Wideoszkolenie: Nielegalny pobór wody - nagranie

Jakie przepisy regulują likwidację nielegalnych przyłączy - praktyczne zastosowanie. Jakie procedury wdrożyć po wykryciu nielegalnego przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej? Jak reagować na kradzież wody z hydrantów? Jak naliczać i egzekwować opłaty za wodę po wykryciu nielegalnego przyłącza? Sprawdzone praktyki walki z nielegalnym poborem wody

od 399.00 zł

Nagranie wideoszkolenia PCC Poland skierowane do pracowników zakładów gospodarki komunalnej, zakładów wodociągów i kanalizacji, miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji oraz urzędów miast i gmin, którzy zajmują się nielegalnym poborem wody oraz nielegalnym odprowadzaniem ścieków

Poznaj sprawdzone sposoby na wykrywanie nielegalnych przyłączy!
Nagranie wideoszkolenia PCC Poland to przydatna wiedza dotycząca wykrywania i naliczania opłat za nielegalny pobór wody oraz nielegalne odprowadzanie ścieków, którą możesz odtworzyć w dowolnym momencie! Poznają Państwo sposoby wykrywania nielegalnych przyłączy, naliczania opłat, procedury oraz różne przypadki nielegalnego korzystania z usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Program szkolenia oparty jest o przypadki, z jakimi zetknęli się Państwo w codziennej pracy. Ponad 100 odpowiedzi na różne pytania, dotyczące nielegalnych przyłączy i sposobów postępowania w określonych sytuacjach

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Dłużnik nadal wprowadza ścieki do sieci, choć dwukrotnie przyłącze było zamykane. Odblokował samowolnie. W art. 28 ustawy nie wprost mowy o uszkodzenie plomby na sieci kanalizacyjnej, która została założona przez nas a uszkodzona przez dłużnika. Na jaki przepis się powołać?
 • Czy możemy pobrać opłaty za wodę od właściciela nielegalnego przyłącza? Jak je naliczyć?
 • Czy wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej to nielegalne korzystanie z usług wodociągowo-kanalizacyjnych?
 • Jakie kroki powinien podjąć ZGK po wykryciu nielegalnego przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej?
 • Co w wypadku nieuregulowania należności naliczonych przez ZGK z tytułu nielegalnego poboru wody i/lub odprowadzonych ścieków?
 • Czy można ponownie zawrzeć umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków po uregulowaniu należności przez osoby, które dokonały nielegalnego poboru wody lub odprowadzenie ścieków?
 • Jak poradzić sobie jeśli klienci zakładają na wodomierze magnesy zaburzające ich pracę?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Zawiadomienie o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, wójt, burmistrz, prezydent / powiatowy inspektor sanitarny
 • Zawiadomienie o zamiarze odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego dla dłużnika
 • Pouczenie odbiorcy, który uniemożliwia dostęp do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Zawiadomienie o popełnieniu/podejrzeniu popełnienia wykroczenia
 • Ugoda

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania naszych uczestników podczas wideoszkolenia

 • Czy przedsiębiorstwo ma bezwzględny obowiązek złożenia zawiadomienia o popełnionym przestępstwie nielegalnego odprowadzania ścieków, żeby nie zostać posądzonym o niedopełnienie obowiązku i ukrywaniu tego przestępstwa?
 • Z kim można wejść na posesję, jeżeli policja nie chce pomóc? Czy ma zastosowanie w tym przypadku nakaz prokuratora?
 • Jeżeli podliczniki są po legalizacji, to czy możemy klientowi nie odliczać kanalizacji?
 • Mamy stare umowy z mieszkańcami, którzy posiadają własną wodę i ilość ścieków jest określona ryczałtowo – przyjęto 3m3 od osoby. Wiemy z obserwacji, że mieszka w nieruchomościach więcej osób. W jaki sposób możemy zmusić mieszkańców do montażu wodomierza?
 • Kto montuje ściekomierz i jaki jest jego koszt?
 • Klient otrzymał w spadku nieruchomość, nie wiemy kiedy został podłączony kanał. Klient podpisał umowę tylko na wodę, a teraz chce podpisać umowę na wodę i ścieki. W jaki sposób sporządzić ugodę?
 • Czy brak legalizacji wodomierza na wodzie własnej może być podstawą do zerwania umowy?
 • W deklaracji śmieciowej jest zarejestrowanych 5 osób. Zużycie na wodomierzu wynosi 1m3/miesiąc. Wodomierz został wymieniony na nowy. Osoba prawdopodobnie ma własne ujęcie wody, które nie zostało zgłoszone. Mamy obawy, że odprowadza znacznie więcej ścieków niż 1m3. W jaki sposób można zweryfikować faktyczne zużycie?
 • Zadzwonił mężczyzna anonimowo i złożył donos na żonę. Poinformował, że budynek, który zajmuje jego była żona jest podłączony dodatkowo podlicznikiem. Kto poniesie karę za ujawnienie nielegalnego podłączenia, jeżeli mężczyzna nie mieszka już w tym domu? Kto ponosi konsekwencje – osoba, która wykonała nielegalne przyłącze, czy osoba, która ma zawartą umowę?
 • Jeżeli nieruchomość ma kilku współwłaścicieli, to czy przy podpisaniu umowy z jednym musimy mieć zgodę na piśmie pozostałych osób? Co jeżeli jeden ze współwłaścicieli się nie zgadza lub chce zamknąć przyłącze? Czy mamy prawo do niepodpisania umowy? Czy zakład poniesie jakieś konsekwencje, jeżeli podpisze umowę, tylko z jednym współwłaścicielem?
 • Co w przypadku, gdy do jednej nieruchomości jest jeden przyłącz, ale 3 umowy, bo każde piętro zamieszkuje ktoś inny?
 • Lokator uporczywie nie płaci za wodę i ścieki, a właścicielem budynku jej PKP. Do kogo skierować pismo o odcięcie wody?
 • Osoba, z którą zawarta jest umowa, wypowiada ją i wnosi o odcięcie wody. Nieruchomość jest zamieszkana przez członków rodziny. Czy możemy dokonać odcięcia?
 • Czy można bez wiedzy klienta zaślepić przyłącze kanalizacyjne? Klient wykazuje zerowe zużycie wody i nie płaci za kanalizację.
 • Czy po przyjęciu spadku nowy właściciel spłaca długi?
 • Czy mamy prawo do wglądu aktu notarialnego?
 • Czy można założyć blokadę na hydrant?
 • Co w przypadku, gdy inwestor dokonuje rozdziału instalacji wodnej na cele ppoż. oraz socjalno-bytową? Kto montuje wodomierz na cele ppoż.?
 • Czy możemy zalegalizować przyłącze kanalizacji bez wydania warunków wpięcia?

Moduł I

 • Nielegalne pobieranie wody i nielegalne wprowadzanie ścieków
 • Co w sytuacji, gdy wykryto kradzież wody, tzn. "lewe" przyłącze lub w sytuacji, gdy wykryto pobór wody bez wcześniejszego zawarcia umowy?
 • Jakie są metody wykrywania nielegalnych przyłączy? Czy można naliczyć opłaty za wodę wykorzystaną przez nielegalne przyłącze? Czy do dłużników lepiej jeździć w teren samemu, czy w dwie osoby?
 • Co w sytuacji, gdy nie dysponujemy umową ani numerem PESEL klienta?

