Wideoszkolenie: Sprawozdawczość i polityka rachunkowości w PUP

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Sprawozdawczość, ewidencja księgowa i polityka rachunkowości w PUP. Jak powinien wyglądać plan kont? Jakie elementy powinna zawierać polityka rachunkowości? Jakie załączniki należy umieścić w polityce rachunkowości w związku ze środkami trwałymi i inwentaryzacją? Jak ujmować zdarzenia gospodarcze? Część budżetowa i część funduszu pracy. Opis sprawozdań, przykłady. Gotowy wzór polityki rachunkowości i sprawozdań

od 649.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do księgowych oraz głównych księgowych powiatowych urzędów pracy, a w szczególności do osób, które zajmują się sprawozdawczością oraz polityką rachunkowości

Na żywo omówione zostaną najbliższe sprawozdania miesięczne i kwartalne, a także jakich księgowań trzeba dokonać do 30 czerwca oraz na dzień 30 czerwca
Zapraszamy na praktyczne wideoszkolenie dla księgowych powiatowych urzędów pracy. Omówimy jak stworzyć politykę rachunkowości, jaka jest odpowiedzialność księgowych za aktualizowanie polityki rachunkowości. jak powinny wyglądać załączniki w polityce rachunkowości w związku ze środkami trwałymi i inwentaryzacją, a także szeroko na przykładach omówimy sprawozdawczość w PUP oraz ewidencję księgową. Nie zabraknie gotowych wzorów dokumentów, takich jak polityka rachunkowości czy sprawozdania.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak powinien wyglądać plan kont? Jak stworzyć plan kont? Jak go stosować i opisywać? Czy wszystkie konta trzeba opisywać? Jakie są różnice w opisywaniu kont?
 • Jak powinna wyglądać polityka rachunkowości? Jakich zapisów należy unikać przy tworzeniu polityki rachunkowości? Wzór polityki rachunkowości
 • Jakie załączniki należy umieścić w związku z instrukcją inwentaryzacyjną i środkami trwałymi?
 • Jak uniknąć naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy zaciąganiu zobowiązań?
 • Jak wprowadzić decyzje finansowe oraz plan finansowy Funduszu Pracy, żeby miał swoje odzwierciedlenie w informacji z wykonania planu finansowego FP (Rb-33)?
 • Jak prawidłowo zaciągać zobowiązania w ramach środków Funduszu Pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia oraz dyscypliną finansów publicznych?
 • Wykazywanie nadpłaty z tytułu składki zdrowotnej w sprawozdawczości budżetowej

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Gotowy wzór polityki rachunkowości gotowy do podpięcia do swojej jednostki
 • Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont
 • Wzór instrukcji inwentaryzacyjnej
 • Wzór instrukcji obiegu dokumentów księgowych
 • Wzory sprawozdań budżetowych
 • Wzór Rb-27S
 • Wzór Rb-28S
 • Wzór Rb-N
 • Wzór Rb-Z

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników szkolenia, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego terminu:

 • Czy środki z KFS-u księgujemy na wyodrębnionym kodzie programu?
 • Pomimo składanych wniosków do ZUS-u o zwrot nadpłaty ZUS nie wykazuje nadpłat. Czy w związku z brakiem możliwości odzyskania tego zwrotu można wyksięgować tę kwotę?
 • Czy dekret może być wydrukowany z Syriusza?
 • Czy przy każdorazowej zmianie aktualizacji systemu Syriusz należy zmieniać informacje w polityce rachunkowości o wersji Syriusza? Czy wystarczy wydrukować algorytmy, które zostały wprowadzone?
 • Jak klasyfikujemy zakup licencji rocznej LEX na kwotę przekraczającą 10 000 zł?
 • Czy przedawnione należności można umorzyć z urzędu? Czy należność należy przekazać do zaopiniowania na Radę Rynku Pracy?
 • Na jakim paragrafie zaewidencjonować przegląd klimatyzacji oraz przegląd i konserwację urządzenia wielofunkcyjnego?
 • Na jakim paragrafie zaewidencjonować usługę lakierniczą samochodu?
 • Na jakim paragrafie umieścić zakup gumek z treścią do pieczątek?
 • Czy umowa na usługi pocztowe finansowana ze środków fakultatywnych zawarta na dwa lata powinna być w drugim roku zabezpieczona w budżecie?
 • Czy można podpisać umowę z pocztą w listopadzie na następny rok? Czy należy ją zaangażować w budżecie? Czy możemy ująć zaangażowanie w budżecie na pocztę, jeżeli kwota ta jest wyższa niż plan?
 • Czy można zapłacić z FP obsługę spotkania Archiwa Powiatowych Urzędów Pracy - seminarium warsztatowe?
 • Czy podział kosztów procesu należy wykazać w sprawozdaniu Rb-N?
 • Gdzie wykazywany jest Fundusz Pracy w bilansie jednostki?
 • W związku ze śmiercią pracownika naliczony zostanie ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Jeżeli nie ma osób uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym, to nie naliczamy składek ZUS?
 • Dodatek dla doradców zawodowych wypłacany jest z budżetu i wystawiana jest nota na FP. Czy zaplata z FP jest dla budżetu dochodem, czy refundacją?
 • Czy segregatory można kupić w ramach wydatków fakultatywnych - obsługa projektów 3% wartości projektu?
 • Czy umowy zawierane na aktywizację z Funduszu Pracy muszą być podpisane przez głównego księgowego?
 • Czy koszty dojazdu na szkolenie muszą być wypłacone w dniu wypłaty stypendium szkoleniowego?

