Wideoszkolenie: Procedura odebrania dziecka

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Rola i uprawnienia OPS i pracownika socjalnego w procedurze zabezpieczenia dziecka z rodziny. Czym powinien kierować się pracownik socjalny przy podejmowaniu decyzji o odebraniu dziecka? Kto powinien zająć się odebraniem dziecka po godzinach pracy OPS? Kto ponosi koszty transportu dziecka podczas realizacji procedury jego zabezpieczania?

od 399.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy zajmują się procedurą odbierania dzieci od rodziny. Do udziału zapraszamy w szczególności pracowników socjalnych, koordynatorów pieczy zastępczej, asystentów rodziny, jak również przedstawicieli straży policji, placówek oświaty i sądów

Procedura przekazania dziecka do placówki
Szczegółowo omówimy, krok po kroku, procedurę zabezpieczenia dziecka z rodziny. Podpowiemy, jaka jest procedura przekazania dziecka do placówki. Wskażemy, jak prawidłowo prowadzić dokumentację, jak napisać pismo do sądu, jakie informacje powinny się w nim znaleźć i w jakim terminie sąd rozpatrzy wniosek w obecnej sytuacji. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jaka jest procedura przekazania dziecka do placówki w czasie epidemii?
 • Co robimy w sytuacji, kiedy placówka nie chce przyjąć dziecka w obawie przed zarażeniem?
 • Gdzie można umieścić odebrane dziecko w sytuacji, w której nie ma dalszej rodziny? Czy można dziecko umieścić w szpitalu?
 • Czy dziecko można umieścić w punktach kwarantanny? Pod czyją opieką?
 • Jak zadbać o dziecko w sytuacji zakazu eksmisji sprawcy przemocy?
 • Czy do placówki dziecko powinno udać się z wynikiem testu na koronawirusa?
 • Jak monitorować sytuację rodziny skoro ani asystent rodziny ani pracownik ani kurator nie może wejść w środowisko?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Zażalenie na czynność odebrania dziecka na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Pouczenie dla rodzica/opiekuna o prawie do złożenia zażalenia w sytuacji odebrania dziecka
 • Oświadczenie osoby/instytucji przejmującej opiekę nad odebranym dzieckiem o powierzeniu dziecka przez pracownika socjalnego
 • Protokół z czynności podjętych przez pracownika socjalnego w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia
 • Zawiadomienie Sądu Rejonowego o odebraniu dzieci
 • Przykłady prawidłowo wypełnionych dokumentów podczas czynności odebrania dzieci – protokoły z czynności służbowych, załączniki do protokołów, czyli działania wezwanych służb – Policja, ochrona zdrowia, pouczenie dla rodzica, któremu odbieramy dziecko, oświadczenie osoby, której powierzamy dziecko, „Niebieska Karta – A”, zawiadomienia sądu o odebraniu dzieci
 • Postanowienie sądu sankcjonujące czynność odebrania dziecka
 • Przykład protokołu ze zdarzenia, podczas którego nie było podstaw do odebrania dziecka i odstąpiono od czynności przewidzianych art. 12a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak dokonać wstępnej oceny i na jakiej podstawie? Czym się kierować przy podejmowaniu decyzji o odebraniu dziecka?

 • Z jakich powodów dziecko może być odebrane? Co bierze się pod uwagę w pierwszej kolejności?
 • Jakie są przesłanki odebrania dziecka przez pracownika socjalnego?
 • Uprawnienia pracownika socjalnego i okoliczności pozwalające na korzystanie z procedury odebrania dziecka
 • Co oznacza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia dziecka? Czy stan po spożyciu alkoholu przez rodzica takie zagrożenie stwarza?
 • Co to jest przemoc w rodzinie? Czy każde negatywne zachowanie rodzica wobec dziecka jest przemocą?
 • Rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego. Metody i narzędzia oceny ryzyka krzywdzenia dziecka
 • Kto ma obowiązek zgłosić narażenie dobra dziecka?

2. W jakich sytuacjach pracownik socjalny ma uprawnienie do odebrania dziecka?

 • Jak postąpić w sytuacji wezwania do pijanej matki i 2 letniego, zaniedbanego dziecka w towarzystwie niespokrewnionego mężczyzny? Czy taka sytuacja jest zagrożeniem przemocą?
 • Czy pracownik socjalny ma prawo zabezpieczyć dziecko, które zostało przyprowadzone do OPS przez matkę pod wpływem alkoholu? Czy w tej sytuacji nastąpiło zagrożenie zdrowia i życia?
 • Czy występuje zagrożenie życia i zdrowia w sytuacji rodziców spożywających alkohol, których dzieci poszły spać?
 • Czy pracownik socjalny powinien zająć się procedurą zabezpieczenia dziecka na wezwanie pedagoga szkolnego? Kto odpowiada za zabezpieczenie dziecka, jeśli problem został zgłoszony w szkole ale zagrożenie życia i zdrowia wynika z sytuacji panującej w domu?
 • Czy funkcjonariusz policji może przekazać dziecko pod opiekę sąsiadom? Jeśli tak, to na podstawie jakich przepisów może tak zrobić?
 • Czy policjant może sam odebrać dziecko, czy tylko w obecności pracownika socjalnego?
 • Czy zasadne jest odebranie dzieci matce, która nie jest w nałogu? Czy brak wypełniania obowiązku szkolnego przez matkę może pozbawić ją praw rodzicielskich?
 • Procedura odebrania dzieci z powodu niezdiagnozowanej choroby psychicznej
 • Czy może grozić OPS proces karny w przypadku niepotwierdzenia istnienia zagrożenia dobra dziecka?
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika socjalnego za przekroczenie kompetencji
 • Jaka jest odpowiedzialność karna pracownika socjalnego za niedopełnienie obowiązków służbowych?

