Wideoszkolenie: Lokalizacja zjazdów nagranie-AS

Czy można wykonać dwa zjazdy do jednej działki? Czy wnioski na zjazd mają zawierać lokalizację i przebudowę zjazdu do wyboru? Czy w przypadku zjazdów stosujemy zawiadomienia przed wydaniem decyzji? Czy na budowę zjazdu wymagany jest zawsze projekt? Czy można wymagać projektu zjazdu z dróg wewnętrznych? Czy zjazd traktować jako część drogi? Jak liczyć zajęcie pasa przy budowie zjazdu? Jaką szerokość zjazdu można maksymalnie wpisać w decyzji na zjazd po zmianie przepisów?


Warsztaty skierowane do osób zajmujących się lokalizacją zjazdów z dróg publicznych i wewnętrznych, a także zajęciem pasa drogowego

Jak wygląda procedura naliczania kar w przypadku zjazdów?
Nagranie w swoim zakresie obejmuje omówienie obowiązujących przepisów, wzorów dokumentów, wzorów rysunków technicznych, przykłady praktyczne przy postepowaniu w sprawie zjazdów oraz procedury naliczania ewentualnych kar. Dodatkowo zostaną omówione kwestie zmian organizacji ruchu. Oprócz nagrania otrzymacie Państwo materiały prowadzącej - skrypt z odpowiedziami na wszystkie pytania z programu szkolenia, a także liczne wzory pism i wniosków, między innymi nowy wzór wniosku o lokalizację/przebudowę zjazdu zwykłego zgodnie z nowym rozporządzeniem. Wielu pracowników urzędów zgłaszało nam potrzebę dostępu do takiego wszechstronnego materiału pani Aldony Słowik, ze względu na pojawiające się nowe problemy przy lokalizowaniu zjazdów. Tworzymy to nagranie właśnie dla Państwa, pracowników urzędów, którzy zajmują się tą problematyką na co dzień. Dzięki temu nagraniu mają Państwo pewność, że absolutnie każdy kazus i sprawa zostanie rozwiązana z należytą starannością.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy można stosować stare parametry z poprzedniego rozporządzenia, zachowując nazewnictwo zjazdu nowego rozporządzenia? Czy gminy wydają tylko decyzje na zjazdy zwykłe?
 • Co w przypadku, gdy na planie zagospodarowania działki zaprojektowano budynki i przeznaczono część działki pod teren dróg publicznych zgodnie z MPZP i złożono wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu na projektowany teren przeznaczony w MPZP na drogi publiczne? Czy można wymagać od inwestora w pierwszej kolejności na wydzielenie terenu przeznaczonego pod drogę, a następnie uzgodnić zjazd z nowo powstałej drogi publicznej?
 • Inwestor ma warunki zabudowy na dostęp do drogi powiatowej. Działka ma dostęp do drogi gminnej publicznej. Czy zarządca drogi powiatowej może wydać decyzję na lokalizację zjazdu od drogi niższej kategorii?
 • Jak zmusić właściciela zjazdu, żeby posprzątał jezdnię, ponieważ w trakcie ulewy z jego posesji spływa muł i szlam na drogę publiczną?
 • Czy projekt zjazdu musi być wykonany przez projektanta mającego uprawnienia drogowe?
 • Co w przypadku, gdy ktoś wystąpił o decyzję na zjazdy, ale nie wykonał tego i nie wybudował zjazdu, a decyzje zostały wydane? Podmiot nie zgłasza się po odbiór, a my po wizji stwierdzamy, że w pasie drogowym nic się nie znajduje?
 • Jak powinna przebiegać procedura w przypadku nielegalnie wykonanego zjazdu?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Nowy wzór wniosku o lokalizację/przebudowę zjazdu zwykłego zgodnie z nowym rozporządzeniem
 • Przykłady wzorów rysunków technicznych

Szczegółowy program szkolenia:

