Wideoszkolenie: Oczyszczalnie ścieków i gospodarka odpadami

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jak i komu można przekazać osad? Jaki sposób jest najbezpieczniejszy w przypadku oddawania osadów z powrotem do środowiska? Jakie zmiany niesie ze sobą dyrektywa unijna 2027? Do jakich wymogów muszą się dostosować oczyszczalnie oraz jaki jest na to czas? Jak rozpocząć proces modernizacji? Jak pozyskać dofinansowanie na modernizację oraz automatyzację oczyszczalni?


Wiedeoszkolenie PCC Poland jest skierowane do kierowników oczyszczalni ścieków

Nowelizacja dyrektywy ściekowej!
Przygotowaliśmy szkolenie, które pomoże przygotować się na zmiany, jakie wprowadza nowelizacja dyrektywy unijnej. Nasza prelegentka dzięki swojemu doświadczeniu w realizacji projektu przebudowy oczyszczalni, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podpowie jak rozpocząć modernizację oczyszczalni. Dowiedzą się Państwo także jak radzić sobie z osadami w trudnych sytuacjach i jaką dokumentację powinna posiadać oczyszczalnia. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie są sposoby wykorzystywania osadu z oczyszczalni ścieków? Komu i gdzie można oddać osad?
 • Jakie są najbardziej ekologiczne i najmniej inwazyjnie sposoby oddawania oczyszczonych ścieków z powrotem do środowiska?
 • Jak przeciwdziałać puchnięciu i gniciu osadu? Jakie to niesie ze sobą konsekwencje oraz jakie rozwiązania są najskuteczniejsze, aby zaprzestać powstawania tym mechanizmom?
 • Jak wykonać wizualną ocenę stanu osadu czynnego i reaktorów biologicznych? Jakie parametry powinny być na odpływie?
 • Jak przystosować oczyszczalnie ścieków do norm dyrektywy unijnej i zmian, które mają wejść w życie do 2027 r.? Jakie kary grożą za niedostosowanie się do zmian dyrektywy ściekowej 2027?
 • W jakich przypadkach konieczne jest uzyskanie zgody wodnoprawnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją uzyskać? Jakie są podstawy jej wydania?
 • Z jakich programów można korzystać, aby uzyskać dotacje na modernizacje, przebudowę bądź automatyzację oczyszczalni? Jakie kryteria należy spełnić oraz jakie rozwiązania są najkorzystniejsza najnowocześniejsze?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Sprawozdawczość
 • Baza miejsce oddawania osadu
 • Dziennik pracy
 • Umowa wodno-prawna

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatnich szkoleń:

