Wideoszkolenie: Rozgraniczenia nieruchomości

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jak prowadzić rozgraniczenia nieruchomości? Podział kosztów przy rozgraniczeniach - kto ponosi koszty w rozgraniczeniach i na jakim etapie? Jak wskazać geodetę do rozgraniczenia? Wszczęcie, kolejność postępowania, procedura przeprowadzania, rozliczanie z wykonawcami

od 679.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się nieruchomościami: rozgraniczeniami i podziałami nieruchomości; wydział nieruchomości/wydział gospodarki nieruchomościami


Ustalenie stron rozgraniczenia w przypadku gdy stroną jest osoba, która nie żyje lub włada gruntem. Jak ustalić właścicieli?
Już dziesiątki urzędów skorzystało z tego szkolenia, ponieważ dzięki niemu przeprowadzanie rozgraniczeń nieruchomości stało się przejrzyste i skuteczne. Chcielibyśmy jak najdokładniej wyjaśnić Państwu to zadanie i określić, kiedy warto przeprowadzać rozgraniczenia oraz kto ponosi koszty w rozgraniczeniach i na jakim etapie. Dowiedzą się Państwo, jakie są aktualne podstawy prawne na każdym etapie postępowania przy wydaniu postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczenia, postanowienie o zawieszeniu postępowania i wydanie odpowiedniej decyzji w zależności od tego, jaką sytuację przedstawi operat biegłego geodety. Uwaga - decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Co w przypadku, gdy nieruchomość sąsiadująca z nieruchomością wnioskodawcy ma nieuregulowany stan prawny, jeden ze współwłaścicieli nie żyje, a w EGiB ujawnione są inne osoby niż w księdze wieczystej?
 • W jaki sposób organ może ustalić strony postępowania w przypadku, gdy właściciel sąsiedniej nieruchomości już nie żyje?
 • Kiedy należy zrobić rozgraniczenia, w jakich sytuacjach można, a w jakich nie? Kiedy można zrobić rozgraniczenie z urzędu, kiedy nie można zrobić rozgraniczenia na wniosek?
 • Omówienie aktualnej podstawy prawnej na każdym etapie postępowania przy wydaniu postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczenia, postanowienie o zawieszeniu postępowania i wydanie odpowiedniej decyzji w zależności od tego, jaką sytuację przedstawi operat biegłego geodety
 • Jak rozliczyć koszt rozgraniczenia? Czy w związku z tym, że postępowanie prowadzi organ, to na nim spoczywa obowiązek wyłonienia geodety, podpisania z nim umowy uiszczenia kosztów i dopiero potem na mocy postanowienia egzekwowania tych kosztów od stron rozgraniczenia?
 • Jak gmina powinna ściągać należności? Co w przypadku, kiedy ktoś nie chce płacić?
 • Czy przeprowadzamy rozgraniczenie, gdy granicę ustalono wcześniej jedynie na podstawie ostatniego spokojnego stanu posiadania? Protokół podpisały wszystkie strony, a teraz jedna z nich nie zgadza się z przebiegiem granicy i występuje o przeprowadzenie rozgraniczenia

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – ponowne rozgraniczenie
 • Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – brak przymiotu strony
 • Zapytanie do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Zawiadomienie dla właścicieli nieruchomości rozgraniczanych
 • Zawiadomienie dla sąsiadów rozgraniczanych nieruchomości
 • Postanowienie o wszczęciu postępowania na wniosek
 • Postanowienie o wszczęciu postępowania z urzędu
 • Upoważnienie geodety
 • Zawiadomienie o wyborze geodety
 • Postanowienie o uiszczeniu zaliczki
 • Postanowienie o zawieszeniu postępowania w związku ze śmiercią strony
 • Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania
 • Ocena prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości
 • Zawiadomienie przed wydaniem decyzji
 • Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości na podstawie zebranych dokumentów
 • Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości na podstawie zgodnego oświadczenia stron
 • Decyzja o umorzeniu postępowania w związku z zawartą ugodą
 • Decyzja o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy do sądu
 • Postanowienie o kosztach postępowania
 • Postanowienie o kosztach postępowania pokrywanych przez wnioskodawcę
 • Przykład rozliczenia kosztów z akt sprawy
 • Postanowienie o ukaraniu geodety grzywną

Szczegółowy program szkolenia:

Postępowanie w rozgraniczeniach: procedury, zasady, decyzje

 • Czy można zwrócić się do SKO o opinię, czy dane postępowanie powinno zostać umorzone?
 • Czy akt ugody spisany poza postępowaniem administracyjnym jest ważny, jeżeli został spisany w czasie, gdy postępowanie było zawieszone?
 • Jeśli mamy trzy decyzje do jednej sprawy, to czy możemy wydać jedno postanowienie o kosztach?
 • Czy należy wydać decyzję rozgraniczeniową na każdą działkę osobno? Czy w jednej decyzji rozgraniczyć przedmiotową działkę z sąsiednimi?
 • Jeżeli jedna ze stron żąda przekazania sprawy do sądu, to czy decyzja staje się ostateczna w części i przekazujemy dokumentację do sądu z pismem, że żądanie przekazania sprawy do sądu dotyczy jednej granicy?
 • Jaką podstawę prawną powinniśmy zastosować w decyzji o umorzeniu postępowania, ponieważ geodeta wznowił granicę? Czy w tej sytuacji koszty powinien ponosić tylko wnioskodawca?
 • Czy w przypadku spisania aktu ugody, konieczne jest przyjęcie operatu technicznego do zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wydaniem wydania decyzji o umorzeniu postępowania? Czy ugoda wchodzi w skład operatu technicznego, skoro jest aktem natury cywilnoprawnej, który nie podlega ocenie merytorycznej?
 • Jeśli strona żąda przekazania do sądu i w piśmie ogólnie odnosi się do samej decyzji, a nie konkretnie do swojej granicy, to czy całą dokumentację przekazać do sądu, bez uprawomocnienia pozostałych nieruchomości?
 • Czy przekazując sprawę do sądu gmina ponosi koszty sądowe?
 • Jeżeli w sądzie toczy się sprawa o zasiedzenie nieruchomości, to czy zawieszamy sprawę o rozgraniczenie?
 • Czy trzeba wzywać wnioskodawcę o uzupełnienie braków we wniosku, np. przedłożenia kopii mapy ewidencyjnej ze wskazaniem spornej granicy?
 • Czy dla każdej granicy musi być osobny protokół z rozgraniczenia?
 • Czy decyzję o rozgraniczeniu i postanowienie o kosztach należy wydać z jedną datą?
 • Co zrobić, jeśli strona wycofuje wniosek o rozgraniczenie po zawarciu umowy z geodetą?
 • Co w przypadku, gdy sporna granica dochodzi punktowo do drogi gminnej? Czy należy przerwać czynności i przekazać sprawę do SKO?
 • Czy przed spisaniem ugody powinien być sporządzony protokół graniczny, który potwierdza spór stron?
 • Co w przypadku, gdy wnioskodawca wskazał działkę, która jego zdaniem ma również brać udział w rozgraniczeniu, ale w żadnym punkcie nie styka się z działką wnioskodawcy?
 • Co w sytuacji, gdy ktoś celowo nie odbiera decyzji i postanowienia o kosztach?
 • Co w sytuacji, gdy strona nie odbierze zawiadomienia o możliwości zapoznania się z dokumentami? Czy możemy wydać decyzję?
 • Czy konieczne jest sporządzenie metryki sprawy przy przekazaniu dokumentów do sądu?
 • Jak prowadzić postępowanie w rozgraniczeniach?
 • W jaki sposób naliczać koszty? Jak są dzielone?
 • Jak robić protokoły sprawdzenia formalno-prawne? Na co zwrócić uwagę?
 • Kto ponosi koszty w rozgraniczeniach i na jakim etapie?
 • Co zrobić, kiedy gmina jest stroną w rozgraniczeniu?
 • Kiedy należy zrobić rozgraniczenia, w jakich sytuacjach można, a w jakich nie? Kiedy można zrobić rozgraniczenie z urzędu, kiedy nie można zrobić rozgraniczenia na wniosek?
 • Omówienie orzeczeń w rozgraniczeniach. Naliczanie kosztów za rozgraniczenie na wniosek
 • Czy można rozgraniczać grunty prywatne?
 • Jakie dokumenty są potrzebne? Kto ma kupić opinię?
 • Kiedy rozgraniczenia powinno opiniować dwóch geodetów?
 • Oświadczenia w rozgraniczeniach. Kiedy decyzje trafiają do sądu?
 • Które działki biorą udział w rozgraniczeniu?
 • Jak mają być pobierane zaliczki na poczet opłaty?
 • Jak gmina powinna ściągać należności? Co w przypadku, kiedy ktoś nie chce płacić?
 • Co zrobić, kiedy w obrocie są dwie decyzje? Ważność decyzji, kiedy strona zwraca się do sądu i nie uiściła opłaty, sąd odrzucił wniosek i sytuacja jest nierozstrzygnięta
 • Co wliczać do kosztów postępowania?
 • Kiedy dokument do zasobu ma być zaopiniowany przez geodetę? Czy geodeta może stawać jako wykonawca rozgraniczeń, jeśli jednocześnie wydaje opinię i sprawdza poprawność dokumentacji?
 • Ustalenie stron rozgraniczenia w przypadku gdy stroną jest osoba, która nie żyje lub włada gruntem. Jak ustalić właścicieli?
 • Podział kosztów przy rozgraniczeniach
 • Odwołanie od decyzji o umorzeniu postępowania – tryb administracyjny w przypadku odwołania do sądu
 • Orzeczenia w rozgraniczeniach, jak prowadzić postępowanie?
 • Braki w dokumentacji, np. brakuje 2 m powierzchni, z powodu złego ustalenia granic w przeszłości; jak rozwiązać kwestie sporne w przypadku, kiedy w przeszłości geodeta narysował „kreskę” ołówkiem na mapie, nie usunął jej i zostało to potraktowane jako granica?
 • Jak ustalić granice na podstawie mapy? Jakich dokumentów wymagać? Ugody
 • Jak prowadzić rozgraniczenia z urzędu? Jak powinien przebiegać proces? Co zrobić w przypadku kiedy rozgraniczenie zostało wszczęte przez wójta/gminę?
 • Czy potrzebna jest ugoda i decyzja, czy wystarczy ugoda podpisana przez geodetę?
 • Jeżeli jeden z wnioskodawców rozgraniczenia mieszka za granicą, gmina wysłała pisma na wskazany we wniosku adres, lecz korespondencja wraca, czy dalej należy wysyłać pisma w dalszym postępowaniu?
 • Jaki jest termin na wszczęcie postępowania od momentu wpłynięcia wniosku do urzędu?
 • Jakie koszty ponosi wnioskodawca, gdy wycofa wniosek po wszczęciu postępowania?
 • Czy zasadne jest wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego w przypadku, gdy wnioskodawca przedstawił w uzasadnieniu, że zasiedział sporny pas gruntu?