1. Polityka rachunkowości w PUP – gotowy wzór polityki rachunkowości dla powiatowych urzędów pracy, załącznik do planu kont. Fundusz pracy. Obsługa programów w księgowości typu Syriusz

 • Ustawa o rachunkowości – przedstawienie najważniejszych zasad
 • Ustawa o finansach publicznych – omówienie
 • Kto jest odpowiedzialny za opracowanie oraz aktualizację polityki rachunkowości?
 • Jakie elementy powinna zawierać polityka rachunkowości?
 • Jak powinien wyglądać plan kont? Jak stworzyć plan kont? Jak go stosować i opisywać? Czy wszystkie konta trzeba opisywać? Jakie są różnice pomiędzy Funduszem Pracy a Budżetem?
 • Jak budować konta w Funduszu Pracy? Czy powinno opisywać się konta szczegółowo, czy tylko ogólnie opisywać?
 • Jak powinien wyglądać plan kont dla projektów z udziałem środków EFS+? Czy należy zakładać odrębne rachunki bankowe?
 • Co oznaczają dane człony w planie kont? Z ilu członów powinien składać się plan kont?
 • Czy plany kont należy wyróżniać na podstawie kosztów, rodzajów, czy paragrafów?
 • Jak zakładać dodatkowe konta powiązane z innymi działami?
 • Jak powinna wyglądać definicja tworzenia kont księgowych?
 • Czy dodając plan kont dla EFS+ należy wprowadzić zarządzeniem do polityki rachunkowości jako załącznik?
 • Czy w EFS+ można wpisać, że jest nowy kod 101 i wszystkie operacje są księgowane tak jak w przypadku Funduszu Pracy?
 • Jak klasyfikować konta księgowe?
 • Jakie są różnice pomiędzy polityką w budżecie a polityką w Funduszu Pracy?
 • Jaki zastosować zapis w polityce rachunkowości odnośnie poziomu istotności? Jaką przyjąć wartość poziomu istotności? Przykładowy zapis.
 • Co należy zapisać w polityce rachunkowości w związku z zapisywaniem i archiwizacją dokumentacji elektronicznej? Jakie są sposoby przechowywania oraz archiwizacji dokumentów?
 • Jakie załączniki należy umieścić w związku ze środkami trwałymi?
 • Jakie załączniki należy umieścić w związku z instrukcją inwentaryzacyjną?
 • Jakich elementów nie warto zawierać w polityce rachunkowości?
 • Jakich błędów unikać przy opracowywaniu polityki rachunkowości? Szczegółowość, niekompletność, nieaktualność, nieadekwatność.
 • Jak aktualizować politykę rachunkowości?
 • Jak często zmieniać politykę rachunkowości? Czy zmiany można wprowadzać w trakcie roku, czy dopiero od nowego roku?
 • Kto i kiedy dokonuje zmian w polityce rachunkowości?
 • Czy przy każdorazowej zmianie aktualizacji systemu Syriusz należy zmieniać informacje w polityce rachunkowości o wersji Syriusza? Czy wystarczy wydrukować algorytmy, które zostały wprowadzone?
 • Czy co roku należy sporządzić nową politykę rachunkowości?
 • Jakie uproszczenia można zapisać w polityce rachunkowości? Przykłady uproszczeń.
 • Jakich zapisów należy unikać przy tworzeniu polityki rachunkowości?
 • Na co najczęściej zwraca uwagę kontrola?
 • Jakie są sposoby obiegu dokumentów? Praktyczne wyjaśnienie instrukcji obiegu dokumentów księgowych?
 • Czy główny księgowy powinien parafować każdą umowę przed jej zawarciem, potwierdzając tym samym posiadanie środków w planie finansowym na jej zawarcie?
 • Kto możne podpisywać dokumenty za głównego księgowego podczas jego nieobecność? W jakim dokumencie zawrzeć zapisy?
 • Kto i na jakiej podstawie może zastępować głównego księgowego? Czy w czasie zastępstwa dokumenty może podpisywać upoważniony pracownik przez głównego księgowego?
 • Podpisywanie dokumentów za głównego księgowego w czasie urlopu lub delegacji. Czy osoba zastępująca powinna mieć na pieczątce: „Z upoważnienia dyrektora” czy „w zastępstwie za głównego księgowego”?
 • Kto podpisuje zatwierdzenie do wypłaty? Czy główny księgowy powinien również podpisać zatwierdzenie do wypłaty? Czy wystarczy tylko podpis dyrektora?
 • Czy główny księgowy powinien podpisywać się na angażach?
 • Czy główny księgowy powinien podpisywać umowy z Funduszu Pracy?
 • Polityka rachunkowości a klasyfikacja budżetowa.
 • Czy o zmianę kategorii archiwalnej należy wystąpić do archiwum państwowego?
 • Czy można mieć zapis, że dokumenty wpływające w nowym miesiącu są ujmowane w księgach nowego miesiąca?
 • Czy zgrywamy księgi na płytę CD?
 • Czy na koniec każdego miesiąca robimy wydruki zestawienia obrotów i sald? Jaki zapis zastosować w polityce rachunkowości?
 • Czy przedmiot o wartości równej 10 000 zł to już środek trwały?
 • W którym miejscu w polityce rachunkowości zamieścić zapis: „do okresu sprawozdawczego danego miesiąca ujmuje się wszystkie dokumenty księgowe, które dotyczą tego okresu”?
 • Czy trzeba księgować zaangażowanie wydatków w Funduszu Pracy?
 • Przykładowa procedura dokonywania odpisów aktualizujących oraz ewidencja księgowa odpisu.
 • Podstawowe operacje gospodarcze – przykłady.
 • Najczęściej popełniane błędy.