Moduł I

 • Zjazd regulacje prawne
 • Rodzaje zjazdów
 • Ustawa o drogach publicznych
 • Jakie są rodzaje zjazdów?
 • Jak określać parametry zjazdów w związku z likwidacją zjazdu indywidualnego i publicznego?
 • Co to jest korona zjazdu?
 • Czy można stosować stare parametry w decyzji na lokalizację zjazdu, jak dla indywidualnego lub publicznego?
 • Czy można stosować stare parametry z poprzedniego rozporządzenia, zachowując nazewnictwo zjazdu nowego rozporządzenia? Czy gminy wydają tylko decyzje na zjazdy zwykłe?
 • Wytyczne do projektowania zjazdów

Moduł II

 • Lokalizacja zjazdów
 • Ile może być zjazdów do jednej działki?
 • Czy można wykonać dwa zjazdy do jednej działki?
 • Wnioskodawca złożył wniosek o lokalizację dwóch zjazdów do swojej nieruchomości, składającej się z dwóch przyległych działek. Chce wykonać po jednym zjeździe do każdej działki? Wydajemy jedną decyzję czy dwie osobne?
 • Czy wydajemy decyzję na lokalizację zjazdu, jeżeli osoba chce mieć zjazd w innym miejscu niż w tym, w którym teraz się znajduje?
 • Co w przypadku, gdy na planie zagospodarowania działki zaprojektowano budynki i przeznaczono część działki pod teren dróg publicznych zgodnie z MPZP i złożono wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu na projektowany teren przeznaczony w MPZP na drogi publiczne? Czy można wymagać od inwestora w pierwszej kolejności na wydzielenie terenu przeznaczonego pod drogę, a następnie uzgodnić zjazd z nowo powstałej drogi publicznej?
 • Co wydać przy braku bezpośredniego połączenia działki inwestora z drogą?
 • Co powinien zawierać wniosek o lokalizację lub przebudowę zjazdu?

MODUŁ III

 • Co powinien zawierać wniosek o lokalizację lub przebudowę zjazdu?
 • Czy istnieje nowy wzór wniosku o lokalizację/przebudowę zjazdu zwykłego, zgodnie z nowym rozporządzeniem?
 • Czy lokalizacja zjazdu musi być naniesiona na mapę przez projektanta?
 • Czy wszyscy współwłaściciele działki muszą podpisać wniosek na lokalizację/przebudowę zjazdu na drogę powiatową/gminną? Czy wnioski odnośnie zjazdów, zamieszczone na stronie gminy, mają być tylko na zjazdy zwykłe czy też awaryjne i techniczne?
 • Czy wnioski na zjazd mają zawierać lokalizację i przebudowę zjazdu do wyboru?
 • Inwestor ma warunki zabudowy na dostęp do drogi powiatowej. Działka ma dostęp do drogi gminnej publicznej. Czy zarządca drogi powiatowej może wydać decyzję na lokalizację zjazdu od drogi niższej kategorii?

MODUŁ IV

 • Wystąpiono do nas z wnioskiem o zezwolenie na lokalizację zjazdu. Nie jest to działka wnioskującego, ale jest on wpisany w akcie notarialnym jako użytkownik wieczysty. Czy wystarczające jest to, że dołączy do wniosku akt notarialny? Czy musi być to wniosek złożony przez właściciela?
 • Ustawa o drogach publicznych
 • Co powinna zawierać decyzja na lokalizację lub przebudowę zjazdu?
 • Jak wykonać przebudowę zjazdu, jeżeli nie ma decyzji na lokalizację, a stary zjazd istnieje w terenie bez decyzji?
 • Czy w decyzji na zjazd na rowie podajemy średnicę rury umieszczonej pod zjazdem? Czy jest to na etapie zgłoszenia wodnoprawnego?
 • Czy w decyzji na lokalizację zjazdu można zawrzeć zapis, że zjazd zostanie odebrany po jego wykonaniu, po przedłożeniu geodezyjnej inwentaryzacji, czyli naniesieniu przez geodetę na mapę nowego zjazdu i przedłożeniu tego do wydziału geodezji?
 • Czy w przypadku kilku właścicieli działki decyzję na lokalizację zjazdu wysyłamy do każdego z właścicieli czy tylko do wnioskodawcy?
 • Czy w przypadku zjazdów stosujemy zawiadomienia przed wydaniem decyzji?
 • Czy można zrobić terminową decyzję na lokalizację zjazdu?