3. Jakskonstruować pismo do sądu? Jakie informacje powinny się w nim znaleźć? Wzór wniosku

 • W jakich sytuacjach należy napisać wniosek do sądu?
 • Kto powinien zwrócić się do sądu o wgląd w sytuację rodziny?
 • Jakie oczekiwania może uwzględnić OPS względem sądu?
 • Pod jakim kontem przygląda się sędzia skardze złożonej przez rodziców?
 • Czy każda interwencja, w której dochodzi do odbioru dziecka, wymaga objęcia rodziny procedurą Niebieskiej Karty?

4.Kto odpowiada za przewóz dzieci?

 • Jak bezpiecznie przewozić odebrane dzieci?
 • Kto dowozi dziecko do placówki? Z ustawy wynika jasno, że powinna to być gmina, ale policja ma obowiązek zabezpieczyć transport dziecka do końca. Czy to oznacza konieczność dziecka przez dwa samochody?
 • Czy pracownik socjalny może przewozić odebrane dziecko własnym środkiem transportu? Jeśli tak, to w jakim wieku powinno być dziecko?
 • Czy policja może przetransportować dziecko?
 • Kto ponosi koszty w przypadku transportu dziecka taksówką?
 • Kiedy dziecko może być przewożone z pracownikiem socjalnym, a kiedy nie?
 • Czy dziecko powinno być przewożone w foteliku, czy bez?

5. Problem relacji OPS, służby zdrowia i policji

 • Jakie kroki podjąć w przypadku odmowy współpracy przez służbę zdrowia?
 • Jak reagować i jakich używać kontrargumentów na sugestie obciążenia kosztami pomocy ze strony służby zdrowia? Jakich argumentów używać aby się dogadywać?
 • Jakie podjąć kroki w przypadku podnoszenia zasadności wszczęcia procedury odebrania dziecka przez lekarza?
 • Jak wypracować porozumienie między gminą a OPS dotyczące transportu odebranych dzieci?
 • Propozycje podstawowych elementów porozumień UG a ośrodkiem pomocy społecznej w sprawie współpracy
 • Podpisywanie umów o trój zasadności w działaniu służb. Jak stworzyć taki dokument?

6.Prawidłowe dokumentowanie przeprowadzonych czynności

 • Dokumenty, które musi wypełnić pracownik socjalny
 • Wzory przydatnych dokumentów
 • Jak przygotować się do kontroli aby wszystkie dokumenty były gromadzone z obowiązującymi przepisami?
 • Problem z różnorodnością interpretacji przepisów. Jak radzić sobie w sytuacjach gdzie brakuje regulacji prawnych?
 • Druk pouczenia o prawie do złożenia zażalenia na odebranie dziecka
 • Najważniejsze przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

7. Kto powinien zająć się odebraniem dziecka po godzinie 15.30?

 • Kiedy pracownik socjalny wykonuje swoje obowiązki służbowe?
 • Odebranie dziecka z rodziny po godzinach pracy OPS
 • Czy powinien być dyżurny pracownik socjalny, który będzie mógł pojechać na interwencję po godzinach pracy?
 • Kto odpowiada za opiekę nad dzieckiem, a kto za procedurę podczas zabezpieczenia dziecka w godzinach pracy dyżurnego pracownika socjalnego?
 • Czy każdy pracownik socjalny ma prawo realizacji procedury zabezpieczania dziecka?
 • Czy konieczne jest wezwanie pogotowia przy każdej próbie odebrania dziecka? Czy gmina może tłumaczyć się brakiem wezwania pogotowia procedurą wewnętrzną?
 • Na czyje wezwanie do odbioru dziecka policja może reagować? Czy tylko na wezwanie pracownika socjalnego?

8. Gdzie można umieszczać dzieci odebrane rodzicom?

 • Komu z rodziny można przekazać dzieci jeśli rodzice, z różnych przyczyn, nie mogą zająć się dziećmi?
 • Jak wygląda procedura przekazania dziecka rodzinie niezamieszkującej razem?
 • Czy pracownik socjalny powinien postępować pochopnie, ale zgodnie z przepisami? Czy warto upominać, kontrolować i współpracować z rodziną, która znalazła się w trudnej sytuacji?
 • Gdzie powinny trafić odebrane dzieci na jeden, dwa dni lub tylko noc?
 • Procedura umieszczania dzieci w instytucjonalnej formie wsparcia przez pracownika socjalnego
 • Umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej z perspektywy: a) policji, b) kuratora, c)pracownika socjalnego
 • Czy funkcjonariusz policji może zostawić dziecko pod opieką rodziny?
 • Jak postępować w sytuacji, w której obydwoje rodzice są pod wpływem alkoholu? Pod czyją opieką powinny znaleźć się dzieci?
 • Jak postąpić w sytuacji, kiedy matka jest pijana, a dziecko znajduje się pod opieką sąsiadki?

Prowadzący

Małgorzata Rabczewska– praktyk, specjalista pracy socjalnej oraz specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Koordynator Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie, koordynator grup roboczych ds. procedury „Niebieskie Karty”. Wieloletni wykładowca Wydziału Politologii UMCS w Lublinie, Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej im. W. Pola oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, m.in. z zakresu polityki społecznej oraz administracji publicznej, trener podczas licznych szkoleń dot. procedury NK i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, autor licznych publikacji naukowych z zakresu pomocy społecznej oraz lokalnej polityki społecznej. Absolwent Wydziału Politologii UMCS w Lublinie specjalność Samorząd i Polityka Lokalna, ukończone liczne szkolenia i kursy specjalistyczne, w tym specjalizacja I stopnia w zakresie pracy socjalnej, certyfikat MEN w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
21 października 2021
od 399.00
15 grudnia 2021

Podobne szkolenia