2. Sprawozdawczość i ewidencja księgowa w PUP. Zdarzenia gospodarcze pod kątem budżetowym i funduszu pracy


 • Rodzaje sprawozdań, okresy sprawozdawcze oraz terminy sporządzania sprawozdań.
 • Sprawozdania pod kątem budżetowym dla urzędów pracy – jak je wypełniać? Opis sprawozdań, przykłady (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z).
 • Zasady sporządzania sprawozdań oraz forma przekazywania.
 • Wykazywanie nadpłaty z tytułu składki zdrowotnej w sprawozdawczości budżetowej oraz zasady ewidencji księgowej. Czy pozabilansowe księgowanie zwrotu składki zdrowotnej jest prawidłowe?
 • Czy należności Funduszu Pracy wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N?
 • Czy w Rb-N wykazujemy koszty postępowania sądowego oraz koszty zastępstwa procesowego?
 • Czy stan środków na rachunku bankowym Funduszu Pracy wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N?
 • Najczęściej spotykane błędy i nieprawidłowości w sprawozdawczości budżetowej.
 • Sprawozdania dotyczące Funduszu Pracy: sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy (MRPiPS-02) oraz informacja z wykonania planu finansowego Funduszu Pracy (Rb-33).
 • Skąd wziąć kwotę zaangażowania do sprawozdania MRPiPS-02? Czy zaangażowanie środków na staże lub szkolenia powinien wyliczać pracownik księgowości czy pracownik merytoryczny?
 • Czy program pilotażowy oraz KFS należy uwzględniać do wiersza 12 dot. zaangażowania?
 • Jak należy rozliczyć zwroty należności z tytułu otrzymanej pomocy w ramach covid-19?
 • Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – przykłady ewidencji księgowej. Czy należy naliczyć wynagrodzenie płatnika od zaliczki podatku z FP?
 • Jak ujmować zdarzenia gospodarcze? Część budżetowa i część funduszu pracy.
 • Prawidłowe rozliczanie limitowanych środków Funduszu Pracy (aktywne, fakultatywne, KFS, programy oraz projekty) – kiedy dokonujemy zwrotu środków a kiedy zostawiamy środki na rachunku bankowym, jakie są terminy?
 • Jak uniknąć naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy zaciąganiu zobowiązań?
 • Jak prawidłowo zaciągać zobowiązania w ramach środków Funduszu Pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia oraz dyscypliną finansów publicznych?
 • Jak rozliczać dochody, które wpływają do samorządu? Jak je księgować? Klasyfikacja budżetowa dochodów pup.
 • Jak ewidencjonować wydatki?
 • Jak prawidłowo ewidencjonować naliczenia odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – kiedy należy dokonać przypisu odsetek.
 • Jak rozliczać środki unijne? Dofinansowania z EFS+ oraz wkład własny.
 • Jak księgować wszystkie koszty gospodarcze?
 • W jakich pozycjach bilansu jednostki wykazywać Fundusz Pracy?
 • Jak klasyfikujemy zakup licencji rocznej LEX na kwotę przekraczającą 10 000 zł?
 • Zakup mebli na wymiar – częste problemy klasyfikacyjne.
 • Na jakim paragrafie zaewidencjonować przegląd klimatyzacji oraz przegląd i konserwację urządzenia wielofunkcyjnego?
 • Na jakim paragrafie zaewidencjonować usługę lakierniczą samochodu służbowego?
 • Do jakiego paragrafu zaklasyfikować zakup gumek z treścią do pieczątek?
 • Gdzie wykazać w sprawozdaniu Rb-33 odpis z konta 290 i umorzoną należność?
 • Na jakim koncie zaksięgować wypłatę kosztów zastępstwa procesowego (zwróconego wcześniej przez dłużnika) w budżecie? Przykład księgowania.
 • Jaki przepis mówi o terminach archiwizacji sprawozdań?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do zaksięgowania przedawnienia należności?
