Wideoszkolenie: Warunki techniczne przyłącza do sieci wod-kan

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jaki jest zakres wydawania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej? W jakich sytuacjach następuje odmowa wydania tych warunków? Jakie zmiany dotyczą przyłączy w zakresie wymogów formalnych, poboru i unikania kar?

od 649.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób w gminach zajmujących się sprawami związanymi z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, wydawaniem warunków przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej, fakturowaniem opłat za wodę, Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Gospodarki Komunalnej, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, związków międzygminnych, głównych księgowych, a także zarządców sieci, konserwatorów oraz osób bazujących na prawie wodnym

Jakich dokumentów wymagać od inwestorów przy wydawaniu warunków technicznych przyłącza?
Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo, jak wygląda prawidłowa procedura przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, na co zwracać uwagę przy wydawaniu warunków technicznych oraz jak uniknąć kar finansowych za opóźnienia w wydawaniu warunków. Prelegentka podpowie, jaką dokumentację gromadzić, aby wykazać, że rzeczywista przyczyna niedochowania ustawowego terminu nie leży po stronie gminy lub przedsiębiorstwa. Dołącz do grona zadowolonych uczestników szkolenia, oto opinia jednego z nich "Bardzo dobrze i szeroko omówiony temat z przedstawieniem przykładów, precyzyjne odpowiedzi na zadawane pytania, bogate materiały szkoleniowe, osoba prowadząca szkolenie świetnie zorientowana w omawianej tematyce, w przystępny i zrozumiały sposób podzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem."

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak uniknąć sankcji finansowych związanych z zachowaniem terminowości wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej?
 • PRZYKŁAD: dłużnik nie wprowadza inkasenta na posesję od kilku lat. Zwodził urząd uniemożliwiając dostęp do wodomierza. Jakie pismo skierować do petenta o ustalenie dogodnego dla niego odczytu wody?
 • Czy gmina ma obowiązek przejąć nową sieć wodno-kanalizacyjną, jeśli jest położona na prywatnej działce, zbudowana zgodnie z projektem i wydanymi warunkami?
 • Co robimy w sytuacji podłączenia wody w zabudowaniach indywidualnych, jeśli studzienka jest na działce sąsiada?
 • Gdzie się kończy przyłącze, za które odpowiada i ponosi odpowiedzialność zarządzający, a gdzie zaczyna się odpowiedzialność właściciela nieruchomości?
 • Jakie wdrożyć procedury związane z nadzorem nad procesem wydawania warunków technicznych?
 • Co zrobić, gdy dochodzi do kolizji urządzeń, przejścia kanalizacji pod drogami np. powiatowymi lub wojewódzkimi?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Informacja o ilości wody pobranej na cele ppoż w x r
 • Umowa wydania warunków przyłączenia - wzór
 • Protokół odbioru przyłącza
 • Protokół odczytu wodomierzy
 • Protokół usunięcia awarii
 • Protokół z przeglądu urządzeń wodociągowych
 • Protokół zamontowania, wymiany wodomierza
 • Umowa przejęcia sieci - wzór
 • Warunki przyłączenia do sieci wodnej
 • Wezwanie do usunięcia braków we wniosku
 • Wniosek rozwiązanie umowy
 • Wniosek wydanie warunków przyłączenia
 • Wniosek zawarcie umowy
 • Wydłużenie terminu wydania warunków przyłączenia do sieci
 • Zarządzenie w sprawie procedury wydawania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
 • Zgłoszenie odbioru przyłącza


Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy oświadczenie o tytule prawnym do nieruchomości powinno zostać zamieszczone w treści wniosku o wydanie warunków, czy jako dodatkowy załącznik do wniosku? Czy przedsiębiorstwo domniemywa posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości?
 • Kto wykonuje wpięcie do sieci?
 • Czy możemy odmówić wydania warunków, jeżeli okaże się, że dana osoba nie jest właścicielem nieruchomości?
 • Jeżeli nie ma sieci, to czy można wydać warunki i kto powinien sieć wybudować?
 • Czy nie zajdzie sprzeczność, jeżeli przedsiębiorstwo wod.-kan. zapisze w regulaminie obowiązek wykazania tytułu prawnego do podłączanej działki, podczas gdy ustawa tego nie wymaga?
 • Czy przedsiębiorstwo ma obowiązek wykonania włączenia do sieci na wniosek inwestora?
 • Czy można wydać warunki do przyłącza wodociągowego, jeżeli sieć jest po drugiej stronie drogi, a sąsiad ma już wykonane przyłącze?
 • Co w sytuacji, gdy o warunki wystąpi osoba, która nie ma tytułu prawnego i bez wiedzy właściciela wydamy warunki, a w późniejszym czasie wystąpi o warunki właściciel? Czy mamy wydać ponownie?
 • Kto ponosi koszty nabudowania studni na kanale w celu przyłączenia przyłącza kanalizacji sanitarnej?
 • Czy można wydać warunki na przyłączenie do sieci prywatnej?
 • Czy przedsiębiorstwo może żądać oświadczenia, że inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?
 • Jaka jest maksymalna długość przyłącza? Czy można wydać warunki techniczne na włączenie do sieci oddalonej o kilometr?
 • Czy przedsiębiorstwo może wymagać studni wodomierzowej w warunkach przyłączeniowych?
 • Czy wymaganie przez przedsiębiorstwo mapy w formie załącznika do celów projektowych lub mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów opiniodawczych jest poprawną praktyką?
 • Z czego wynika obowiązek składania szkicu na mapie zasadniczej?
 • Czy możemy wpisać w warunkach, że za włączeniem zamontować zasuwę odcinającą?
 • Kto ponosi koszty za awarię na przyłączu i zalanie piwnicy?
 • Spółka wykonała przyłącze kanalizacyjne do nieruchomości jednorodzinnej. Przyłącze zostało poprowadzone do studzienki kanalizacyjnej znajdującej się na działce sąsiedniej (zgoda właściciela oczywiście była). Obecnie pomiędzy sąsiadami narodził się konflikt. Właściciel nieruchomości, na której znajduje się studzienka żąda odłączenia nieruchomości od studzienki znajdującej się na jego działce. Co w takim przypadku?
 • Czy protokołem odbioru przyłącza inwestor jednocześnie może przekazać na własność przedsiębiorstwu przyłącze wodociągowe?
 • Czy na szkicu sytuacyjnym powinien być naniesiony projektowany budynek?
 • Czy do wydanych warunków technicznych powinniśmy podpisać z inwestorem umowę przyłączeniową?
 • Czy złożony wniosek musi mieć potwierdzenie złożenia?
 • Czy przedsiębiorstwo może zastrzec, że brak przekazanej inwentaryzacji przyłącza dla przedsiębiorstwo skutkuje niewydaniem protokołu odbioru przyłącza?
 • Czy jest możliwość, aby w jakiś inny sposób wymusić dokonanie inwentaryzacji powykonawczej? Projektując sieci lub jakiekolwiek inne inwestycje przez samorządy gminne mogą występować uszkodzenia ww. przyłączy, bowiem nie zostały zainwentaryzowane na etapie realizacji. Kto ma ponieść koszty naprawy? Inwestor, który nie zainwentaryzował? Wykonawca, któremu przekazano plac budowy? Gmina, która przekazała projekt budowlany inwestycji bez naniesionego przyłącza, które istnieje?
 • Czym różni się szkic sytuacyjny od planu sytuacyjnego? Jakie elementy musi zawierać plan sytuacyjny przyłącza?
 • Czy możemy odmówić odbioru przyłącza, jeżeli zamontowana studzienka ma mniejszą średnicę niż wskazana w WT?
 • Jak określić średnicę przyłącza wodociągowego do domu jednorodzinnego?
 • Jaka podstawa prawna mówi o tym, że nie można wydać warunków technicznych na wykonanie nowego przyłącza poprzez inne istniejące już przyłącze?
 • Czy odbiorca może przyłączyć się do sieci pośrednio poprzez inne przyłącze?
 • Czy można wymagać obliczeń co do podanej średnicy przez inwestora przyłącza?
 • Czy niezastosowanie przez inwestora średnicy studzienki min 0,6 m może być powodem nieodebrania przyłącza?
 • Jesteśmy na etapie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granicy posesji w miejscowości, w której znajduje się około 80 domów. Czy mieszkańcy muszą wystąpić do gminy o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci i dopełnić wszystkich formalności?
 • Jeżeli przyłącze zostało wykonane zgodnie z WT, to czy protokół odbioru przekazujemy inwestorowi w dniu wykonania protokołu odbioru?
 • Czy w WT określamy jakość ścieków, jaką będziemy odbierać?
 • Czy w przypadku budowy przyłącza do sieci wod.-kan. bez wydania warunków technicznych osoba prywatna ponosi jakieś konsekwencje? Czy może przyłączyć się bez wydanych warunków?
 • Czy plan sytuacyjny powinien być sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane branży sanitarnej?
 • Czy przedsiębiorstwo może pobrać opłatę za wpięcie przyłącza wodociągowego w sieć?
 • Czy jest jakiś skuteczny sposób (oprócz skierowania sprawy na drogę sądową) z problemem osób przyłączających się do sieci i korzystających z niej bez uprzedniego dokonania odbioru i podpisania umowy?
 • Jeżeli przyłącze będzie przechodzić pod drogą powiatową, to czy należy uzyskać zgodę od zarządcy drogi powiatowej na umieszczenie elementów na wyposażeniu drogi w celu włączenia się do sieci wodociągowej?
 • Czy można żądać obliczeń co do podanej średnicy przyłącza przez wnioskodawcę?
 • Po czyjej stronie leży obowiązek opłat za zajęcie pasa drogi powiatowej?
 • Czy wydając warunki techniczne na budowę sieci powinniśmy określić średnicę tej sieci?
 • Czy w przypadku, gdy przyłącze kanalizacyjne zgodnie z definicją jest do granicy nieruchomości (brak studzienki), a nie ma odcinka kanalizacji pomiędzy siecią, a granicą nieruchomości, to czy przedsiębiorstwo może wydać warunki odmowne? Czy powinno wydać warunki i przed budową przyłącza wykonać odcinek pomiędzy przyłączem a siecią?
 • Czy przedsiębiorstwo może podpisać z osobą nielegalnie odprowadzającą ścieki ugodę pieniężną?
 • Czy zapis: „miejscem wykonywania usługi dostarczenia wody jest pierwszy zawór za wodomierzem głównym, a w przypadku jego braku połączenie wodomierza z instalacją w budynkach” mówi o tym, że przedsiębiorstwo odpowiada za całe przyłącze wodociągowe i występujące na nim awarie?
 • Kto utrzymuje indywidualne przepompownie ścieków?
 • Czy zakup urządzenia pomiarowego (wodomierza) leży po stronie przedsiębiorstwa?
 • Czy zasuwa i nawiertka umożliwiająca włączenie do sieci stanowi własność przedsiębiorstwa?
 • Od jakiej średnicy zaczyna się sieć wodociągowa?
 • Czy możemy podpisać umowę z osobą, która podłączyła się do sieci wod.-kan., ale nie przekazała jeszcze sieci do gminy?
 • Czy możemy podpisać umowę na wodę lub kanalizację bez protokołu odbioru?
 • Czy prawidłowe jest działanie, że przed wybudowaniem sieci zostanie podpisana umowa i ustalone warunki finansowe przekazania sieci?
 • Jeżeli osoba podłączyła się do sieci nielegalnie, to czy możemy ją zmusić do odkopania przyłącza w celu jego weryfikacji?
 • Mieszkaniec zwrócił się z podaniem o postawienie hydrantu na sieci wodociągowej przy jego budynku, a hydrant postawiony jest 250 m dalej. Nie ma tam zwartej zabudowy, więc czy jako przedsiębiorstwo mamy obowiązek stawiania hydrantów w miejscach wyznaczonych przez mieszkańców?
 • Czy w ramach przejmowania sieci do majątku gminy lub przedsiębiorstwa istnieje obowiązek przejmowania również hydroforni i zbiorczych przepompowni ścieków?
 • Jeżeli odbiorca przekazał na własność lub użyczenie część przyłącza wodociągowego, które przebiega przez drogę, to czy możemy do tej części wydać warunki dla innego odbiorcy?
 • Co w sytuacji, gdy na danym terenie jest zaprojektowana kanalizacja sanitarna, ale jeszcze nie została wybudowana? Czy na etapie projektowania kanalizacji można wydać inwestorowi zgodę na przydomową oczyszczalnię ścieków?
 • Czy można wydać odmowę przyłączenia do sieci, jeżeli nie przebiega ona na terenie działki graniczącej z działką inwestora?
 • Jeżeli przedsiębiorca włącza przyłącze do sieci, to czy opłata za materiały przyłączeniowe może być pobierana od odbiorcy usług?
 • Czy możemy podpisać umowę z jednym współwłaścicielem, który nie posiada zgody pozostałych?
 • Czy przedsiębiorstwo może scedować opłaty za naprawy pomp w przydomowych oczyszczalniach ścieków na mieszkańców?
 • Co w przypadku wydania WT na myjnię samochodową? Czy musimy określić w nich zastosowanie separatorów na tłuszcze i oleje?
 • Co w przypadku, gdy umowa jest podpisana z lokatorem, który nie płaci faktur za wodę?
 • Czy jest możliwość wydania warunków technicznych na przyłącze fi 90 zakończone hydrantem w celu ochrony ppoż.?
 • Inwestor ma przyłączony jeden budynek mieszkalny i stwierdza, że rozbuduje nieruchomość o 2 dodatkowe domy i 10 domków letniskowych (częsty przypadek w miejscowościach turystycznych). Nie występuje do nas o nowe warunki, bo uważa, że skoro ma już przyłącze, to może je rozbudowywać w nieskończoność. Po wykonaniu rozbudowy pojawia się problem z odbiorem ścieków. Czy możemy w jakiś sposób nakazać odłączenie tych dodatkowych budynków od sieci?
 • Czy wydając warunki techniczne na wykonanie przyłącza z możliwością wykorzystania na cele ppoż. zasadne jest, aby wskazać warunek zainstalowania wodomierza sprzężonego zainstalowanego w komorze wodomierzowej?
 • Czy istnieje procedura przekwalifikowania przyłącza kanalizacyjnego na sieć kanalizacyjną?
 • Inwestor wykonuje przyłącze wodociągowe oraz kupuje i pokrywa koszty związane z montażem opaski do nawiercania oraz zasuwy. Włączenie wykonuje firma inwestora pod nadzorem przedsiębiorstwa wodociągowego. Przedsiębiorstwo nie ponosi żadnych kosztów związanych z włączeniem przyłącza do sieci. Czy opisane wyżej postępowanie jest poprawne?
 • Czy według prawa odcinek sieci wod.-kan. może być w posiadaniu osoby prywatnej, jeżeli ma podpisaną umowę z przedsiębiorstwem i ma dostarczaną wodę lub odbierane są ścieki? Czy przedsiębiorstwo powinno dokupić taki odcinek sieci?
 • W jaki sposób interpretować budynki w przypadku zabudowy szeregowej?
 • Co w przypadku, gdy przedsiębiorstwo wyda warunki na wniosek bez załącznika?
 • Czy w przypadku zabudowy szeregowej możemy wymagać studni wodomierzowej na jeden główny wodomierz, a do każdego segmentu podlicznik?
 • Gdzie jest granica możliwości technicznych? Czy sieć musi bezpośrednio sąsiadować z nieruchomością, która ma być podłączona?
 • Czy powodem odmowy wydania warunków może być odległość oraz fakt konieczności przejścia przez działki należące do innych właścicieli?
 • Co w przypadku, gdy konieczna jest budowa sieci wodociągowej, ale przedsiębiorstwo nie może zapewnić wody na cele ppoż.?
 • Jakie mogą być konsekwencje dla przedsiębiorstwa, jeżeli wydaje warunki do istniejącego przyłącza wodociągowego?
 • Czy z wnioskiem o warunki musi zgłosić się właściciel działki? Czy możemy wydać warunki innej osobie niż właściciel?
 • Co zrobić, gdy odbiorca usług zmarł, a współlokator nie chce podpisać nowej umowy na dostarczanie wody?
 • Czy plan sytuacyjny musi wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do projektowania sieci i instalacji sanitarnych?
 • Czy możemy wymagać od inwestora projektu technicznego przyłączy wykonanych przez uprawnionego projektanta?
 • Kto ponosi koszty usunięcia awarii na przyłączy, jeżeli w posiadaniu przewodu jest przedsiębiorstwo?
 • Co, jeżeli inwestor zbuduje przyłącze do jednej działki, a następnie podzieli ją na mniejsze i każdy z nowych właścicieli chce przyłącze?
 • Czy w przypadku istnienia sieci kanalizacyjnej właściciel nieruchomości może blokować podłączenie do niej innemu podmiotowi?
 • Czy odbiorca administruje i naprawia przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne na całej jego długości?
 • Kto usuwa awarię nawiertki?
 • Jeżeli umowa zobowiązuje dostawcę do utrzymywania, konserwowania i usuwania awarii sieci, urządzeń i przyłączy, to czy jest to równoważne z ponoszeniem kosztów za te czynności?
 • Czy wydane warunki techniczne, na podstawie których wydano pozwolenie na budowę należy aktualizować, gdy straciły ważność, a pozwolenie nadal jest ważne?
 • Czy po zakupie działki nowy właściciel może zażądać usunięcia przyłącza do sąsiedniej działki?
 • W jaki sposób interpretowany jest termin wydania warunków w przypadku osobistego odbioru przez odbiorcę?
 • Czy jako osoby wydające warunki / odbierające przyłącze jesteśmy zobowiązani sprawdzać kwestie uzgodnień / odbioru skrzyżowań przyłącza z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu, uzgodnieniami i nadzorem archeologa odnośnie terenów leżących w stanowiskach archeologicznych?
 • Czy możemy wymagać wykonania geodezyjnej inwentaryzacji przyłącza?
 • Czy przyłącze może być przekazane przez inwestora zakładowi komunalnemu w formie darowizny?
 • Czy możemy nakazać przeniesienie wodomierza do studzienki wodomierzowej?
 • Czy można nabyć przyłącze lub sieć przez zasiedzenie?
 • Co, jeżeli przedsiębiorstwa nie stać na nabycie sieci od inwestora?
 • Czy właściciel może rozbudować przyłącze do innych budynków?

Wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, aktualizacja regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, budowa sieci i przyłączy, zawieranie umów z odbiorcami:

 • W jaki sposób interpretować budynki w przypadku zabudowy szeregowej?
 • Co w przypadku, gdy przedsiębiorstwo wyda warunki na wniosek bez załącznika?
 • Czy w przypadku zabudowy szeregowej możemy wymagać studni wodomierzowej na jeden główny wodomierz, a do każdego segmentu podlicznik?
 • Gdzie jest granica możliwości technicznych? Czy sieć musi bezpośrednio sąsiadować z nieruchomością, która ma być podłączona?
 • Czy powodem odmowy wydania warunków może być odległość oraz fakt konieczności przejścia przez działki należące do innych właścicieli?
 • Co w przypadku, gdy konieczna jest budowa sieci wodociągowej, ale przedsiębiorstwo nie może zapewnić wody na cele ppoż.?
 • Jakie mogą być konsekwencje dla przedsiębiorstwa, jeżeli wydaje warunki do istniejącego przyłącza wodociągowego?
 • Czy w termin 21 dni wliczają się tylko dni robocze, czy wliczamy soboty i niedziele?
 • Czy rozpatrzenie wniosku finalizuje się w momencie wysłania warunków, czy odebrania ich przez wnioskodawcę?
 • Jakie są wymagane dokumenty do odbioru przyłącza i podpisania umowy?
 • Czy przedsiębiorstwo może żądać wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanego przyłącza?
 • Czy wymaganie mapki inwentaryzacyjnej powykonawczej można wpisać do regulaminu?
 • Czy możemy podpisać umowę, jeżeli nie ma odbioru?
 • Co zrobić w przypadku, gdy odbiorca usług zmarł, a nowy właściciel nie podpisał umowy na wodę i ścieki i się od tego uchyla? Czy jest możliwość odcięcia takiej osoby od sieci wod.-kan.?
 • Czy można dokonać odbioru przyłącza wykonanego niezgodnie z warunkami?
 • Czy w przypadku podziału działki w obrębie wodociągu na działki mniejsze przedsiębiorstwo może odmówić wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci i żądać rozbudowy sieci wodociągowej?
 • Czy przed realizacją przyłącza inwestor musi złożyć do przedsiębiorstwa plan sytuacyjny, jeżeli do wniosku o wydanie warunków przyłączenia dołączył mapę zasadniczą z planowaną lokalizacją przyłącza, która stanowi graficzny załącznik do warunków?
 • Czy do działki bez prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane można wydać warunki przyłączenia do sieci?
 • Czy w wydanych warunkach do wykonania technicznego projektu możemy wymagać od inwestora wykonania przyłącza?
 • Czy promesa musi zawsze zawierać załącznik graficzny?
 • Czy w warunkach wystarczy opisać głębokość, miejsce wpięcia i zasuwę? Czy w szkicu sytuacyjnym należy to powtórzyć?
 • Otrzymaliśmy wniosek o wydanie warunków do sieci kanalizacyjnej. Okazało się, że wnioskodawca nie żyje, a był właścicielem nieruchomości. Warunki zostały wydane. Co w takiej sytuacji?
 • Czy musimy informować wnioskodawcę, że warunki zostały wydane?
 • Czy inwestor musi wykonać mapę inwentaryzacyjną? Czy musimy podpisać z nim umowę, jeżeli nie ma takiej mapy?
 • Czy można wydać warunki do każdej działki, nawet rolnej czy leśnej, jeżeli są techniczne możliwości przyłączenia?
 • Działka posiada przyłącze wodociągowe. Na przyłączu powstały już 3 awarie. Inwestor chce wykonać przyłącze, miejsce wpięcia będzie w innym miejscu. Czy musi mieć nowe warunki?
 • Jeżeli istnieje sieć kanalizacyjna, do której można się podłączyć, to czy klient może wybudować przydomową oczyszczalnię?
 • Jeżeli na działce znajdują się dwa budynki mieszkalne, to czy można wybudować dwa odrębne przyłącza wodociągowe?
 • Kto odpowiada za wybudowane przyłącze po odbiorze przez pracownika?
 • Czy jest określony czas od złożenia wniosku do wysłania wezwania? Czy z przyczyn kadrowych lub natłoku rozpatrywanych spraw wezwanie do uzupełnienia może zostać wysłane 10 dni od złożenia?
 • Co w sytuacji, gdy osoba prywatna złożyła wniosek o rozbudowę sieci wodociągowej, a nie przyłącza?
 • Czy plan sytuacyjny może być zastąpiony przez inwentaryzację geodezyjną?
 • Czy inwestor może oddać za darmo sieć główną, którą zbudował na własny koszy?
 • Gmina zrobiła projekt budowy sieci głównej w drodze starostwa, a inwestorzy muszą zrobić pozostałości i gmina chce, aby za darmo zrzekli się wybudowanej sieci. Czy gmina musi im zapłacić?
 • Jeżeli gmina zrobiła projekt, ale w wieloletnim planie nie ma budowy sieci wodociągowej i ludzie sami chcą wybudować sieć, ponieważ nie chcą czekać, to czy można narzucić projekt budowlany?
 • Warunki techniczne ważne są dwa lata. Inwestor w tym czasie zdążył uzgodnić projekt, ale nie zdążył się podłączyć. Czy uzgodnienia mają jakiś termin? Czy terminy dotyczą tylko warunków?
 • Czy w wydawanych warunkach można wymagać wykonania projektu technicznego do wnioskowanego przyłącza?
 • Czy inwestor może prosić o pierwszą wersję warunków ze względu na zmianę przeznaczenia?
 • Czy można wymagać uzgodnienia trasy przyłącza na naradzie koordynacyjnej w starostwie?
 • Co w przypadku, gdy sieć została wybudowana przez agencję rolną i nie została przekazana gminie ani spółce? Czy można wydać warunki?
 • Czy musimy wydać warunki dla działki, do której będzie wykonany podział działki?
 • Jeżeli sieć jest nieprzejęta, to czy wydajemy warunki, ale obioru nie można zrobić?
 • Co, jeżeli na sieci kanalizacji sanitarnej musi zostać nadbudowana studnia kanalizacyjna? Na kogo powinno być to scedowane?
 • Jeśli sieć kanalizacyjna przechodząca przez działkę inwestora jest tłoczna lub grawitacyjnie się nie sprawdzi, to po czyjej stronie leży poniesienie kosztów za przepompownie?
 • Czy inwestor ma obowiązek tworzenia projektu studni, którą chce zabudować na sieci?
 • Kto powinien obsługiwać przydomowe pompownie?
 • Co w przypadku, gdy istniejące przyłącze wybudowane zostało kilka lat temu z samą nawiertką bez zasuwy odcinającej, a w chwili obecnej zachodzi konieczność montaży zasuwy w celu wymiany wodomierza, bo zawór jest niesprawny? Kto pokrywa koszty zasuwy na przyłączu?
 • Czy możemy podpisać umowę, jeżeli sieć nie jest nasza, a jedynie woda jest z naszej hydroforni?
 • Co z opłatą za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie przyłącza w drodze?
 • Czy w warunkach możemy nakazać budowę studzienki wodomierzowej na wejściu na swoją działkę, a nie w domu?
 • Jeżeli projektowane jest przyłącze dłuższe nić 15 m od granicy działki, to czy możemy wymagać studzienki wodomierzowej DN1000?
 • Czy w celu podpisania umowy inwestor musi przedłożyć mapę inwentaryzacyjną?
 • Jeżeli studzienka kanalizacyjna znajduje się na działce inwestora, to czy musimy wydać warunki techniczne od budynku do studzienki?
 • Czy można wydać warunki do sieci, która jest w trakcie budowy? Czy dopiero po wybudowaniu (odbiorze sieci) możemy wydać warunki do tej nowo wybudowanej sieci?
 • Czy za otwarcie lub zamknięcie zasuwy na życzenie odbiorcy można brać opłatę?
 • Czy można wymagać dnia i godziny włączenia do sieci?
 • Jeśli nie jesteśmy w stanie być obecni przy budowie przyłącza przed zasypką, to czy możemy sporządzić protokół częściowy na podstawie zdjęć od inwestora?
 • Jak zmusić osobę do podłączenia się do kanalizacji? Właściciel nie chce się wpiąć, a kanalizacja została wybudowana przez gminę.
 • Co w sytuacji, gdy umówiliśmy się na odbiór i włączenie do sieci i nikt w wyznaczonym miejscu się nie pojawił? Taka sytuacja miała miejsce dwukrotnie.
 • Czy istnieją techniczne możliwości podłączenia, jeżeli właściciel drogi nie pozwala jej naruszyć?
 • Czy przed odbiorem końcowym przyłącza powinno wykonać się odbiór częściowy przed zasypaniem przyłącza?
 • Czy budowa przydomowej przepompowni ścieków jako urządzenia kanalizacyjnego leży po stronie przedsiębiorstwa?
 • Czy kanalizację odbieramy razem z wodociągiem, czy dopiero po zakończeniu budowy?
 • Czy zawór przed i za wodomierzem jest częścią przyłącza czy urządzeniem?
 • Czy rozbudowę sieci może wykonać gmina?
 • Co, jeżeli gmina nie ma w planach rozbudowy sieci ze względów finansowych, a inwestor podzielił działkę na kilka mniejszych i budowanie jednego przyłącza nie ma tu zastosowania?
 • Jak w przypadku sieci prywatnej, nieprzejętej przez gminę, gmina może wydać warunki z zapisem o uzyskaniu zgody od właściciela sieci?
 • Czy jest możliwość wydania warunków technicznych na przyłącze fi 90 zakończone hydrantem w celu ochrony ppoż.? Czy takie przyłączenie należy traktować jako rozbudowę sieci wodociągowej?
 • Jeżeli inwestor przekazuje gminie sieć, która znajduje się na jego działce, to czy należy ustalić służebność przesyłu?
 • Czy po zakupie działki z istniejącym przyłączem do sąsiedniej działki nowy właściciel może je odciąć lub nakazać jego likwidację?
 • Czy można wydać warunki do działki, która w MPZP istnieje jako ciąg pieszo-jezdny?
 • Po czyjej stronie należy utrzymanie przydomowych przepompowni ścieków oraz zakup prądu do nich?
 • Co, jeżeli inwestor odmówi podpisania porozumienia z gminą dot. przekazania sieci na rzecz gminy po jej wybudowaniu? Czy można odmówić wydania warunków technicznych rozbudowy sieci wodociągowej?
 • Czy zakład ma obowiązek nadzoru nad wykonaniem przyłącza przez podmiot zewnętrzny? Czy zakład może pobierać za to opłatę?
 • Skąd zakład ma wiedzieć, że przyłącze zostało wykonane zgodnie z warunkami?
 • Czy w warunkach technicznych można wymagać od inwestora zainstalowania zasuwy przydomowej?


Co powinny zawierać warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej:

