Wideoszkolenie: Procedura zmiany taryf za wodę i ścieki - nagranie

Procedura zmiany taryf za wodę i ścieki - Konstruowanie wniosku taryfowego i terminy składania wniosku o zatwierdzenie i o skrócenie taryf na przykładach. Zmiany wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – uzyskanie opinii organu regulacyjnego

od 399.00 zł

Nagranie wideoszkolenia PCC Poland skierowane jest do osób w gminach zajmujących się sprawami związanymi z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, fakturowaniem opłat za wodę, wydawaniem warunków przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej, wydziałów ochrony środowiska, wydziałów gospodarki komunalnej, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, związków międzygminnych, głównych księgowych, a także zarządców sieci, konserwatorów oraz osób bazujących na prawie wodnym

Odpowiedzi na największe wątpliwości czy zmianie taryf opłat za wodę i ścieki miej zawsze przy sobie!
Wykupując dostęp do nagrania poznają Państwo przebieg postępowania taryfowego, z czego składa się wniosek taryfowy, jak zmienić zatwierdzone taryfy i co podlega ocenie Wód Polskich. Dowiedzą się Państwo, na co zwrócić uwagę, przygotowując dokumenty i jak uzasadnić zmiany w opłatach. Dzięki tej formie, będą mogli Państwo wrócić do konkretnych zagadnień w każdym momencie swojej pracy

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Odmowa zatwierdzenia lub skrócenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez organ regulacyjny
 • Z jakiego okresu podajemy wartość w tabeli C?
 • Czy koszty wody przeciwpożarowej należy ujmować w taryfie? Czy należy je wyłączyć z wniosku taryfowego?
 • Jakie rodzaje decyzji mogą wydać Wody Polskie w stosunku do złożonego wniosku taryfowego? Jak można kwestionować rozstrzygnięcia Wód Polskich?
 • Czy zatwierdzone taryfy można zmienić? Czy należy zmienić taryfę jeśli przychody są wyższe? Jak gromadzić dane potrzebne do prawidłowego sporządzenia wniosku taryfowego?
 • Jak szybko wykryć awarię na sieci i uniknąć strat? Kary za nielegalny pobór wody
 • Czy przedsiębiorstwo ma obowiązek usuwania awarii na przyłączach przed wodomierzem?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • wzór wniosku urządzania kalkulacji - omówienie krok po kroku, jak taki wniosek przygotować, jak sporządzić kalkulację
 • projekt REGULAMINU dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • projekt UCHWAŁY w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
 • projekt UCHWAŁYw sprawie projektu regulaminu projekt UCHWAŁY ws. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
 • protokół odczytu wodomierzy protokół usunięcia awarii
 • protokół z przeglądu urządzeń wodociągowych
 • protokół zamontowania, wymiany wodomierza przedsądowe wezwanie do zapłaty
 • wniosek rozwiązanie umowy
 • wniosek zawarcie umowy
 • umowa o zwolnienie z długu (odsetki)
 • wzór wniosku o zatwierdzenie taryfy
 • informacja o ilości wody pobranej na cele p.poż w .... r.
 • informacja o zamiarze odcięcia dostaw wody
 • procedura podłączenia do sieci kanalizacyjnej

Szczegółowy program szkolenia:

Moduł I

 • Od czego zacząć procedurę zatwierdzania taryf krok po kroku?
 • Skąd wziąć wzór wniosku?
 • Kogo dotyczy postępowanie taryfowe?
 • Jaką formę prawną ma procedura przyjęcia taryf za wodę i ścieki?
 • Jakie warunki musza być spełnione, aby skorzystać z możliwości złożenia wniosku o skrócenie taryfy?

Moduł II

 • Jakie warunki musza być spełnione, aby skorzystać z możliwości złożenia wniosku o skrócenie taryfy? c.d
 • Jak opracować wniosek o skrócenie okresu obowiązywania taryfy za wodę i ścieki?
 • Jak sporządzić wniosek dla przedsiębiorstwa w pierwszych 18 miesiącach działalności w branży wod.-kan.
 • Jakie są warunki przyjęcia wniosku taryfowego?
 • Na jakiej podstawie ustala się niezbędne przychody?