MODUŁ V

 • Ile jest ważna decyzja na lokalizację zjazdu?
 • Czy pozwolenia na lokalizację dla budowy zjazdu w połączeniu z drogą wewnętrzną jest ważne 3 lata?
 • W 2010 roku została wydana decyzja na zjazd. Zjazd nie został wybudowany, mimo wybudowania budynku mieszkalnego (na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę). Czy w tej chwili (2022 rok) możemy stwierdzić nieważność/wygaśnięcie decyzji?
 • Co w przypadku, gdy wydana decyzja na lokalizację zjazdu utraciła ważność a inwestor wystąpił o przedłużenie jej tuż po utracie przez nią ważności?
 • Kto buduje i utrzymuje zjazd?
 • Jak zmusić właściciela zjazdu, żeby posprzątał jezdnię, ponieważ w trakcie ulewy z jego posesji spływa muł i szlam na drogę publiczną?
 • Jeżeli inwestor wykona zjazd na podstawie wydanej decyzji, a nie uzyska protokołu odbioru w okresie obowiązywania tej decyzji, to czy taki zjazd należy traktować jako wykonany bez zezwolenia?

MODUŁ VI

 • Co w przypadku, gdy zatkany przepust blokuje przepływ wód w rowie przydrożnym podczas intensywnych opadów deszczu, co powoduje uszkodzenie drogi. Czy w tym przypadku mamy prawo rozebrać zjazd jako zarządca?
 • Jak wyglądałaby jego ewentualna odbudowa?
 • Czy można nałożyć na właściciela działki obowiązek wyremontowania zjazdu stwierdzając zły stan techniczny wraz zniszczonym przepustem pod nim?
 • Czy zjazd wymaga projektu budowlanego lub technicznego?
 • Czy na budowę zjazdu wymagany jest zawsze projekt?
 • Czy projekt zjazdu musi być wykonany przez projektanta mającego uprawnienia drogowe?
 • Czy na zjazd na drogę wewnętrzną mamy obowiązek wymagać projektu zjazdu?
 • Czy zwykłym pismem akceptujemy wydaną decyzję na lokalizację zjazdu i przedstawienie projektu przez stronę? Czy wymagany jest projekt budowlany lub techniczny zjazdu w przypadku budowy zjazdu na drogę powiatową?
 • Czy konieczność wykonania przez projektanta projektu technicznego zjazdu wynika z przepisów?
 • Czy można wymagać projektu zjazdu z dróg wewnętrznych?
 • Czy zjazd wymaga pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego?
 • Czy na zjazd potrzebne jest zgłoszenie do Wód Polskich?
 • Czy na budowę zjazdu wymagane jest uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego?
 • Czy zjazd traktować jako część drogi?
 • Czy powinno nastąpić zajęcie pasa drogowego w celu budowy zjazdu?
 • Czy mamy obowiązek pobierać opłatę za zajęcie pasa drogowego na drodze wewnętrznej na wykonanie zjazdu?
 • Według właściciela zjazd nie naruszy w ogóle naszej działki i będzie przejezdność. Czy odbiór pasa drogowego po wybudowaniu zjazdu jest z datą następnego dnia?