 • Czy po wszczęciu postepowania można wystosować pismo do wnioskodawcy o uiszczenie 10 zł?
 • Czy koszty postępowań sądowych można doliczyć do kosztów postępowania i obciążenia wnioskodawców?
 • Co w sytuacji, gdy wnioskodawca składa wniosek dla odcinka granicznego między osobą prywatną, a potem rozszerza wniosek o odcinek graniczny z gminą? Czy należy przekazać cały wniosek do SKO czy tylko część postepowania, dotyczącego granicy z gminą?
 • Co w sytuacji, gdy działki graniczą z inną gminą?
 • Czy należy zawiadomić strony o kosztach prac geodety przed wydaniem postanowienia o wszczęciu postępowania?
 • Czy powinno zostać przeprowadzone postępowanie rozgraniczeniowe w sytuacji, gdy w terenie strony nie wykazują sporu co do przebiegu granicy, natomiast na mapie ewidencyjnej granice przebiegają w innym miejscu, co wynikło z błędnego pomiaru pierwotnego punktu na osnowę?
 • Co w przypadku, jeżeli we wniosku o rozgraniczenie nieruchomości wnioskodawca wnosi o rozgraniczenie nieruchomości nr 34 z nieruchomością sąsiednią nr 35? Czy należałoby ująć jako strony postępowania również właścicieli działek nr 38/6 i 313, którzy znajdują się przy granicy spornej?
 • Czy strony, które uczestniczą w postępowaniu tylko ze względu na punkt, który znajduje się w spornej granicy, powinny zostać obciążone kosztami? Jeżeli punkt leży przy drodze gminnej, to czy przekazujemy sprawę do SKO o wskazanie organu do prowadzenia rozgraniczenia?
 • Jakie dokumenty wysyłamy do sądu?
 • Co w sytuacji, gdy został sporządzony protokół graniczny, a następnie podpisany przez obie strony postępowania, ale jedna osoba podpisała ugodę, a druga nie?
 • Co w przypadku, gdy strona zmarła w trakcie postępowania?
 • Co zrobić, gdy postępowanie zostało wszczęte, a w dniu rozgraniczenia okazało się, że strony są źle ustalone?
 • Czy ustalenie granic z rozprawą na gruncie może odbyć się bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego?
 • W jaki sposób organ może ustalić strony postępowania w przypadku, gdy właściciel sąsiedniej nieruchomości już nie żyje?
 • Co zrobić, gdy SKO uchyliło decyzję o umorzeniu postępowania i nakazało wyznaczyć nowego geodetę do przeprowadzenia rozgraniczenia, a żaden nie chce się tego podjąć?
 • Kto jest stroną postępowania, jeżeli właścicielem gruntu jest inna osoba niż właściciel budynku?
 • Jeżeli strona graniczy tylko w jednym punkcie, to czy w postanowieniu o wszczęciu postępowania ją również wymieniamy w piśmie?
 • SKO uchyliło decyzję rozgraniczeniową z powodu błędów w protokole z rozgraniczenia. Geodeta ze względu na stan zdrowia nie poprawi już dokumentacji. Czy w tym przypadku należy przeprowadzić od nowa postępowanie i wybrać nowego geodetę?


Wszczęcie postępowania rozgraniczania – kiedy, w jakich sytuacjach?

 • Czy wszczynamy postępowanie, jeżeli jeden z uczestników nie żyje i nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe?
 • Czy na wniosek strony należy przeprowadzić postępowanie rozgraniczeniowe w przypadku, gdy kilka lat wcześniej ustalono przebieg granic, gdzie strony podpisały protokół, ale obecnie wnioskodawca nie zgadza się z przebiegiem granicy i uważa, że stała się sporna?
 • Do urzędu wpłynął wniosek od pełnomocnika trzech stron o rozgraniczenie nieruchomości. Przedmiotem wniosku rozgraniczeniowego są 3 odcinki granic, które ze sobą nie sąsiadują, ale wszystkie dochodzą do drogi wewnętrznej, gdzie wnioskodawcy (tu brakuje słowa „nie”?) mają udziału. Ile postępowań powinniśmy wszcząć – trzy czy jedno?
 • Czy informować strony o wyborze geodety w postępowaniu?
 • Czy należy wszcząć postępowanie, gdy jest spór o granice, są znaki graniczne w terenie i materiały w zasobie geodezyjnym są zbieżne?
 • Czy określone w tym trybie modernizacji EGiB granice są podstawą do odmowy wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego?
 • Czy jest podstawa do wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli właściciel działki dwa lata wcześniej dokonał na własny koszt wznowienie granic, a następnie zmienił się właściciel działki sąsiedniej, który uważa, że granica biegnie w innym miejscu, w związku z czym złożył do gminy wniosek o rozgraniczenie?
 • Właściciel rozgraniczanej nieruchomości nie żyje, nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Czy możemy prowadzić rozgraniczenie, w którym spadkobiercy będą domniemani?
 • Czy można dokonać rozgraniczenia nieruchomości, jeżeli jest jeden właściciel, ale dwie różne księgi wieczyste?
 • W ubiegłym roku było wznowienie granic i teraz złożono do gminy wniosek o rozgraniczenie, ponieważ sąsiad podpisał protokół przy wznowieniu granic, ale nie zastosował się i nie cofnął płotu na swojej działce. Co w takiej sytuacji?
 • Co w przypadku, gdy nieruchomość sąsiadująca z nieruchomością wnioskodawcy ma nieuregulowany stan prawny, jeden ze współwłaścicieli nie żyje, a w EGiB ujawnione są inne osoby niż w księdze wieczystej?
 • Kiedy występujemy o ustalenie kuratora spadku?
 • Procedura postępowania przy rozgraniczeniach w przypadku nieobecności którejś ze stron, przy braku dokumentów, gdy bazujemy na zgodnym oświadczeniu stron
 • Jak sprawnie przeprowadzić procedurę rozgraniczenia nieruchomości? Potrzebne dokumenty znajdują się w starostwie, organem prowadzącym postępowanie jest wójt, decyzje są przez niego podejmowane na podstawie kopii dokumentów ze starostw. Jak radzić sobie z utrudnieniami przy dostępie do potrzebnej dokumentacji?
 • Postępowanie przy rozgraniczeniach w przypadku nieobecności którejś ze stron, w przypadku braku dokumentów, gdy bazujemy na zgodnym oświadczeniu stron
 • Jak postępować w rozgraniczeniach terenów gminnych z prywatnymi?
 • Rozgraniczenia – wszczęcie, kolejność postępowania, procedura przeprowadzania, rozliczanie z wykonawcami
 • Rozgraniczenia omówienie procedur w trybie administracyjnym i sądowym.
 • Kiedy nie można przeprowadzić rozgraniczenia?
 • Jak postąpić w przypadku rozbieżności oświadczeń stron i istniejącej dokumentacji?
 • Jakie przesłanki i wytyczne obowiązują przy ponownym rozgraniczaniu?
 • Wznowienie znaków granicznych
 • K.p.a. w postępowaniu rozgraniczeniowym
 • Sporządzanie dokumentacji przy rozgraniczaniu nieruchomości, rodzaje i wzory potrzebnych dokumentów
 • Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości
 • Czy i kiedy interes społeczny uzasadnia rozgraniczenie z urzędu?
 • Postępowanie rozgraniczeniowe na terenach nietypowych np. pokrytych wodą
 • Wyłączenia w postępowaniu rozgraniczeniowym
 • Orzecznictwo w rozgraniczeniach nieruchomości
 • Kto powinien ponosić koszty rozgraniczania – k.c. nie precyzuje, czy koszty powinien ponosić wnioskodawca, czy powinny być dzielone na pół – w praktyce gminy postępują rożnie
 • Omówienie czynności geodety przy rozgraniczeniach, postępowanie przy ustalaniu granicy w przypadku braku potrzebnych dokumentów
 • Obowiązujące terminy i formalności związane z poszczególnymi czynnościami geodety
 • Zakres oceny czynności geodety – rola i odpowiedzialność pracownika gminy w związku z tą oceną


Współpraca z geodetą

 • Czy geodeta przekazuje do organu dokumentację do zaopiniowania, która potem trafia z naszą opinią do starostwa?
 • Czy w ofercie należy wskazać termin, w jakim ma być wykonana usługa opracowania technicznego rozgraniczenia?
 • Jeżeli jedna ze stron wybrała geodetę na swój koszt, który wykonał już część czynności związanych z rozgraniczeniem, a druga strona domaga się wyłonienia drugiego geodety, to czy urząd może wybrać drugiego geodetę?
 • Czy można przeprowadzić rozprawę w terenie, jeżeli nie ma właściciela działki?
 • Co w przypadku, gdy weryfikacja w starostwie przeszła negatywnie?
 • Czy gmina powinna być poinformowana przez geodetę o czynnościach rozgraniczeniowych na gruncie?