 • Jeżeli oddamy osad do celów nierolnych, to po jakim czasie można uprawiać tę działkę w celach rolniczych?
 • Jakie produkty będące obecnie w sprzedaży można wykorzystać do dezynfekcji osadów ściekowych w celu usunięcia bakterii chorobotwórczych?
 • Czy piasek w płuczce musimy wykazywać w KEO jako odpad?
 • Jak zmienić kwalifikację odpadu: zawartość piaskowników na piasek, który nie jest odpadem?
 • Jaki zakres badań wykonujemy w przypadku przemianowania odpadów? Według jakich przepisów? Komu należy przedstawić wyniki badań – WIOŚ-owi, czy urzędowi marszałkowskiemu?
 • Po czyjej stronie leży transport osadu do rolnika? Czy trzeba mieć na to pozwolenie?
 • Czy dla oczyszczalni, która wytwarza ilości odpadu 190801 6 Mg/rok, 190802 2Mg/rok, 190805 80Mg/rok należy uzyskać odpowiednie pozwolenie na wytwarzanie odpadu?
 • Oczyszczalnia chciała oddać rolnikowi osad, który po trafieniu bezpośrednio po prasie do kontenera, byłby zabrany przez rolnika. Czy wytwórca osadów musi badać każdą partię?
 • Jaki jest okres składowania ustabilizowanego i higienizowanego osadu w przystosowanej do tego wiacie?
 • Jak dawkować siarczan żelaza do osadów?
 • Co czyni odpad niebezpiecznym?
 • Co w przypadku, gdy osad puchnie, ale nie stwierdza się nadmiernej ilości bakterii nitkowatych?
 • Jaki jest okres składowania zawartości piaskowników oraz skratków pod wiatą?
 • Z czego wynika zakaz wywożenia osadów na składowisko?
 • Jeżeli przekazujemy odpady na składowisko, to czy ono musi zagospodarować je inaczej niż deponowanie? Czy jako wytwórcy mamy obowiązek zagospodarowania ich w taki sposób, aby mieć pewność, że zostaną dobrze przetworzone?
 • Czy po wprowadzeniu dyrektywy nadal będzie możliwość wykorzystania osadu rolniczo?
 • Jak uregulować transport odpadów, jeżeli dzierżawimy teren od gminy i jest on przeznaczony do produkcji roślin nieprzeznaczonych do spożycia?
 • Po ilu latach obowiązywania pozwolenia przeprowadzamy inwentaryzację geodezyjną?
 • Czy możemy wymagać zmiany środka chemicznego na myjni, jeżeli na podstawie kart charakterystyki materiałów okazało się, że środki te zawierają substancje toksyczne?
 • Na jakiej podstawie można wypowiedzieć umowę, jeżeli obowiązkiem gminy jest odbiór ścieków?
 • Jaka jest prawidłowa masa osadu czynnego w reaktorze na każdym etapie oczyszczania?
 • Jak radzić sobie z puchnięciem osadu na reaktorze?
 • A prawidłowa masa osadu czynnego w reaktorze na każdym etapie oczyszczania?
 • Jakie jest najbardziej ekonomiczne i optymalne natlenienie w komorze (g/m3)?
 • Czy firma wod.-kan. odpowiada za odory przedostające się do mieszkań? Nie czuć wzdłuż ulicy, chyba że otworzy się studzienkę lub przepompownię, ale niektórzy mieszkańcy zgłaszają uciążliwość zapachową z kanalizacji w mieszkań – zapach ropopochodny. Co można z tym zrobić?
 • Co przedsiębiorstwo ma zrobić w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po zadymianiu?
 • Czy oczyszczalnia musi zlecić badania gleby, czy rolnik może sam zlecić badania do stacji CHR?
 • Jeżeli w decyzji wodnoprawnej nie jest wymagane badanie ścieków surowych, to czy powinniśmy je badać?
 • Jakie związki badać z załącznika nr 4?
 • Czy należy badać ścieki surowe?
 • Mamy w gminie dużą oczyszczalnię ścieków, a teraz powstała kolejna mała na kilkanaście domów. Osad z niej jest przewożony do dużej oczyszczalni i tam odwadniany. Czy mamy badać osad z małej oczyszczalni oddzielnie? Czy musimy gdzieś wykazywać ilość tego osadu? Czy można zbiorczo wykazywać wszystko w oczyszczalni głównej?
 • Czy prawidłowe jest oddawanie osadu rolnikowi, który nie posiada BDO, ponieważ nie musi ze względu na posiadany areał ziemi?
 • Jak ewidencjonować wytworzony osad w KEKOŚ?
 • Czy możemy nadal korzystać z działki, na której w ciągu 3 lat możemy oddać maksymalnie 200 t osadu, a w przeciągu ostatnich 3 lat oddaliśmy 100 t?
 • Przyjmujemy ścieki komunalne, ale będziemy podpisywać umowę na przyjmowanie ścieków przemysłowych, dowożonych wozem asenizacyjnym. Czy musimy mieć do tego pozwolenie wodnoprawne?
 • Czy ścieki z myjni samochodowej mogą być kierowane bezpośrednio do kanalizacji deszczowej bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego?
 • Czy można przyjmować w oczyszczalni osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni? Jak wyliczyć za to opłatę? Czy musi ona zostać zatwierdzona przez Wody Polskie?
 • Jeśli przewozimy osad w formie płynnej z jednej oczyszczalni do drugiej wozem asenizacyjnym, który należy do gminy, to czy mamy wystawiać kartę w BDO, jeżeli firma ma pozwolenie na przewóz odpadów, ale przewozi rzadki osad z jednej oczyszczalni do drugiej?
 • Ile razy trzeba wykonać badanie ścieków surowych do 10000RLM?
 • Jak radzić sobie z osadem w porze zimowej, gdy nie może być zastosowany w rolnictwie oraz latem, gdy rolnicy nie zebrali plonów?
 • W jakim terminie nie można oddawać osadu?
 • Jakie pozwolenia powinniśmy uzyskać, jeżeli chcemy dostarczyć rolnikowi osad własnym transportem?
 • Czy można przewozić własne odpady własnym transportem? Czy potrzebujemy wpisu w BDO jako transport odpadów?
 • Czy można przewieźć osad z jednej oczyszczalni do drugiej, jeżeli na jednej z nich nie mamy poletka? Obie oczyszczalnie znajdują się na terenie jednej gminy. Jakiej decyzji potrzebujemy?
 • Gdzie można znaleźć treść nowelizacji dyrektywy?
 • Jeżeli w pozwoleniu wodnoprawnym nie mamy informacji o parametrach ścieków surowych na wlocie, to czy badanie tych ścieków można pominąć? Laboratorium zwróciło uwagę, że niepotrzebnie zlecamy te badania.
 • Dlaczego konieczne jest zawarcie umowy z rolnikiem?

