Szkolenie: Postępowanie z dłużnikiem alimentacyjnym

Jak obliczyć kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego? Kiedy możemy zastosować ulgę w spłacie należności: umorzenie należności, rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty? Co przynosi skuteczność w ściąganiu długów w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych: zagranicznych, przebywających w zakładzie karnym lub z nieokreślonym adresem zamieszkania

od 379.00 zł

WIDEOSZKOLENIE PCC POLAND skierowane do osób zajmujących się funduszem alimentacyjnym, a w szczególności procedurą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, obsługą wierzyciela i mechanizmem "złotówka za złotówkę"


Ważne zmiany w Funduszu Alimentacyjny od 1.10.2020r.
Podczas szkolenia omówimy nowe kryterium dochodowe oraz zasadę „złotówka za złotówkę” przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prześledzimy całą procedurę postępowania z dłużnikami alimentacyjnymi. Podpowiemy jakie działania podjąć wobec dłużnika, jak zmusić go do spłaty zadłużeń, a także co zrobić w sytuacji, jeśli nie ma możliwości wyegzekwowania należności.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

 • Postanowienie o zabezpieczeniu podwyższenia kwoty alimentów. Czy do zmiany kwoty funduszu wystarczy wykonalne postanowienie czy należy czekać na prawomocne postanowienie? Od jakiej daty dokonujemy wyrównania wypłacanych świadczeń z FA?
 • Jak rozpocząć i w jaki sposób prowadzić postępowanie wobec dłużników zagranicznych? Czy i jakie pisma należy wysyłać za granicę, czy je tłumaczyć?
 • Jakie działania podjąć, jeśli dłużnicy nie pracują, unikają pracy lub pracują na „czarno”?
 • Czy po uchyleniu decyzji o rozłożeniu na raty należy wystąpić do komornika z wnioskiem o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego?
 • Prawo jazdy – kiedy można wystosować wniosek o zatrzymanie prawa jazdy, a kiedy o jego zwrot?
 • Ulga w spłacie należności przez dłużnika alimentacyjnego: umorzenie należności, rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty. Kiedy i wobec jakiego długu możemy zastosować ulgę, jak postąpić z odsetkami?
 • Elektroniczne systemy komunikacji: ePuap, [email protected] Czy są pomocne w postępowaniu wobec dłużnika alimentacyjnego? Z kim możemy się kontaktować za ich pośrednictwem? Czy jest to skuteczne? Czy możliwy jest kontakt z dłużnikiem?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • fundusz alimentacyjny 1 za 1 - przyznanie
 • Zawiadomienie dłużnika o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • inf o rozpoczęciu realizacji
 • wezwanie do dłużnika
 • wniosek o podjęcie działań
 • wniosek o sciganie jako organ pomocy
 • wniosek o ściganie jako organ wł. dłużnika
 • wygaśnięcie decyzji o uznaniu dłużnika
 • wzór decyzji - odmowa ulgi w spłacie należności
 • wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego
 • informacja do komornika o rozpoczęciu wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
 • wniosek o ściganie za przestępstwo niealimentacji – dwie wersje

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak obliczyć kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego?

 • Nowa kwota progu dochodowego na jednego członka rodziny
 • Co rozumiemy przez utratę dochodu we wniosku FA?
 • Jaka jest procedura w przypadku przekroczenie dochodu?
 • Co zrobić gdy wysokość świadczenia wynosi mniej niż 100 zł?
 • Jak należy liczyć dochód? Przykłady
 • Czy do funduszu alimentacyjnego wlicza się dochód partnera, konkubenta?
 • Jak długo osoba niepełnosprawna może pobierać świadczenie z funduszu alimentacyjnego?
 • Szczegółowe omówienie sposobu obliczania wysokości świadczenia w oparciu o zalecenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – przedstawienie przykładów.

2. W jakich okolicznościach wydawać decyzję o uznaniu za dłużnika alimentacyjnego?

 • Kto może złożyć wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego?
 • Postępowanie wobec dłużników – omówienie całej procedury począwszy od wezwania
 • Jak konstruować decyzję o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
 • Jak należy postępować w sytuacji stwierdzenia braków formalnych wniosku?
 • Co powinna zawierać decyzja przyznająca prawo do świadczenia?
 • Co zrobić, gdy dłużnik nie stawia się na wywiad?
 • Czy osobie pełnoletniej o znacznym stopniu niepełnosprawności, nieuczącej się przysługuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
 • Czy właściwe jest wszczęcie postępowania dłużnikowi, który mieszka za granicą ale ma wskazanego przedstawiciela w postaci siostry?
 • Czy do wniosku o ustalenie FA konieczne jest złożenie przez osobę wyroku w sprawie zasądzonych alimentów?

3. Co w sytuacji, gdy dłużnik przebywa za granicą?

 • Jak rozpocząć i w jaki sposób prowadzić postępowanie wobec dłużników zagranicznych? Czy pisma wysyłać za granicę? Jakie pisma należy wysyłać i czy je tłumaczyć?
 • Jak postąpić z dłużnikiem przebywającym w zakładzie karnym, kto i w jaki sposób ma prowadzić postępowanie wobec takiego dłużnika?
 • Jak ustalić adres dłużnika, jak często ponawiać poszukiwania dłużnika nieznanego z miejsca pobytu?
 • Jak prowadzić postępowanie wobec dłużników, których trudno określić miejsce zamieszkania, pobytu?
 • Czy należy wysyłać informację do dłużnika, jeśli dłużnik przebywa za granicą lub jest w zakładzie karnym?
 • Jak prowadzić postępowanie wobec dłużnika nieobecnego, który zaginął?
 • Co robić w sytuacji, gdy komornik wystawia zaświadczenie, na którym widnieje adres dłużnika i za chwilę jest adnotacja, że tam nie przebywa. Jakie działania podjąć wobec dłużnika w takiej sytuacji?
 • Nie mamy ustalonego adresu dłużnika, ale wiemy, że przebywa w zakładzie karnym, lecz miejscem zamieszkania jest inna miejscowość (więc podlegałoby to pod inny ośrodek). Czy tworzyć wnioski i wysyłać korespondencję, czy należy czekać aż dłużnik wyjdzie z więzienia i ponownie uruchomić postępowanie?
 • Czy można wystąpić do policji o ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika? Czy jest to przekroczenie kompetencji? Czy policja może pomóc w ustaleniu miejsca pobytu dłużnika?
 • Jakich środków można użyć w celu ustalenia czy dłużnik, który nigdy nie odbiera wezwania, zamieszkuje pod wskazanym adresem?
 • Czy jeżeli dłużnik nie odbiera wezwań to uznajemy się za organ niewłaściwy?

4. Jak skutecznie postępować z dłużnikiem, jak zmusić go do spłaty? Co przynosi skuteczność w ściąganiu?

 • Jakie działania podjąć wobec dłużników, którzy uchylają się od płacenia alimentów i ani nie płacą wierzycielce do ręki, ani dla funduszu?
 • Co, jeśli dłużnicy nie pracują, unikają pracy lub pracują pokątnie, żeby zarobić? Czy komornik jest bezsilny?
 • Co, jeśli ktoś zatrudnia dłużnika „na czarno”? Czy można egzekwować kary?
 • Kiedy wydać decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań?
 • Jakie działania podjąć wobec dłużnika, który nie podejmuje współpracy, nie stawia się na wywiad, odmawia rejestracji w urzędzie pracy?
 • Jak współpracować z zakładami karnymi? Czy istnieje jakiś sposób efektywnej współpracy, aby zakład informował kiedy dłużnik opuści zakład? Czy w przypadku braku odpowiedzi ze strony zakładu karnego, po oficjalnym piśmie możemy podjąć kroki prawne?
 • Postępowanie wobec dłużników a współpraca z prokuraturą i z policją, przerzucanie się odpowiedzialnością. Do której prokuratury wysłać zawiadomienie przyznanym świadczeniu: do miejsca zamieszkania wierzycielki, czy miejsca zamieszkania przez dłużnika?
 • Kiedy i w jakim organie można złożyć wniosek o ściganie za przestępstwo nie alimentacji? Czy właściwym organem będzie prokuratura czy policja, jak takie zawiadomienie powinno wyglądać, co zrobić jeśli postępowanie zostanie umorzone przez organy ścigania
 • Współpraca z organami zewnętrznymi w ramach postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego: komornik, policja, prokuratura, zakłady karne, sądy.

5. Dłużnicy a BIG

 • Kogo można umieszczać w BIG? Na jakich zasadach i kiedy musimy go usunąć z Biura?
 • Czy wysyłać informację do kilku Biur Informacji Gospodarczej? Czy wszystkie biura mają te same zasady weryfikacji dłużników?
 • Czy wysyłać do BIG-u prawo jazdy dłużnika?
 • Dlaczego istnieją, dlaczego wpisywane są informacje o zadłużeniach alimentacyjnych do BIG? Jakie obowiązki w powyższym zakresie ma organ wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

6. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia

 • Co zrobić, gdy mamy postępowanie o umorzeniu? Czy organ właściwy ze względu na zamieszkanie dłużnika może zaskarżyć umorzenie? Jak to zrobić skutecznie, aby to zostało uwzględnione?
 • Czy jesteśmy w stanie wpłynąć na skuteczność egzekucji?
 • W jaki sposób prowadzić postępowanie jeżeli należności rozkłada się na raty? Od kiedy należy to zrobić?
 • Co robimy z odsetkami?
 • Jaką należność należy rozłożyć na raty?
 • Co z należnościami powstałymi po wydaniu decyzji o rozłożeniu na raty?
 • Dłużnik z zaliczką alimentacyjną – czy zadłużenie, które nie jest starsze niż 10 lat przedawniło się?
 • W jakich sytuacjach wysyłamy zawiadomienia do prokuratury?
 • Uchylanie decyzji uznających za uchylającego się przy wniosku dłużnika o zwrot prawo jazdy. Czy uchylać te decyzje?
 • Czy można uchylić dłużnikowi decyzję o rozłożeniu na raty zadłużenia z FA, jeżeli nie wywiązuje się ze spłat?
 • Jak postępować z dłużnikiem przebywającym w zakładzie karnym, który wnosi o zawieszenie długu i rozłożenie zadłużenia na raty?
 • Czy po uchyleniu decyzji o rozłożeniu na raty należy wystąpić do komornika z wnioskiem o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego?
 • Poszukiwanie dłużnika, jeśli nie ma ustalonego adresu, a nagle się odnajduje – czy warto prowadzić postępowanie, jeśli odnaleźliśmy dłużnika po dwóch latach , jak w tym momencie prowadzić postępowanie? Czy robić wszystkie wezwania, zawiadomienia, wnioski o podjęcie działań sprzed trzech lat?
 • Jak postąpić z wnioskiem o umorzenie długów dłużnika, który znalazł się po 20 latach?
 • Jak przeprowadzić postępowanie po śmierci dłużnika? Czy wydajemy decyzję o wygaszeniu długu z mocy prawa?
 • Czy należy tworzyć raport przy zamykaniu postępowania?

7. Weryfikacja danych we wnioskach, składanie nieprawdziwych oświadczeń, RODO

 • Wzywanie dłużnika, problem z RODO: czy dołączać jakąś klauzulę do pierwszej czynności? Jeżeli tak, to do jakiej, czy do wezwania? Co powinno być zawarte w informacji?
 • RODO – ochrona danych osobowych dłużnika alimentacyjnego – jakie prawa ma organ właściwy, wierzyciel, dłużnik; jak właściwie i skutecznie poinformować dłużnika o przysługujących mu prawach dotyczących ochrony danych osobowych?
 • Elektroniczne systemy komunikacji: ePuap, [email protected], czy są pomocne w postępowaniu wobec dłużnika alimentacyjnego, z kim możemy się kontaktować za ich pośrednictwem, czy jest to skuteczne, czy możliwy jest kontakt z dłużnikiem?
 • Czy współpracować z dłużnikami przez EPUAP?
 • Czy współpracować z innymi ośrodkami przez EPUAP?

8. Co podlega kontroli Najwyższej Izby Kontroli? Na co w szczególny sposób zwrócić uwagę?

 • Wnioski pokontrolne. Na co NIK zwraca uwagę, jakie mogą być nieprawidłowości?
 • Przykłady błędów w kontrolowanych ośrodkach
 • Czy muszą być zachowywane terminy, jak np. zawiadomienie o wszczęciu i za jakiś czas decyzja uchylająca, czy mają być zachowane terminy miesięczne?
 • Czy urzędnik ponosi jakąś odpowiedzialność prawną za zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi?

9. Tworzenie pism i ich praktyczne wzory

 • Kiedy do urzędu pracy, kiedy do komornika, kiedy do wójtów kierować pisma w sprawie podjęcia działań wobec dłużnika?
 • Jak powinien wyglądać wzór pisma – zawiadomienia do dłużników; wzór zawiadomienia?
 • Jak mają wyglądać wzory pism/wniosków o podjęciu działań wobec dłużnika, które są skierowane do wójtów?
 • Jak powinien poprawnie wyglądać wzór zawiadomienia do komornika o rozpoczęciu wypłaty funduszu alimentacyjnego?


Prowadzący

Bogumiła Jastrzębska (Podgórska) – praktyk, od 2005 roku Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach, ekspert Gazety Prawnej oraz Radia Katowice z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z wykształcenia politolog ze specjalizacją polityka społeczna

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
13 kwietnia 2021

Podobne szkolenia