Koszty postępowania rozgraniczeniowego:

 • Jak podzielić koszty, jeżeli właścicielem nieruchomości jest małżeństwo?
 • Postępowanie zostało zakończone decyzją i osobno wydano postanowienie o kosztach. Wnioskodawca do tej pory nie zapłacił kosztów, pomimo wielokrotnego wzywania do zapłaty. Czy stosujemy w tym przypadku sądowe wezwanie do zapłaty? Druga strona poniosła koszty, ponieważ już od początku strony były informowane o kosztach.
 • Jak podzielić koszty postępowania, jeżeli po jednej stronie mamy jednego właściciela, a po drugiej stronie 3 współwłaścicieli?
 • Czy kosztami można obciążyć tylko wnioskodawcę, jeżeli sam zadeklarował, że pokryje wszystkie koszty?
 • Co w przypadku, gdy właścicielami jednej działki są trzy osoby? Czy liczymy ich do kosztów jako jedną stronę, czy każdy z osobna płaci koszty rozgraniczenia i koszty dzielimy na każdego?
 • Czy można zobowiązać wnioskodawcę do oświadczenia o kosztach?
 • Czy pobranie zaliczki na poczet zwrotu kosztów jest obowiązkowe?


Zagadnienia szczegółowe:

 • Toczy się postępowanie, którego przedmiotem są trzy granice. Po przeprowadzeniu czynności przez geodetę ustalono, że jedną z granic ustalono na podstawie dokumentów, a druga została ustalona na podstawie zgodnych oświadczeń stron, natomiast trzecia nadal pozostaje sporna. Czy wydajemy w tym przypadku jedną decyzję o umorzeniu postępowania i przekazujemy sprawę do sądu?
 • Musieliśmy wykluczyć geodetę z postępowania. Powołanie nowego geodety wiąże się z poniesieniem dużo większych kosztów, a jeden z uczestników domaga się obniżenia opłaty. Co w takim przypadku?
 • Omówienie aktualnej podstawy prawnej na każdym etapie postępowania przy wydaniu postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczenia, postanowienie o zawieszeniu postępowania i wydanie odpowiedniej decyzji w zależności od tego, jaką sytuację przedstawi operat biegłego geodety
 • Jak powinien wyglądać wniosek o przeprowadzenie rozgraniczenia, co powinien zawierać i jakie załączniki powinny być dołączone do wniosku - czym powinien wylegitymować się wnioskodawca, aby mieć prawo do złożenia takiego wniosku i czy ma interes prawny?
 • Czy organ powinien zwrócić się do odpowiedniego starosty w sprawie wydania opinii, czy rozgraniczenie przedstawionych we wniosku nieruchomości jest konieczne?
 • Jeśli wpłynie wniosek o rozgraniczenie, czy wobec tego organ może powiadomić drugą stronę o takim fakcie i dać jej możliwość do wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie dla zajęcia stanowiska co do konieczności przeprowadzenia takiego rozgraniczenia?
 • Kiedy organ może odmówić wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego?
 • Czy wnioskodawca w złożonym wniosku ma prawo do wskazania geodety uprawnionego do wykonania czynności rozgraniczeniowych, czy wyłonienie takiego geodety spoczywa wyłącznie na organie prowadzącym rozgraniczenia i w jaki sposób najlepiej dokonać wyłonienia takiego geodety?
 • Czy prawidłowe jest zastosowanie procedury zapytania o cenę i możliwość przeprowadzenia rozgraniczenia poprzez przeprowadzenie procedury ofertowej? Jeśli tak, to czy przy wyborze oferty najkorzystniejszej (najtańszej) organ powinien zawiadomić o tym fakcie strony, dając im jednocześnie czas na zajęcie stanowiska w sprawie? Czy strona może zakwestionować wybór oferty? Czy może wymagać ponownego przeprowadzenia procedury ofertowej, jeśli nie zgadza się na koszt rozgraniczenia?
