznej
 • Jakie rzeczywiste koszty powinny ponosić gminy w przygotowaniu lokali mieszkalnych i użytkowych na sprzedaż? Gminy nie decydują się na sprzedaż, ponieważ twierdzą, że wcześniej muszą zamówić rzeczoznawcę, wycenić nieruchomość, a nigdy nie mają pewności, że poniesione koszty im się zwrócą – czy istnieją bezpiecznie rozwiązania?
 • Jak postąpić w przypadku sprzedaży lokali za 1%, jak przerzucić koszty wyceny lokalu i rzeczoznawcy na nabywcę, który występuje z wnioskiem o wykup? Czy gmina zobowiązana jest ponosić koszty przy tej transakcji?
 • Sprzedaż nieruchomości zabytkowych – sposób określania wysokości bonifikaty, zgoda konserwatorska
 • Sprzedaż lokali mieszkalnych –czy tylko na wniosek najemcy? Gminy nie ogłaszają się, sprzedają głównie na wniosek zainteresowanego
 • Sprzedaż mieszkań komunalnych – różne zagadnienia
 • Kreowanie prawa miejscowego w zakresie sprzedaży – przykłady uchwał podejmowanych przez organy stanowiące gminy
 • Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców: Kiedy należy wysłać zawiadomienia do najemcy lokalu o przysługującym prawie pierwszeństwa: - w okresie 42 dni od wywieszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży czy po upływie 42 dni od wywieszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży?

Kwestie uregulowań prawnych i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży

 • Jak postępować w przypadku działek umieszczonych bardzo dawno w ewidencji gruntów, przy okazji sprzedaży okazuje się, że powierzchnia jest różna od tej podanej w ewidencji i KW? Czy weryfikować podaną tam powierzchnię?
 • Jak postępować w przypadku działek, dla których ustanowione zostały dwie księgi wieczyste o rozbieżnej treści?
 • „Pochodzenie” nieruchomości – w kontekście przepisów działu III rozdziału 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)
 • Podziały nieruchomości – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co w sytuacji gdy MPZP nie obowiązuje na obszarze nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży? Sprzedaż nowo wydzielonych działek zabudowanych, gdy nowe granice przebiegają przez istniejącą zabudowę
 • Sprzedaż nieruchomości pozbawionych dostępu do drogi publicznej/lub obsługi komunikacyjnej – m.in. służebność przechodu i przejazdu – przykłady regulacji prawnych (uchwały) i zastosowanie rozwiązań w umowach sprzedaży

Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży: podział geodezyjny, odnowienie punktów granicznych, inwentaryzacja nier., sporządzenie operatu szacunkowego, dokumenty geodezyjne, wykreślenie obciążeń i zobowiązań i inne

 • Uchwały o zasadach gospodarowania, ustalenia ze stronami
 • Zasady naliczenia podatku VAT dla nieruchomości niezabudowanych, działek budowlanych, usługowych, przemysłowych, rolnych i leśnych
 • Zasady naliczenia podatku VAT dla nieruchomości zabudowanych (budynek mieszkalny, budynki wielolokalowe, nieruchomość lokalowa). Budynki użytkowane np. wynajmowane ponad 5 lat. Zamiana nieruchomości
 • Omówienie orzecznictwa


Prowadzący

Beata Zeh - Berdychowska– praktyk, od 2000 r. inspektor ds. gospodarki gruntami i obrotu nieruchomościami UMiG Buk. Wcześniej (od 1994 r.) pracownik Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Sekcji Gospodarowania Zasobem (Oddział Terenowy w Poznaniu, obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych). Uczestniczyła w tworzeniu i zorganizowaniu strefy Aktywizacji Gospodarczej w Niepruszewie, która powstała na powierzchni ok. 300 ha gruntów. W roku 2014 r. została przez Gminę sprzedana ostatnia działka przemysłowa – sprzedaż rozpoczęła się od 2001 r. Co roku Gmina wystawia do sprzedaży działki budowlane, działki przemysłowe, grunty zabudowane.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
24 sierpnia 2022
od 409.00
12 października 2022
od 409.00
30 listopada 2022

Podobne szkolenia