MODUŁ VII

 • Co w przypadku, gdy ktoś wystąpił o decyzję na zjazdy, ale nie wykonał tego i nie wybudował zjazdu, a decyzje zostały wydane? Podmiot nie zgłasza się po odbiór, a my po wizji stwierdzamy, że w pasie drogowym nic się nie znajduje?
 • Jak liczyć zajęcie pasa przy budowie zjazdu?
 • Czy i kiedy zjazd wymaga projektu zmiany organizacji ruchu tymczasowej i stałej?
 • Czy należy wymagać projektu zmiany stałej organizacji ruchu przy budowie zjazdu, jeżeli nie zachodzą zmiany w istniejącej stałej organizacji ruchu, ale zmienia się geometria drogi poprzez budowany zjazd?
 • Co ma zawierać projekt organizacji ruchu dla zjazdów?
 • Czy ustawienie lustra drogowego należy do właściciela zjazdu, jeżeli nie ma on widoczności wyjeżdżając z posesji?
 • Czy zjazd wymaga zgłoszenia w Starostwie Powiatowym?
 • Jak dobierać klasy zjazdów zgodnie z wytycznymi?
 • Czy możemy wydawać decyzje na zjazd, który należy projektować jako zjazd zwykły klasy od A do E, zgodnie z klasyfikacją zjazdów zwykłych, zgodnie z tabelą 5.1., zawartą w wytycznych WR-D-33?
 • Czy projektant określa, jaki to zjazd wraz z innymi parametrami?
 • Czy zgodnie z tabelami musimy określać klasy zjazdów i inne parametry?
 • Jaka powinna być szerokość zjazdu?
 • Jaką szerokość zjazdu można maksymalnie wpisać w decyzji na zjazd po zmianie przepisów?

MODUŁ VIII

 • Czy możemy się zgodzić na bardzo szeroki zjazd z drogi wewnętrznej do posesji, jeżeli właściciel posesji chce wjeżdżać do siebie ciężarówką i potrzebuje szerokiego wjazdu?
 • Czy jest możliwość wydania zgody na zjazd o szerokości większej niż przyległa droga?
 • Czy istnieje możliwość wydania dwóch zgód na dwa zjazdy, które będą do siebie przylegle?
 • Czy możemy wydać zgodę na zjazd deweloperowi budującemu obiekty szeregowe przy drodze wewnętrznej o szerokości 3,5 m, do której istnieje dojazd z innej drogi wewnętrznej, o szerokości 2,2 m? Szerokości nie są normatywne. Droga należy do gminy
 • Jak powinny wyglądać przedłożone przez inwestora rysunki zjazdu?

MODUŁ IX

 • Czy zjazd wymaga odwodnienia?
 • Czy rodzaj przepustu musi być określony w decyzji na zjazd?
 • Co się dzieje ze zjazdami w momencie przebudowy drogi?
 • Jak traktować zjazdy na drogi wewnętrzne lub z dróg wewnętrznych?
 • Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi wewnętrznej będącej własnością gminy. Czy organ odmawia wszczęcia postępowania, czy uzgadnia lokalizację pismem, nie decyzją? Czy wydajemy decyzję na lokalizację zjazdu z drogi wewnętrznej na posesję?
 • Co grozi za wybudowanie zjazdu bez zezwolenia?
 • Jak powinna przebiegać procedura w przypadku nielegalnie wykonanego zjazdu?
 • Czy powinno się to zgłaszać do nadzoru budowlanego?
 • Jak wygląda procedura naliczania kar w przypadku zjazdów?
 • Zjazdy i dojścia jak je rozróżniać i co wymaga zezwolenia?
 • Wydaliśmy zgodę na lokalizację zjazdu, który został wykonany. Mieszkańcy tego domu wykonali wejście do domu od drugiej strony. Nie ma przepisu, który mówi o lokalizacji wejścia do domu. Czy możemy nakazać przywrócenia do stanu pierwotnego?
 • Czy możemy nakazać zrobienia dojścia do domu od strony zjazdu?

MODUŁ X

 • Drogi wewnętrzne
 • Co jeżeli nie ma chodnika, tylko jest pobocze i jezdnia a inwestor chce zrobić dojście do działki?
 • Odpowiedzi na pytania
 • Przykłady na prezentacj

Prowadzący

Aldona Słowik – pracownik samorządowy; naczelnik wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w UM Bochnia, zajmuje się tematyką dróg publicznych, pasa drogowego, lokalizacji urządzeń, komunikacji, parkingów i organizacji ruchu. Posiada ponad 12-letnią praktykę w temacie administrowania pasem drogowym. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej o kierunku Inżynieria Ruchu Drogowego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia