Wideoszkolenie: KFS

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w świetle nowych priorytetów na 2024 rok. Wytyczne do oceny rozpatrywania wniosków, przykładowe systemy oceniania wniosków, sporządzanie i realizacja umów, kontrola wydatkowanych środków. Odpowiedzi na nieoczywiste pytania: Czy zatrudnienie pracowników przelicza się na pełne etaty? Czy można w programie zmniejszyć liczbę godzin w związku ze zmniejszeniem ceny? W jakich sytuacjach należy wymagać zwrotu dofinansowania?

od 699.00 zł

Wideoszkolenie skierowane do pracowników powiatowych urzędów pracy, którzy zajmują się KFS-em oraz współpracują z pracodawcami: specjalistów ds. rozwoju zawodowego, doradców klienta instytucjonalnego, pośredników pracy, specjalistów ds. programów oraz pracowników zajmujących się realizacją usług i instrumentów rynku pracy skierowanych do pracodawców

Omówimy priorytety KFS na 2024!
Co roku jest problem z interpretacją priorytetów i całym KFS-em - wnioskami, rozliczeniami, kontrolą pracodawców i z NIK. Dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu, w którym pokażemy KFS w świetle nowych priorytetów, ustalonych na rok 2024. Aktualne wyjaśnienia i interpretacje. Wytyczne w zakresie rozpatrywania i oceny formalnej oraz merytorycznej wniosków, prawidłowego sporządzania umów i porozumień, sprawowania kontroli oraz obowiązujących limitów wydatkowania środków.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Przykładowe systemy oceniania wniosków, w szczególności kiedy wnioskowane środki nie pokrywają się z posiadanym limitem przyznanym dla PUP
 • Jak prawidłowo kontrolować pracodawców w zakresie realizowanych umów?
 • Co może wchodzić w zakres kontroli pracodawców?
 • Jak należy przygotować się do kontroli wydatkowanych środków z KFS-u?
 • Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas kontroli NIK?
 • W jakich sytuacjach należy wymagać zwrotu dofinansowania?
 • Jak powinno brzmieć oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Przykładowy wzór regulaminu ogłaszanego naboru wniosków i ich oceny
 • Propozycja wzoru wniosku z uwzględnieniem nowych priorytetów
 • Wzór formularza oceny formalnej oraz oceny merytorycznej wniosków

Szczegółowy program szkolenia:

OMÓWIMY PRIORYTETY NA ROK 2024!

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniej edycji szkolenia:

