Wideoszkolenie: Warunki techniczne przyłącza - nagranie

Jaki jest zakres wydawania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej? W jakich sytuacjach następuje odmowa wydania tych warunków? Jakie zmiany dotyczą przyłączy w zakresie wymogów formalnych, poboru i unikania kar?


Nagranie wideoszkolenia PCC Poland skierowane jest do osób w gminach zajmujących się sprawami związanymi z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, wydawaniem warunków przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej, fakturowaniem opłat za wodę, Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Gospodarki Komunalnej, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, związków międzygminnych, głównych księgowych, a także zarządców sieci, konserwatorów oraz osób bazujących na prawie wodnym

Pomoc przy wydawaniu warunków technicznych przyłącza w każdym momencie? Jest to możliwe!
Wykupując dostęp do nagrania dowiedzą się Państwo, jak wygląda prawidłowa procedura przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, na co zwracać uwagę przy wydawaniu warunków technicznych oraz jak uniknąć kar finansowych za opóźnienia w wydawaniu warunków. Zdobędą Państwo wiedzę, jaką dokumentację gromadzić, aby wykazać, że rzeczywista przyczyna niedochowania ustawowego terminu nie leży po stronie gminy lub przedsiębiorstwa. Dzięki tej formie, będą mogli Państwo wrócić do konkretnych zagadnień w każdym momencie swojej pracy

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Warunki techniczne ważne są dwa lata. Inwestor w tym czasie zdążył uzgodnić projekt, ale nie zdążył się podłączyć. Czy uzgodnienia mają jakiś termin? Czy terminy dotyczą tylko warunków?
 • Czy w wydawanych warunkach można wymagać wykonania projektu technicznego do wnioskowanego przyłącza?
 • Czy inwestor może prosić o pierwszą wersję warunków ze względu na zmianę przeznaczenia?
 • Czy można wymagać uzgodnienia trasy przyłącza na naradzie koordynacyjnej w starostwie?
 • Co w przypadku, gdy sieć została wybudowana przez agencję rolną i nie została przekazana gminie ani spółce? Czy można wydać warunki?
 • Czy musimy wydać warunki dla działki, do której będzie wykonany podział działki?
 • Jeżeli sieć jest nieprzejęta, to czy wydajemy warunki, ale obioru nie można zrobić?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Informacja o ilości wody pobranej na cele ppoż w x r
 • Umowa wydania warunków przyłączenia - wzór
 • Protokół odbioru przyłącza
 • Protokół odczytu wodomierzy
 • Protokół usunięcia awarii
 • Protokół z przeglądu urządzeń wodociągowych
 • Protokół zamontowania, wymiany wodomierza
 • Umowa przejęcia sieci - wzór
 • Warunki przyłączenia do sieci wodnej
 • Wezwanie do usunięcia braków we wniosku
 • Wniosek rozwiązanie umowy
 • Wniosek wydanie warunków przyłączenia
 • Wniosek zawarcie umowy
 • Wydłużenie terminu wydania warunków przyłączenia do sieci
 • Zarządzenie w sprawie procedury wydawania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
 • Zgłoszenie odbioru przyłącza

Szczegółowy program szkolenia:

Moduł I

 • Czym są warunku przyłączenia do sieci? - od czego zacząć?
 • Jakie zmiany zostały wprowadzone w art. 19a ustawy zaopatrzeniowej?
 • Jakie wymagania formalne muszą być spełnione w odniesieniu do złożonego wniosku?
 • Przedstawienie wniosku i odpowiedzi na pytania

Moduł II

 • Jakie wymagania formalne muszą być spełnione w odniesieniu do złożonego wniosku?
 • Przedstawienie wniosku i odpowiedzi na pytania c.d.
 • Odpowiedzi na pytania uczestników

Moduł III

 • Odpowiedzi na pytania uczestników c.d.
 • Jakie wymagania formalne muszą być spełnione w odniesieniu do złożonego wniosku? c.d.
 • Co powinno znaleźć się w Regulaminie?
 • Co warto widzieć podczas pisania regulaminu?

Moduł IV

 • Czy wezwanie do uzupełnienia wniosku musi być pisemne?
 • Przedstawienie wniosku
 • Jakie terminy są przewidziane ustawowo na rozpatrzenie wniosku?
 • Jak liczymy terminy?
 • Jakie dokumenty wymagać od inwestora?

Moduł V

 • Wzór dokumentów wymaganych od inwestora
 • Jakie dokumenty wymagać od inwestora? c.d.

Moduł VI

 • Jakie dokumenty wymagać od inwestora? c.d.
 • Kto sporządza szkic sytuacyjny i plan sytuacyjny?
 • Co do budowy przyłączy stosujemy przepisy prawa budowlanego?
 • Odpowiedzi na pytania uczestników
 • Przedstawienie wzorów dokumentów

Moduł VII

 • Jakie konsekwencje przyniosła uchwała 7 sędziów?
 • Szczegółowe omówienie wzorów pism
 • Czy możemy pobrać opłaty za wydanie warunków przyłączenia do sieci?

Moduł VIII

 • Wzory pism
 • Czy warunki przyłączania wymagają uzgodnienia?
 • Co należy wymienić w regulaminie dostarczenia wody i odprowadzania ścieków?
 • Na czym polega procedura zmiany dostarczania wody i odprowadzania ścieków?
 • Kto pracuje nad projektem regulaminu?
 • Jaka jest ścieżka postępowania w sprawie przyjęcia regulaminu?
 • Rola dyrektora RZGW jako organu regulacyjnego

Moduł IX

 • Co należy do obowiązków przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego?
 • Gdzie leży granica odpowiedzialności?
 • Jak prawidłowo oszacować wycenę sieci?
 • Kto odpowiada za zasuwę?
 • Co według UOKiK jest postępowaniem właściwym?
 • Jak prawidłowo oszacować wycenę sieci?
 • Jakie są obowiązki przedsiębiorstwa w odniesieniu do budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączenia do sieci?

Moduł X

 • Zdanie UOKiK
 • Orzecznictwo UOKiK
 • Jakie roszczenia przysługują za wybudowanie sieci przez inwestora?
 • Jak zawrzeć umowę przekazania urządzeń wodociągowych?
 • Przykłady takich umów i ich zawarcia

Moduł XI

 • Wymóg określenia warunków przyłączenia do sieci
 • Co o przyłączeniu nieruchomości do sieci kanalizacyjnej mówi orzecznictwo sądów?
 • Kiedy przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest potrzebne?
 • Jak rozwiązać problem utrudniania wejścia pracowników przedsiębiorstwa na posesję?

Prowadzący

Kinga Trzaska– praktyk od 2010 r. na stanowisku inspektora ds. zaopatrzenia w wodę w urzędzie gminy, gdzie zajmuje się kompleksowo prowadzeniem spraw z zakresu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę w tym m.in. naliczaniem należności za zużytą wodę, wystawianiem faktur oraz obsługą zestawu inkasenckiego, kalkulacją stawki i opracowaniem taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, monitorowaniem, jakości wody przeznaczonej do spożycia, a także innymi zagadnieniami związanymi z administrowaniem wodociągami gminnymi (SUW, hydrofornia, sieć wodociągowa – rozbudowa i modernizacja, awarie, wymiana wodomierzy). Ukończyła Politechnikę Białostocką jako inżynier ochrony środowiska o specjalności gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych, oraz magisterium z administracji w specjalności samorząd terytorialny na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. Absolwentka wielu kursów m.in. „Procedury administracyjne, techniki prawodawcze, ochrona środowiska, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne w JST” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Menedżerskie na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zarządzanie Ochroną Środowiska na Uczelni Jańskiego w Łomży. Na swoim stanowisku zajmuje się jeszcze m.in. ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia