Wideoszkolenie: Sprawozdawczość i polityka rachunkowości w PUP

Sprawozdawczość, ewidencja księgowa i polityka rachunkowości w PUP. Jak powinien wyglądać plan kont? Jakie elementy powinna zawierać polityka rachunkowości? Jakie załączniki należy umieścić w polityce rachunkowości w związku ze środkami trwałymi i inwentaryzacją? Jak ujmować zdarzenia gospodarcze? Część budżetowa i część funduszu pracy. Opis sprawozdań, przykłady. Gotowy wzór polityki rachunkowości i sprawozdań

od 599.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do księgowych oraz głównych księgowych powiatowych urzędów pracy, a w szczególności do osób, które zajmują się sprawozdawczością oraz polityką rachunkowości

Prawidłowe rozliczanie limitowanych środków Fundusz Pracy (aktywne, fakultatywne, KFS, programy oraz projekty) – kiedy dokonujemy zwrotu środków, a kiedy zostawiamy środki na rachunku bankowym, jakie są terminy?
Zapraszamy na praktyczne wideoszkolenie dla księgowych powiatowych urzędów pracy. Omówimy jak stworzyć politykę rachunkowości, jaka jest odpowiedzialność księgowych za aktualizowanie polityki rachunkowości. jak powinny wyglądać załączniki w polityce rachunkowości w związku ze środkami trwałymi i inwentaryzacją, a także szeroko na przykładach omówimy sprawozdawczość w PUP oraz ewidencję księgową. Nie zabraknie gotowych wzorów dokumentów, takich jak polityka rachunkowości czy sprawozdania.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak powinien wyglądać plan kont? Jak stworzyć plan kont? Jak go stosować i opisywać? Czy wszystkie konta trzeba opisywać? Jakie są różnice w opisywaniu kont?
 • Jak powinna wyglądać polityka rachunkowości? Jakich zapisów należy unikać przy tworzeniu polityki rachunkowości? Wzór polityki rachunkowości
 • Jakie załączniki należy umieścić w związku z instrukcją inwentaryzacyjną i środkami trwałymi?
 • Jak uniknąć naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy zaciąganiu zobowiązań?
 • Jak wprowadzić decyzje finansowe oraz plan finansowy Funduszu Pracy, żeby miał swoje odzwierciedlenie w informacji z wykonania planu finansowego FP (Rb-33)?
 • Jak prawidłowo zaciągać zobowiązania w ramach środków Funduszu Pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia oraz dyscypliną finansów publicznych?
 • Wykazywanie nadpłaty z tytułu składki zdrowotnej w sprawozdawczości budżetowej

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Gotowy wzór polityki rachunkowości gotowy do podpięcia do swojej jednostki
 • Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont
 • Wzór instrukcji inwentaryzacyjnej
 • Wzór instrukcji obiegu dokumentów księgowych
 • Wzory sprawozdań budżetowych
 • Wzór Rb-27S
 • Wzór Rb-28S
 • Wzór Rb-N
 • Wzór Rb-Z

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników szkolenia, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego terminu:

 • Czy główny księgowy powinien podpisywać się na angażach?
 • Czy w czasie zastępstwa dokumenty może podpisywać upoważniony pracownik przez głównego księgowego?
 • Kto podpisuje zatwierdzenie do wypłaty? Główny księgowy czy dyrektor?
 • Czy główny księgowy powinien podpisywać umowy z Funduszem Pracy?
 • Czy PUP może ponosić wydatki z przepisu art. 108 pkt 31b i 3 c Ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy?
 • Czy PUP ponosi koszty z Funduszu Pracy na szkolenie pracowników z płac?
 • Czy PUP ponosi wydatki z Funduszu Pracy na podróże służbowe (delegacje) na szkolenie opłacane z FP?
 • Czy zwrot kosztów dojazdu na konferencje i spotkania w WUP można finansować z Funduszu Pracy?
 • Jeżeli w zawiadomieniu wskazane jest „szkolenie bezpłatne”, to czy dojazd można opłacić z Funduszu Pracy?
 • Czy diety z tytułu podróży służbowej związanej z wyjazdem pracownika na szkolenie można finansować ze środków Funduszu Pracy?
 • Co powinniśmy aktualizować w polityce?
 • Czy dodając plan kont dla EFS+ należy wprowadzić zarządzeniem do polityki rachunkowości jako załącznik?
 • Czy w EFS+ można wpisać, że jest nowy kod 101 i wszystkie operacje są księgowane tak jak w przypadku Funduszu Pracy?
 • Jak wygląda zwrot wydatków poniesionych przez pracowników?
 • Otrzymaliśmy fakturę opłaconą przez pracownika. Czy powinien mieć pisemną zgodę od dyrektora do zaciągnięcia tego zobowiązania?
 • Jak opisać paragon za drobny zakup?
 • Czy zmiany można wprowadzać w trakcie roku? Czy dopiero od nowego?
 • Czy można mieć zapis, że dokumenty wpływające w nowym miesiącu są ujmowane w księgach nowego miesiąca?
 • Czy przedmiot o wartości równej 10 000 zł to już środek trwały?
 • W którym miejscu w polityce rachunkowości zamieścić zapis: „do okresu sprawozdawczego danego miesiąca ujmuje się wszystkie dokumenty księgowe, które dotyczą tego okresu”?
 • Podpisywanie dokumentów za głównego księgowego w czasie urlopu lub delegacji. Co powinna mieć osoba zastępująca na pieczątce? „Z upoważnienia dyrektora” czy „w zastępstwie za głównego księgowego”?
 • Czy zaangażowanie środków na staże lub szkolenia powinien wyliczać pracownik księgowości czy merytoryczny?
 • Czy RIO sprawdza Fundusz Pracy?
 • Czy robimy odpis w przypadku, gdy pismo w sprawie bonów na zasiedlenie zostało zgłoszone do sądu i obecnie czekamy na odpowiedź?
 • Czy od dopisanej należności naliczamy odsetki?
 • Czy jest jakiś termin, po którym należności się przedawniają i można je wyksięgować?
 • Należność była na odpisach. Komornik umorzył sprawę z urzędu z powodu stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Jakich księgowań powinniśmy dokonać?
 • Czy musimy dokonać odpisu należności?
 • Wynajmujemy pomieszczenia biurowe, w których znajduje się PUP. Za zużytą energię elektryczną wystawia nam fakturę właściciel budynku. Czy księgujemy na paragrafie 4260?
 • Dlaczego nie finansujemy z Funduszu Pracy skoroszytów i segregatorów? Co ze skoroszytem do wpinania decyzji lub przechowywania akt bezrobotnych?
 • Co z radiem samochodzie? Czy trzeba płacić abonament? Czy możemy opłacać abonament pod koniec roku na rok następny?
 • Dokonując refundacji zakupu okularów pracownik pobrał fakturę wystawioną na PUP, a następnie otrzymał refundację dokonanych wydatków. Czy pobranie faktury na PUP jest błędem?
 • Czy pracownicy merytoryczni muszą dodatkowo kliknąć i dodać listę osób, aby pojawiło się to w sprawozdaniu? Czy muszą to robić w każdym miesiącu do końca roku?
 • Czy opłaty pocztowe mogą być finansowane tylko z Funduszu Pracy? Czy tylko budżet powinien ponosić koszt?
 • Jaki dokument stosuje się przy rozliczaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z EFS+? Czy księguje się na ewidencji pozabilansowej?
 • Na skutek korekt składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku nastąpiła nadpłata składki zdrowotnej za okresy wsteczne. Wystąpiliśmy do ZUS o zwrot tej nadpłaty. ZUS rozliczył nasze konto i dokonał zwrotu dotyczącego złożonych korekt. Jednocześnie poinformował nas, że na naszym koncie rozliczeniowym widnieje nadpłata składki w zakresie 51 i 01 wynikająca z rozliczenia całego konta. Czy powinniśmy wystąpić do ZUS o zwrot tej nadpłaty? Jeżeli tak, to jak powinniśmy ją zaksięgować?
 • Czy oddajemy do ministerstwa odsetki z KFS, które zwracają pracodawcy?
 • Na jakie konto ZUS zwróci składkę zdrowotną?
 • Mamy pisma korekt z ewidencji. Czy możemy sami pomniejszyć przelew do ZUS-u, a następnie przekazać na konto budżetu i dalej z konta budżetu na konto powiatu?
 • Czy trzeba uzgadniać składkę ze skarbnikiem w planie dochodów?
 • Czy zwrot składki zdrowotnej w sprawozdaniu Rb-27S?
 • Gdzie wykazujemy należności z ZUS (składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku)?
 • Czy zgrywamy księgi na płytę?
 • Projekt pilotażowy. Czy wynagrodzenie dla płatnika odprowadzamy do ministerstwa?
 • Czy przy odzyskiwaniu nadpłaty składki zdrowotnej z ZUS w pierwszej kolejności należy wysłać do ZUS-u pismo na druku RD-S „wniosek o stanie konta płatnika”, a następnie druk RZS-P „wniosek o zwrot”?
 • Czy bony na zasiedlenie na 3030?
 • Czy zakupy na obsługę rady rynku pracy to paragraf 4220 i z Funduszu Pracy?
 • Czy zakupy na obsługę rady rynku pracy, np. poczęstunek płacimy z BU?
 • Jeżeli ZUS rozliczył całe nasze konto i wykazał nadpłatę na zakresie 01 dot. pracowników i zakresie 51 dot. bezrobotnych, to czy należy wystąpić o zwrot tej nadpłaty do ZUS-u, jeżeli nie jesteśmy w stanie określić, jaka część nadpłaty z zakresu 51 dot. osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, a jaka część dot. składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku? Nadpłata powstała w wyniku całościowego rozliczenia naszego konta w ZUS-ie. Czy odzyskaną nadpłatę z zakresu 51 należy w całości przyjąć na dochody FP?
 • W jakich pozycjach bilansu jednostki wykazywać Fundusz Pracy (stan konta i funduszu)?
 • Czy w nadpłacie w 51 można się ubiegać o zwrot na BU, jeżeli nie wiemy z czego wynika nadpłata?
 • Czy koszty zastępstwa procesowego i egzekucji wypłacacie z FP czy BU?
 • Jakie księgowania w BU na wypłatę kosztów zastępstwa?
 • Co zrobić z kosztami, jeżeli odzyskiwanie należności będzie trwać 2 lata?
 • Czy można wydatkować środki Funduszu Pracy na artykuły spożywcze na spotkanie partnerów rynku pracy?
 • Czy należy drukować dziennik księgowy?
 • Jak wykazywać we wniosku dotacje z VAT?

1. Polityka rachunkowości w PUP – gotowy wzór polityki rachunkowości dla powiatowych urzędów pracy, załącznik do planu kont. Fundusz pracy. Obsługa programów w księgowości typu Syriusz

 • Ustawa o rachunkowości – omówienie
 • Ustawa o finansach publicznych – omówienie
 • Kto jest odpowiedzialny za opracowanie oraz aktualizację polityki rachunkowości?
 • Jak powinien wyglądać plan kont? Jak stworzyć plan kont? Jak go stosować i opisywać? Czy wszystkie konta trzeba opisywać? Jakie są różnice w opisywaniu kont?
 • Jak budować konta w funduszu pracy? Czy powinno opisywać się konta szczegółowo, czy tylko ogólnie opisywać?
 • Jak powinny wyglądać plany kont pod kątem unijnych zmian? Czy należy wyodrębniać rachunki?
 • Co oznaczają dane człony w planie kont? Z ilu członów powinien składać się plan kont?
 • Czy plany kont należy wyróżniać na podstawie kosztów, rodzajów, czy paragrafów?
 • Jak zakładać dodatkowe konta powiązane z innymi działami?
 • Jakie elementy powinna zawierać polityka rachunkowości?
 • Co należy zapisać w polityce rachunkowości w związku z zapisywaniem i archiwizacją dokumentacji elektronicznej? Jakie są sposoby przechowywania oraz archiwizacji dokumentów?
 • Jakie są sposoby obiegu dokumentów? Praktyczne wyjaśnienie instrukcji obiegu dokumentów
 • Jakie załączniki należy umieścić w związku ze środkami trwałymi?
 • Jakie załączniki należy umieścić w związku z instrukcją inwentaryzacyjną?
 • Jakich elementów nie warto zawierać w polityce rachunkowości?
 • Jakich błędów unikać przy opracowywaniu polityki rachunkowości? Szczegółowość, niekompletność, nieaktualność, nieadekwatność
 • Jak aktualizować politykę rachunkowości?
 • Jak często zmieniać politykę rachunkowości?
 • Jakie uproszczenia można zapisać w polityce rachunkowości?
 • Kiedy i kto dokonuje zmian w polityce rachunkowości?
 • Jakich zapisów należy unikać przy tworzeniu polityki rachunkowości?
 • Jak przygotować politykę rachunkowości pod kątem kontroli?
 • Na co najczęściej zwraca uwagę kontrola, która sprawdza politykę rachunkowości?
 • Jakie są kary za nieprzestrzeganie zasad polityki rachunkowości? Jakie kary może nanieść RIO na osobę odpowiedzialną za skonstruowanie polityki rachunkowości?
 • Polityka rachunkowości, a klasyfikacja budżetowa
 • Jak powinna wyglądać definicja tworzenia kont księgowych?
 • Jak klasyfikować konta księgowe?
 • Podstawowe operacje gospodarcze
 • Finanse publiczne i ZUS w polityce rachunkowości
 • Jakie są różnice pomiędzy polityką w budżecie, a polityką w funduszu pracy?
 • Czy trzeba księgować zaangażowanie wydatków w Funduszu Pracy?
 • Jak obsługiwać programy typu syriusz w księgowości w PUP? Instrukcja na żywo

2. Sprawozdawczość i ewidencja księgowa w PUP. Zdarzenia gospodarcze pod kątem budżetowym i funduszu pracy


 • Skąd wziąć kwotę zaangażowania do sprawozdania MRPiPS-02?
 • Jak uniknąć naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy zaciąganiu zobowiązań?
 • Jak należy rozliczyć zwroty należności z tytułu otrzymanej pomocy w ramach covid-19?
 • Rozliczanie nadpłaty z tytułu korekty składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa oraz zasady ewidencji księgowej
 • Sprawozdania pod kątem budżetowym dla urzędów pracy – jak je wypełniać? Opis sprawozdań, przykłady
 • Wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – ewidencja księgowa.
 • Jakie są okresy sprawozdawcze w roku obrotowym?
 • Jak dzielić koszty związane z działalnością programową i administracyjną?
 • Na jakich paragrafach i kodach ujmować ewidencję księgową?
 • Jak ujmować zdarzenia gospodarcze? Część budżetowa i część funduszu pracy
 • Wykazywanie nadpłaty z tytułu składki zdrowotnej w sprawozdawczości budżetowej
 • Prawidłowe rozliczanie limitowanych środków Fundusz Pracy (aktywne, fakultatywne, KFS, programy oraz projekty) – kiedy dokonujemy zwrotu środków a kiedy zostawiamy środki na rachunku bankowym, jakie są terminy?
 • Jak prawidłowo zaciągać zobowiązania w ramach środków Funduszu Pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia oraz dyscypliną finansów publicznych?
 • Czy należności Funduszu Pracy wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N?
 • Jak wprowadzić decyzje finansowe oraz plan finansowy Funduszu Pracy, żeby miał swoje odzwierciedlenie w informacji z wykonania planu finansowego FP (Rb-33)?
 • Jak rozliczać dochody, które wpływają do samorządu? Jak je księgować?
 • Jak ewidencjonować wydatki?
 • Jak prawidłowo ewidencjonować naliczenia odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – kiedy należy dokonać przypisu odsetek.
 • Jak rozliczać środki unijne? Dofinansowania z Unii w wysokości 85%
 • Jak sprawnie prowadzić księgi rachunkowe?
 • Jak księgować wszystkie koszty gospodarcze?

Prowadzący

Bądkowska Dorota – specjalista z zakresu finansów i rachunkowości, Główny Księgowy z długoletnim stażem pracy w księgowości powiatowego urzędu pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu obsługi finansowej i gospodarki Funduszu Pracy, budżetu, ZFŚS i projektów unijnych

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 599.00
13 października 2023

Podobne szkolenia