 • Czy w priorytecie dla motoryzacji mechanicy mogą szkolić się z diagnostyki samochodowej?
 • Co, jeśli firma szkoląca składa wniosek podpisany przez pracodawcę w jego imieniu?
 • Czy jest zapis w rozporządzeniu, że urząd może całkowicie zrezygnować z negocjacji?
 • Czy można przyjąć wniosek, jeżeli wymagany załącznik jest pusty?
 • Czy poza nieprzekroczeniem limitu pomocy de minimis można badać przekroczenie limitu pomocy społecznej?
 • Jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna zatrudniająca mniej niż 10 osób, ale nie jest przedsiębiorcą, to czy możemy uznać go za mikroprzedsiębiorcę?
 • Czy po analizie wniosków powinniśmy sprawdzać raport U7?
 • Czy fakturę za szkolenie płacimy przed rozpoczęciem, w trakcie, czy po ukończeniu szkolenia?
 • Czy rozliczenie środków KFS odbywa się po pierwszym egzaminie?
 • Co w sytuacji, gdy pracownik rozpocznie studia podyplomowe świadcząc pracę u pracodawcy, a zakończy studia będąc na urlopie wychowawczym?
 • Co, jeżeli pracodawca nie dostarczył dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków zgodnie z przeznaczeniem?
 • Czy zamiast zaświadczenia może być certyfikat?
 • Co w przypadku, gdy program jest darmowy, a pracownik wymaga przeszkolenia w celu korzystania z jego pełnego potencjału? Czy wystarczy oświadczenie pracodawcy?
 • Czy można korzystać z zawodów deficytowych określonych w barometrze w województwie i powiecie? Czy należy wybrać tylko jeden barometr?
 • Czy szkolenia z Excela lub Worda i innych programów komputerowych wchodzą w priorytet 4.?
 • Czy w ramach potwierdzenia spełniania priorytetu możemy wymagać orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i mieć je jako załącznik do wniosku? Czy sporządzamy tylko notatkę z danego orzeczenia?
 • Co, jeżeli przy weryfikacji wniosku i wpisaniu REGON okaże się, że pracodawca prowadzący działalność gospodarczą prowadzi również gospodarstwo rolne?
 • Czy w liczbie zatrudnionych pracowników należy wpisać 0, jeśli pracodawca zatrudnia tylko młodocianych?
 • Czy przy naborze powinniśmy ustalić maksymalną wysokość środków KFS na pracownika lub firmę?
 • Czy wzór dokumentu stanowiący ukończenie kursów może posiadać tylko imię i nazwisko? Czy musi mieć dane takie jak zaświadczenie?
 • W jakich sytuacjach podejmować negocjacje dot. kosztu szkolenia? Przed oceną merytoryczną czy po ocenie?
 • Czy pracownicy starostwa powiatowego mogą skorzystać z KFS?
 • Jak przeprowadzić kontrolę KFS?
 • Czy wnioski składane przez jednostki organizacyjne powiatu mogą być opiniowane przez powiatową radę rynku pracy?
 • Jak skontrolować starostwo powiatowe? Co w przypadku, gdy stwierdzimy rażącą nieprawidłowość?
 • Czy faktura dot. promocji powinna zawierać podatek vat? Czy kwota zamawiana ze środków KFS ma opiewać na kwotę netto, czy brutto?
 • Czy weryfikować deklaracje o długości zatrudnienia?
 • Czy w możemy od 01.01.2024 r. stosować rozporządzenie nr 1407?


Priorytety na 2024 r. – interpretacja, wyjaśnienia, m.in.:

 • Jakie dokumenty wymagane są do priorytetu w celu określenia branż strategicznych?
 • W jaki sposób określić obszary lub branże wymagające szczególnego wsparcia w ramach priorytetu C z rezerwy? Jakie dokumenty mają przedstawić pracodawcy?
 • Czy priorytet dot. wdrożenia nowych technologii zawsze wiąże się z zakupami? Czy może być tylko oświadczenie pracodawcy, że wdroży nowe technologie i procesy?
 • Czy zaświadczenie o ukończeniu kursu jest konieczne do dostarczenia przy każdym kursie, który został ukończony przez uczestnika, niezależnie od wyniku egzaminu?
 • Jeżeli pracodawca wnioskuje o kurs w ramach priorytetu 2., ale we wniosku podaje kod zawodu, to czy w równowadze powinniśmy wzywać do zweryfikowania wniosku i ewentualnej poprawy czy oceniać złożony wniosek bez poprawek?

1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy w świetle aktualnych przepisów

 • Praktyczna analiza prawna obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych
 • Przepisy prawne stwarzające problemy interpretacyjne, a ich wymiar praktyczny
 • W jaki sposób przepisy regulują ocenę wniosków?
 • Jaki jest minimalny zakres potrzebnych działań i dokumentów w realizacji KFS-u?
 • Inne przepisy prawne związane z realizacja zadań z KFS


2. Wnioski z perspektywy urzędu

 • Jak powinien wyglądać wniosek z uwzględnieniem nowych priorytetów?
 • Czy każdy urząd ma sam konstruować wniosek i na w jakich ramach prawnych ma być oparty?
 • Jak prawidłowo oceniać wnioski formalnie i merytorycznie?
 • Co brać pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków?
 • Czy zasady dotyczące sporządzania wniosków/umów są takie same dla każdego województwa? Kto o tym decyduje?
 • Waga brana pod uwagę przy wnioskach – czy należy to robić punktacją? Jaka jest praktyka oceny wniosków w innych urzędach?
 • Komu w pierwszej kolejności należy udzielać wsparcia, jeżeli złożonych wniosków przez
 • pracodawców jest więcej niż posiadanych środków?
 • Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie wniosku? Jaka jest odpowiedzialność w tym zakresie Pracodawcy, a jaka instytucji szkoleniowej?
 • Jakie są kontrolne wnioski z NIK-u i jakie są procedury przeprowadzania przez służby wojewody w zakresie KFS?
 • Jeśli w momencie składania wniosku pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim, ale w chwili terminu szkolenia będzie już pracowała, to czy możemy przyznać?
 • Czy jeden pracodawca może złożyć więcej niż dwa wnioski w jednym naborze?
 • Czy wskazanie w zasadach, że przy naborze pracodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski nie jest ograniczeniem?
 • Czy pracodawca może złożyć wniosek na kilka szkoleń dla kilku pracowników - wszystko w jednym wniosku?
 • Na co powołać się w przypadku złożenia wniosku przez instytucję szkoleniowa przy odmowie?
 • Czy pozostawiamy wniosek bez rozpatrzenia, jeżeli pracodawca nie dołączył zaświadczenia o ukończeniu kursu, ale załączył dokument kwalifikacyjny - uprawnienia po zdanym egzaminie?
 • Czy można odmówić/odrzucić wniosek, jeżeli pracodawca został wezwany do uzupełnienia wniosku, ale nie uzupełnił go kompletnie?
 • Czy można wezwać pracodawcę do uzupełnienia niewyczerpującego uzasadnienia celowości szkolenia w trakcie oceny wniosku?
 • Jeżeli burmistrz chciałby skorzystać ze studiów podyplomowych, to kto składa wniosek?
 • Czy wniosek złożony ze względu na miejsce prowadzenia działalności musi być poparty odpowiednim dokumentem rejestrowym?
 • Czy zasadne jest, aby wnioski złożone przez jednostki samorządowe były opiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy?
 • Co w sytuacji, gdy wiemy, że szkolenia z danej branży są cykliczne i pracodawca złożył wniosek z najbliższą data szkolenia, a my nie zdążymy go rozpatrzyć?
 • Czy rozpatrujemy wnioski zgodnie z kolejnością wpływu?
 • Czy pracodawcy powinni składać oświadczenia sankcyjne na etapie wniosku?
 • Jak należy traktować sytuację, gdy pracownik uczestniczył w szkoleniu na prawo jazdy kat C, które ukończył z wynikiem pozytywnym, ale nie zdał egzaminu i nie zdobył uprawnień? We wniosku jest wpisane szkolenie plus egzamin. Czy należy uznać, że kształcenie zostało zakończone i pracodawca wywiązał się z umowy?
 • Co w przypadku wniosku elektronicznego w przypadku spółki, gdzie jest dwóch współwłaścicieli?
 • Co z wnioskiem, który złożyła instytucja szkoleniowa, a nie pracodawca i podpisany jest podpisem
 • elektronicznym właściciela instytucji szkoleniowej?
 • PRZYKŁAD: mamy przypadki instytucji publicznych, które składają nam wnioski na wielu pracowników. Jedno szkolenie osoba uzyskała w pierwszej połowie roku, a teraz złożono wniosek na drugie szkolenie dla tej samej osoby - jest to szkolenie związane z jej stanowiskiem pracy. Czy finansujemy tej osobie drugie szkolenie? Nie przekraczamy tej kwoty, którą możemy sfinansować jednej osobie w roku.


3. Pomoc de minimis

 • Kogo z wnioskodawców należy uznać za beneficjenta pomocy publicznej?
 • Kto ma status przedsiębiorcy w rozumieniu o przepisach pomocy publicznej?
 • Jak osoby powinny składać dokładnie wnioski de minimis?
 • Komu należy się pomoc de minimis, a komu nie?
 • Jak najlepiej badać powiązania faktyczne do pomocy de minimis?
 • Co w przypadku, gdy pracodawca nie jest beneficjentem pomocy publicznej?


4. Limity – podział środków

 • Do jakiej kwoty może się pracownik szkolić?
 • Jak ustalać te limity - na pracodawcę, czy na osobę?
 • Czy wolno samemu ustalać limity na szkolenia inne limity niż te określone w ustawie?
 • Możliwa wysokość dofinansowania w zależności od sytuacji danego wnioskodawcy/podmiotu powiązanego.
 • Jak weryfikować limity pod kątem czy ktoś już kiedyś korzystał z KFS i czy pozyskał środki?
 • Co w sytuacji, gdy łączna kwota złożonych wniosków przekroczy limit, którym dysponuje PUP? Jak rozpatrywać, jeżeli wszystkie spełniają priorytet?
 • Czy można z góry podzielić limit na dwa nabory?
 • Osoba została zatrudniona w ramach prac interwencyjnych. Czy pracodawca może skorzystać ze środków KFS na taką osobę?
 • Co w przypadku, gdy w trakcie naboru wpłynie więcej wniosków niż dostępnych środków? Czy trzeba rozpatrzyć wszystkie wnioski? Czy jest możliwość rozpatrzenia tylko do wysokości przyznanych środków, informując, że będą rozpatrywane tylko wnioski zgodnie z kolejnością złożenia, do wysokości środków?
 • Jak dokonywać ocenę efektywności wykorzystania środków KFS?
 • Co w sytuacji, gdy pracownik zmieni pracę w trakcie szkolenia i będąc zatrudniony u innego pracodawcy dokończy szkolenie? Czy jest zobowiązany zwrócić środki?
 • Jakie dofinansowanie ze środków KFS przysługuje fundacjom/stowarzyszeniom, niebędącym przedsiębiorcami i zatrudniającymi poniżej 10 osób - 80% czy 100%?
 • Czy pracodawca zatrudniający pracownika młodocianego może ubiegać się o środki z KFS-u?
 • Jeśli firma nie chce obniżyć kosztów, to czy możemy odmówić finansowania?


5. Jaki jest sposób rozliczania umów z KFS?

 • Jakie dokumenty są potrzebne od pracodawców?
 • Jakie dokumenty i w jakich procedurach prowadzi się kontrolę i rozliczenie umowy?
 • Jak należy skonstruować umowę, żeby nie było żadnego ryzyka związanego z dochodzeniem w sądzie z tych środków?
 • Jaki jest prawidłowy termin przekazywanie środków finansowych, które są przyznane dla danego pracodawców w ramach umowy uwzględniających gospodarność środków publicznych
 • Proces po zawarciu umowy w przypadku zmian ze strony pracodawców?
 • Co w sytuacji, jeśli pracodawca po podpisaniu umowy chce wprowadzić do umowy zmiany, np. zmienić pracownika do objęcia KFS albo na przykład zmienia się termin szkolenia lub inne kwestie?
 • Co w sytuacji, gdy pracownik nie ukończy kształcenia ze względów zdrowotnych, ale nie z własnej winy? Czy pracodawca winien zwracać środki z części nieodbytego szkolenia, czy należy rozliczyć całość kosztu kursu?
 • W jaki sposób inne urzędy posługują się tymi rozliczeniami, jakich dokumentów wymagają?
 • Czy przy rozliczeniu pracodawca powinien dostarczyć dokument dot. wyniku egzaminu?
 • Czy mamy obowiązek zweryfikować, w jaki sposób dana osoba współpracująca jest rozliczana na deklaracji ZUS?


6. Monitoring i kontrola w zakresie korzystania z KFS

 • W jaki sposób i w jakim zakresie pracodawcy powinni być kontrolowani?
 • Jakie kwestie w szczególności pytać pracodawców podczas kontroli? Jakie dokumenty należy weryfikować? Sprawdzanie, czy są zawarte umowy z pracownikami – czy możemy i na jakiej podstawie można tego żądać?
 • Czy powinniśmy żądać dokumentów ZUSowskich DRA?
 • Jakimi dokumentami powinniśmy my się posługiwać, idąc na taką kontrolę?
 • Jak powinna przebiegać kontrola realizacji umów o finansowanie z KFS działań obejmujących kształcenie ustawiczne u pracodawców/ u realizatorów kształcenia?
 • Czy kontrolujemy wszystkie umowy KFS?
 • Czy upoważnienie powinno być sporządzone tylko na konkretny dzień?
 • Czy pracownicy zajmujący się bezpośrednio KFS-em mogą kontrolować?
 • Czy kontrola może być dokonana w urzędzie pracy z dostarczenia dokumentacji do wglądu pracownika PUP?
 • Czy możemy kontrolować szkolenie poza siedzibą pracodawcy, czyli w instytucji szkoleniowej na terenie całego kraju?
 • Czy w trakcie kontroli możemy prosić umowę o pracę w celu stwierdzenia, czy uczestnik szkolenia był na pewno pracownikiem?


7. W toku kontroli NIK

 • Jak należy przygotować się do kontroli z NIK? Na co należy zwrócić szczególną uwagę?
 • Na co NIK zwraca szczególną uwagę przy kontroli dokumentacji z KFSu?
 • W jakim aspekcie wynikają największe nieprawidłowości?
 • Wskazówki dla osób, które od początku powstania KFS nie miały kontroli
 • Priorytety na 2024 r. – interpretacja, wyjaśnienia
 • Instytucje szkoleniowe niestety nadużywają wytycznych/priorytetów i dostosowują oferty cenowo do priorytetów i do tego co się dzieje na rynku. Widzimy często po proponowanych szkoleniach dla KFSu inne cenny niż te rynkowe – czy da się to jakoś rozwiązać? Czy jest na to jakiś wpływ? Jak analizować takie oferty?
 • Na co zwrócić uwagę, jak rozmawiać z instytucjami, czy można negocjować w tym zakresie?
 • Kto jest upoważniony do podpisywania umów?
 • Kiedy podpisujemy umowę, a kiedy porozumienie?
 • Czy oprócz zmian priorytetów przewidywane są aktualnie jeszcze jakieś zmiany w przepisach?
 • Prezesi w równych spółkach – czy mogą iść na szkolenie? (spółki jawne, spółki akcyjne, spółki z.o.o) Czy starosta i członkowie rady mogą uczestniczyć w szkoleniu?
 • Forma prawna – jak jest z.o.o komandytowa akcyjna i są powiązane ze sobą – kto kiedy i w jakim zakresie powinien podpisywać wnioski, dokumenty, umowy?
 • Omówienie formy prawnej, jeśli mamy spółki powiązane, na przykład spółka z.o.o komandytowa i akcyjna w jednej formie prawnej
 • O jakie dokumenty można prosić pracodawcę podczas kontroli?
 • Czy do kontroli przedsiębiorców z KFS mają również zastosowanie przepisy o kontroli wynikające z ustawy Prawo przedsiębiorców?
 • Czy kontrola może być dokonana w urzędzie pracy z dostarczenia dokumentacji do wglądu pracownika PUP?
 • Czy możemy kontrolować szkolenie poza siedzibą pracodawcy, czyli w instytucji szkoleniowej na terenie całego kraju?
 • Czy w trakcie kontroli możemy prosić umowę o pracę w celu stwierdzenia, czy uczestnik szkolenia był na pewno pracownikiem?


8. Problematyczne sytuacje występujące w pracy osób zajmujących się KFS

 • Za promocję (spotkanie z pracodawcami) musi być faktura z usługą za catering. Czy może być faktura za zakupy w sklepie?
 • Jeżeli ze szkolenia korzysta kierownik GOPS, to czy powinniśmy wymagać umowy w sprawie kształcenia ustawicznego?
 • Czy często zdarzają się zmiany terminów szkoleń po podpisaniu umowy? Jak do tego podchodzą urzędy?
 • Czy akceptować płatności do organizatora kształcenia poprzez „pośrednika płatności”?
 • Czy w przypadku sp. z o.o., jeżeli prezes ma umowę o pracę, a pracownicy zatrudnieni są na umowę zlecenie, prezes może korzystać z KFS?
 • Jak dokładnie rozumieć definicję osoby współpracującej?
 • Czy zatrudnienie pracowników przelicza się na pełne etaty?
 • Czy możemy uznać, że jeśli pracodawcy nie ma w rejestrze KRS lub CEIDG, to nie jest przedsiębiorcą?
 • Czy osoba fizyczna zatrudniająca nianię na umowę o pracę może skorzystać z KFS-u?
 • Jeśli jest kurs spawania, który kończy się egzaminem, to czy dokumentem potwierdzającym kompetencje będzie świadectwo egzaminu spawacza? Czy powinien być dołączony wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu? Co w sytuacji, gdy uczestnik kursu nie zda egzaminu?
 • Czy przy kursie na koparko-ładowarki potrzebny jest wzór zaświadczenia?
 • Z czego wynika fakt, że za szkolenie z zakresu operatora maszyn do sprzętu ziemnego (ładowarki,koparko-ładowarki) nie jest wymagany wzór dokumentu potwierdzającego nabycie kompetencji po szkoleniu?
 • Co, jeżeli ktoś nie zda egzaminu na prawo jazdy? Jakie dokumenty powinien przedstawić w tym przypadku?
 • Co robić, jeśli są finansowane egzaminy, które nie pójdą po myśli i nie zostaną zdane? Co wtedy z dokumentacją?
 • Czy osoba zatrudniona na 1/65 etatu może skorzystać z KFS?
 • Czy mamy obowiązek sprawdzania czy faktycznie pracodawca zawiera umowę z pracownikiem?
 • Czy są jakieś zasady lub regulamin przekazywania materiałów promocyjnych?
 • Czy prezes spółki, zatrudniony na umowę o pracę, może skorzystać ze szkolenia z KFS?
 • Czy jeśli w spółce w skład organu jest prezes zarządu i wiceprezes zarządu (mają po 50% udziałów w spółce) i prezes przedstawia umowę o pracę. Czy w tym przypadku może być sfinansowane szkolenie z KFS?
 • Czy urzędy zawsze otrzymują 80 % dofinansowania?
 • Czy OPS zatrudniający 9 osób może uzyskać 100% dofinansowania, jeżeli nie spełnia definicji mikroprzedsiębiorcy?
 • Czy szkolimy pracowników pracujących w zawodach deficytowych, czy do zawodów deficytowych?
 • W którym momencie możemy przeprowadzić negocjacje?
 • Czy dopuszczalna jest refundacja po przedłożeniu faktury za szkolenie przez pracodawcę?
 • Jeżeli pracownik zakończył szkolenie, ale nie zdał egzaminu, to czy możemy nie wymagać zwrotu za szkolenie, tylko wydłużyć czas realizacji szkolenia?
 • Czy pracodawca, który zatrudnia tylko małżonka na podstawie umowy o pracę, może ubiegać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego dla małżonka lub dla siebie? Pozostaje on z małżonkiem we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracuje przy prowadzeniu tej działalności. Czy małżonek jest osobą współpracującą?
 • Czy weryfikować instytucje szkoleniowe realizujące KFS?
 • Kto podpisuje umowę, jeżeli wniosek składany jest przez DPS?
 • Z kim powinniśmy zawrzeć umowę w przypadku szkolenia kierowców jednostek samorządowych?
 • Co z interpretacją ministerstwa, że w przypadku jednostek niebędących przedsiębiorcami wielkość dofinansowania uzależniona jest od liczby zatrudnionych osób?


Prowadzący

Ekspert w zakresie rynku pracy. Dyrektor powiatowego urzędu pracy - od 27 lat związana z publicznymi służbami zatrudnienia. Podczas swojej kariery zdobyła wysokie kompetencje w zakresie zarządzania nowoczesną instytucją rynku pracy oraz bezpośrednim wdrażaniem i realizacją szeroko pojętych usług i instrumentów rynku pracy. Dyplomowany coach, specjalista ds. rynku pracy w zakresie doradztwa zawodowego, a także specjalista rozwoju zawodowego i projektów unijnych na rzecz rynku pracy, prawa pracy oraz zamówień publicznych. Uczy i wspiera pracowników w ich rozwoju, korzystając z własnych doświadczeń menedżerskich, zawodowych i życiowych. Doskonale łączy wiedzę teoretyczną z praktyką. Entuzjazm, otwartość na współpracę i indywidualne podejście sprawia, że prowadzone szkolenia są cennym doświadczeniem zawodowym i dużą dawką wiedzy przekazanej w pozytywnej atmosferze.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 699.00
03 lipca 2024
od 699.00
17 grudnia 2024

Podobne szkolenia