Wideoszkolenie: Porzucone i odholowane pojazdy - nagranie

Porzucone i odholowane pojazdy - zadania gmin i powiatów. Jak ustalać właściciela pojazdu? Jak radzić sobie w przypadku pojazdów z innych krajów? Jak skutecznie egzekwować należności? Śmierć właściciela odholowanego auta. Postępowanie sądowe. Ubezpieczenia pojazdów, które są na parkingu.

od 399.00 zł

Nagranie wideoszkolenia PCC Poland skierowane do pracowników urzędów miast i gmin oraz starostw odpowiedzialnych za procedury dotyczące postępowania z porzuconymi pojazdami.

O prawidłowym usuwaniu pojazdów na podstawie art. 130a i 50a opowie praktyk z miasta wojewódzkiego.
W trakcie nagrania prelegent omawia procedury postępowania z porzuconym pojazdem, w tym poszukiwanie i zawiadamianie właściciela czy egzekwowanie płatności, co z pewnością ułatwi i przyspieszy wykonywanie codziennych obowiązków. Porzucone przez właścicieli auta nadal stanowią duży problem dla mieszkańców, ponieważ zabierają miejsca na parkingach, zanieczyszczają środowisko, a nawet mogą zagrażać bezpieczeństwu. To szkolenie daje Państwu gotowe i skuteczne rozwiązania.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak ustalić właściciela pojazdu?
 • Jak ustalić adres właściciela pojazdu w czasach, gdy obowiązek meldunkowy został zniesiony?
 • Jak egzekwować należności od osoby odbierającej pojazd z parkingu?
 • Jak radzić sobie z porzuconymi autami, których właścicielem są obcokrajowcami?
 • Czy urząd musi ubezpieczać pojazdy mimo ich złego stanu technicznego?
 • Jak angażować inne urzędy w sprawy odholowanych aut?
 • Co jest bardziej opłacalne i kiedy: własny parking czy podpisywanie umowy z prywatną osobą?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wniosek o odebranie pojazdu
 • Wyliczenie kosztów dla odbierającego
 • Oświadczenie odbierającego o stanie pojazdu
 • Dyspozycja usunięcia pojazdu
 • Wniosek do sądu
 • Wzór decyzji z art. 130a ust. 10h PoRD

Szczegółowy program szkolenia:

Moduł I

 • Czy powiadomienie właściciela tylko przez Policję jest skutecznym powiadomieniem?
 • Czy dysponujący pojazdem może odebrać go z parkingiem?
 • W jaki sposób prowadzić postępowanie wobec dysponującego pojazdem, jeżeli nie może go odebrać?
 • Czy urząd skarbowy może zasłaniać się tajemnicą skarbową?
 • Co w przypadku, gdy Policja lub straż miejska nie dostarczy zawiadomienia ze względu na brak możliwości ustalenia miejsca pobytu właściciela?
 • Do którego sądu kierujemy wniosek, jeżeli osoba jest z innego województwa?
 • Czy pojazdy niezarejestrowane w UE przekazujemy do urzędu celno-skarbowego?
 • Jak wygląda kwestia zwrotu kosztów sądowych dla pełnomocników w sprawach cywilnych, a dokładnie radcy prawnego ustanowionego z urzędu w przypadku, gdy nie ustalono właściciela pojazdu? Czy Skarb Państwa ponosi koszty?
 • Co jeżeli od dyspozycji usunięcia pojazdy do złożenia wniosku o przepadek minęły 3 lata?
 • Czy w przypadku solidarności w jednej decyzji wskazujemy dwie osoby i wysyłamy ją do obu osób?
 • Czy postępowanie przeciwko spadkobiercom prowadzimy dopiero po stwierdzeniu nabycia spadku? Czy możemy samodzielnie wystąpić z wnioskiem jako osoba mająca interes prawny?
 • Czy umarzamy postępowanie, jeżeli właściciel zmarł?
 • Czy koszty usuwania i przechowywania pojazdu można ściągać z majątku wspólnego małżonków?
 • Gdzie w tytule wykonawczym ująć solidarność właściciela i kierującego?
 • W jaki sposób umorzyć postępowanie egzekucyjne?
 • Jak prawidłowo liczyć bieg przedawnienia?
 • W jakim trybie przekazywać pojazdy do stacji demontażu zgodnie z przepisami art. 50a i art. 130a?
 • Czy wszystkie koszty po przepadku na rzecz powiatu są kosztami powiatu?
 • Czy przed demontażem pojazdu zawsze trzeba go wycenić i spróbować sprzedać? Co jeśli rzeczoznawca stwierdzi, że cena pojazdu jest bardzo niska?
 • W związku z nowelizacją Kodeksu karnego wszedł w życie przepadek pojazdu w przypadku, gdy osoba kierowała w stanie nietrzeźwości. Na jaki parking powinny trafiać takie pojazdy?
 • Czy w przypadku miast na prawach powiatu są one właściwe do realizacji obowiązków zarówno z przepisu art. 130a, jak i przepisu art. 50a?
 • Czy solidarność oznacza orzeczenie całości kosztu na właściciela i kierującego?
 • Co jeżeli właściciel odebrał pojazd, a została wydana decyzja o kosztach?
 • Na jaki czas można podpisać umowę z podmiotem prowadzącym pojazd?
 • Jeżeli parking prowadzi prywatny podmiot, to czy możemy zawrzeć umowę na okres 2 lat?

Moduł II

 • Poszukiwanie właściciela pojazdu – pomoc innych organów, ustalanie i namierzanie osoby odpowiedzialnej za pojazd
 • Co zrobić w przypadku pojazdu, który nie musi być oznakowany? Jak szukać właściciela roweru czy hulajnogi?
 • Jak wygląda postępowanie w przypadku braku możliwości ustalenia właściciela pojazdu (brak wysłanych powiadomień, ponieważ nie ma do kogo)?
 • Jak napisać pismo do starostwa tak, aby nie odmówiło udzielenia informacji dotyczących danych osobowych?
 • Czy można uprościć procedurę ustalenia właściciela, czy zawsze trzeba przejść pełną ścieżkę?
 • Ustawa o recyklingu pojazdów nakłada obowiązek na właściciela pojazdu przekazania go do stacji demontażu, jeżeli zostaje wycofany z użytkowania. Jeżeli pojazd nosi przesłanki porzuconego, nieeksploatowanego to można złożyć zawiadomienie na policję o możliwości popełnienia wykroczenia. Czy jest to jakiś sposób na ustalenie właściciela?
 • Co zrobić w przypadku, gdy ostatni właściciel pojazdu twierdzi, że nie był właścicielem, ponieważ umowa została sfałszowana?
 • Co należy zrobić w przypadku, gdy samochód, którego właściciel był poszukiwany, zniknął z miejsca, w którym się znajdował?
 • Co zrobić w przypadku, gdy samochód miał przebity nr i tabliczkę znamionową silnika?
 • Co w sytuacji, gdy w trakcie postępowania o przepadek sąd pozyska informację o tym, iż właściciel pojazdu jest inny niż ten ustalony przez policję lub straż miejską i na tej podstawie oddalił wniosek, biorąc pod uwagę, że rzeczywisty właściciel pojazdu nie został powiadomiony o usunięciu pojazdu? Sąd nie wzywa do usunięcia braku przez wnioskodawcę tylko od razu oddala wniosek. Apelacja również zostaje oddalona przez sąd II instancji. Próba ponownego wniosku zostaje oddalona przez sąd z uwagi na to, że wniosek został już merytorycznie rozpatrzony, w oparciu o zasadę res iudicata. Droga do orzeczenia przepadku zostaje zablokowana. Nie ma możliwości dokonania demontażu pojazdu, który generuje koszty parkingu. Co można zrobić w takim przypadku?
 • Zawiadamianie właściciela pojazdu o odholowaniu – dostarczanie powiadomień. Co zrobić, jeżeli nie są one odbierane?
 • Jak ustalić adres właściciela pojazdu?

Moduł III

 • Jak ustalić adres właściciela pojazdu? c.d.
 • Jakie organy można prosić o pomoc w ustaleniu adresu zamieszkania właściciela pojazdu?
 • Jak poprawnie i na kogo należy wystawiać zawiadomienie o wszczęciu postępowania, jeżeli nikt się nie przyznaje do samochodu?
 • Jak dostarczyć powiadomienie o odholowaniu?
 • Czy powiadomienie podpisane przez właściciela wydane przez policję jest właściwym powiadomieniem? Czy organ ma obowiązek wysłać powiadomienie i powiadomić o skutkach nieodebrania pojazdu?
 • Czy wysyłamy powiadomienie za granicę?
 • Jakie metody można wykorzystać, żeby takie doręczenie faktycznie dotarło do właściciela?
 • Co zrobić w przypadku, kiedy właściciel nie odbiera zawiadomień?
 • Co zrobić w przypadku, gdy dzieci właściciela odbierają korespondencję, ale nie stawiają się do urzędu?
 • Kiedy można stosować fikcję doręczenia?
 • Co w sytuacji, gdy właściciel odebrał powiadomienie, a kierujący nie został powiadomiony? Czy można złożyć wniosek do sądu o przepadek pojazdu?
 • Pojazdy właścicieli z innych krajów – procedura poszukiwania. Jakie kroki można podjąć? Jakie organy mogą pomóc w ustaleniu właściciela? Co zrobić w przypadku braku reakcji na zawiadomienia?
 • Jak radzić sobie z porzuconymi autami, których właścicielem są obcokrajowcami?

Moduł IV

 • Jak radzić sobie z porzuconymi autami, których właścicielem są obcokrajowcami? c.d.
 • Skąd czerpać informacje o właścicielu auta, które ma obce numery rejestracyjne? CEPiK nie ma możliwości, aby ustalić takiego właściciela. Jakie organy mogą pomóc w ustaleniu właściciela, który jest obywatelem UE? Jakie organy mogą pomóc w ustaleniu właściciela, który prawdopodobnie nie jest z UE?
 • Co z osobami niebędącymi obywatelami Polski, którzy się meldują i po chwili wyjeżdżają? Gdzie ich szukać?
 • Co jeżeli nie mamy danych właściciela a pojazd jest spoza UE?
 • Pojazd niezarejestrowany w Polsce. Ustalono, że ma opłacony podatek akcyzowy. Gmina wystąpiła do Izby Celno-Skarbowej o udostępnienie informacji o płacącym podatek. Niestety odmówiono udzielenia tej informacji. Czy Izba Celno-Skarbowa mogła tak zrobić?
 • Jeżeli współwłaścicielem auta jest obcokrajowiec, którego nie można namierzyć, to wystarczy zawiadomić drugiego właściciela i wobec niego wszcząć postępowanie?
 • Czy właściciel - obcokrajowiec musi odebrać zawiadomienie? Co zrobić w przypadku, gdy właściciel pojazdu nie odbiera poczty, bo jest na wojnie?
 • Jeżeli pojazd nie ma oznaczeń, bądź nie jest zarejestrowany w Polsce, to czy można wnioskować do sądu o przekazanie praw bez wcześniejszego ustalania właściciela (osoba kierująca nim nie jest, nie wie, skąd go ma i kto jest jego właścicielem)?
 • Pojazd z Hiszpanii z fałszywymi tablicami - są zatrzymani, ale niby nie wiedzą, czyj on jest i skąd go mają. Czy można od razu składać wniosek do sądu o przekazanie na rzecz urzędu?
 • Samochody ciężarowe z Litwy, Łotwy, Estonii, które brały udział w zdarzeniach drogowych nie są zazwyczaj odbierane. Firma transportowa znika, zaczyna funkcjonować pod innym adresem, z innym właścicielem. Co wtedy należy zrobić?
 • Jeżeli istnieje podejrzenie nielegalnego przekroczenia granicy, to czy można angażować konsulat?
 • Jak udowodnić, że dana osoba miała prawo do korzystania z pojazdu?
 • Pojazdy właścicieli z innych krajów – procedura poszukiwania. Jakie kroki można podjąć? Jakie organy mogą pomóc w ustaleniu właściciela? Co zrobić w przypadku braku reakcji na zawiadomienia?
 • Jak egzekwować należności od osoby odbierającej pojazd z parkingu, które nie zapłaciły w momencie odbioru auta. Na jakiej podstawie należy wydać decyzję o zwrocie kosztów za pojazd odebrany bez uiszczenia opłaty? Jak radzić sobie w przypadku, gdy osoba odmawia zapłaty ze względu na konflikt ustawy z konstytucją?
 • Ile dni powinno być na pokrycie kosztów odebrania i postoju pojazdu?
 • Egzekwowanie kwoty za odstąpienie od holowania - jak to zrobić skutecznie?
 • Kiedy można stosować odpowiedzialność solidarną?
 • Czy można pociągnąć do odpowiedzialności leasing?
 • Jak prowadzić sprawy w przypadku, gdy samochód zostaje przekazany w spadku?
 • Z czego wynika, że przy art. 130a nie ma egzekucji kosztów u spadkobierców, skoro samochód jest częścią masy spadkowej?

Moduł V

 • Właściciel zmarł, nie ma żadnych informacji o spadkobiercach, a sąd nie chce przekazać prawa własności na urząd. Co można zrobić w takim przypadku?
 • Co w przypadku, gdy nie ma określonego spadkobiercy? Czy możemy wydać pojazd, np. dzieciom?
 • Co zrobić w przypadku śmierci dłużnika? Jak radzić sobie w przypadku, gdy zapadła decyzja 10H, a właściciel nie żyje?
 • Jak szybko i skutecznie ustalić spadkobiercę takiego pojazdu?
 • Czy spadkobierca ma prawo żądać umorzenia opłaty odholowanie i parking samochodu zmarłego krewnego?
 • Na podstawie art. 50a za pojazd usunięty z drogi gminnej właściciel pojazdu pokrywa koszty za holowanie. Czy można obciążyć właściciela pojazdu kosztami za przechowywanie samochodu na parkingu? Jeżeli nie, to kto pokrywa koszty za przechowywanie samochodu na parkingu?
 • Egzekucja administracyjna (umarzanie postępowań, egzekucja bezskuteczna)
 • Czy zastosowanie środka egzekucyjnego przerywa bieg terminu na ściągnięcie należności po wydaniu decyzji na usunięcie pojazdu na podstawie przepisu art. 130a?
 • Dodatkowe opłaty – ubezpieczenia, kary za jego brak
 • Co zrobić z ubezpieczeniem odholowanego samochodu?
 • Czy urząd musi ubezpieczać pojazdy mimo ich złego stanu technicznego?

Moduł VI

 • Orzeczenie o przepadku, a postanowienie o prawomocności orzeczenia. Co z okresem pomiędzy w zakresie OC? Kiedy trzeba ubezpieczyć pojazd? Sąd orzekł przepadek pojazdu na rzecz powiatu. Właścicielem powiat stał się już w dniu uprawomocnienia się postanowienia przez sąd, ale dowiedział się o tym po jakimś czasie. Co z tym ubezpieczeniem w czasie, kiedy nie wiedzieli, że są właścicielami?
 • Kto staje się posiadaczem pojazdu w przypadku jego usunięcia w aspekcie obowiązku ubezpieczenia pojazdu?
 • Co zrobić w przypadku, gdy zaraz po odholowaniu okazuje się, że samochód ma nieopłacone ubezpieczenie?
 • Czy można jakoś obejść obowiązek regulowania zaległych opłat za samochód, np. ubezpieczenia?
 • Ubezpieczenie samochodu kończy się w trakcie przetrzymywania go na parkingu przez gminę, ale przed przejściem na jej własność - co wtedy?
 • Co zrobić w przypadku kary za brak opłaconego ubezpieczenia?
 • Czy można obarczać gminę kosztami utrzymania w momencie, gdy samochód już jedzie/już jest na parkingu powiatowym?
 • Czy można zezłomować samochód, który jest własnością urzędu, ale nie ma opłaconego ubezpieczenia?
 • Ile trzeba czekać, żeby móc zezłomować pojazd?
 • Czy urząd może sprzedawać takie samochody?
 • Współpraca z innymi organami – zakres pomocy. Obowiązki i dobre praktyki podczas pracy z policją
 • Jak angażować inne urzędy w sprawy odholowanych aut? Jak współpracować z Izbą Celną?
 • Jak efektywnie współpracować z policją? Jak powinna przebiegać współpraca z policją, zarówno w przypadkach usunięcia z ramienia przepisu 50a, jak i 130a? Jaki jest zakres działań policji w takich postępowaniach? Co zrobić w przypadku, gdy policja nie sprawdza, czy kierujący jest właścicielem pojazdu? Jak i czy można domagać się od policji uzupełnienia brakujących informacji? Ile czasu można wymagać na odesłanie poprawnych dokumentów?
 • Co z regulacją przepisu art. 130a ust. 10b Ustawy Prawo o ruchu drogowym? Co oznacza uregulowanie sytuacji pojazdu, który nie jest zarejestrowany w żadnych z państw członkowskich UE zgodnie z przepisami Prawa celowego przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego? Czy Naczelnik jest właściwy, aby przejąć fizycznie pojazd i uregulować prawnie jego sytuację? Czy jego rola sprowadza się jedynie do stwierdzania czy pojazd posiada status celny? Został usunięty pojazd, który zarejestrowany jest w GB. Właścicielem jest Polak z adresem zamieszkania w Polsce. Pojazd nie jest więc na obecną chwilę zarejestrowany w UE. Czy powinniśmy pojazd odesłać do UC, jeżeli nie odbierze go właściciel? Czy w tym przypadku wszczynamy normalną procedurę i kierujemy wniosek do sądu?
 • Jeżeli starostwo nie wie, jakie środki w celu ustalenia i powiadomienia właściciela pojazdu podjęła policja, to dubluje ich czynności. Jakie zasady najlepiej wypracować w czasie współpracy z policją tak, żeby nie powielać czynności?
 • Kiedy potrzebne jest zezwolenie policji/straży na odbiór pojazdu?
 • Jakie dokumenty policja powinna przekazać do urzędu?
 • Czy można podważyć przydzielenie przez policję zdarzenia pod art. 130a? Pojazd usunięty z pola kukurydzy (z wyjaśnień policjanta wynika, iż kierujący nie zatrzymał się do kontroli i wjechał na pole kukurydzy). Została wydana dyspozycja z art. 130a ust 2 pkt.2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Czy w tym przypadku ma tutaj zastosowanie art. 130a. skoro pojazd nie został usunięty z drogi tylko z pola kukurydzy? Czy wydanie dyspozycji było zasadne?
 • Co w przypadku błędnie wystawionej dyspozycji? Brak tablic rejestracyjnych, a na dyspozycji wpisany przepis art. 130. Policja anulowała dyspozycję, ale pojazd już został przywieziony na parking powiatowy. Kto ma zapłacić holownikowi? Czy policja nie ponosi kosztów błędnie wystawionej dyspozycji?
 • Czy policja może zmienić kwalifikację czynu z art. 130a na 50a?
 • Co zrobić w przypadku, gdy policja wystawia i opisuje dyspozycję usunięcia pojazdu na nieaktualnych drukach? Co zrobić w przypadku, gdy policja przekazuje źle uzupełnione/ nieczytelnie dokumenty z niepełnymi informacjami?
 • Inspekcja Transportu Drogowego zatrzymuje pojazdy, które przekraczają dopuszczalne normy. Odbywa się to na parkingu przy autostradzie A1. Czy zgodne z prawem jest wystawianie dyspozycji na parkingu i pisanie w niej, że pojazd został zatrzymany na autostradzie A1, jeżeli w ustawie jest mowa o pojeździe usuniętym z drogi, który zagraża bezpieczeństwu a nie z parkingu przy drodze? Czy holownik powinien zabezpieczyć go na parkingu? Samochody te nie przejechałyby przez drogi, ponieważ mają przekroczone masy i długości?
 • Kto ma odholować auto w przypadku, gdy brało ono udział w zdarzeniu drogowym, a kierowca został odwieziony do szpitala? Policja, powiat, czy gmina?

Moduł VII

 • Czy usuwając auto na podstawie przepisu art. 130a policja może zrobić zabezpieczyć pojazd i go nie wydać? Czy konieczne jest zezwolenie policji do odbioru auta z parkingu?
 • Czy ustalenie właściciela pojazdu oraz dostarczenie powiadomienia o skutkach jego nieodebrania należy do policji?
 • Czy gmina może „przerzucić” w pełni odpowiedzialność za holowanie pojazdów na policję?
 • Jak gmina powinna zawiadamiać policję o porzuconym aucie?
 • Ile czasu ma policja na odholowanie zgłoszonego auta?
 • Holowanie i parking – przetargi, zawieranie umów. Jak radzić sobie z brakiem chętnych do wykonania usługi? Parkingi dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne
 • Co jest bardziej opłacalne (i kiedy): własny parking czy podpisywanie umowy z prywatną osobą?
 • Jak ustanowić parking powiatowy dla samochodów?
 • Wyznaczanie parkingu dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (brak oferentów a wymóg posiadania ww. parkingu)? Co w przypadku braku parkingu dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne? Jest wyznaczony parking dla pojazdów przewożących zgodnie z przepisem art. 24a Ustawy o odpadach.
 • Co z pojazdami przewożącymi materiały niebezpieczne? Czy możemy je przyjmować na parking, jeżeli parking nie spełnia warunków technicznych dla pojazdów niebezpiecznych?
 • Jak pozyskać holowniki do pojazdów przewożących materiały niebezpieczne?
 • Czy parking musi być na terenie powiatu?
 • Czy holownik może być spoza powiatu?
 • W jakim trybie można zrobić przetarg na parking i holowanie?
 • Co zrobić w przypadku, gdy nikt nie zgłosił się do przetargu na holowanie?
 • Czy można najpierw zarządzić przetarg na holowanie, a potem przyjąć uchwałę?
 • Czy można korzystać z parkingów, które należą do jednostek/organów podległych powiatowi/gminie? Jeżeli tak, to jak to zrobić?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę podczas zawierania umów na holowanie/parking? Jakie zapisy w umowie warto zawrzeć, żeby zabezpieczyć interes gminy/powiatu?
 • Czy otwieranie pojazdów należy zawrzeć w umowie na przechowywanie pojazdu, czy lepiej zlecać to doraźnie?
 • Czy w umowie z holownikiem powinny być uwzględnione koszty związane z odstąpieniem od holowania?
 • Czy właściciel parkingu, na którym jest przechowywany pojazd, powinien obciążać gminę co miesiąc opłatą za przechowywanie porzuconego pojazdu?
 • Jak gmina może sobie radzić z wyznaczeniem parkingu, na który będą odholowywane pojazdy?
 • Czy można „dogadać się” z powiatem odnośnie korzystania ze wspólnych parkingów? Jak powiat może „dogadać się” z gminami w sprawie użytkowania wspólnego parkingu?
 • Jak radzić sobie z brakiem parkingu, który spełnia wszystkie wymagania? Czy można pominąć jakieś wymogi?
 • Do czego jeszcze może być wykorzystany parking powiatowy?
 • Co zrobić w przypadku, gdy holowanie należy przeprowadzić w oparciu o przepis 50a, a umowa oparta jest na zadania związane z artykułem 130a?
 • Czy straż miejska może odmówić holowania pojazdu ze względu na brak miejsca na parkingu?
 • Jak niwelować koszty związane z postojem na parkingu danego samochodu?
 • Jakie czynniki należy brać pod uwagę, ustalając stawki?
 • Co powinno znajdować się w uzasadnieniu do Uchwały Rady Powiatu dotyczącej ustalenia stawek za usuwanie i przechowywanie pojazdów?

Moduł VIII

 • Jak należy rozróżnić opłaty wyznaczone przez Radę Powiatu i koszty, które powiat płaci za pojazd trzymany na parkingu?
 • Co oznacza „powstanie kosztów”? Kiedy można to ustalić? Jaki ma wpływ na przebieg procedury odstąpienia?
 • Kto wskazuje lawetę, która ma odebrać samochód?
 • Czy można korzystać z doraźnych usług lawety (bez umowy stałej)?
 • Czy można wykorzystać lawetę wskazaną przez powiat w przypadku holowania z ramienia przepisu 50a? Jeżeli tak, to na jakich zasadach?
 • Co zrobić w przypadku auta, z którego wyciekają płyny chemiczne?
 • Kto egzekwuje płatność za parking?
 • Czy można wymagać podania nr PESEL przy odbiorze auta z parkingu?
 • Czy możemy wydać pojazd usunięty w trybie przepisu art. 130a lub art. 50a każdemu potencjalnemu spadkobiercy, nawet jeśli nie ma przeprowadzonego postępowania spadkowego lub aktu poświadczenia dziedziczenia?
 • Jeśli mamy ustalonych spadkobierców, a nie mamy postanowienia w myśl art 130a, to może zgłosić się jeden ze spadkobierców i odebrać pojazd z parkingu, a ponadto nie zostanie on obciążony kosztami chociażby za usuwanie i przechowywanie?
 • Jeżeli odholowany pojazd okazuje się kradziony, to na czyj parking powinien trafić: policyjny czy powiatowy?
 • Czy ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych dotyczy także firm zajmujących się holowaniem? Jeżeli tak, to jak to wpłynie na podpisane umowy?
 • Tereny prywatne
 • Czy gmina może wydać dyspozycje usunięcia pojazdu z terenu prywatnego? W jakich przypadkach można usuwać takie pojazdy? Kiedy można obejść przepisy jeżeli chodzi o teren prywatny (np. zaśmiecanie czy zanieczyszczenie środowiska)?
 • Z jakich przepisów można skorzystać, gdy trzeba odholować pojazd z prywatnego parkingu?
 • Co zrobić w przypadku zgłoszenia od spółdzielni mieszkaniowej?
 • Co może zrobić właściciel placu z samochodem, który zalega np. na parkingu supermarketu?
 • Rozróżnienie przepisów i kwalifikacja aut jako wraków
 • Na podstawie czego należy ustalać, kiedy powiat zajmuje się samochodem, a kiedy gmina? Jak rozróżniać przepisy 130a i 50a? Na podstawie czyjej decyzji można zdecydować, że pojazd jest holowany z ramienia powiatu lub gminy? Jak powiat może udowodnić gminie, że to holowany pojazd podlega jednak pod art. 50a?
 • Co należy zrobić w przypadku, gdy auto jest bez tablic, ale stwarza zagrożenie w ruchu drogowym?
 • Co jest odpadem, a co wrakiem?
 • Kto zajmuje się wrakami samochodów?

Moduł IX

 • Ile czasu wrak ma być na parkingu, zanim można go zutylizować? Kiedy można pozbyć się wraku, który generuje koszty?
 • Co zrobić w przypadku, gdy samochód zabiera miejsce parkingowe, nikt nim nie jeździ, ale ma wszelkie opłaty?
 • Kiedy i co należy brać pod uwagę, żeby zaklasyfikować stan techniczny pojazdu jako zły? Co oznacza pojazd nieużywany?
 • Samochody - reklamy: czy powinny być klasyfikowane jako wrak, czy jednak sprawny samochód, którym powinien zająć się urząd? Jak szukać właściciela auta- reklamy?
 • Pojazd był holowany na podstawie przepisy art. 130a przed 2009 r. i do dnia dzisiejszego pozostaje na parkingu miejskim. Został przekazany przez urząd skarbowy z niekompletną dokumentacją, brak danych właściciela poza imieniem i nazwiskiem. Co należy zrobić w takiej sytuacji?
 • Praca na przestarzałych przepisach - jak sobie radzić z nieścisłościami?
 • Jak zmniejszyć koszty przetrzymywania pojazdów na parkingu?
 • Jak chronić się przed zarzutami o chęć czerpania zysków?
 • Sądy – składanie wniosków, wymagania formalne. Omówienie orzecznictwa i sytuacji problemowych
 • Dlaczego powiat musi przejść drogę sądową, żeby uzyskać prawo do pojazdu, a gmina nie musi?
 • Jak przygotować się do postępowania przed sądem tak, aby uzyskać przepadek własności? Jakie dokumenty należy przygotować do postępowania sądowego? Jak napisać wniosek tak, by sędzia go nie odrzucił?
 • Pojazd został usunięty w 2005r.; w 2023 r. poinformowano spółkę, która była ostatnim właścicielem wg bazy CEPiK. W odpowiedzi wskazano, że na dzień usunięcia nie była właścicielem pojazdu, który został sprzedany w 2004 r., ale nie mają dokumentu sprzedaży z uwagi na brakowanie dokumentacji. Jakie dalsze kroki należy podjąć, aby sąd orzekł przepadek pojazdu?
 • Co mamy zrobić z pojazdem w przypadku, gdy sąd stwierdził, że nie było podstawy do usunięcia pojazdu? Czy mamy go przekazać policji? Kto pokrywa koszty usunięcia i parkowania pojazdu?
 • Czy wniosek o przepadek powinno się składać na właściciela, czy również na kierującego pojazdem w dniu wydania dyspozycji?
 • Co zrobić w przypadku, gdy właściciel w dniu sprawy sądowej przynosi dokument potwierdzający przeniesienie własności na kolejną osobę?
 • Jak motywować przed sądem przepadek mienia, jeżeli pojazd jest usunięty z posesji prywatnej, ale policja zaklasyfikowała to pod art. 130a?
 • Co w sytuacji, gdy właściciel pojazdu nie żyje, a w akcie zgonu jest przedział czasowy zgonu? Wniosek o ustanowienie spadku. Uczestnik nie żyje, a w akcie zgonu jest przedział czasowy zgonu, nie ma konkretnej daty. Zgon nastąpił za granicą. Sąd wzywa do uzupełnienia braków formalnych i chce wskazania konkretnej daty śmierci. Co w takiej sytuacji?

Moduł X

 • Samochód usunięty w 2010 r. Pojazd miał 2 właścicieli. Matka zmarła w 2005r., natomiast 2 właściciel wskazał, że nie wie co się stało z samochodem. Pojazd użytkowała zmarła matka, która nadużywała alkoholu i prawdopodobnie sprzedała auto nieznanej osobie, bez wiedzy i zgody drugiego współwłaściciela. Syn nie posiada żadnych dokumentów ani umowy sprzedaży. Po śmierci matki zrzekł się spadku. Jakie dalsze kroki należy podjąć, aby sąd orzekł przepadek pojazdu?
 • Co zrobić w przypadku, gdy ze względu na opieszałość sądu powiat poniesie dodatkowe koszty utrzymania pojazdu?
 • Jak odwołać się od decyzji o umorzeniu sprawy?
 • Jakie argumenty można przygotować dla kolegium odwoławczego? Czy można udowodnić działanie właściciela w złej wierze? Czy zgłaszamy nabycie pojazdu po prawomocności wyroku?
 • Czy zgłaszamy nabycie złomu od osób cywilnych?
 • Kto występuje o ustalenie kuratora? Urząd czy podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu?
 • Kiedy należy występować o kuratelę?
 • Jak nałożyć kuratora na sprawę?
 • Kto wyznacza kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu? Sąd właściwy miejscowo do usunięcia pojazdu, czy sąd właściwy miejscowo do spisania umowy kupna pojazdu?
 • Czy komornik ma obowiązek znalezienia właściciela pojazdu i doprowadzenia go na salę sądową? Co zrobić w przypadku, gdy komornik nie może ustalić miejsca zamieszkania?
 • W przypadku art. 50a pojazd nieodebrany przez właściciela samochodu przechodzi na własność gminy z mocy ustawy. Czy musimy występować do sądu, aby orzekł przepadek?
 • Pojazd został usunięty na podstawie art. 50a ze względu na fakt, że nie był użytkowany. Brak danych o właścicielu i tablic rejestracyjnych. Nie jest zarejestrowany w żadnym kraju. Mamy numer VIN. Nie możemy przekazać pojazdu do urzędu celnego, bo nie mamy do tego podstawy prawnej (jak analogia jest w art. 130a). Po upływie ustawowego terminu (6 miesięcy) pojazd stanie się własnością gminy. Gmina nie będzie mogła go zbyć ani oddać do stacji demontażu, bo nie ma do niego żadnych dokumentów. Co zrobić w takim przypadku?
 • Motorower usunięty w trybie art.130a., nie zarejestrowany w Polsce ani za granicą. Czy należy składać wniosek o przepadek czy przekazać pojazd Naczelnikowi Urzędu Celnego zgodnie z art 130a ust.10b. ustawy PRD? Czy w przypadku, gdy Naczelnik odmówi jego przejęcia, błędem będzie złożenie wniosku o przepadek pojazdu?
 • Pojazd został usunięty w 2005 r., właściciel zmarł rok później. Sąd wskazał 3 uczestników postępowania tylko z imienia i nazwiska, a następnie zobowiązał do doręczenia korespondencji jednemu z pracowników za pośrednictwem komornika w terminie 2 miesięcy. Jak i gdzie mamy ustalić numery PESEL bądź ostatni adres zamieszkania tych osób? Komornik potrzebuje więcej danych niż imię i nazwisko, umożliwiające zweryfikowanie i zidentyfikowanie uczestnika postępowania
 • Pojazd usunięty z drogi w trybie art. 130a. Brak osoby kierującej. Zostaje powiadomiona osoba, która figuruje w bazie CEPiK jako właściciel. Osoba ta składa oświadczenie, że pojazd sprzedała i nie jest właścicielem już od 4 lat, a umowę zagubiła i nie pamięta, komu sprzedała pojazd. Składając wniosek o przepadek, kogo należy wpisać jako uczestnika postępowania? Czy możemy uznać takie oświadczenie jako dowód w sprawie?
 • Pan jechał na motorynce w stanie upojenia, na dodatek uciekał przed policją. Motorynka nie miała tablic, tylko jakiś wymalowany znaczek. Złapali go, motorynkę odholowali, ale potem Pan nie miał zamiaru płacić za parking. W sądzie stwierdził, że to nie jest jego motorynka, on nie wie, skąd ją ma i jak znalazła się w jego rękach. I faktycznie z papierów wynikało, że motorynka została wyrejestrowana w zagranicznym urzędzie, ale nie została ponownie zarejestrowana w Polsce. Nie udało się dotrzeć do poprzedniego właściciela. Sąd z powodu braku twardych dowodów, że faktycznie jest właścicielem, umorzył spłatę. Jak udowodnić w takim przypadku, że Pan jest właścicielem?
 • Skarżenie przez prokuraturę uchwał miast/powiatów, które wprowadziły „zawyżone” opłaty za holowanie pojazdów – jak udowodnić swoją niewinność?

Moduł XI

 • Orzecznictwo sądowe - omówienie różnych przypadków
 • Procedura wydawania decyzji o zwrocie opłat za holowanie i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a PoRD i 50a PoRD
 • Jak prawidłowo wyliczyć koszty na decyzji kosztowej? Jakie są składniki poniesionych opłat do decyzji? Jeśli stawka spada po 3 miesiącach, to jak liczyć koszty na decyzji?
 • Na podstawie przepisu art.130a na parking strzeżony został usunięty ciągnik siodłowy wraz z naczepą. Zostały wydane dwie dyspozycje na ciągnik i naczepę. Czy w takim przypadku należy pobrać osobno opłatę za ciągnik siodłowy i osobno za naczepę? Czy ma znaczenie fakt, że została wydana jedna dyspozycja lub dwie przy naliczeniu kosztów? Jak liczyć opłatę za holowanie zestawu pojazdów? Osobno ciągnik i osobno naczepa? Czy jako jeden zestaw?
 • Kto ponosi koszty za prowadzone postępowanie nie z winy właściciela?

Moduł XII

 • Czy w przypadku dochodzenia należności z tytułu usuwania pojazdów na podstawie przepisu art. 50a właściciel może zostać obciążony kosztami przechowywania pojazdu? Czy wyłącznie kosztami usunięcia?
 • Jeśli kierujący nie jest właścicielem, to decyzja o kosztach dla właściciela czy kierującego? Co to znaczy wg ustawy „solidarnie”? Właściciel i kierujący odpowiadają solidarnie. Jak jest w przypadku współwłaścicieli? Czy dzielimy koszty na pół?
 • Podmioty przechowujące pojazdy z reguły są vatowcami. W związku z tym faktura za przechowywanie pojazdu zawiera doliczony VAT. Za przechowywanie pojazdu z art.130a gmina poniosła koszt przez 6 miesięcy. Czy po tym okresie auto powinno przejść na własność gminy, czy dopiero po wyroku ogłaszającym przepadek mienia na rzecz gminy? Czy gmina może odliczyć VAT za przechowywanie? Czy po ustaleniu przepadku na rzecz gminy lub do momentu zbycia pojazdu albo jego demontażu można odliczyć VAT?
 • Pojazd został usunięty w październiku na podstawie przepisu art. 130a, ponieważ był pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione. Po otrzymaniu dokumentacji z policji okazało się, że pan sprzedał pojazd w listopadzie, czyli już odholowany. Czy koszty ponosi osoba będąca właścicielem w dniu usunięcia? Kogo podajemy jako uczestnika we wniosku o przepadek? Czy nowy właściciel może odebrać pojazd z parkingu? Czy taka umowa jest ważna?
 • Od uprawomocnienia przepadku minęło 5 lat, nie wydaje się decyzji. Czy należy w zakończyć lub umorzyć postępowanie?
 • W jaki sposób wyegzekwować opłaty za pojazdy usunięte w trybie przepisu art. 130a, odebrane i nieopłacone? Pozew o zapłatę czy postępowanie administracyjne?

Prowadzący

Leszek Pałosz - główny specjalista w Urzędzie Miasta Opola. Urzędnik samorządowy z 20 letnim doświadczeniem w pracy w różnych jednostkach samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Od 8 lat zajmuje się w Urzędzie Miasta Opola sprawami związanymi z usuwaniem pojazdów z dróg na podstawie art. 130a oraz porzuconych pojazdów na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

W swojej pracy zajmuje się sprawami:

 • pojazdów usuniętymi z drogi, w tym takimi, które nie zostały odebrane przez właścicieli;
 • przygotowuje wnioski do sądu o przepadek nieodebranych z parkingu pojazdu na rzecz powiatu;
 • prowadzi postępowania zmierzające do likwidacji przejętych przez powiat pojazdów;
 • prowadzi postępowania administracyjne na podstawie art. 130a ust. 10h o zwrot od właściciela pojazdu z kosztów jego usunięcia i przechowywania na parkingu strzeżonym;
 • prowadzi postępowania zmierzające do uzyskania zwrotu kosztów od właściciela pojazdu wobec, którego odstąpiono od usunięcia pojazdów;
 • przygotowuje coroczne uchwały rady powiatu o stawkach opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów z dróg;
 • przygotowuje, nadzoruje i rozlicza umowę z firmą usuwająca pojazdy z dróg;
 • współpracuje przy sprawach związanych z usuwaniem porzuconych przez właścicieli pojazdów.

Prelegent jest magistrem administracji. Studia ukończył na Uniwersytecie Opolskim.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
29 sierpnia 2024

Podobne szkolenia