 • Jak rozliczyć koszt rozgraniczenia? Czy w związku z tym, że postępowanie prowadzi organ, to na nim spoczywa obowiązek wyłonienia geodety, podpisania z nim umowy, uiszczenia kosztów i dopiero potem na mocy postanowienia egzekwowania tych kosztów od stron rozgraniczenia? Czy koszt rozgraniczenia można scedować tylko na stronę wnioskującą, jeśli tylko ta strona ma obiekcję co do przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami i czy organ może odmówić rozłożenia kosztów rozgraniczenia?
 • Jak powinien zachować się organ prowadzący rozgraniczenia, w przypadku gdy jest kilku współwłaścicieli nieruchomości ustalonych na podstawie ewidencji gruntów i budynków danego starostwa i okazuje się, że jedna ze stron nie żyje?
 • Prawidłowość dokonania czynności rozgraniczeniowych - co powinien sprawdzić organ prowadzący
 • Jeśli nieruchomość ma co najmniej dwóch współwłaścicieli, z których jeden nie zgadza się na rozgraniczenie, jakie czynności powinien podjąć organ w sprawie?
 • PRZYKŁAD: po wszczęciu postępowania okazało się, że jedna ze stron nie żyje. Postępowanie zostało wstrzymane do momentu dokonania postępowania spadkowego przez sąd. Po wstrzymaniu postępowania geodeta ustalił granice w trybie ewidencji gruntów i budynków, zostawiając ten jeden punkt graniczny, który graniczył z działką osoby nieżyjącej. Co zrobić dalej z tym postępowaniem, jeżeli reszta punktów została ustalona przez geodetę w taki sposób?
 • Co w przypadku, jeśli wnioskodawca wszczął rozgraniczenie, natomiast po wyłonieniu geodety oraz przeprowadzeniu przez niego części prac, wnioskodawca wycofał wniosek i postępowanie zostało umorzone?
 • Czy przed wszczęciem postępowania, w którym organ jest stroną bądź musi wszcząć postępowanie rozgraniczeniowe z urzędu, powinien sprawdzać czy właściciele wskazani w EGiB nadal żyją? Czy prowadzimy czynności i informujemy osoby tylko wskazane w EGiB czekając na ruch ze strony osób, spadkobierców lub zwrotkę z adnotacją "osoba zmarła"?
 • Czy przeprowadzamy rozgraniczenie, gdy granicę ustalono wcześniej jedynie na podstawie ostatniego spokojnego stanu posiadania? Protokół podpisały wszystkie strony, a teraz jedna z nich nie zgadza się z przebiegiem granicy i występuje o przeprowadzenie rozgraniczenia
 • Czy geodeta powinien zawiadamiać o terminie rozgraniczenia również urząd gminy? Czy jedynie w przypadku jeśli gmina jest właścicielem sąsiadującej działki bądź strona postepowania?
 • Jeden ze współwłaścicieli i dzierżawca wystąpił z wnioskiem o rozgraniczenie. Do wniosku załączono postanowienie sądu o nabyciu spadku, które nie zostało ujawnione w ewidencji gruntów ani w księdze wieczystej. Sąd wskazał, że spadkobiercami majątku są trzy osoby. Jeżeli w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne, to dziedziczą dwie osoby. Na podstawie czego ustalić czy ta nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne?
 • Czy prawidłowo zostało wszczęte postępowanie rozgraniczenia granicy, gdy jeden ze współwłaścicieli nie żyje, jeżeli do czynności został upoważniony geodeta, który po wysłaniu wezwań do stawienia się na gruncie dowiedział się, iż jedna ze stron nie żyje? Gmina otrzymała wniosek od geodety o zawieszenie postępowania rozgraniczeniowego do czasu usunięcia przeszkody. Spadkobiercami są pozostali współwłaściciele tj. żona i córka
 • Co w przypadku, gdy wnioskodawca chce, aby gmina ustaliła wszelkie spadki po zmarłych i czeka na to, co zrobi gmina. Sam wnioskodawca nie planuje przeprowadzić postępowania spadkowego. Czy gmina ma możliwość odmowy wszczęcia takiego postępowania? Na jakiej podstawie?
 • Strona odwołała się od decyzji o rozgraniczeniu do SKO, które przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Została ponownie rozpatrzona i wydana kolejna decyzja. Strony się nie odwołały, decyzja stała się ostateczna, po czym strona wniosła o uchylenie decyzji. Odmówiliśmy decyzją uchylenia, od czego strony (małżeństwo) się odwołało i ponownie przesłaliśmy sprawę do SKO. Tym razem nie złożyli zażalenia na postanowienie. Czy w tej sytuacji możemy ubiegać się o pokrycie kosztów od stron, które się odwołały? Czy musimy czekać na decyzję SKO w sprawie odwołania? Jeśli SKO ponownie przekaże do ponownego rozpatrzenia, to czy jako gmina możemy przekazać sprawę do sądu albo strona może o to zawnioskować?
 • Co w przypadku, jeżeli wnioskodawca wpłacił zaliczkę – połowę kosztów rozgraniczenia, geodeta wykonał czynności w terenie, wnioskodawca podpisał protokół graniczny, a przed wydaniem decyzji o rozgraniczeniu sprzedał działkę rozgraniczaną aktem notarialnym i na podstawie k.p.a. art. 30 par. 4 nowi właściciele zostali włączeni do dalszego postępowania, zapoznali się z dokumentami nie wnieśli zastrzeżeń i gmina wydała decyzję o rozgraniczeniu. Kogo należy obciążyć kosztami? Czy możemy zaliczyć wpłaconą zaliczkę, złożoną wówczas przez wnioskodawców, którzy w postępowaniu wyjaśniającym potwierdzili, że istnieje spór o całą granicę, a w wyniku sprzedaży działki stracili status strony?
 • Zgodnie z umową sporządzoną z geodetą, cała dokumentacja geodezyjna z postępowania powinna być dostarczona do urzędu do 30 listopada. Jednakże nie otrzymano dokumentu potwierdzającego przyjęcie do zasobu starostwa. Wystawiono również fakturę. Jakie stanowisko w sprawie powinien objąć urząd?
 • Przy wniosku o rozgraniczenie nieruchomości wskazano dwie strony postępowania. W trakcie toczącego się postępowania geodeta otrzymał pełnomocnictwa kolejnych osób przy „reprezentowaniu przy czynnościach wznowienia, ustalenia, wyznaczenia punktów granicznych dot. działki”. Czy urząd powinien traktować pełnomocnictwa jako zasadne do uwzględnienia przy wysyłaniu decyzji administracyjnej i postanowienia o kosztach?

Prowadzący

Beata Leszczyńska - inspektor na stanowisku do spraw gospodarki nieruchomościami w urzędzie gminy w województwie podkarpackim. Radca prawny specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa administracyjnego, szczególnie problematyką prawną związaną z nieruchomościami, zarówno w ramach prawa cywilnego, jak i administracyjnego. Pracownik kancelarii radcy prawnego. Pracownik administracji samorządowej. Praktyk zajmująca się gospodarką nieruchomościami, w tym regulacją stanów prawnych nieruchomości.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 679.00
24 czerwca 2024
od 679.00
03 września 2024

Podobne szkolenia