 • Na podstawie jakich dokumentów dokonuje się odpisów aktualizujących?
 • Czy odpis robimy od każdego rodzaju należności: kapitał, odsetki, zastępstwo procesowe, opłaty sądowe i komornicze?
 • Czy radca prawny powinien wypowiedzieć się na temat należności wątpliwych pod wnioskiem dyrektora?
 • W jaki sposób wyksięgować błędnie naliczone odsetki od należności, która została wprowadzona na odpis aktualizujący należności w roku poprzednim? Jest to należność wątpliwa, a dłużnik niewypłacalny. W wyroku sądowym odstąpiono od naliczania odsetek. Jak dokonać korekty w sprawozdaniu Rb-33?
 • Na jakim paragrafie ujmować opłatę dla syndyka oraz dla kuratora w związku z ustanowieniem przez sąd kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu?
 • Czy w projekcie pilotażowym zakupy słodyczy na spotkanie z uczestnikami pilotażu należy księgować w § 4220 czy § 4210?
 • Czy możemy dokonywać zakupu wiązanek kwiatów i drobnych upominków na zaproszenia otrzymane od innych instytucji dot. obchodów rocznic i jubileuszy tychże instytucji z budżetu?
 • Czy należy skorygować sprawozdanie MRPiPS-02 za grudzień w przypadku, gdyby wysokość zobowiązań w późniejszym sprawozdaniu Rb-33 za grudzień była inna, ponieważ były doksięgowane zobowiązania po sporządzeniu MRPiPS-02, a przed Rb-33?
 • Czy opłacamy abonament za radio w samochodzie? Czy możemy opłacać abonament pod koniec roku na rok następny?
 • Czy przy wypłacie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej potrącamy podatek?
 • Jeżeli zakupujemy odzież roboczą dla pracowników to czy również wypłacamy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej?
 • Dlaczego nie powinno się ujmować paragrafu przy utworzeniu odpisu?
 • Czy od wynagrodzenia wypłaconego z pilotażu składkę społeczną pracodawcy można wypłacić z budżetu?
 • Czy w EFS+ zwrot VAT z doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy oraz działalności gospodarczej korygujemy we wniosku o płatność? Przykłady ewidencji księgowej.
 • Na jakim paragrafie księgować przedawnienie niewypłaconych zasiłków po upływie 6 miesięcy od postawienia do dyspozycji?
 • Jak podzielić różne zwroty kosztów komorniczych z sądów?
 • Czy w informacji o umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych należy wykazywać umorzone należności z FP?
 • Czy dyrektor może sam przesuwać środki pomiędzy paragrafami?
 • Czy zakup e-DOK może być sfinansowany z FP, czy z budżetu?
 • Czy od należności rozłożonej na raty też trzeba dokonać przeliczenia odsetek w przypadku zmiany stopy procentowej?
 • Wynajmujemy pomieszczenia biurowe, w których znajduje się PUP. Za zużytą energię elektryczną wystawia nam fakturę właściciel budynku. Czy księgujemy otrzymaną fakturę na paragrafie 4260?
 • Dokonując refundacji zakupu okularów pracownik pobrał fakturę wystawioną na PUP, a następnie otrzymał refundację dokonanych wydatków. Czy pobranie faktury na PUP jest błędem?
 • Czy bony na zasiedlenie to paragraf 3030 czy 4300?
 • Czy zakupy na obsługę rady rynku pracy to paragraf 4220? Czy możemy finansować z Funduszu Pracy czy z budżetu?
 • Otrzymaliśmy fakturę opłaconą przez pracownika. Czy powinien mieć pisemną zgodę od dyrektora do zaciągnięcia tego zobowiązania? Jak wygląda zwrot wydatków poniesionych przez pracowników?
 • Jak opisać paragon za drobny zakup?
 • Jakich księgowań trzeba dokonać do 30 czerwca oraz na dzień 30 czerwca?