 • Komu można wydać warunki przyłączenia do sieci ?
 • Czy do wniosku wymagane jest oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością?
 • W jakiej formie potwierdzić inwestorowi wpływ wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci?
 • Czy musimy potwierdzać przyjęcie wniosku wysłanego pocztą z zagranicy?
 • Czy wezwanie do uzupełnienia wniosku musi być pisemnie?
 • Czy wymaga się dołączenia do wniosku aktualnej mapy zasadniczej?
 • Czy możemy obowiązkowo wymagać do wniosku o warunki techniczne wyrysu i wypisu z ewidencji gruntów?
 • Czy w przypadku braku numeru działki we wniosku, po rozmowie telefonicznej, klient musi osobiście stawić się i dopisać daną informację?
 • Czy wnioskodawcą o wydanie warunków może być osoba nieposiadająca tytułu prawnego do nieruchomości?
 • Czy powinniśmy legitymować osoby składające wniosek?
 • Czy wydanie warunków technicznych na działkę przeznaczoną do podziału zobowiązany jest nadal do 21-dniowego terminu?
 • Czy do wydania promesy potrzebna jest oryginalna mapa wysokościowa, czy wystarczy tylko kopia?
 • Czy we wniosku przyłączenia się do sieci można wymagać wielkości ładunków zanieczyszczeń?
 • Czy do działki bez prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane można wydać warunki przyłączenia do sieci?
 • Czy w wydanych warunkach do wykonania technicznego projektu możemy wymagać od inwestora wykonania przyłącza?
 • Czy promesa musi zawsze zawierać załącznik graficzny?
 • Czy w warunkach wystarczy opisać głębokość, miejsce wpięcia i zasuwę? Czy w szkicu sytuacyjnym należy to powtórzyć?
 • Otrzymaliśmy wniosek o wydanie warunków do sieci kanalizacyjnej. Okazało się, że wnioskodawca nie żyje, a był właścicielem nieruchomości. Warunki zostały wydane. Co w takiej sytuacji?
 • Czy musimy informować wnioskodawcę, że warunki zostały wydane?
 • Czy inwestor musi wykonać mapę inwentaryzacyjną? Czy musimy podpisać z nim umowę, jeżeli nie ma takiej mapy?
 • Czy można wydać warunki do każdej działki, nawet rolnej czy leśnej, jeżeli są techniczne możliwości przyłączenia?
 • Działka posiada przyłącze wodociągowe. Na przyłączu powstały już 3 awarie. Inwestor chce wykonać przyłącze, miejsce wpięcia będzie w innym miejscu. Czy musi mieć nowe warunki?
 • Jeżeli istnieje sieć kanalizacyjna, do której można się podłączyć, to czy klient może wybudować przydomową oczyszczalnię?
 • Jeżeli na działce znajdują się dwa budynki mieszkalne, to czy można wybudować dwa odrębne przyłącza wodociągowe?
 • Kto odpowiada za wybudowane przyłącze po odbiorze przez pracownika?
 • Czy jest określony czas od złożenia wniosku do wysłania wezwania? Czy z przyczyn kadrowych lub natłoku rozpatrywanych spraw wezwanie do uzupełnienia może zostać wysłane 10 dni od złożenia?
 • Co w sytuacji, gdy osoba prywatna złożyła wniosek o rozbudowę sieci wodociągowej, a nie przyłącza?
 • Czy plan sytuacyjny może być zastąpiony przez inwentaryzację geodezyjną?
 • Czy z wnioskiem o warunki musi zgłosić się właściciel działki? Czy możemy wydać warunki innej osobie niż właściciel?
 • Co zrobić, gdy odbiorca usług zmarł, a współlokator nie chce podpisać nowej umowy na dostarczanie wody?
 • Czy plan sytuacyjny musi wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do projektowania sieci i instalacji sanitarnych?
 • Czy możemy wymagać od inwestora projektu technicznego przyłączy wykonanych przez uprawnionego projektanta?
 • Czy inwestor może oddać za darmo sieć główną, którą zbudował na własny koszy?
 • Gmina zrobiła projekt budowy sieci głównej w drodze starostwa, a inwestorzy muszą zrobić pozostałości i gmina chce, aby za darmo zrzekli się wybudowanej sieci. Czy gmina musi im zapłacić?
 • Jeżeli gmina zrobiła projekt, ale w wieloletnim planie nie ma budowy sieci wodociągowej i ludzie sami chcą wybudować sieć, ponieważ nie chcą czekać, to czy można narzucić projekt budowlany?
 • Warunki techniczne ważne są dwa lata. Inwestor w tym czasie zdążył uzgodnić projekt, ale nie zdążył się podłączyć. Czy uzgodnienia mają jakiś termin? Czy terminy dotyczą tylko warunków?
 • Czy w wydawanych warunkach można wymagać wykonania projektu technicznego do wnioskowanego przyłącza?
 • Czy inwestor może prosić o pierwszą wersję warunków ze względu na zmianę przeznaczenia?
 • Czy można wymagać uzgodnienia trasy przyłącza na naradzie koordynacyjnej w starostwie?
 • Co w przypadku, gdy sieć została wybudowana przez agencję rolną i nie została przekazana gminie ani spółce? Czy można wydać warunki?
 • Czy musimy wydać warunki dla działki, do której będzie wykonany podział działki?
 • Jeżeli sieć jest nieprzejęta, to czy wydajemy warunki, ale obioru nie można zrobić?
 • Co, jeżeli na sieci kanalizacji sanitarnej musi zostać nadbudowana studnia kanalizacyjna? Na kogo powinno być to scedowane?
 • Jeśli sieć kanalizacyjna przechodząca przez działkę inwestora jest tłoczna lub grawitacyjnie się nie sprawdzi, to po czyjej stronie leży poniesienie kosztów za przepompownie?
 • Czy inwestor ma obowiązek tworzenia projektu studni, którą chce zabudować na sieci?
 • Czy do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo, jeśli projektant występuje w imieniu inwestora? Czy należy pobrać opłatę skarbową?
 • Czy o warunki przyłączenia może wystąpić jeden z trzech współwłaścicieli? Czy musi posiadać zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie przyłącza?
 • Czy jest to dopuszczalne podanie liczby osób zamieszkujących, a nie zapotrzebowanie?
 • Czy jest podstawa prawna, która mówi o tym, że to przedsiębiorstwo ma wykonać nawiertkę?
 • Czy przy uzgadnianiu projektu przedsiębiorstwo weryfikuje prawa współwłasności?
 • Czy można wykonać 3 przyłącza do jednej nieruchomości, jeżeli nieruchomość ma 3 współwłaścicieli i każdy z nich chce mieć odrębne przyłącze?
 • Czy gmina powinna wydawać warunki dotyczące hydrantów i zapewnienia ppoż.?
 • Czy można zobowiązać inwestora do uzgodnienia przebiegu przylącza po wydaniu warunków, a przed wykonaniem przyłącza?
 • Czy przedsiębiorstwo może wymagać dodatkowych załączników, np. profil podłużny przyłącza czy schemat podejścia wodomierzowego?
 • Czy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego należy określać we wniosku wartości średniodobowe zużycia wody? Czy można w takim przypadku tego wypełniać wyłącznie dla pozostałych rodzajów budynku – usługowych czy gospodarczych?
 • Czy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych konieczne jest wypełnienie deklarowanego zużycia?
 • Czy jeżeli szkic sytuacyjny jest sporządzony na mapie zasadniczej i nie ulega zmianie przy wykonaniu, to można go potraktować jako plan sytuacyjny?
 • Jeśli jest wykonane przyłącze, ale będzie zmieniany przebieg (inne miejsce włączenia), to inwestor musi składać wniosek o wydanie warunków technicznych?
 • Jak należy traktować wniosek o przyłączenie dla projektowanego budynku mieszkalnego, czy tak samo jak dla istniejącego budynku mieszkalnego?
 • Jak powinny być skonstruowane warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej?
 • Czy do wniosku należy wymagać aktu własności?
 • Co w sytuacji, kiedy ktoś tylko wynajmuje nieruchomość?
 • Jak powinien wyglądać obowiązek pisemnego potwierdzania złożenia przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wniosku o wydanie warunków?
 • Jak i z kim uzgadniać zasady przyłączenia?
 • Jaki jest czas na uzupełnienie wniosku. Czy wnioskodawca może uzupełnić wniosek np. po 6 miesiącach?
 • Czy dokumentację inwestor przedstawia przedsiębiorstwu jedynie do akceptacji, czy do uzgodnienia?
 • Czy można wydawać zmianę warunków przyłączenia ?
 • Czy można wydać warunki z włączeniem się do prywatnej sieci?
 • Czy gmina może wydać warunki na budowę przyłącza o średnicy pozwalającej zamontowanie hydrantu p.poż.?
 • Czy można wydać warunki dla kilku nieruchomości?
 • Czy przedsiębiorstwo, może wymagać projektu przyłącza?
 • Czy wydane warunki techniczne mogą być częścią umowy przyłączeniowej?
 • Czy przyłącze jest wykonywane tylko na podstawie warunków przyłączenia do sieci?
 • Czy przedsiębiorstwo może zmienić warunki, które wydało błędnie?
 • Kto występuje do sądu o rozstrzygniecie, w przypadku złożenia dwóch odrębnych wniosków o wydanie warunków?
 • Czy odbiory przyłączy wodociągowych mają być uwzględnione w regulaminie, czy tylko w wydanych warunkach przyłączenia ?
 • Co z odbiorem sieci w sytuacji, kiedy przyłącze zostało wybudowane niezgodnie z warunkami?
 • Czy można wydać warunki jednoczenie na sieć i przyłączenie do sieci?
 • Czyli można wydać warunki, mimo że w MPZP jest to teren, gdzie nie powinno być zabudowy?
 • Czy można wydać warunki techniczne z miejscem włączenia do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej na działce "sąsiada"? Czy przedsiębiorstwo wydaje warunki jedynie włączenia do istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych?
 • Czy soboty i niedziele liczą się do liczby dni na wydanie warunków przyłączenia ?
 • A co w sytuacji, kiedy właściciel nieruchomości nie chce przyłącza, a użytkownik wystąpił o wydanie warunków?
 • Czy we wniosku powinna być zgoda właściciela działki, na której jest położona sieć, na wykonanie wpięcia przyłącza?
 • Czy w wydanych warunkach przyłączenia można umieścić żądanie, aby przyłącza wody wykonał wykonawca posiadający odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu prac?
 • Czy wydając warunki przyłączenia do sieci można nakazać odbiorcy budowę sieci głównej?
 • Po czyjej stronie przyłącze jest w eksploatacji, inwestora czy dostawcy wody?
 • Jakie są warunki techniczne montażu dodatkowego wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym?
 • Czym różni się wydanie warunków od wydania zapewnieni? Osiedle nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, nadzór budowlany żąda stwierdzenia czy można podłączyć wodę i odprowadzać ścieki, chcąc w pozwoleniu na budowę uwzględnić warunki techniczne. Czy jest taka możliwość i jak to zrobić? Jakie punkty są niezbędne, aby warunki zostały spełnione w obecnie istniejącej sytuacji prawnej?
 • Kiedy inwestor musi złożyć wniosek o zmianę warunków?
 • Co z kwestią zaworów antyskażeniowych? Kto montuje i ponosi opłaty? Czy można zobowiązać mieszkańców do założenia takiego zaworu w każdym budynku?
 • Czy obowiązek założenia zaworu powinien być określony w regulaminie?
 • Za co może być naliczona kara?
 • Prawo budowlane wymaga wykonania planu sytuacyjnego, który powinien zostać wykonany po wydaniu warunków przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Czy wymagane jest przedłożenie planu przez inwestora do przedsiębiorstwa? Czy przedsiębiorstwo może dokonać odbioru przyłącza wyłącznie na podstawie jego zgodności z warunkami wydanymi przez przedsiębiorstwo?
 • Co w przypadku, gdy wodociąg nie został przekazany do przedsiębiorstwa? Czy możemy wydać warunki przyłączenia się do sieci będącej własnością prywatną? Czy można wymagać oświadczeń dotyczących zgody na przyłączenia się do prywatnej sieci?
 • Inwestor chce przyłączyć się do istniejącego już przyłącza innej nieruchomości. Czy przedsiębiorstwo powinno wydać warunki przyłączenia?
 • Co w przypadku, gdy na trasie przyłącza znajdują się inne sieci (skrzyżowania, kolizje)? Czy możemy wymagać sporządzenia planu sytuacyjnego przez osobę z uprawnieniami?
 • Jeżeli na terenie naszej gminy inna firma wykonuje rozbudowę sieci wodociągowej, to czy my jako przedsiębiorstwo powinniśmy pobierać opłatę za przyłączenie do sieci?
 • Czy zasuwa lub zawór odcinający na przyłączu powinny być zamontowane tuż za miejscem włączenia do sieci, czy dopiero na działce inwestora?
 • Czy przedsiębiorstwo może honorować szkic wykonany na wydruku mapy działki z Geoportalu, jeśli inwestor nie posiada obecnie żadnej mapy działki?
 • Jeśli termin warunków dobiega końca, a uzgodnienie jest ważne, to czy inwestor musi ponownie składać wniosek o nowe warunki?
 • Kto jest właścicielem zasuwy na przyłączu? Kto za nią odpowiada i dokonuje napraw?
 • Czy plan sytuacyjny musi wykonać osoba uprawniona?
 • Czy wnioski o wydanie warunków przyłączenia do sieci mogą być grupowe?
 • Czy wydajemy warunki techniczne do sieci projektowanej?
 • Na jednej działce powstaje kompleks budynków. Czy każdy z budynków powinien mieć odrębne przyłącze?
 • Czy można wydać warunki, jeżeli wniosek o wybudowanie wspólnego przyłącza na pewnym odcinku drogi złoży dwóch inwestorów sąsiednich działek, a następnie każdy odrębnie doprowadzi na swoją działkę?
 • Czy przedsiębiorstwo powinno w jakiś sposób egzekwować wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej?
 • Sieć wodociągowa będąca własnością przedsiębiorstwa przebiega na terenie prywatnym. Czy przedsiębiorstwo może wydawać warunki, zastrzegając uzyskanie zgody właściciela nieruchomości na wejście w teren? Brak ustanowionej służebności
 • Czy możemy wymagać od inwestora, aby wykonał projekt przyłącza wodociągowego i przedłożył nam do uzgodnienia?
 • Jak postąpić, gdy przyłącze jest wykonane bez warunków?
 • Co zrobić, gdy wykryjemy wykonanie przyłącza od przyłącza bez warunków?
 • Czy jadąc na odbiór przyłącza, plan zagospodarowania powinien mieć inwestor czy przedsiębiorstwo?
 • Co w przypadku, gdy zostało wybudowane przyłącze do jednego budynku, a po kilku latach właściciel bez zgody przedsiębiorstwa rozbudował instalację wewnętrzną w taki sposób, że podłączył do kilku innych budynków będących w jego własności?
 • Czy powinniśmy wydawać zapewnienie na dostawę wody i odprowadzanie ścieków? Czy jedyną podstawą prawną do wydawania zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków jest przepis art. 61 Ustawy o planowaniu przestrzennym? Kto powinien wydać takie zapewnienie - gmina jako właściciel infrastruktury wodociągowej, czy spółka, jako jej zarządca? Jak długo jest ważne takie zapewnienie?
 • Czy nie powinniśmy wymagać odrębnych przyłączy dla każdej nieruchomości? Co w przypadku podziału działki i sprzedaży innemu podmiotowi?
 • Czy wymagamy zgody, jeżeli włączenie ma nastąpić do sieci prywatnej?
 • Co w sytuacji, jeżeli warunki są wydane na przyłączenie do sieci, która znajduje się w działce prywatnej i sąsiad nie wyraża zgody dla inwestora na wejście w swój terem, celem włączenia przyłącza do sieci? Czy w takim przypadku może wystąpić o warunki na przyłączenie od przyłącza drugiego sąsiada, który wyraża zgodę?
 • Czy możemy wydać warunki na przyłącze od przyłącza?
 • Co w przypadku, gdy właściciel, który ma 2 nieruchomości na jednym przyłączu i sprzedaje jedną nieruchomość? Czy możemy wymagać od nowego właściciela wykonania nowego, niezależnego przyłącza?
 • Czy o warunki przyłączenia może wystąpić jeden z np. trzech współwłaścicieli? Czy musi posiadać zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie przyłącza?
 • Kto ponosi koszt nawiertki i zasuwy na przyłączu?
 • Czy można odmówić wydania warunków, gdy przyłącze przyszłego odbiorcy zakłóci dostawę wody innym odbiorcom?
 • Kiedy kończy się termin 21 dni? Datą na wydanych warunkach czy datą odbioru inwestora?
 • Czy przedsiębiorstwo może narzucić umieszczenie wodomierza w studni wodomierzowej?
 • Czy w wiadomości mailowej zamiast wzoru wniosku można zawrzeć treść wniosku?
 • Czy można w warunkach technicznych wskazać montaż studni wodomierzowej w pasie drogi, zamiast w działce inwestora?
 • Czy w regulaminie można zawrzeć, że wniosek musi być podpisany?
 • Jeżeli nie ma dostępu do sieci, to czy można dać zgodę na przyłączenie do innego przyłącza?
 • Czy wymagać opłaty skarbowej od pełnomocnika we wniosku o wydanie warunków?
 • Co ze starymi przyłączami budowanymi przez gminę przed 2002 r.? Kto powinien je odtworzyć lub odbudować?
 • Jeżeli nie ma dostępu do sieci, to czy można dać zgodę na przyłączenie do innego przyłącza?
 • PRZYKŁAD: decyzje komunalizacyjne stanowiły tylko przeniesienie na gminę własności działki wraz z urządzeniami stacji uzdatniania wody lub oczyszczalni ścieków. Sieci zostały przejęte na mienie gminy jako części składowe stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków bez żadnych dokumentów, czyli dokumentacji majątkowej i technicznej. W związku z tym nie można stwierdzić, kto jest właścicielem przyłącza. Gmina uznaje, że przyłącze jest odbiorcy, gdyż w ramach komunalizacji przejęto tylko urządzenia wodno-kanalizacyjne. Odbiorcy twierdza, że przyłącza ma naprawiać gmina. Co w takiej sytuacji?


Jak wygląda szkic sytuacyjny i kto może go sporządzić:

 • Co rozumieć przez plan zabudowy lub szkic sytuacyjny?
 • Czy szkic sytuacyjny powinien zawierać informacje techniczne o przyłączu?
 • Skoro w warunkach nie ma informacji o średnicy przyłącza, to czy powinno być to zawarte w szkicu?
 • Czy szkic sytuacyjny może być sporządzony na dowolnej mapie, rysunku, który wskazuje położenie nieruchomości względem sieci?
 • Czy szkic sytuacyjny musi być wykonany przez osobę z uprawnieniami?
 • Kto ma sporządzić szkic sytuacyjny? Inwestor czy projektant?
 • Kto może sporządzić plan sytuacyjny i na jakiej mapie?
 • Czy szkic sytuacyjny ma być na kopii mapy zasadniczej, czy może być to zwykły rysunek odręczny z położeniem wodociągu i budynków?
 • Czy jest obowiązek, aby szkic był na kopii mapy zasadniczej?
 • Aktualna kopia mapy zasadniczej - ile czasu wstecz bierzemy pod uwagę? Czy wnioskodawca może dostarczyć kopię mapy zasadniczej?
 • Czy przed realizacją przyłącza inwestor musi złożyć do przedsiębiorstwa plan sytuacyjny, jeżeli do wniosku o wydanie warunków przyłączenia dołączył mapę zasadniczą z planowaną lokalizacją przyłącza, która stanowi graficzny załącznik do warunków?
 • Czy przedsiębiorstwo powinno żądać aktualnej mapy od wnioskodawcy, czy może na podstawie wiedzy, jaką posiada, nanieść na mapie wnioskodawcy sieci, które są niewidoczne?
 • Co jeśli istnieje podejrzenie, iż dołączona mapa nie jest aktualna. Czy należy wzywać do przedłożenia aktualnej mapy?
 • Czy w regulaminie dostawy wody powinien być zapis o wymaganej mapie zasadniczej do wniosku?
 • Czy można w warunkach przyłączeniowych zrobić zapis o konieczności uzgodnienia planu sytuacyjnego przed przystąpieniem do wykonania przyłącza?
 • Czy można wymagać, by mapa nie była nie starsza niż 3 miesiące?
 • Czy na mapie zasadniczej inwestor może sam zaznaczyć, jak ma być przeprowadzone przyłącze?
 • Czy wnioskodawca jest odpowiedzialny za dostarczenie planu zabudowy lub planu sytuacyjnego?
 • Co zrobić, gdy plan sytuacyjny złożony przez wnioskodawcę, jest niezgodny z dokumentem wydanym przez przedsiębiorstwo?
 • Czy należy wymagać na planie sytuacyjnym informacji co do doboru zaworu antyskażeniowego?
 • Czy warunki przyłączenia mogą być inne niż przebieg zaproponowany przez inwestora? Czy należy dążyć do zgodności pomiędzy złożonym przez inwestora planem a warunkami? Czy szkic na mapie inwestora traktować wyłącznie jako "luźną" propozycję?
 • Czy do wniosku należy dołączyć szkic sytuacyjny, a w warunkach wnioskować o przedłożenie planu sytuacyjnego? Czy przedłożenie planu jest obowiązkiem inwestora, czy wyłącznie zaleceniem jego sporządzenia?
 • Czy do wniosku konieczne jest dołączenie mapy zasadniczej? Czy plan sytuacyjny nie powinien zostać wykonany po wykonaniu przyłącza, jeśli jest robione bez zgłoszenia robót?
 • Czego jeszcze poza ustawowymi zapisami możemy wymagać od inwestora?
 • Kto powinien wiedzieć czy posiadana mapa zasadnicza jest aktualna?
 • Czy na szkicu może być coś więcej niż określenie przyłącza, w stosunku do istniejących sieci, czy innych obiektów uzbrojenia terenu?
 • Czy można wydać warunki podłączenia do sieci w przypadku gdy sieć jest prywatna?
 • Czy przedsiębiorstwo może wydać warunki przyłączeniowe dla sieci wybudowanej przez prywatnego inwestora?
 • Czy właściwe jest wydawanie zaświadczeń o możliwość przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej dla osób ubiegających się o uzyskanie decyzji o warunki zabudowy?
 • Czy mamy obowiązek wydać warunki przyłączenia dla budynku letniskowego, czy też mieszkalnego?
 • Co jeśli wnioskodawca występuje o warunki przyłączenia do pola uprawnego lub terenu przeznaczonego w MPZP pod zalesienie?
 • Czy można wydać warunki jeśli prywatny właściciel sieci złożyłby oświadczenie o tym, że daje prawo do dysponowania siecią przedsiębiorstwu wodociągowemu oraz służebność przesyłu?
 • Czy można uzależniać wydanie warunków przyłączenia do sieci od budowy sieci wodociągowej od podpisania umowy przedwstępnej wykupu sieci w przyszłości? Czy bardziej stosowne byłoby wydanie warunków przyłączenia w terminie ustawowym (21 dni) i wpisanie zapisów o konieczności zawarcia umowy przedwstępnej np. przed rozpoczęciem budowy?
 • Czy przedsiębiorstwo można wydać warunki przyłączenia do przyłącza osobie, której zostało przekazane przedsiębiorstwu umową użyczenia?
 • Jak postąpić w sytuacji, w której inwestor zwraca się o wydanie warunków dla kilku lub kilkunastu działek, które zamierza w przyszłości sprzedać? Czy warunki przyłącza należy wydawać obecnemu właścicielowi, czy dopiero następnym właścicielom?
 • Co robić w sytuacji, gdy może zaistnieć kolizja z innymi sieciami?
 • Jakie warunki należy wydać na przyłącze wody przez drogę?
 • Co zrobić gdy dochodzi do kolizji urządzeń, przejścia kanalizacji pod drogami np. powiatowymi lub wojewódzkimi?
 • Co robić w sytuacji, gdy może zaistnieć kolizja z innymi sieciami, brak wiedzy na temat sieci np. gazowej?
 • Jakie są warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w sytuacji przebudowy istniejącego przyłącza?
 • Jeżeli wodociąg nie jest przekazany do przedsiębiorstwa i znajduje się na drodze prywatnej, to czy można wymagać oświadczeń od właścicieli lub współwłaścicieli drogi, jak również i wodociągu?
 • W jakich sytuacjach następuje odmowa wydania warunków przyłączenia do sieci?
 • Czy można odmówić wydania warunków uzasadniając, że dany teren jest przeznaczony w miejscowym planie pod tereny bez prawa zabudowy?
 • Czy możemy wydać warunki na kanalizację i jednocześnie odmówić wydania warunków przyłączenia do wodociągu jednym pismem, czy konieczne jest wydanie dwóch dokumentów (warunków na kanalizację i odmowy wyd. warunków na wodociąg)?
 • Jak powinien wyglądać plan sytuacyjny? Czy na mapie powinny być wszystkie informacje z warunków?
 • Inwestor zaznaczył jak chce, żeby przebiegało przyłącze, natomiast przedsiębiorstwo uważa, że powinno być w innym miejscu. Czy odrzucamy wniosek, prosimy o uzupełnienie czy wydajemy warunki informując, że powinno przebiegać w innym miejscu?
 • Czy można odmówić wydania warunków ze względu na słabe ciśnienie?
 • Czy inwestor po wykonaniu przyłącza wodociągowego może przekazać je gminie do eksploatacji?
 • Kto ponosi koszty usunięcia awarii na przyłączy, jeżeli w posiadaniu przewodu jest przedsiębiorstwo?
 • Co, jeżeli inwestor zbuduje przyłącze do jednej działki, a następnie podzieli ją na mniejsze i każdy z nowych właścicieli chce przyłącze?
 • Czy w przypadku istnienia sieci kanalizacyjnej właściciel nieruchomości może blokować podłączenie do niej innemu podmiotowi?
 • Czy odbiorca administruje i naprawia przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne na całej jego długości?
 • Kto usuwa awarię nawiertki?
 • Jeżeli umowa zobowiązuje dostawcę do utrzymywania, konserwowania i usuwania awarii sieci, urządzeń i przyłączy, to czy jest to równoważne z ponoszeniem kosztów za te czynności?
 • Czy wydane warunki techniczne, na podstawie których wydano pozwolenie na budowę należy aktualizować, gdy straciły ważność, a pozwolenie nadal jest ważne?
 • Czy po zakupie działki nowy właściciel może zażądać usunięcia przyłącza do sąsiedniej działki?
 • W jaki sposób interpretowany jest termin wydania warunków w przypadku osobistego odbioru przez odbiorcę?
 • Czy jako osoby wydające warunki / odbierające przyłącze jesteśmy zobowiązani sprawdzać kwestie uzgodnień / odbioru skrzyżowań przyłącza z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu, uzgodnieniami i nadzorem archeologa odnośnie terenów leżących w stanowiskach archeologicznych?
 • Czy możemy wymagać wykonania geodezyjnej inwentaryzacji przyłącza?
 • Czy przyłącze może być przekazane przez inwestora zakładowi komunalnemu w formie darowizny?
 • Czy możemy nakazać przeniesienie wodomierza do studzienki wodomierzowej?
 • Czy można nabyć przyłącze lub sieć przez zasiedzenie?
 • Co, jeżeli przedsiębiorstwa nie stać na nabycie sieci od inwestora?
 • Czy właściciel może rozbudować przyłącze do innych budynków?
 • Co w sytuacji, jeśli sieć przebiega przez prywatny teren, a sieć została wybudowana dawno i gmina nie posiada zezwolenia od podmiotu, który był w trakcie budowy właścicielem ww. nieruchomości?
 • Czy można wydać warunki na wpięcie do prywatnej sieci, która została wybudowana kilka lat temu, ale do dnia dzisiejszego sieć nie została przekazana gminie przez inwestora?
 • Czy wnioskodawca-inwestor po wykonaniu przyłącza wodociągowego może przekazać gminie do eksploatacji bezpłatnie?
 • Jak wygląda wydanie warunków na urządzenia, które buduje inwestor i przekazuje gminie do eksploatacji? Czy warunki wydajemy po porozumieniu gminy z inwestorem?
 • Czy sieć musi zostać przekazana gminie/przedsiębiorstwu w przypadku budowy sieci przez inwestora prywatnego?
 • Czy gmina musi odkupić sieć od dewelopera, który buduje sieć na swoim prywatnym terenie zgodnie z warunkami przyłaczenia?
 • Jakie są obowiązki gminy w zakresie budowy przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, a jakie są obowiązki przedsiębiorstw?
 • Co należy rozumieć przez pojęcie „wielkość ładunku zanieczyszczeń” w przypadku konieczności określenia zapotrzebowania na wodę?
 • Czy wystarczą zapotrzebowanie średnie dobowe, czy obowiązkowe jest również maksymalne zużycie?
 • Jak wygląda wniosek inwestora o przedłużenie wydanych warunków przyłączenia do sieci?
 • Od kiedy liczymy ważność wydanych warunków technicznych w momencie ich przeniesienia na drugą osobę? Czy od momentu wydania poprzedniemu inwestorowi, czy w momencie przeniesienia na drugą osobę?
 • O ile może nastąpić prolongata warunków?
 • Czy z wnioskiem o wydanie o warunków na daną działkę może wystąpić tylko jej właściciel lub osoba mająca inną formę własności?


Jak odebrać przyłącze i czego można wymagać przy odbiorze:

 • Czy możemy wymagać inwentaryzacji powykonawczej?
 • Czy gmina może nałożyć obowiązek inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przyłącza?
 • Czy ciągłe wnioskowanie inwestora o zmianę wydanych warunków przyłączenia może skutkować naliczeniem opłaty?
 • Czy można zmusić właściciela działki prywatnej do umieszczenia sieci lub przyłącza na jego działce?
 • Czy nie ma obowiązku dokonywania przez inwestora żadnych zgłoszeń do organu architektoniczno-budowlanego, ani sporządzania projektu budowlanego lub obowiązku uzgadniania sporządzonego planu sytuacyjnego z przedsiębiorstwem przed wykonaniem przyłącza?
 • Kto ponosi koszt zamontowania zasuwy na sieci budowanej 20 lat temu - przedsiębiorstwo czy inwestor?
 • Czy zasuwa na przyłączu jest niezbędnym elementem do działania sieci?
 • Czy jeżeli jest wymagany montaż zasuwy na przyłączu w obrębie własnej działki, to przedsiębiorstwo ma zapewnić tę zasuwę?
 • Czy można wymagać przedstawiania zgód do zawiadomienia o rozpoczęciu robót?
 • Jak zapobiec aby inwestor dobrze dokonał wpięcia i nie uszkodził wodociągu?
 • Od kiedy powinna być podpisana umowa na zaopatrzenie w wodę i ścieki? Czy od momentu daty wydania warunków?
 • Czy okres ważności warunków to czas na wykonanie i odbiór techniczny przyłącza?
 • Co zrobić, gdy inwestor przychodzi po odbiór końcowy 20-30 i więcej lat po wybudowaniu przyłącza?
 • Kto powinien obsługiwać przydomowe pompownie?
 • Co w przypadku, gdy istniejące przyłącze wybudowane zostało kilka lat temu z samą nawiertką bez zasuwy odcinającej, a w chwili obecnej zachodzi konieczność montaży zasuwy w celu wymiany wodomierza, bo zawór jest niesprawny? Kto pokrywa koszty zasuwy na przyłączu?
 • PRZYKŁAD: właściciel jest w posiadaniu działki, na której stoi stary dom. Ma przyłącze. Planuje wybudować kilka budynków różnego przeznaczenia, jaki ma złożyć wniosek?
 • Czy cały proces wykonania przyłączy, od wydania warunków do protokołów końcowych, ma się zamknąć w dwóch latach?
 • Jak postępujemy w przypadku starych warunków, dla których został uzgodniony projekt, a inwestor nie wykonał ich w terminie ważności? Czy trzeba wydać nowe warunki, jeżeli spółka nie ma technicznych możliwości świadczenia usług?
 • Do kogo będą należeć przyłącza jeżeli nie zostały przekazane ?
 • Czy można odmówić montażu podlicznika, liczącego wodę bezpowrotnie zużytą?
 • Czy w przypadku umowy na ścieki można zmusić właściciela nieruchomości do przejścia z ryczałtu na montaż wodomierza?
 • Czy można odmówić przejęcia sieci z jakiegokolwiek powodu ?
 • Co w przypadku, gdy w materiałach i na mapach jest inna średnica wodociągu niż w rzeczywistości? Czy w warunkach określimy średnicę przyłącza?
 • Czy można wydać warunki przyłączenia do przyłącza, które jest własnością prywatną, gdy właściciel przyłącza wyrazi na to zgodę?
 • Czy możemy zmienić zapisy w wydanych warunkach, jeśli popełniliśmy błąd formalny lub pisarski?
 • W warunkach technicznych określamy obowiązek inwestora do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przyłącza?
 • Czy w przypadku budowy 5 budynków usytuowanych szeregowo inwestor ma obowiązek wystąpić o warunki indywidualnie do każdego budynku?
 • Czy można wymagać od prywatnego inwestora budowę studni wodomierzowej na włączeniu do sieci przedsiębiorstwa, która stanowiłaby granicę świadczenia usługi dostawy wody?
 • Jaka podstawę prawną ma wystawianie zapewnień dostawy wody/odbioru ścieków?
 • Czy można wydać warunki przyłączenia do istniejącego przyłącza, wykonanego przez prywatnego inwestora?
 • Czy można wydać warunki budowy sieci?
 • Czy gmina ma obowiązek przejąć sieć wybudowaną przez prywatnego inwestora?
 • Czy trzeba wymagać dokumentu potwierdzającego możliwość zastosowania materiałów, z których będą wykonane przyłącza wodociągowe?
 • Czy miejsce przyłączenia nie powinno być wykonane przez przedsiębiorstwo?
 • Co, jeśli inwestor wybudował przyłącze, a później zgodził się na podłączenie do niego innym sąsiadom celem ułatwienia? Czy sąsiedzi mogą się do niego podłączyć?
 • Czy po wybudowaniu przyłącza wodociągowego przez inwestora i zgłoszeniu do odbioru, koszt wodomierza i montaż należy do przedsiębiorstwa?
 • Czy można nieodpłatnie przejąć wybudowaną sieć od prywatnego inwestora?
 • Co, jeśli prywatny inwestor buduje hale magazynowe i potrzebuje zapewnienia wody na cele przeciwpożarowe? Czy przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić dostawę wody na cele przeciwpożarowe?
 • Czy przy odbiorach można wymagać atestów na zastosowany materiał?
 • Czy można pobierać opłaty za uzgodnienia warunków?
 • Czy muszą być wydane warunki przyłączenia do sieci, gdy nie ma technicznych możliwości zapewnienia dostaw PPOZ ze względu na starą infrastrukturę?
Czy w momencie odbioru przyłącza inwestor powinien posiadać plan sytuacyjny z uwzględnieniem wydanych warunków
 • Kto sporządza protokół z przyłączenia do sieci? Kto musi go podpisać?
 • Czy przy odbiorze przyłącza przedsiębiorstwo może wymagać inwentaryzacji geodezyjnej?
 • Czy na działkach prywatnych gmina można przejmować sieć?
 • Za jaką kwotę przedsiębiorstwo może odkupić sieć prywatną od inwestora?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy właściciel prywatnej sieci zwróci się do przedsiębiorstwa o rekompensatę za świadczenie usług dostawy wody przez przedsiębiorstwo na jego urządzeniu?
 • Czy można porozumieć się z inwestorem, że on kupuje materiały, a przedsiębiorstwo realizuje budowę?
 • Jeśli polityka gminy zakłada budowę i przejmowanie prywatnych sieci tylko tam, gdzie ustanowiony jest MPZP, to w jaki sposób świadczyć usługi dostawy wody na prywatnych sieciach?
 • Jeżeli jest ustanowiona służebność przesyłu, to czy można wydać warunki przyłączenia do tej sieci, jeżeli przebiega przez prywatną działkę inwestora?
 • Czy właściciel działki, przez która przebiega sieć wodociągowa, należąca do przedsiębiorstwa, może odmówić zgody na włączenie przyłącza sąsiedniej działki?
 • Czy w warunkach możemy narzucić zaprojektowanie odcinka sieci w przypadku, gdy przed i za działką inwestora są inni potencjalni odbiorcy?
 • Czy można pobierać opłaty za włączenie prywatnej sieci?
 • Za jaką kwotę przedsiębiorstwo powinno odkupić sieć po 10 latach od jej wybudowania? Czy w wycenie można uwzględnić amortyzację i jej naturalne zużycie?
 • Czy możemy wydać warunki przyłączenia do sieci, jeśli dana sieć nie jest zinwentaryzowana i nie jest widoczna na mapach zasadniczych, ale wiemy, którędy przebiega? Czy dla przedsiębiorstwa jest to bezpieczne?
 • Czy umowa o zaopatrzenie w wodę powinna być podpisana dopiero po dostarczeniu do przedsiębiorstwa mapki, czy zaraz po zamontowaniu urządzenia pomiarowego?
 • Czy przedsiębiorstwo ma prawo nie wydać zapewnia wody na cele przeciwpożarowe do projektowanego przyłącza?
 • Jeśli własność nieruchomości została przeniesiona na inną osobę, a wpis do ksiąg wieczystych jeszcze nie został uaktualniony, to czy możemy wymagać okazania aktu notarialnego przy podpisywaniu umowy?
 • Budowa przyłącza wymaga rozbudowy sieci, inwestor sam chce tę sieć rozbudować i we wniosku przedstawia projekt rozbudowy sieci. Czy można wydać warunki przyłączenia do zaprojektowanej sieci przez inwestora?
 • Czy inwestor może zrzec się wynagrodzenia za nową sieć?
 • Czy przedsiębiorstwo może odmówić przejęcia sieci ze względu na mały pobór?
 • Co, jeśli w dawno już wydanych warunkach nie ma zawartej informacji o zaworach odkażających?
 • Jak powinna wyglądać procedura legalizacji przyłącza?
 • Czy jeśli sieć wodociągowa przebiega przez prywatny grunt, to wnioskujący o przyłącze musi mieć zgodę tego właściciela na wejście w teren i wykonanie przyłącza?
 • Czy po zmianie warunków, termin ich ważności się wydłuża, czy pozostaje pierwotny?
 • Jak długo jest ważny plan sytuacyjny wykonany do wydanych warunków?
 • Czy długość przyłącza wodociągowego może być podstawą odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci?
 • Jak postępujemy, jeżeli przedsiębiorstwo nie widzi przeszkód technicznych wykonania przyłącza do przyłącza wodociągowego?
 • Czy niewystarczająca wydajność ujęcia może być przesłanką do odmowy wydania warunków?


Czy gmina może odmówić przyjęcia wybudowanej sieci?

 • Mamy klienta, który faktycznie ma możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, znajdującej się po drugiej stronie drogi, pokrytej nowym asfaltem. Zarządca drogi nie pozwala jej naruszyć. Co w takim przypadku? Czy powinniśmy wydać warunki i poinformować klienta, aby ustalił to z zarządcą drogi? Czy wydajemy odmowę wydania warunków?
 • Czy za awarie na przyłączu odpowiada właściciel, a za wymianę wodomierza przedsiębiorstwo?
 • Mieliśmy awarię związaną z przyłączeniem. Czy można obciążyć kosztami sprowadzenia z urlopu pracowników koparki?
 • Czy pozostała część przyłącza (za pierwszą studzienką), finansowanego przez prywatnego inwestora, tworzy sieć gminną?
 • Czy przydomowa przepompownia ścieków jest elementem przyłącza?
 • Która studzienka w przypadku dwóch i więcej jest rozgraniczająca pomiędzy przyłączem a instalacja wewnętrzną?
 • Kto pokrywa koszty wybudowania studzienki?
 • Co w przypadku, gdy lokalna przepompownia jest za studzienką i jest już na instalacji?
 • Co w przypadku, kiedy prywatny inwestor wybudował sieć niezgodnie z planem rozbudowy wodociągów? Czy przedsiębiorstwo lub gmina powinna dążyć do przejęcia sieci?
 • Co w sytuacji, gdy wydaliśmy warunki przyłącza do prywatnej sieci i właściciel ma do nas roszczenia, że ktoś bezprawnie się podłączył do sieci, za którą zapłacił i chce odszkodowania?
 • Czy za awarie na przyłączu odpowiada właściciel, a za wymianę wodomierza przedsiębiorstwo?
 • Na wniosek inwestora wydano warunki na budowę przyłącza wod-kan, który postanowił, że wykona tylko przyłącze wody i wybuduje przydomową oczyszczalnię ścieków. Czy może zrezygnować z przyłącza kanalizacji?
 • Czy przedsiębiorstwo wodociągowe powinno zapewnić wodomierz ogrodowy?
 • Czy musimy wydawać warunki na wybudowanie sieci w drodze wewnętrznej, której gmina nie jest właścicielem?
 • Czy gmina powinna wydawać warunki dot. hydrantów i zapewnienia ppoż.?
 • Czy można odmówić warunków uzasadniając, że teren w miejscowym planie jest bez prawa zabudowy?
 • Czy jest jakiś termin przejęcia sieci wybudowanej przez prywatnego inwestora od czasu odbioru technicznego?
 • PRZYKŁAD: Co w sytuacji, gdy sieć została wybudowana dawno przez osobę prywatną i nie została przekazana, a gmina nie posiada dokumentacji na wybudowanie sieci która przebiega przez teren osoby prywatnej,? Co w tej sytuacji gdy właściciel się zmienił i zwrócił z wnioskiem o usunięcie sieci z jego działki.? Czy po otrzymaniu od niego pisma, wzywającego do usunięcia sieci, możemy wystąpić o ustanowienie służebności przesyłu i gruntowej?
 • Czy można wydać warunki na włączenie w sieć innemu odbiorcy na tej samej działce?
 • Kto usuwa awarię na przyłączu wodociągowym, na terenie nieruchomości odbiorcy?
 • Czy powinno się wydać warunki podłączenia do sieci wodociągowej (do celów bytowych) po wcześniejszym sprawdzeniu hydrantu na sieci, znajdującego się przy wnioskowanej nieruchomości, jeśli hydrant nie ma odpowiedniej wydajności?
 • Jak wydać warunki przyłączenia do wodociągu, do projektowanych np. trzech budynków jednorodzinnych na działce?
 • Czy można zmusić właściciela nieruchomości do przejścia z ryczałtu na montaż wodomierza?
 • Czy montaż nawiertki (wcinki) powinien być po stronie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego?
 • Czy w przypadku wydania warunków przyłączenia do sieci z opomiarowaniem w studni wodomierzowej można narzucić jej średnicę?
 • Do kogo należy zawór przed wodomierzem?
 • Czy możemy odmówić montażu podlicznika liczącego wodę bezpowrotnie zużytą?
 • Czy nieruchomość niezamieszkała, zabudowana (z budynkiem), na której nie jest obecnie pobierana woda, ma być podłączona do kanalizacji?
 • Czy nieruchomość niezabudowana, na której woda jest używana tylko do podlewania zieleni, ma być podłączona do kanalizacji?
 • Jak podejść do wniosków osoby, która występuje o warunki przyłaczenia do działki, aby otrzymać warunki zabudowy w gminie i nie zna ilości potrzebnej wody, ponieważ chce np. podzielić dużą działkę na kilka mniejszych?
 • Co w sytuacji, gdy inwestor przedłoży zgodę właściciela istniejącego przyłącza na przyłączenie i wspólne użytkowanie? Czy jest to dopuszczalne?
 • Czy można podpisać umowę z osobą, która wykonała przyłącze bez uzyskania warunków przyłączenia?
 • Gdzie się kończy przyłącze, za które odpowiada i ponosi odpowiedzialność zarządzający, a gdzie zaczyna się odpowiedzialność właściciela nieruchomości?
 • Kto jest odpowiedzialny za niezawodne działanie przyłącza? Czy właścicielem jest ta osoba, która sobie to przyłącze zrobiła?
 • Czy odbiorca usług robi sobie przyłącze na własny koszt, czy na koszt gminy?
 • Czy zasuwę na głównej linii powinna naprawiać gmina, czy odbiorca usług?
 • Do kogo należy odpowiedzialność za awarie na głównej linii i przyłączach?
 • Czy budowa odcinków sieci wodociągowej przy udziale przedsiębiorstwa i przyszłego odbiorcy jest dopuszczalna, jeżeli strony wyrażają zgodę (partycypacja w kosztach), ale na dzień złożenia wniosku przedsiębiorstwo nie posiada 100 % środków finansowych na budowę sieci?
 • Jak postąpić w przypadku, gdy burmistrz nie chce podpisać umowy z inwestorem na przejęcie sieci?
 • Czy w sytuacji, gdy gmina nie ma środków na wybudowanie sieci kanalizacji, a ktoś chciałby się przyłączyć długim przyłączem kanalizacyjnym, czy musi wybudować swoje przyłącze?
 • Czy za przyłącze kanalizacyjne należy uznać cały odcinek od sieci kanalizacyjnej do budynku, w przypadku braku studzienki na działce inwestora?
 • Czy nawiertka jest częścią sieci, czy przyłącza? Czyją własnością jest nawiertka na sieci wodociągowej a w razie uszkodzenia, do kogo należy naprawa?
 • Czy przedsiębiorstwo, które buduje przyłącze, może pobierać opłatę od inwestora za włączenie do sieci, czyli za nawiertkę?
 • Czy można wykonać przyłącze o długości 1 km?
 • Czy sieć po stronie inwestora sieć nie wymaga zinwentaryzowania?
 • Kto ponosi koszty zabudowy studni kanalizacyjnej na sieci?
 • PRZYKŁAD: Planowana jest budowa siedliska, a wodociąg jest oddalony od działki. Czy gmina powinna doprowadzić do działki rurociąg wodociągowy? W okolicy jest kilka działek, których nie można oddać do użytkowania ze względu na brak wodociągu. Jak regulują to przepisy?
 • Kto powinien zapłacić za budowę odcinka leżącego poza nieruchomością przyłączaną, np. wodociąg jest prowadzony w pasie drogi?
 • Czy jest możliwość ustanawiania służebności przesyłu jeśli koniecznością jest doprowadzenie wody przez działkę sąsiada? Jak uzyskać zgodę? Czy jest możliwość wycofywania zgód?
 • Czy gmina ma obowiązek przejąć nową sieć wodno-kanalizacyjną jeśli jest położona na prywatnej działce, zbudowana zgodnie z projektem i wydanymi warunkami?
 • PRZYKŁAD : Ludzie kupili kilka działek od sąsiada i nie mogą się dogadać w sprawie podłączenia do kanalizacji czy jest dopuszczalne pobieranie dodatkowych opłat za możliwość podłączenia do kanalizacji?
 • Co robimy w sytuacji podłączenia wody w zabudowaniach indywidualnych, jeśli studzienka jest na działce sąsiada?
 • Czy należy wymienić przyłącze, jeśli badanie wody wykazało przekroczenie parametru ołowiu?
 • Jakimi sposobami można egzekwować przyłączenie odbiorcy do sieci i opomiarowanie?
 • Jak mobilizować niektórych właścicieli nieruchomości do wpięcia się do kanalizacji?
 • Czy można egzekwować dokumentację techniczną (profil, dobór urządzeń zestaw wodomierzowy)?
 • Jakie jest prawne rozwiązanie w kwestii nakładania kar na odbiorców usług za zerwanie plomby na wodomierzu?
 • Czy odbiorcy mogą wybrać sposób rozliczenia wg ryczałtu lub odczyt z wodomierza?
 • Co w przypadku, kiedy odczytanie zużycia wody z wodomierzy nie jest możliwe ze względu na nieobecność odbiorcy podczas odczytu? Odbiorca podaje wskazanie wodomierza telefonicznie. Jak długo można praktykować taki sposób rozliczenia, aby odbiorca nie zaniżał odczytu?
 • Czy obowiązek fizycznego odczytu należy zawrzeć dodatkowo w umowie?
 • Co, jeżeli prywatny właściciel wybudował sieć i nie pozwala nikomu się podłączyć, ponieważ nie doszedł do konsensusu z gminą w sprawie przejęcia? Czy możemy wydać warunki przyłącza, jeżeli w pobliżu nie ma gminnej sieci, do której ludzie mogą się przyłączyć?
 • Dłużnik nie wpuszcza inkasenta na posesję od kilku lat, co uniemożliwia dostęp do wodomierza. Jakie pismo wystosować do petenta o ustalenie dogodnego dla niego odczytu wody?
 • Budynek znajduje się w drugiej linii zabudowy. Inny właściciel, inna działka. Istnieje możliwość poprowadzenia odrębnego przyłącza, jednak trasa jest dość dłuższa, co zwiększa koszty inwestycji. Czy można wydać warunki na przyłączenie do istniejącego już przyłącza?
 • Dłużnik nie wpuszcza inkasenta na posesję od kilku lat, uniemożliwiając dostęp do wodomierza. Jakie pismo skierować do petenta o ustalenie dogodnego dla niego odczytu wody?
 • Czy w świetle obowiązujących przepisów gminy mogą mieszkańcom ograniczyć korzystanie z wody w czasie suszy?
 • Na jakich zasadach możemy dopuścić podliczniki na podlewanie ogrodu?
 • W którym miejscu kończy się przyłącze – na studni rozprężnej czy przepompowni w przypadku przyłącza kanalizacyjnego w systemie grawitacyjno-tłocznym?
 • Skoro przyłącze kanalizacyjne mamy do pierwszej studzienki kanalizacyjnej od strony budynku bądź do granicy nieruchomości, to odcinek w ulicy jest już siecią? Czy możemy wymagać projektu?
 • Na jakiej podstawie prawnej można nakazać usunięcie nielegalnego przyłącza?
 • W jaki sposób zmusić do zawarcia aneksu bądź nowej umowy?
 • Czy gmina ma obowiązek przejąć nową sieć wodno-kanalizacyjną, jeśli położona jest na prywatnej działce i zbudowana zgodnie z projektem i warunkami technicznymi?
 • W wydawanych warunkach przyłączenia zamieszczony jest zapis, że po wybudowaniu przyłącza inwestor zobowiązany jest do wykonania jego inwentaryzacji geodezyjnej, a dopiero potem zostanie zawarta z nim umowa o zaopatrzenie w wodę. Czy taka praktyka jest prawidłowa?
 • Kto odpowiada za awarie na przyłączu, jeżeli nie ma tego określonego w umowie?
 • Co, jeżeli zawrzemy umowę z najemcą, a on nie płaci?
 • Jakie mogą być roszczenia za brak odpowiedniego ciśnienia wody z powodu dużego rozbioru przez kilka godzin?
 • Mieszkanka zgłosiła, że woda na jej nieruchomości ma brązowy kolor. Nieruchomość została przyłączona jakiś czas temu na końcówkę sieci. Sanepid przeprowadził próby na sieci – nie widzi zastrzeżeń, natomiast u mieszkanki jest za dużo żelaza. Ma roszczenia do przedsiębiorstwa. Co w takiej sytuacji?
 • Czy można wymagać okazania aktu notarialnego przy zawieraniu umowy?
 • Czy interpretacja zapisu o zachowaniu ciągłości dostawy wody w przypadku dużej awarii jest prawidłowy?
 • Co zrobić, jeżeli istnieją techniczne możliwości podłączenia, ale zarządca drogi nie pozwala jej naruszyć?
 • Jak zalegalizować istniejące przyłącze?
 • Czy można zmusić abonenta, który kradł wodę do założenia studni wodomierzowej? Nieznany jest przebieg przyłącza na działce. Pan przyznał się w sądzie to tego czynu.
 • Sieć znajduje się po drugiej stronie drodze na obcej działce. Brak studzienki. Czy zakład powinien sfinansować kanalizację?
 • Czy klient odpowiada za część pod drogą, jeżeli nie ma studzienki na swojej działce?
 • Na nieruchomości istniała studnia kanalizacyjna, która z czasem została zabudowana. Położona jest w bramie kamienicy. Obecnie znajduje się w tym miejscu recepcja. Są problemy z drożnością. Jeżeli zabudowali studnię, to granicę stanowi granica nieruchomości, czyli ściana frontowa kamienicy. Co w takiej sytuacji?
 • Co w przypadku, gdy inwestor wybudował sieć kanalizacyjną ze studzienkami rewizyjnymi, natomiast nie zastosował ich na posesjach podłączonych budynków?
 • Czy można odmówić włączenia przyłącza do sieci kanalizacyjnej za pomocą trójnika lub siodła, jeżeli zawsze wymagamy studni rewizyjnej?
 • Klient złożył wniosek o przyłącz do jednego domu letniskowego. Zrobił studzienkę z wodomierzem, ale wybudował na nieruchomości 6 domków, które sprzedał prywatnym ludziom. Kto odpowiada za dalszą część podzielonego przyłącza na 6. budynków?
 • Czy bezprawne jest bezpodstawne udostępnianie wody dalszym odbiorcom?
 • Czy musimy wydać warunki dla działki, do której będzie wykonany podział działki?
 • Jeżeli sieć jest nieprzejęta, to czy wydajemy warunki, ale obioru nie można zrobić?
 • Co, jeżeli na sieci kanalizacji sanitarnej musi zostać nadbudowana studnia kanalizacyjna? Na kogo powinno być to scedowane?
 • Jeśli sieć kanalizacyjna przechodząca przez działkę inwestora jest tłoczna lub grawitacyjnie się nie sprawdzi, to po czyjej stronie leży poniesienie kosztów za przepompownie?
 • Czy inwestor ma obowiązek tworzenia projektu studni, którą chce zabudować na sieci?
 • Kto powinien obsługiwać przydomowe pompownie?
 • Co w przypadku, gdy istniejące przyłącze wybudowane zostało kilka lat temu z samą nawiertką bez zasuwy odcinającej, a w chwili obecnej zachodzi konieczność montaży zasuwy w celu wymiany wodomierza, bo zawór jest niesprawny? Kto pokrywa koszty zasuwy na przyłączu?
 • Czy możemy podpisać umowę, jeżeli sieć nie jest nasza, a jedynie woda jest z naszej hydroforni?
 • Co z opłatą za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie przyłącza w drodze?
 • Czy w warunkach możemy nakazać budowę studzienki wodomierzowej na wejściu na swoją działkę, a nie w domu?
 • Jeżeli projektowane jest przyłącze dłuższe nić 15 m od granicy działki, to czy możemy wymagać studzienki wodomierzowej DN1000?
 • Czy w celu podpisania umowy inwestor musi przedłożyć mapę inwentaryzacyjną?
 • Jeżeli studzienka kanalizacyjna znajduje się na działce inwestora, to czy musimy wydać warunki techniczne od budynku do studzienki?
 • Czy można wydać warunki do sieci, która jest w trakcie budowy? Czy dopiero po wybudowaniu (odbiorze sieci) możemy wydać warunki do tej nowo wybudowanej sieci?
 • Czy za otwarcie lub zamknięcie zasuwy na życzenie odbiorcy można brać opłatę?
 • Czy można wymagać dnia i godziny włączenia do sieci?
 • Jeśli nie jesteśmy w stanie być obecni przy budowie przyłącza przed zasypką, to czy możemy sporządzić protokół częściowy na podstawie zdjęć od inwestora?
 • Jak zmusić osobę do podłączenia się do kanalizacji? Właściciel nie chce się wpiąć, a kanalizacja została wybudowana przez gminę.
 • Co w sytuacji, gdy umówiliśmy się na odbiór i włączenie do sieci i nikt w wyznaczonym miejscu się nie pojawił? Taka sytuacja miała miejsce dwukrotnie.
 • Czy istnieją techniczne możliwości podłączenia, jeżeli właściciel drogi nie pozwala jej naruszyć?
 • Czy przed odbiorem końcowym przyłącza powinno wykonać się odbiór częściowy przed zasypaniem przyłącza?
 • Czy budowa przydomowej przepompowni ścieków jako urządzenia kanalizacyjnego leży po stronie przedsiębiorstwa?
 • Czy kanalizację odbieramy razem z wodociągiem, czy dopiero po zakończeniu budowy?
 • Czy zawór przed i za wodomierzem jest częścią przyłącza czy urządzeniem?

Prowadzący

Kinga Trzaska – praktyk od 2010 r. na stanowisku inspektora ds. zaopatrzenia w wodę w urzędzie gminy, gdzie zajmuje się kompleksowo prowadzeniem spraw z zakresu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę w tym m.in. naliczaniem należności za zużytą wodę, wystawianiem faktur oraz obsługą zestawu inkasenckiego, kalkulacją stawki i opracowaniem taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, monitorowaniem, jakości wody przeznaczonej do spożycia, a także innymi zagadnieniami związanymi z administrowaniem wodociągami gminnymi (SUW, hydrofornia, sieć wodociągowa – rozbudowa i modernizacja, awarie, wymiana wodomierzy). Ukończyła Politechnikę Białostocką jako inżynier ochrony środowiska o specjalności gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych, oraz magisterium z administracji w specjalności samorząd terytorialny na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. Absolwentka wielu kursów m.in. „Procedury administracyjne, techniki prawodawcze, ochrona środowiska, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne w JST” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Menedżerskie na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zarządzanie Ochroną Środowiska na Uczelni Jańskiego w Łomży. Na swoim stanowisku zajmuje się jeszcze m.in. ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 649.00
02 sierpnia 2024
od 649.00
27 września 2024
od 649.00
22 listopada 2024

Podobne szkolenia