Moduł II

 • Jak można zlikwidować nielegalne przyłącza?
 • Czy opłata jednego z rachunków może być domniemaniem zawarcia umowy? Co z zapisem w ustawie, że zawarcie umowy wymaga formy pisemnej? Jak możemy do tego przymusić? Odbiorca złożył wniosek o zawarcie umowy, ale ciągle zwleka z jej podpisaniem. Dodatkowo nie opłaca faktur w terminie, tylko wyłącznie w dniu realizacji odcięcia dostaw wody – reguluje należność z zaległych faktury bez odsetek, które ciągle rosną. Co w takim przypadku?
 • Czy w przypadku możliwości udowodnienia nielegalnego poboru wody na kwotę 800 zł, mamy do czynienia w wykroczeniem, czy przestępstwem?
 • Co w sytuacji, gdy ktoś nie jest związany z nami umową, a mamy podejrzenie, że korzysta z wody? Bezumowny pobór wody i odprowadzanie ścieków
 • Co, jeśli właściciel posesji nie chce wpuścić pracowników, aby usunęli nielegalne przyłącze? Jeśli ktoś nie wpuszcza celowo na posesję w celu odcięcia wody, to czy możemy sami wejść na nieruchomość i odciąć wodę, tzw. nawiertką?
 • Jak postąpić z mieszkanką, która od 10 lat bezumownie korzysta z odprowadzania ścieków i nie chce zapłacić wstecz nawet za rok? Czy pozostaje spisanie protokołu i zawiadomienie policji?
 • Jaka jest podstawa prawna egzekwowania likwidacji nielegalnego przyłącza?
 • Jak udowodnić właścicielowi nielegalnego przyłącza ile wody zużył? Jak obliczyć opłaty z tytułu nielegalnego odprowadzenia ścieków? Czy można naliczyć opłaty właścicielowi nielegalnego przyłącza, czy należy mu się grzywna jak to wyliczyć? Kto ma prawo naliczyć karę za nielegalny pobór wody i w jakiej kwocie? Czy możemy pobrać opłaty za wodę od właściciela nielegalnego przyłącza? Jak je naliczyć? Kto ma prawo naliczyć karę za nielegalny pobór wody i w jakiej kwocie? Czy możemy pobrać opłaty za wodę od właściciela nielegalnego przyłącza? Jak je naliczyć? Kto ma prawo naliczyć karę za nielegalny pobór wody i w jakiej kwocie? Czy dobrowolne oświadczenie o nielegalnym podłączeniu może być podstawą do obciążenia mieszkańca za okres nielegalnego poboru, jeżeli nie jesteśmy w stanie określić, z jaką dokładnie datą rozpoczął się pobór?

Moduł III

 • Jak udowodnić właścicielowi nielegalnego przyłącza ile wody zużył? Jak obliczyć opłaty z tytułu nielegalnego odprowadzenia ścieków? Czy można naliczyć opłaty właścicielowi nielegalnego przyłącza, czy należy mu się grzywna jak to wyliczyć? Kto ma prawo naliczyć karę za nielegalny pobór wody i w jakiej kwocie? Czy możemy pobrać opłaty za wodę od właściciela nielegalnego przyłącza? Jak je naliczyć? Kto ma prawo naliczyć karę za nielegalny pobór wody i w jakiej kwocie? Czy możemy pobrać opłaty za wodę od właściciela nielegalnego przyłącza? Jak je naliczyć? Kto ma prawo naliczyć karę za nielegalny pobór wody i w jakiej kwocie? Czy dobrowolne oświadczenie o nielegalnym podłączeniu może być podstawą do obciążenia mieszkańca za okres nielegalnego poboru, jeżeli nie jesteśmy w stanie określić, z jaką dokładnie datą rozpoczął się pobór? c.d.

Moduł IV

 • Czy można naliczyć opłaty właścicielowi nielegalnego przyłącza. Czy należy mu się grzywna, jak to wyliczyć?
 • Czy karać mieszkańców za nielegalny pobór wody? W jaki sposób? Jak zbierać dowody? Czy możemy naliczyć opłatę za to, że weryfikujemy i znaleźliśmy nielegalne przyłącze? Wystawiamy fakturę, czy notę za nielegalne przyłączenie? Kiedy wystawiamy?
 • Jakie konsekwencje może ponieść właściciel nielegalnego przyłącza? Czy zakład może naliczyć karę grzywny? Czy karę grzywny nalicza policja? Czy właściciela nielegalnego przyłącza możemy ukarać np.: w formie grzywny? Jakiej wysokości powinna być to grzywna?
 • Jak kierować sprawy do sądu o nielegalnych przyłączach?
 • Policja odmówiła wszczęcia postępowania w przypadku nielegalnego odprowadzania ścieków. Kontrahent potwierdził nielegalne odprowadzanie ścieków przy udziale przedstawicieli zakładu wodociągów. Co w takim przypadku? Na jakiej podstawie policja może umorzyć postępowanie?

Moduł V

 • Policja odmówiła wszczęcia postępowania w przypadku nielegalnego odprowadzania ścieków. Kontrahent potwierdził nielegalne odprowadzanie ścieków przy udziale przedstawicieli zakładu wodociągów. Co w takim przypadku? Na jakiej podstawie policja może umorzyć postępowanie? c.d.
 • Jeżeli dzisiaj odkryjemy nielegalne przyłącza, to ile miesięcy wstecz należy obliczyć ryczałtowo pobór wody? Za jaki okres wstecz można naliczyć opłatę?

Moduł VI

 • Jeżeli dzisiaj odkryjemy nielegalne przyłącza, to ile miesięcy wstecz należy obliczyć ryczałtowo pobór wody? Za jaki okres wstecz można naliczyć opłatę? c.d.
 • Dlaczego jest wydawany protokół odbioru przyłącza kanalizacyjnego przed podpisaniem umowy? Co w sytuacji, gdy odbiorca ureguluje rachunki, ale nie zostały wydane warunki przyłączenia na budowę przyłącza?
 • Czy przy każdym odcięciu wody zostaje automatycznie rozwiązana umowa na wodę?
 • Czy gmina ma obowiązek informować zakład o śmierci kontrahenta? W jaki sposób możemy sprawdzić, czy odbiorca zmarł jeżeli gmina nie może przekazywać takiej informacji? Klient zmarł, co potwierdza ewidencja ludności w urzędzie gminy. Gmina poinformowała nas, że pod wskazanym adresem nie ma także osób zameldowanych na pobyt czasowy lub stały. Nie mamy możliwości odcięcia wody w lokalu. Co w takiej sytuacji? Jeżeli pod danym adresem zamieszkuje ktoś, kto nie jest spadkobiercą i nie podpisał umowy, a zakład odciął wodę, to jakie koszty ponosi nowy użytkownik nieruchomości? Czy istnieje podstawa prawna, aby urząd gminy mógł przekazać wodociągom informację, że odbiorca usług nie żyje? Co w sytuacji, gdy umowa jest zawarta na właściciela, który nie żyje, jednakże dalej jest opłacana nie wiadomo przez kogo? Spadkobierca nie podpisał nowej mowy. Czy w tym przypadku mamy umowę dorozumianą, czy nielegalny pobór?
 • Czy można ponownie zawrzeć umowę na dostawę wody i odprowadzenie ścieków po uregulowaniu należności przez osoby, które dokonały nielegalnego poboru wody lub odprowadzanie ścieków? Co w sytuacji, gdy ktoś podłączy się nielegalnie i nie posiada żadnych dokumentów, tj. warunków technicznych, czy projektu?
 • Czy po otrzymaniu informacji z urzędu gminy, że dotychczasowi kontrahent nie żyje to od razu można odciąć wodę? Właściciel zmarł a rozliczenie z tytułu dostarczenie wody odbywało się na podstawie ryczałtu. Nieruchomość był przez rok zamknięta, nikt jej nie użytkował. W miesiącu wrzesień zgłosił się do zakładu syn zmarłego w celu podpisania umowy oraz ewentualnego opłacenia zadłużenia za wodę. Czy w tym przypadku należy naliczyć przez ten okres opłaty za wodę? Czy można to zrobić bez zachowania procedury odcięcia? Co w przypadku śmierci dłużnika? Co w sytuacji, gdy spadkobierca korzysta z przyłącza i uporczywie unika zgłoszenia się do zakładu? Odbiorca zmarł, a spadkobiercy opłacają rachunki, które do podpisania umowy przez nowych użytkowników. Faktury są wystawiane na nazwisko zmarłego. Po uzyskaniu informacji o śmierci odbiorcy przedsiębiorstwo odcina wodę do nieruchomości. Jeżeli nieruchomość zamieszkują spadkobiercy, to czy muszą uiścić zaległości i dopiero podpisać umowę? Czy muszą zapłacić za czynności takie jak odcięcie wody lub jej przyłączenie?

Moduł VII

 • Czy możemy naliczyć opłatę za wodę przez ten okres od zgonu do pojawienia się nowego właściciela zgodnie z ryczałtem? Jak postępujemy w przypadku śmierci osoby, z którą zawarta jest umowa i nie wpływa do nas żadna oficjalna informacja o śmierci tejże, a rachunki wciąż płacone są przez rodzinę?
 • Właściciel nieruchomości posiada zaległości w należnościach za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Niedawno sprzedał nieruchomość. Czy kolejny właściciel dziedziczy po poprzednim właścicielu przedmiotowe należności?
 • Zmiana, zatrzymanie lub utrata właściwości metrologicznych wodomierza?
 • Jak walczyć z kradzieżami na wodomierzach jednostrumieniowych?
 • Czym są magnesy neodymowe i jak sobie z nimi poradzić w przypadku kradzieży na wodzie?
 • Uszkodzone lub zerwane plomby na urządzeniach pomiarowych Zrywanie lub uszkadzanie plomb umieszonych na urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym
 • Co, jeśli mieszkańcy mają spływ na wody opadowe do kanalizacji sanitarnej i oczyszczalnia ścieków nie może nadążyć z oczyszczaniem podczas dużej ulewy?
 • Jeżeli nie mamy kanalizacji deszczowej, to czy wody opadowe mogą trafiać do kanalizacji sanitarnej?
 • Jak sprawdzić, czy ktoś ma spływ wody opadowej do kanalizacji sanitarnej?

Moduł VIII

 • „Wody opadowe i roztopowe” nie są już zaliczane do ścieków od dnia 23 sierpnia 2017r.
 • Zrzut ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji deszczowej
 • Wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej
 • Czy przedsiębiorstwo ma obowiązek przywrócenia ogrodu do stanu sprzed awarii?
 • Co jeśli ktoś kradnie wodę z hydrantów?
 • Jak zapobiec zrywaniu plomb na hydrantach?
 • Co jeśli straż pożarna nadużywa wody z hydrantów do gaszenia pożarów?
 • Co można zrobić w sytuacji, gdy proces zawierania umowy z gminą do celów ppoż. trwa bardzo długo? Czy można obciążyć gminę za bezumowne korzystanie z wody?
 • Jak współpracować ze strażą pożarną?
 • Nielegalny pobór wody z hydrantu nieposiadającego zamontowanego na stałe urządzenia pomiarowego?
 • Jeżeli ktoś kradnie wodę z hydrantu, to czy należy obciążyć go stawką za wodę zgodnie z art. 22 na cele gminy?
 • Mamy anonimowe zgłoszenie nielegalnego poboru wody z hydrantu. Po dotarciu naszych pracowników na miejsce koło hydrantu leżał już odłączony wąż strażacki. Koledzy zrobili dokumentację fotograficzną. Sprawca nie przyznał się do kradzieży i stwierdził, że nie są to żadne dowody i nie zapłaci. Co w takiej sytuacji?
 • Opomiarowanie przepływu w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej
 • Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym hydrantów przeciwpożarowych mogących spowodować wtórne zanieczyszczenie wody w instalacji bytowo-gospodarczej
 • Wysłaliśmy pismo z informacją o konieczności zamontowania zaworu, ale otrzymaliśmy odpowiedź od wspólnoty, że budynek został wybudowany w 2002r. Czy dopiero, gdy nastąpi jego renowacja, przebudowa lub rozbudowa wspólnota zobligowana jest doza montowania takiego zaworu?
 • Kontrola mieszkańców: kto posiada, a kto nie posiada przyłączy. Czy ci, co nie posiadają, gminnej sieci wodociągowej, a dodatkowo ma własną studnię głębinową?
 • Co zrobić z osobami, które nie mają bieżącej wody? Czy muszą mieć szamba bądź oczyszczalnie?

Moduł IX

 • Jakie są aspekty prawne dotyczące likwidacji nielegalnych przyłączy do wodociągów oraz kanalizacji? Jakie przepisy regulują likwidację nielegalnych przyłączy? Jak stosować je w praktyce?
 • Dłużnik odcięty od sieci kanalizacyjnej. Egzekucja komornicza bezskuteczna. Ustalono iż wpompowuje pod osłoną nocy ścieki wężem do studzienki kanalizacyjnej. Jak można go ukarać za taki proceder? Co z osobą, która po odcięciu ścieków odprowadza je do ogrodu? Budynek wielorodzinny sąsiedzi skarżą się na brzydki zapach?
 • Dłużnik nadal wprowadza ścieki do sieci choć dwukrotnie przyłącze było zamykane. Odblokował samowolnie. W art. 28 ustawy nie wprost mowy o uszkodzeniu plomby na sieci kanalizacyjnej, która została założona przez nas a uszkodzona przez dłużnika. Na jakie przepisy się powołać?
 • Co zrobić, gdy odcięcia nie można dokonać – klient nie wpuszcza do domu? Na jakiej podstawie możemy wejść na teren nieruchomości? Jak odciąć wodę, jeżeli nie ma możliwości zakręcenia wody i nikt nie wpuszcza na nieruchomość? Osoba nie płaci za wodę, wiemy, że przebywa za granicą. Sprawa trafiła do sądu. W budynku mieszkają 4 rodziny. Nadal nie ma naliczenia. W jaki sposób odciąć wodę, jeżeli odcinając dostęp w jednym lokalu, pozbawimy dostępu do wody pozostałe osoby? Jak zamknąć kanalizację, jeżeli sieć jest na terenie dłużnika?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy dłużnik nie odbiera wezwań do zapłaty, informacji o odcięciu wody, nie wpuszcza pracowników i nie ma skutecznego doręczenia korespondencji?
 • Jak podejść do odcięcia dostawy wody w przypadku kobiet w ciąży i osób niepełnosprawnych?
 • Odbiorca posiada zbiornik bezodpływowy (szambo) na ścieki i nieczystości, lecz opróżniał je nielegalnie – kto winien jest zainteresować się tym procederem
 • Co w sytuacji, gdy ktoś odprowadza ścieki w niedozwolone miejsce i zostanie przyłapany na gorącym uczynku? Nie ma warunków przyłączenia, żadnych uzgodnień
 • Czy przedsiębiorstwo może dokonać kontroli zbiorników bezodpływowych?
 • Czy UG może kazać przedsiębiorstwu prowadzenie kontroli?
 • Nielegalne korzystanie z usług wodociągowo-kanalizacyjnych Czy to jest nielegalne korzystanie z usług wodociągowo-kanalizacyjnych?

Moduł X

 • Jak postępujemy w przypadku śmierci osoby, z którą zawarta jest umowa i nie wpływa do nas żadna oficjalna informacja o śmierci tejże, a rachunki wciąż płacone są przez rodzinę?
 • Pobór wody lub odprowadzanie ścieków bez zawartej umowy, przy braku wiedzy przedsiębiorstwa o tej okoliczności.
 • Pobór wody za pośrednictwem celowo: uszkodzonych, pominiętych wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych
 • Odbiorca wody odmawia zabudowy wodomierza z nakładką do radiowego odczytu. Czy może odmówić?
 • Korzystanie z sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej za pośrednictwem przyłącza wykonanego nielegalnie lub za pośrednictwem instalacji wewnętrznej innego podmiotu? Co w przypadku, gdy istnieje obejście nieopomiarowane, gdzie część jest na umowie?
 • Jaka jest podstawa prawna do żądania rozłączenia wody gminnej i własnej, gdy brakuje zaworu antyskażeniowego?
 • Czy można przymusić przedsiębiorstwo do założenia wodomierza na kanalizacji, jeżeli mają wodę z własnego ujęcia?
 • Jak postąpić z osobą, która chce zgłosić ujęcie własne, ale interesuje ją tylko ryczałt i nie zgadza się na założenie wodomierza? Jak wymóc założenie wodomierza? Jaka jest podstawa prawna, aby przymusić odbiorcę do założenia wodomierza? Jak przymusić klienta do wymiany wodomierza bez legalizacji na ujęciu własnym? Co w przypadku, gdy osoba jest na ryczałcie i nie chce płacić tej samej ilości ścieków co ilość wyliczonej wody? Co w przypadku, gdy w miejscowości jest kanalizacja, a właściciel posiada własna studnię? Czy musi mieć zamontowany wodomierz na własnym ujęciu? Co w przypadku braku ważnej legalizacji podlicznika odliczającego kanalizację, który jest własnością odbiorcy?
 • Mamy problemy z podlicznikami. Ludzie kombinują w taki sposób, że mimo ich zgodnego z umową zamontowania, potrafią pod podlicznik podłączyć długi wąż ogrodowy i zasilać nim urządzenia podłączone do kanalizacji. Czy można w takim wypadku rozliczać pobór wody z podlicznika przez pół roku od kwietnia do września? Co, jeżeli klient korzysta z licznika ogrodowego w okresie zimowym? Jak radzić sobie z rolnikami zalegającymi z opłatami? Co, jeżeli w trakcie zimy klient ma zużycie na podliczniku? Podlicznik a dodatkowy wodomierz – czy to te same urządzenia?
 • Czy ryczałt wyliczany na podstawie osób zadeklarowanych przez odbiorcę, czy osób zameldowanych? Czy dłużnik sam oświadcza o liczbie osób współzamieszkujących?
 • Odprowadzanie ścieków nie spełniających dopuszczalnych norm, substancji toksycznych, łatwopalnych itp.
 • Co w sytuacji, gdy dostawca ścieków posiada umowę, a odprowadza ścieki sprzecznie z zawartą umową? Umowa została zawarta na bytowe, a odprowadzanie są ścieki przemysłowe

Moduł XI

 • Pobieranie wody z urządzeń wodociągowych, wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy
 • Odpowiedzialność karna wynikająca z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • Nie dopuszczanie przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7 ustawy Czy w przypadku opuszczonego domu można wejść na podwórko i odciąć dopływ wody? Jeżeli w zimie może dojść do pęknięcia rury? Czy można wejść i odciąć wodę w przypadku opuszczonych domów? Czy można wejść na teren niezamieszkałej nieruchomości?
 • Na czyją rzecz są naliczane kary za nielegalny pobór wody? Czy jest to kwota należna przedsiębiorstwu, czy też zasila Skarb Państwa? Czy zasądzona przez sąd nawiązka należy się przedsiębiorcy?
 • Nawiązka na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
 • Nawiązka a ustawowe formy popełnienia czynów z art. 28 ustawy
 • Czy zamiast grzywny sąd może nałożyć karę w formie zapłaty nawiązki sądowej na rzecz wodociągów?
 • Jakie kroki powinien podjąć ZGK po wykryciu nielegalnego przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej? Jak poinformować o wykryciu nielegalnego przyłącza?
 • Skutki zawarcia ugody Czy w oświadczeniu o rozłożeniu na raty możemy dodać zapis „wyrażam zgodę na natychmiastowe odcięcie dostawy wody z pominięciem ustawowych procedur” po odnotowaniu niepłacenia rat?
 • Co w wypadku nie uregulowania należności naliczonych przez ZGK z tytułu nielegalnego poboru wody i/lub odprowadzonych ścieków?
 • Jak zobowiązać zarządcę do podpisania umowy na licznik główny w przypadku budynków wielolokalowych, jeżeli poszczególni lokatorzy mają indywidualne umowy? Licznik główny nie jest nikomu przypisany i nikt nie chce uregulować należności Czy można zmusić wspólnotę mieszkaniową do rozliczenia wody za mieszkańców?
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Czy na podstawie samego tytułu wykonawczego można ponownie oddać sprawę do komornika po kilku latach?
 • Przekazywanie spraw do komornika
 • Jest wysokie zadłużenie od kilkunastu lat. Sprawa trafiła do sądu, ale osoba nie podjęła do tej pory żadnej pracy z uwagi na „żółte papiery”
 • Sądowe wyjawianie majątku
 • Konsekwencje „uchylania się” dłużnika od wykonania obowiązków nałożonych na niego postanowieniem sądu
 • Areszt za złożenie niezupełnego wykazu majątku
 • Obowiązek mówienia prawdy przez dłużnika

Prowadzący

Jan Kurowski - specjalista koordynator do spraw windykacji w Legnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji SA w Legnicy. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, związane z windykacją należności za wodę i ścieki oraz koordynuje współpracę pomiędzy: wydziałem księgowości, kancelarią radców prawnych oraz służbami technicznymi na poziomie Spółki. W latach ubiegłych przez 6 lat zajmował stanowisko Specjalisty ds. windykacji w Centrali Zakładu Energetycznego Legnica SA, gdzie odpowiadał za prawidłowy przebieg postępowań sądowych, komorniczych, likwidacyjnych, układowych oraz upadłościowych. Zakres działania Spółki obejmował obszar byłego województwa Legnickiego. Absolwent dwóch kierunków studiów: mgr prawa oraz mgr administracji - specjalność zarządzanie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto ukończył studia podyplomowe: Psychologia zarządzania w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Nowoczesne zarządzanie kadrami na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Fundusze Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Kurs pedagogiczny oraz liczne kursy zawodowe z zakresu windykacji i obsługi klienta. Prelegent posiada wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez: Okręgową Izbę Radców Prawnych w Wałbrzychu pod numerem WŁ/LG/548

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
29 sierpnia 2024

Podobne szkolenia