1. Gospodarka osadami - jak można wykorzystać osad powstały w procesie oczyszczania? Jakie sposoby pozbywania się osadu są najkorzystniejsze?

 • Jakie są sposoby, metody zagospodarowania osadów ściekowych?
 • Jak można wykorzystać osady ściekowe?
 • Jak można zagospodarować osad biologiczny?
 • Co można zrobić z biologicznymi osadami?
 • Jak zadbać o to, aby osad został poddany odzyskowi w kompostowniach lub biogazowniach?
 • Jakie są najlepsze metody, sposoby przeróbki osadu, dzięki którym osad trafi do ponownego obiegu?
 • Jakie wyróżniamy sposoby pozbycia się osadu z oczyszczalni?
 • Jak zmniejszyć ilość odpadów oraz jak zmniejszyć koszty związane z ich gospodarką?
 • Jakie są zasady przechowywania odpadów, które oczyszczalnia musi przestrzegać?
 • Jakich odpadów oczyszczalnia ściekowa nie może składować od stycznia 2023?
 • Jak sprzedawać nawóz powstały z osadu?
 • Jak i gdzie poszukiwać odbiorców osadu?
 • Co należy zrobić z piaskiem jako odpadem?
 • Jakie są koszty wywozu osadu z oczyszczalni? Jak najtaniej pozbyć się osadu z oczyszczalni?
 • Jakich zasad należy przestrzegać w przypadku oddawania ścieków do środowiska?
 • Jakich norm należy przestrzegać w procesie oddawania ścieków do środowiska? Jakie wskaźniki obowiązują?
 • W jakiej postaci można powtórnie wykorzystać odpady powstałe w procesie oczyszczania, które są bezpieczne dla środowiska?
 • Czy w świetle prawa legalne jest, aby oddać za darmo rolnikowi osad, powstały w procesie oczyszczania?
 • Jakie są najbardziej ekologiczne i najmniej inwazyjne sposoby oddawania oczyszczonych ścieków?
 • Czy obrobiony ściek można wykorzystać do podlewania terenów zielonych?
 • Jak odprowadzać ścieki opadowe, a jak przemysłowe?

2. Dyrektywna ściekowa, aspekty prawne - jakie zmianą zajdą w obszarze pracy oczyszczalni na mocy zmiany dyrektywny ściekowej 2027?

 • Jakie zmiany w obrębie pracy oczyszczalni ścieków mają wejść w życie do roku 2027?
 • Jakie nowe obowiązki niesie ze sobą nowelizacja dyrektywy ściekowej 2027?
 • Jak nowelizacja dyrektywy ściekowej wpłynie na częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów?
 • Jak zmieni się określenie wieku osadu po zmianach w dyrektywie unijnej 2027?
 • Jak prawidłowo sporządzić sprawozdania KPOŚK w świetle wymogów unijnej dyrektywy ściekowej 2027?
 • Ile czasu ma oczyszczalnia, aby dostosować się do zmian, które wnosi dyrektywa unijna 2027?
 • Jakie kary grożą za niedostosowanie się do zmian dyrektywy ściekowej 2027?
 • Jak przystosować oczyszczalnie ścieków do norm dyrektywy unijnej i zmian, które mają wejść w życie w latach 2025-2050?
 • Jakie potencjalne zmiany mają wejść w życie po nowelizacji dyrektywy ściekowej 2040?
 • Kiedy konieczne jest pozyskanie zgody wodnoprawnej?
 • Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać pozwolenie wodnoprawne? Jakie są podstawy do uzyskania takiego pozwolenia?
 • Na jakiej podstawie wydawane są decyzje wodnoprawne?
 • Jakie grożą kary za nieprzestrzeganie pozwoleń wodnoprawnych?
 • Kiedy i gdzie należy załatwiać formalne etapy ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne?
 • Jak od strony prawnej prezentuje się oddawanie ścieków w zależności od stanu?
 • Jak otrzymać decyzję odpadową?
 • Jak otrzymać decyzję na przetwarzanie i wytwarzanie odpadów? Jakie są największe problemy z tym związane? Jak sobie z nimi radzić? O czym trzeba pamiętać?
 • Jak prowadzić oczyszczalnie ścieków z biogazów zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym?
 • Jakie przepisy pozwalają wykorzystywać osad w celach rolniczych?
 • Na jakich warunkach przebiega wydawanie warunków kanalizacyjnych? Jakie kryteria należy spełnić?

3. Oczyszczanie ścieków - jak zmniejszyć koszty oczyszczania ścieków? Jakie są najlepsze sposoby na przeróbkę termiczną? Jakie bakterie są korzystne, a jakie należy likwidować?

 • Jakie ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania można zastosować, aby zmniejszyć koszty oczyszczania ścieków?
 • Jak zmniejszać koszty energii związane z oczyszczaniem ścieków?
 • Co robić z odpadem, który przestaje nim być?
 • Na czym polega i jak działa przemianowanie osadu?
 • Jakie są efektywne sposoby usuwania bakterii ze ścieków w procesie ich oczyszczania?
 • Jakie są zasady przyjmowania ścieków oczyszczonych? Jakich wskaźników i norm należy przestrzegać?
 • Jak ograniczyć rozwój bakterii?
 • Jakie bakterie pomagają w oczyszczaniu ścieków?
 • Jakie jest występowanie oraz funkcje bakterii w oczyszczalniach ścieków?
 • Jak przebiega i na czym polega proces eliminowania mikroorganizmów z osadów ściekowych?
 • Ile biogazu można pozyskać oczyszczając ścieki?
 • Jak przebiega proces przemiany ścieków na prąd energetyczny? Jakie są najlepsze metody, które można wykorzystać przy tym procesie?
 • Jakie bakterie występują w ściekach w okresie letnim?
 • Jaki wpływ ma pogoda na pracę oczyszczalni?
 • Jak wygląda praca oczyszczalni w przypadku powodzi, podtopień, ulew?
 • Jakie są sposoby eksplantacji urządzeń i części biologicznych?
 • Jakie są najlepsze i najbardziej korzystne procesy obróbki osadu ściekowego?
 • Jakie są najbardziej efektywne sposoby na przeróbkę termiczną?
 • Jak pobierać próbkę osadu? Jakie zakresy i parametry obowiązują?
 • Na czym polega przeróbka i unieszkodliwianie osadu ściekowego? Jakie są najlepsze rozwiązania? Jakich norm należy przestrzegać?
 • Jakie istnieją ekonomiczne sposoby przeróbki osadu?
 • Jakie są sposoby badania osadu? Jak je realizować?
 • Jakie są etapy oczyszczania osadów ściekowych oraz jakie problemy najczęściej pojawiają się przy konkretnym etapie oczyszczania? Jak sobie skutecznie radzić z tymi problemami oraz jak działać, aby ich uniknąć?
 • Jaka jest charakterystyka osadu ilościowego i jakościowego?
 • Na czym polega alkaiczna stabilizacja osadów ściekowych? Jakie są najczęstsze problemy? Jak sobie z nimi radzić?
 • Jakie wyróżniamy metody tlenowej stabilizacji osadów?
 • Jak neutralizować ścieki?
 • Jakie są sposoby utylizacji piasku po procesie piaskowania?
 • Jakie istnieją wysokowydajne sposoby napowietrzania, dmuchawy oraz higienizacji osadu?
 • Jak przeciwdziałać puchnięciu osadu?
 • Jak pozbyć się piany tłuszczu na powierzchni osadu?
 • Jak zapobiegać gniciu osadu? Jak konsekwencje wynikają z gnicia osadu?
 • Jak sobie radzić z odorami na oczyszczalni? Jak je zmniejszać? Jak należy temu zapobiegać?
 • Dlaczego dochodzi do zapchania? Jak przeciwdziałać? Jak sobie z tym radzić? Jak je usuwać?
 • Jakie są przyczyny podnoszenia się osadu? Jak je eliminować niezależnie od zmian temperatur?
 • Jakie istnieją sposoby na nierównomierny dopływ? Jeśli tak, to jakie?
 • Jakie są rodzaje substratu? Jaki jest ich skład? Na czym to polega? Dlaczego warto go stosować?
 • Jak określa się jakość ścieków?
 • Jak wykonać wizualną ocenę stanu osadu czynnego i reaktorów biologicznych? Jakie parametry powinny być na odpływie?
 • Jak określić kondycję osadu po przeróbce? Jakie powinny być parametry osadu po przerobieniu go w zależności od sposoby przekształcania tego osadu?
 • Jakie wyróżniamy etapy przetwarzania wody?
 • Jakie są sposoby na utylizację wody? Jak to zrobić?
 • Jak należy postąpić, aby w procesie oczyszczania były same ścieki bez wód opadowych?
 • Jakie są funkcje osadu czynnego?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić mechanizm zagęszczania i odwadnianie osadu?
 • Jaką rolę i znaczenie ma fermentacja w oczyszczalni ścieków?
 • Jak zmniejszać liczebność sortowana odpadów?
 • Jakie są etapy oraz poziomy piasku i stratek MPS?
 • Co zrobić, by nie dopuścić do zalania? Jak należy przeprowadzić eksploatację w sposób prawidłowy w osadnikach wtórnych?
 • Jak utrzymać wiek osadu?
 • Jak daleko należy przepompować ścieki?
 • Jakie są sposoby monitoringu własnego, ścieków odprowadzanych do oczyszczalni?
 • Na czym polega odzysk odpadu R10? Co robić z tymi odpadami?

4. Modernizacja oczyszczali ścieków – skąd i jak pozyskać dofinansowanie?

 • Skąd można pozyskać dofinansowanie do modernizacji oczyszczalni?
 • Jakie kryteria oczyszczalnia musi spełnić, aby ubiegać się i pozyskać dofinansowanie do modernizacji oczyszczalni?
 • Jak rozpocząć proces modernizacji oczyszczalni? Od czego należy zacząć?
 • Jak automatyzować pracę na oczyszczalni ścieków? Jakie narzędzia i technologie są najlepsze?
 • Jak rozpocząć proces automatyzacji?
 • Skąd i jak można pozyskać dotacje na automatyzacje narzędzi?
 • Jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie do automatyzacji narzędzi?
 • Jaką dokumentację należy skompletować, aby posiadać wszystkie niezbędne dokumenty do ubiegania się o dotacje na modernizacje, automatyzacje?
 • Z jakich programów można korzystać, aby uzyskać dotacje na modernizację, przebudowę bądź automatyzację oczyszczalni?
 • Jakie istnieją najnowsze rozwiązania technologiczne, które usprawniają pracę oczyszczalni?
 • Jakie są sposoby prowadzenia inwestycji?
 • Jak działa oczyszczalnia SBR?
 • Jaką technologią charakteryzuje się biologiczna oczyszczalnia ścieków SBR?
 • Czy przy budowaniu zbiorników retencyjnych, oczyszczalnia musi uzyskać pozwolenie na budowę?
 • Jakie zalety niesie ze sobą budowa zbiorników retencyjnych?
 • Jak chronić urządzenia narażone na działania procesu korozji?

5. Dokumentacja – jak wykonać deklaracje BDO? Jak prowadzić niezbędną dokumentację?

 • Jaka dokumentacja jest niezbędna w oczyszczalni ścieków?
 • Jak prowadzić dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami? Co powinna zawierać dokumentacja?
 • Jaka dokumentacja obowiązuje w odniesieniu do Wód Polskich? Czego wymagają Wody Polskie, co kontrolują?
 • Jaką dokumentację należy prowadzić w zakresie Sanepidu?
 • Jakich terminów należy przestrzegać, prowadząc dokumentację pracy oczyszczalni?
 • Jaka dokumentacja jest potrzeba przy budowanie zbiorników retencyjnych?
 • Jak prawidłowo wykonać sprawozdawczość?
 • Jak złożyć deklaracje BDO?
 • Jak stworzyć bilans?
 • Jak prowadzić ewidencję odpadów BDO?
 • Jaką dokumentację należy prowadzić w celach GUS

6. Obliczanie - jak prawidłowo obliczyć wiek osadu?

 • Jak prawidłowo liczyć przypływ i odpływ?
 • Jak obliczyć emisje oczyszczalni ścieków?
 • Jak obliczyć zapotrzebowanie na powietrze do procesów biologicznych w oczyszczalniach ścieków? Jakie są najlepsze sposoby?
 • Jak obliczyć wieku osadu?
 • Jak obliczyć indeks osadu?

7. Praca w oczyszczalni – z jakimi zagrożeniami wiąże się z praca w oczyszczalni ścieków?

 • Jakie zadania należą do pracownika oczyszczalni mechaniczno-biologicznej?
 • Jak nawiązać współpracę z firmą zewnętrzną?
 • Czym charakteryzuje się obsługa aparatu powietrznego?
 • Jakie zasady BHP obowiązują w pracy na oczyszczalni?
 • Jaki negatywny wpływ na zdrowie pracowników może mieć praca w oczyszczalni? Na co są narażeni pracownicy? Jak chronić pracowników przed tym zagrożeniami?
 • Jak prowadzić dziennik pracy? Co powinno się w nim znaleźć? Jak powinien wyglądać?
 • Jakie są najskuteczniejsze sposoby organizacji pracy na oczyszczalni?
 • Jak przygotować się do kontroli PIP?

Prowadzący

Mgr inż. Kamila Góra - wieloletni pracownik na stanowisku kierownika działu technicznego Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. oraz w działach związanych z ochroną środowiska. Znajomość technologii uzdatnia wody, oczyszczania ścieków, zagadnień związanych z ochroną środowiska, udział w tworzeniu projektu oraz nadzór nad realizacją.


Doświadczenie: w roku 2017 firma Aquanet Ostroróg Sp. z o.o podpisała umowę z zarządem województwa wielkopolskiego o dofinansowanie projektu pn. Przebudowa i modernizacja mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostroróg”. Całkowita wartość tego projektu wynosi 2 895 120,00 złotych. Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dofinansowanie tego projektu opiera się o kwotę 2 000 692,68 złotych. Celem projektu była modernizacja oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Ostroróg, dzięki której został umożliwiony odbior i oczyszczanie zwiększonego strumienia ścieków w stopniu wymaganym przez dyrektywę 91/271/EWG i pozwolenie wodno-prawne. Dzięki inwestycji została także, uporządkowana gospodarka osadowa oczyszczalni.

Podczas szkolenia prelegentka udostępni zdjęcia i opowie o realizacji projektu wraz z efektem ekologicznym. Na przełomie 2023/2024 realizuje wraz z Aquanet Ostroróg Sp. z o.o budowę poletka osadowego (własnymi siłami). Postara się, aby wiedza teoretyczna została przedstawiona w praktyce i oczywiście opowie o możliwościach realizacji.

Firma Aquanet Ostroróg Sp. z o.o posiada Stacje Uzdatniania Wody oraz trzy oczyszczalnie i wszystkie obiekty osiągają odpowiednie efekty i pracują zgodnie z obowiązującymi wymogami.


Prowadząca ukończyła Politechnikę Poznańska (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu). Kontynuuje edukację związaną z Inżynierią Środowiska, szczególnie w zakresie systemów SBR (Sequencing Batch Reactor) oraz hydrofitowych w tym również̇ związanych z gospodarką osadową.

Nagrody i wyróżnienia:

• Kamila Góra wyróżniona w konkursie na pracę dyplomową w obszarze techniki oraz organizacji produkcji i usług (FSNT-NOT 2022)

• Kamila Góra laureatem I edycji konkursu im. prof. Z. Młynarka na najlepszą pracę magisterską WISIM

• Kamila Góra laureatką konkursu o Nagrodę̨ Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską 2022

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia