Szkolenie: Postępowanie z dłużnikiem alimentacyjnym

Jakie zmiany w funduszu alimentacyjnym zwiększą dostęp do świadczeń? Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych: zagranicznych, przebywających w zakładzie karnym lub z nieokreślonym adresem zamieszkania. Jakie kroki podejmować wobec dłużników? Co przynosi skuteczność w ściąganiu długów?

od 379.00 zł

WIDEOSZKOLENIE PCC Poland skierowane do osób zajmujących się funduszem alimentacyjnym, a w szczególności procedurą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, obsługą wierzyciela i mechanizmem "złotówka za złotówkę"


Ważne zmiany w Funduszu Alimentacyjny od 1.10.2020r.
Podczas szkolenia omówimy nowe kryterium dochodowe, zasadę „złotówka za złotówkę” przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obowiązujące już zmiany w tarczy antykryzysowej. Prześledzimy całą procedurę postępowania z dłużnikami alimentacyjnymi. Podpowiemy jakie skuteczne działania podjąć wobec dłużników, jak zmusić go do spłaty zadłużeń, a także co zrobić w sytuacji, jeśli nie ma możliwości wyegzekwowania żadnych kwot od dłużnika.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

 • Czy zmiany w tarczy antykryzysowej z 18 kwietnia 2020r. zwiększą dostęp do świadczeń z funduszu alimentacyjnego? Co rozumiemy przez utratę dochodu we wniosku FA?
 • Jak obliczyć kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego? Przykłady
 • Jak należy postępować w sytuacji stwierdzenia braków formalnych wniosku?
 • Co zrobić gdy wysokość świadczenia wynosi mniej niż 100 zł?
 • Jak rozpocząć i w jaki sposób prowadzić postępowanie wobec dłużników zagranicznych? Czy i jakie pisma należy wysyłać za granicę, czy je tłumaczyć?
 • Jakie działania podjąć, jeśli dłużnicy nie pracują, unikają pracy lub pracują na „czarno”?
 • Jak postępować z dłużnikiem przebywającym w zakładzie karnym, który wnosi o zawieszenie długu i rozłożenie zadłużenia na raty i podaje adres zakładu karnego jako adres zamieszkania do korespondencji ?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego
 • Zawiadomienie dłużnika o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Informacja do komornika o rozpoczęciu wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Wezwanie do dłużnika
 • Decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
 • Wniosek o ściganie za przestępstwo niealimentacji – dwie wersje

Szczegółowy program szkolenia:

Praktyk odpowie między innymi na następujące pytania:

 • Nowa kwota progu dochodowego na jednego członka rodziny
 • Od kiedy będą obowiązywały zmiany w funduszu alimentacyjnym?
 • Czy zmiany w tarczy antykryzysowej z 18 kwietnia 2020r. zwiększy dostęp do świadczeń z funduszu alimentacyjnego?
 • Co rozumiemy przez utratę dochodu we wniosku FA?
 • Jak obliczyć kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego?
 • Jak konstruować decyzję o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
 • Jak należy postępować w sytuacji stwierdzenia braków formalnych wniosku?
 • Jaka jest procedura w przypadku przekroczenie dochodu?
 • Co zrobić gdy wysokość świadczenia wynosi mniej niż 100 zł?
 • Co powinna zawierać decyzja przyznająca prawo do świadczenia?
 • Jak należy liczyć dochód? Przykłady
 • Czy do funduszu alimentacyjnego wlicza się dochód partnera, konkubenta?
 • Postępowanie wobec dłużników – omówienie całej procedury począwszy od wezwania
 • Co zrobić, gdy dłużnik nie stawia się na wywiad?
 • Jak rozpocząć i w jaki sposób prowadzić postępowanie wobec dłużników zagranicznych?
 • Czy i jakie pisma należy wysyłać za granicę, czy je tłumaczyć?
 • Jakie działania podjąć, jeśli dłużnicy nie pracują, unikają pracy lub pracują na „czarno”?
 • Co zrobić, gdy mamy postępowanie o umorzeniu?
 • Jak prowadzić postępowanie wobec dłużnika nieobecnego, który zaginął?
 • Czy jesteśmy w stanie wpłynąć na skuteczność egzekucji?
 • Kto może złożyć wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego?
 • Jak postąpić z dłużnikiem którego adres nie jest znany, z dłużnikiem przebywającym poza granicami RP lub przebywającym w zakładzie karnym, kto i w jaki sposób ma prowadzić postępowanie wobec takiego dłużnika?
 • Jak ustalić adres dłużnika, jak często ponawiać poszukiwania dłużnika nieznanego z miejsca pobytu?
 • Jakie działania podjąć wobec dłużnika, który nie podejmuje współpracy, nie stawia się na wywiad, odmawia rejestracji w urzędzie pracy?
 • Kiedy i w jakim organie można złożyć wniosek o ściganie za przestępstwo nie alimentacji? Czy właściwym organem będzie prokuratura czy policja, jak takie zawiadomienie powinno wyglądać, co zrobić jeśli postępowanie zostanie umorzone przez organy ścigania, dwie podstawy prawne do złożenia wniosku;
 • Kiedy wydać decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jakie taka decyzja wywołuje skutki, co uczynić jak stanie się bezprzedmiotowa, jak policzyć „6 ostatnich miesięcy”;
 • Prawo jazdy – kiedy można wystosować wniosek o zatrzymanie prawa jazdy, a kiedy o jego zwrot;
 • Zadłużenie dłużników alimentacyjnych, czy się przedawnia, czy jest dziedziczone, czym różni się zadłużenie pochodzące z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej od zadłużenia pochodzącego z wypłacanego funduszu alimentacyjnego;
 • Biura informacji gospodarczej. Dlaczego istnieją, dlaczego wpisywane są informacje o zadłużeniach alimentacyjnych do tych biur. Jakie obowiązki w powyższym zakresie ma organ wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 • Współpraca z organami zewnętrznymi w ramach postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego: komornik, policja, prokuratura, zakłady karne, sądy;
 • „Dłużnik znaleziony po latach” – jakie postępowanie przeprowadzić;
 • Ulga w spłacie należności przez dłużnika alimentacyjnego: umorzenie należności, rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty. Kiedy i wobec jakiego długu możemy zastosować ulgę, jak postąpić z odsetkami;
 • Elektroniczne systemy komunikacji: ePuap, [email protected], czy są pomocne w postępowaniu wobec dłużnika alimentacyjnego, z kim możemy się kontaktować za ich pośrednictwem, czy jest to skuteczne, czy możliwy jest kontakt z dłużnikiem;
 • RODO – ochrona danych osobowych dłużnika alimentacyjnego – jakie prawa ma organ właściwy, wierzyciel, dłużnik; jak właściwie i skutecznie poinformować dłużnika o przysługujących mu prawach dotyczących ochrony danych osobowych;
 • Trudny klient – problemy psychologiczne w postępowaniu;
 • Kontrola postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego – co może być kontrolowane, na co zwrócić uwagę.
 • Jak długo osoba niepełnosprawna może pobierać świadczenie z funduszu alimentacyjnego?
 • Szczegółowe omówienie sposobu obliczania wysokości świadczenia w oparciu o zalecenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – przedstawienie przykładów.
 • Czy właściwe jest wszczęcie postępowania dłużnikowi, który mieszka za granicą ale ma wskazanego przedstawiciela w postaci siostry?
 • Jakich środków można użyć w celu ustalenia czy dłużnik, który nigdy nie odbiera wezwania, zamieszkuje pod wskazanym adresem?
 • Czy policja może pomóc w ustaleniu miejsca pobytu dłużnika?
 • Czy jeżeli dłużnik nie odbiera wezwań to uznajemy się za organ niewłaściwy ?
 • Czy można uchylić dłużnikowi decyzję o rozłożeniu na raty zadłużenia z FA, jeżeli nie wywiązuje się ze spłat?
 • Czy po uchyleniu decyzji o rozłożeniu na raty należy wystąpić do komornika z wnioskiem o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego?
 • Jak przeprowadzić postępowanie po śmierci dłużnika? Czy wydajemy decyzję o wygaszeniu długu z mocy prawa?
 • Czy do wniosku o ustalenie FA konieczne jest złożenie przez osobę wyroku w sprawie zasądzonych alimentów?