Moduł III

 • Na jakiej podstawie ustala się niezbędne przychody? c.d.
 • Jakie warunki powinna spełniać ewidencja księgowa przedsiębiorstwa?
 • Jaki układ wniosku jest wymagany przez organ regulacyjny?
 • Co bierzemy pod uwagę przy ustalaniu niezbędnych przychodów?
 • Na co zwracamy uwagę przy ustalaniu alokacji kosztów?
 • Jak wygląda projekt taryfy?
 • Co zawiera uzasadnienie wniosku?

Moduł IV

 • Co zawiera uzasadnienie wniosku? c.d.
 • Jakie należy dołączyć załączniki?
 • Co zawierają poszczególne tabele w kalkulacji?
 • Jak wygląda przykładowa kalkulacja taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków?

Moduł V

 • Jak wygląda przykładowa kalkulacja taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków? c.d.
 • Tabele:
  • Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę (Tabela A)

Moduł VI

 • Tabele:
  • Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę (Tabela A); c.d.
  • Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków (Tabela B)

Moduł VII

 • Tabele:
  • Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (Tabela C)
  • Alokacja niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według taryfowych grup odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela D)
  • Współczynniki alokacji w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela E)

Moduł VIII

 • Tabele:
  • Współczynniki alokacji w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela E)
  • Kalkulacja cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej (Tabela F)
  • Zestawienie przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia wody oraz cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela G)

Moduł IX

 • Tabele:
  • Zestawienie przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia wody oraz cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela G)
  • Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (Tabela H)
  • Analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód (Tabela I)
  • Na co zwrócić szczególną uwagę pisząc uzasadnienie?

Moduł X

 • Na co zwrócić szczególną uwagę pisząc uzasadnienie?
 • Jak wykonać kalkulację opłaty abonamentowej?
 • Ile czasu organ regulacyjny ocenia wniosek?
 • Jaki wpływ ma wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych?
 • Co określa Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych?
 • Na co wpływa posiadanie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych?
 • Kto pracuje nad wieloletnim planem?
 • Kogo dotyczy obowiązek posiadania wieloletniego planu?

Moduł XI

 • Jakie są zmiany w sposobie realizacji krajowego programu oczyszczenia ścieków komunalnych?
 • Na jakiej zasadzie wykonuje się obciążanie gminy według taryfy?
 • Jak przygotować projekt uchwały rady gminy w sprawie dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług?
 • Jak powinna przebiegać weryfikacja nowych taryf?
 • W jaki sposób odpowiedzieć na wezwanie organu regulacyjnego do przekazania informacji?
 • Jak może przebiegać procedura zatwierdzania taryf lub odmowa zatwierdzenia?
 • Co to jest taryfa tymczasowa?
 • Kto jest stronami postępowania oraz jakie należy ponieść opłaty za wydanie decyzji?
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2023 roku
 • Jak wygląda ogłoszenie taryfy w BIP i na stronie internetowej?
 • Kiedy możemy złożyć odwołanie od decyzji organu regulacyjnego?
 • Jak napisać zaskarżenie decyzji Prezesa PGW WP do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego?
 • Ważne wyroku sądów administracyjnych
 • Jakie uprawnienie mają Wody Polskie do ingerowania w działalność spółek wodno-kanalizacyjnych?
 • Jakie kary wymierzy organ regulacyjny?

Prowadzący

Kinga Trzaska– praktyk od 2010 r. na stanowisku inspektora ds. zaopatrzenia w wodę w urzędzie gminy, gdzie zajmuje się kompleksowo prowadzeniem spraw z zakresu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę w tym m.in. naliczaniem należności za zużytą wodę, wystawianiem faktur oraz obsługą zestawu inkasenckiego, kalkulacją stawki i opracowaniem taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, monitorowaniem, jakości wody przeznaczonej do spożycia, a także innymi zagadnieniami związanymi z administrowaniem wodociągami gminnymi (SUW, hydrofornia, sieć wodociągowa – rozbudowa i modernizacja, awarie, wymiana wodomierzy). Ukończyła Politechnikę Białostocką jako inżynier ochrony środowiska o specjalności gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych, oraz magisterium z administracji w specjalności samorząd terytorialny na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. Absolwentka wielu kursów m.in. „Procedury administracyjne, techniki prawodawcze, ochrona środowiska, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne w JST” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Menedżerskie na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zarządzanie Ochroną Środowiska na Uczelni Jańskiego w Łomży. Na swoim stanowisku zajmuje się jeszcze m.in. ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
29 sierpnia 2024

Podobne szkolenia