3. Fundusz Pracy – problemy ewidencyjne, którymi mierzą się na co dzień księgowi. Prawidłowa obsługa programu Syriusz w księgowości, na co zwracać szczególną uwagę. Pytania zadane przez uczestników ostatnich szkoleń.

 • Jak wprowadzić decyzje finansowe oraz plan finansowy Funduszu Pracy, żeby miał swoje odzwierciedlenie w informacji z wykonania planu finansowego FP (Rb-33)?
 • Czy dla każdej rezerwy zakładać odrębny kod programu?
 • Czy środki z KFS-u księgujemy na wyodrębnionym kodzie programu? A co ze Rezerwą KFS, również na odrębnym kodzie?
 • Czy dekret może być wydrukowany z Syriusza?
 • Czy segregatory można kupić w ramach wydatków fakultatywnych na podstawie art.108 ust.1 pkt 4b?
 • Czy umowy zawierane na aktywizację z Funduszu Pracy muszą być podpisane przez głównego księgowego?
 • Czy koszty dojazdu na szkolenie muszą być wypłacone w dniu wypłaty stypendium szkoleniowego?
 • Czy za brakowanie dokumentów przez firmę zewnętrzną można zapłacić z FP?
 • Czy z przepisu art. 108 ust. 1 pkt 31c „organizacja targów pracy” można sfinansować usługę cateringową lub wynajem sali?
 • Czy można finansować z FP zaliczkę egzekucyjną dotyczącą covid?
 • Czy dyrektor może sam dokonywać zmian w paragrafach FP?
 • Jaki przepis prawny mówi o tym, że środki niewydatkowane na dzień 31.12. pozostają na rachunku bankowym?
 • Co ze środkami, które pozostaną na rachunku projektu na koniec roku?
 • Czy pozostałe na koniec roku środki KFS (w tym rezerwa KFS), które są na odrębnym rachunku bankowym, należy przekazać na konto podstawowe FP? Czy zwracamy te środki do Ministerstwa?
 • Co z odsetkami od KFS, które zwrócił nam przedsiębiorca? Czy zostawiamy je na przychodach FP?
 • Czy nienależnie pobrane świadczenia dot. lat ubiegłych zwrócone przez bezrobotnego w roku bieżącym, np. bon na zasiedlenie zwiększają limit roku bieżącego?
 • Mamy należność – badania lekarskie o wartości 35 zł, teraz koszty ETW to 100 zł. Najczęściej komornik umarza postępowania, a koszty narastają, ponieważ dochodzą jeszcze koszty korespondencji? Czy w każdym przypadku musimy od początku wszczynać egzekucję? Czy można od razu umorzyć?
 • Czy umorzenie z urzędu musi opiniować powiatowa rada rynku pracy?
 • Czy przedawnione należności można umorzyć z urzędu? Czy należność należy przekazać do zaopiniowania na radę rynku pracy?
 • Jeżeli bezrobotny, który ma zwrócić zasiłek przebywa w zakładzie karnym, to czy możemy wszcząć postępowanie egzekucyjne?
 • Czy należność dłużnika, względem którego sąd ogłosił upadłość konsumencką podlega umorzeniu?
 • Czy opłata za ustanowienie kuratora powinna być ujęta jako należność?
 • Jak postępować w przypadku umorzenia należności przez komornika?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy rada umorzyła zasiłek, a zostały odsetki i koszty egzekucyjne od tego zasiłku?
 • Jak postąpić z należnością, który figuruje w PUP od 2005 r. w wysokości 269,30 zł?
 • Czy wysyłkę do osoby, która była bezrobotna i została wyrejestrowana z powodu otrzymania środków na działalność, można finansować z FP?
 • Czy możemy finansować z FP materiały biurowe np. teczki, segregatory, papier? Czy z FP możemy kupować teczki do wpinania dokumentów?
 • Czy na gadżetach reklamowych wystarczy tylko umieszczenie logo urzędu? Czy również muszą być wypunktowane podstawowe usługi świadczone przez urząd?
 • Czy na podstawie przepisu art. 108 ust. 1 pkt 38 możemy finansować koszt podróży i diety dla pracowników PUP odbywających podróż w związku ze szkoleniem?
 • Z czego możemy sfinansować koszt za parkowanie samochodu na szkolenie pracownika PUP?
 • Czy na podpisie kwalifikowanym powinna być pełniona funkcja osoby, która podpisuje dokumenty?
 • Czy zamówienie dodatkowych numerów do centrali telefonicznej można zapłacić z kosztów systemu teleinformatycznego?
 • Czy świadczenia wypłacane bezrobotnym w ramach pilotażu są zwolnione z podatku?
 • Jak proporcjonalnie wyliczyć bon na zasiedlenie do zwrotu, jeżeli bezrobotny przepracował tylko 2 miesiące?
 • Czy PUP może ponosić wydatki z przepisu art. 108 pkt 31b i 3 c Ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy?
 • Czy PUP ponosi koszty z Funduszu Pracy na szkolenie pracowników z płac?
 • Czy PUP ponosi wydatki z Funduszu Pracy na podróże służbowe (delegacje) na szkolenie opłacane z FP?
 • Czy zwrot kosztów dojazdu na konferencje i spotkania w WUP można finansować z Funduszu Pracy?
 • Jeżeli w zawiadomieniu wskazane jest „szkolenie bezpłatne”, to czy dojazd można opłacić z Funduszu Pracy?
 • Czy diety z tytułu podróży służbowej związanej z wyjazdem pracownika na szkolenie można finansować ze środków Funduszu Pracy?
 • Czy musimy dokonać odpisu należności?
 • Czy robimy odpis w przypadku, gdy pismo w sprawie bonów na zasiedlenie zostało zgłoszone do sądu i obecnie czekamy na odpowiedź?
 • Czy od dopisanej należności naliczamy odsetki?
 • Czy jest jakiś termin, po którym należności się przedawniają i można je wyksięgować?
 • Należność była na odpisach. Komornik umorzył sprawę z urzędu z powodu stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Jakich księgowań powinniśmy dokonać?
 • Dlaczego nie finansujemy z Funduszu Pracy skoroszytów i segregatorów? Co ze skoroszytem do wpinania decyzji lub przechowywania akt bezrobotnych?
 • Czy opłaty pocztowe mogą być finansowane tylko z Funduszu Pracy? Czy tylko budżet powinien ponosić koszt?
 • Jaki dokument stosuje się przy rozliczaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z EFS+? Czy księguje się na ewidencji pozabilansowej?
 • Czy oddajemy do ministerstwa odsetki z KFS, które zwracają pracodawcy?
 • Projekt pilotażowy - czy wynagrodzenie dla płatnika odprowadzamy do ministerstwa?
 • Czy koszty zastępstwa procesowego i egzekucji wypłacamy z FP czy BU?
 • Jakie księgowania w BU na wypłatę kosztów zastępstwa?
 • Czy można wydatkować środki Funduszu Pracy na artykuły spożywcze na spotkanie partnerów rynku pracy?
 • Dyrektor chce upoważnić kierownika CAZ do zastępowania go w czasie jego nieobecności. Czy takie upoważnienie wydaje Dyrektor czy Starosta?Prowadzący

Bądkowska Dorota – specjalista z zakresu finansów i rachunkowości, Główny Księgowy z długoletnim stażem pracy w księgowości powiatowego urzędu pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu obsługi finansowej i gospodarki Funduszu Pracy, budżetu, ZFŚS i projektów unijnych

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 649.00
21 sierpnia 2024
od 649.00
22 października 2024
od 649.00
09 grudnia 2024

Podobne szkolenia