W jaki sposób skutecznie prowadzić działania wobec dłużników?

 • Postępowanie wobec dłużników – omówienie całej procedury począwszy od wezwania: co zrobić, gdy dłużnik nie stawia się na wywiad, co dalej?
 • Omówienie procedury skierowania ścigania na policję
 • W jakich okolicznościach wydawać decyzję o uznaniu za dłużnika alimentacyjnego?
 • Co w sytuacji, gdy dłużnik przebywa za granicą? Jak rozpocząć i w jaki sposób prowadzić postępowanie wobec dłużników zagranicznych? Czy wysyłać za granicę pisma? Jakie pisma należy wysyłać i czy je tłumaczyć?
 • Jak prowadzić postępowanie wobec dłużników, których trudno określić miejsce zamieszkania, pobytu? Co, jeśli dłużnikowi trudno określić adres zamieszkania i ustalamy dla niego pełnomocnika, czy można to jakoś ominąć, przeskoczyć, zadziałać szybciej?
 • Czy wysyłamy informację do dłużnika, jeśli dłużnik przebywa za granicą lub jest w zakładzie karnym?
 • Jak prowadzić postępowanie wobec dłużnika nieobecnego, który zaginął?
 • Dłużnik z zaliczką alimentacyjną – czy zadłużenie, które nie jest starsze niż 10 lat przedawniło się?
 • Co robić w sytuacji, gdy komornik wystawia zaświadczenie, na którym widnieje adres dłużnika i za chwilę jest adnotacja, że tam nie przebywa. Jakie działania podjąć wobec dłużnika w takiej sytuacji?
 • Jakie działania podjąć wobec dłużników, którzy uchylają się od płacenia alimentów i ani nie płacą wierzycielce do ręki, ani dla funduszu?
 • Co przynosi skuteczność w ściąganiu?
 • Jak skutecznie postępować z dłużnikiem, jak zmusić go do spłaty?
 • Postępowanie wobec dłużników a współpraca z prokuraturą, z policją, przerzucanie się odpowiedzialnością. Do której prokuratury zawiadamiać, gdy przyznamy świadczenie: czy do miejsca zamieszkania wierzycielki, czy zgłaszać tam, gdzie zamieszkuje dłużnik? Różne stanowisko prokuratury w Polsce
 • Co w sytuacji, jeśli nie ma możliwości wyegzekwować żadnych kwot od dłużnika?
 • Co, jeśli dłużnicy nie pracują, unikają pracy lub pracują pokątnie, żeby zarobić, a komornik jest bezsilny?
 • Co, jeśli ktoś zatrudnia dłużnika „na czarno”? Czy można egzekwować kary?
 • Dłużnicy a BIG. Kogo można umieszczać w BIG, jeśli dostaliśmy informację, że nie każdego możemy umieścić? Na jakich zasadach i kiedy musimy go usunąć z Biura? Obawa przed złamaniem przepisów i przed tym, aby dłużnik nie wykorzystał tego przeciwko nam, że został tam umieszczony.
 • Czy wysyłać informację do kilku Biur Informacji Gospodarczej? Czy wszystkie biura mają te same zasady weryfikacji dłużników?
 • Czy wysyłać do BIG-u prawo jazdy dłużnika?
 • Jak współpracować z zakładami karnymi? Czy istnieje jakiś sposób efektywnej współpracy, aby informowali kiedy dłużnik opuści zakład? Czy w przypadku braku informacji ze strony zakładu karnego, po oficjalnym piśmie możemy podjąć jakieś kroki prawne?
 • Dłużnika szukają komornicy, my piszemy jedynie pismo do komornika, dłużnik znalazł się po 20 latach, teraz napisał wniosek o umorzenie długów, co zrobić? Kompleksowe omówienie
 • Postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Co zrobić, gdy mamy postępowanie o umorzeniu? Czy organ właściwy ze względu na zamieszkanie dłużnika może zaskarżyć, jeżeli tak, to jak to robić? Jak to zrobić skutecznie, aby to zostało uwzględnione?
 • Omówienie spraw o umorzeniu należności o rozłożenie na raty; prowadzenie postępowań w tych sprawach. Jeżeli się rozkłada na raty, to od kiedy rozkładamy?
 • Co robimy z odsetkami?
 • Jaką należność należy rozłożyć na raty?
 • Co z należnościami powstałymi już po wydaniu tej decyzji?
 • Problem: teraz dłużnicy coraz bardziej świadomie składają wnioski nie tylko o zwrot prawa jazdy, ale też o umorzenie należności, o rozłożenie na raty – jak radzić sobie z takimi dłużnikami?
 • Czy wydawać decyzję uchylającą; dłużnika za uchylającego się; jeśli w okresie 6-ciu miesięcy nie wpłacił to 50%, a co, jeśli 3 miesiące płacił, a 2 miesiące nie płacił, albo 4 miesiące płacił a 2 miesiące nie płacił; czy w tym przypadku wydawać decyzję uchylającą, czy nie wydawać w związku z tym, że w jednym miesiącu wpłacił więcej niż ma zasądzonych. np. ma 50 % zasądzonych, więc jak np. 400 to żeby 200 zł przez te 6 miesięcy płacił, czyli chociaż połowę. A on np. przez 4 miesiące nic nie płacił, a za 2 miesiące wpłacił kwotę większą niż ma zasądzone?
 • Omówienie artykułów, w szczególności art. 5a, artykułu 5.
 • W jakich sytuacjach wysyłamy zawiadomienia do prokuratury?
 • Kiedy możemy odstąpić od tej czynności? Chodzi o art. 209 paragraf 1 kk kiedy mamy obowiązek informacji?
 • Uchylanie decyzji uznających za uchylającego się przy wniosku dłużnika o zwrot prawo jazdy. Czy uchylać te decyzje? Coraz więcej OPS-ów je uchyla, czy słusznie?
 • Poszukiwanie dłużnika, jeśli nie ma ustalonego adresu, a nagle się odnajduje – czy warto prowadzić postępowanie, jeśli odnaleźliśmy dłużnika po dwóch latach , jak w tym momencie prowadzić postępowanie? Czy robić wszystkie wezwania, zawiadomienia, wnioski o podjęcie działań sprzed trzech lat i próbować wypytywać o wszystkie okresy inne ośrodki, np. jak szukamy dłużnika z okresu 2017/2018, to pytaliśmy inny ośrodek, czy może poprowadzić postępowanie na podstawie naszego wniosku i dany ośrodek nie chciał tego zrobić z powodu zamkniętego już postępowania, bo nie znalazł dłużnika, więc nie prowadzi już postępowania: co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji?
 • Przy zamykaniu postępowania: czy powinniśmy tworzyć raport, co się zadziało albo co się nie zadziało?
 • Czy współpracować z dłużnikami przez EPUAP?
 • Czy współpracować z innymi ośrodkami przez EPUAP?
 • Jeśli nie mamy ustalonego adresu dłużnika, ale wiemy, że przebywa w zakładzie karnym, lecz miejscem zamieszkania jest inna miejscowość (więc podlegałoby to pod inny ośrodek) to co wtedy, bo wnioski krążą, wracają, ponieważ ktoś nie chce podjąć działań i wracają do OPS-u: co powinniśmy dalej z tym zrobić, póki dana osoba przebywa w zakładzie karnym, czy tworzyć wnioski i wysyłać korespondencję, czy czekać aż ta osoba wyjdzie z więzienia i dopiero wtedy uruchomić postępowanie?
 • Jak wpłynąć na dłużnika, aby płacił, jeśli tłumaczą to np. że przy zajęciu wynagrodzenia przez kancelarię komornika prowadzącego egzekucję wolą pracować „na czarno” i nie będą oddawać pieniędzy tłumacząc „nie bo nie”?
 • Co, jeśli dłużnicy się skarżą na ustawę, że jest sztywno wymyślona i czemu się tak sztywno trzymamy, jeśli chodzi o prawo jazdy? Jak z nimi rozmawiać?
 • Czy iść na ustępstwa wobec dłużników?

Jak wyglądają kontrole z NIK-u?

 • Co podlega kontroli Najwyższej Izby Kontroli? Na co w szczególny sposób zwrócić uwagę?
 • Czy muszą być zachowywane terminy, jak np. zawiadomienie o wszczęciu i za jakiś czas wydawać decyzję uchylającą, czy mają być zachowane terminy miesięczne czy nie, bo czasami na pismo odkomornika się czeka lub w okresie 6-ciu miesięcy coś płacą, więc czasami OPS nie mieści się w ciągu miesiąca, bo komornik też ma tyle pracy, że nam wysyła po miesiącu, a my w ciągu miesiąca już powinniśmy wydać tą decyzję uchylającą
 • Czy urzędnik ponosi jakąś odpowiedzialność prawną za zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi?
 • Na co najbardziej zwracają uwagę podczas kontroli z NIK-u? Co wynika z kontroli?
 • Wnioski pokontrolne. Na co NIK zwraca uwagę, jakie mogą być nieprawidłowości?
 • Przykłady błędów w kontrolowanych ośrodkach

Weryfikacja danych we wnioskach, składanie nieprawdziwych oświadczeń, RODO

 • Wzywanie dłużnika, problem z RODO: czy dołączać jakąś klauzulę do pierwszej czynności? Jeżeli tak, to do jakiej, czy do wezwania? Np. wysyłanie informacji: co powinno być w informacji zawarte?
 • Co ile na okres danego postępowania wypytywać komornika np. o adres, podczas gdy komornicy chcą, żeby raz na postępowanie pytać ich o adres lub w KRK też wypytujemy, czy nie przebywa, więc czy pytać raz na postępowanie, czy częściej, my np. robimy to częściej, bo raz na 3 miesiące
 • Dłużnikiem jest obywatel innego kraju. Jakie obowiązki ma gmina? Gdzie się kierować, aby rozwiązać taką sytuację?
 • Czy można wystąpić do policji o ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika? Czy jest to przekroczenie kompetencji?
 • Czy osobie pełnoletniej o znacznym stopniu niepełnosprawności, nieuczącej się przysługuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Długi przejęte od rodzica

 • Osoby pytają, czy będą miały jakieś zobowiązania za długi przejęte od rodzica, który był dłużnikiem; co im odpowiadać?
 • Przy długu alimentacyjnym – czy przejmują ten dług po rodzicu, w jakich sytuacjach?

Tworzenie pism i ich praktyczne wzory

 • Kiedy do urzędu pracy, kiedy do komornika, kiedy do wójtów kierować pisma w sprawie podjęcia działań wobec dłużnika?
 • Jak powinien wyglądać wzór pisma – zawiadomienia do dłużników; wzór zawiadomienia, że zostało przyznane świadczenie alimentacyjne na jego dziecko?
 • Jak mają wyglądać wzory pism/wniosków o podjęciu działań wobec dłużnika, które są skierowane do wójtów?
 • Jak powinien poprawnie wyglądać wzór zawiadomienia do komornika o rozpoczęciu wypłaty funduszu alimentacyjnego?

Prowadzący

Bogumiła Jastrzębska (Podgórska) – praktyk, od 2005 roku Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach, ekspert Gazety Prawnej oraz Radia Katowice z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z wykształcenia politolog ze specjalizacją polityka społeczna

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
03 grudnia 2020

Podobne szkolenia