Wideoszkolenie: Lokalizacja zjazdów

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Czy można wykonać dwa zjazdy do jednej działki? Czy wnioski na zjazd mają zawierać lokalizację i przebudowę zjazdu do wyboru? Czy w przypadku zjazdów stosujemy zawiadomienia przed wydaniem decyzji? Czy na budowę zjazdu wymagany jest zawsze projekt? Czy można wymagać projektu zjazdu z dróg wewnętrznych? Czy zjazd traktować jako część drogi? Jak liczyć zajęcie pasa przy budowie zjazdu? Jaką szerokość zjazdu można maksymalnie wpisać w decyzji na zjazd po zmianie przepisów?


Warsztaty skierowane do osób zajmujących się lokalizacją zjazdów z dróg publicznych i wewnętrznych, a także zajęciem pasa drogowego

Jak wygląda procedura naliczania kar w przypadku zjazdów?
Szkolenie w swoim zakresie będzie obejmowało omówienie obowiązujących przepisów, omówienie wzorów dokumentów, wzorów rysunków technicznych, przykłady praktyczne przy postepowaniu w sprawie zjazdów oraz procedury naliczania ewentualnych kar. Dodatkowo zostaną omówione kwestie zmian organizacji ruchu.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy można stosować stare parametry z poprzedniego rozporządzenia, zachowując nazewnictwo zjazdu nowego rozporządzenia? Czy gminy wydają tylko decyzje na zjazdy zwykłe?
 • Co w przypadku, gdy na planie zagospodarowania działki zaprojektowano budynki i przeznaczono część działki pod teren dróg publicznych zgodnie z MPZP i złożono wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu na projektowany teren przeznaczony w MPZP na drogi publiczne? Czy można wymagać od inwestora w pierwszej kolejności na wydzielenie terenu przeznaczonego pod drogę, a następnie uzgodnić zjazd z nowo powstałej drogi publicznej?
 • Inwestor ma warunki zabudowy na dostęp do drogi powiatowej. Działka ma dostęp do drogi gminnej publicznej. Czy zarządca drogi powiatowej może wydać decyzję na lokalizację zjazdu od drogi niższej kategorii?
 • Jak zmusić właściciela zjazdu, żeby posprzątał jezdnię, ponieważ w trakcie ulewy z jego posesji spływa muł i szlam na drogę publiczną?
 • Czy projekt zjazdu musi być wykonany przez projektanta mającego uprawnienia drogowe?
 • Co w przypadku, gdy ktoś wystąpił o decyzję na zjazdy, ale nie wykonał tego i nie wybudował zjazdu, a decyzje zostały wydane? Podmiot nie zgłasza się po odbiór, a my po wizji stwierdzamy, że w pasie drogowym nic się nie znajduje?
 • Jak powinna przebiegać procedura w przypadku nielegalnie wykonanego zjazdu?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Nowy wzór wniosku o lokalizację/przebudowę zjazdu zwykłego zgodnie z nowym rozporządzeniem
 • Przykłady wzorów rysunków technicznych

Szczegółowy program szkolenia:

50 pytań uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Jaka będzie komfortowa minimalna szerokość w użytkowaniu zjazdu C1 w zabudowie jednorodzinnej?
 • Czy właściciel działki, którego działka zlokalizowana jest z dostępem z obydwu stron do dróg może wnioskować o dwa zjazdy z jednej i drugiej strony?
 • Czy osoba ubiegająca się o zmianę lokalizacji zjazdu ma obowiązek likwidacji istniejącego zjazdu? Czy w takiej sytuacji należy wydać decyzję na przebudowę zjazdu polegającą na zmianie lokalizacji istniejącego, czy jest to decyzja na nową lokalizację zjazdu?
 • Czy osoba, która chce przesunąć istniejącą bramę wjazdową na posesję, a nie chce docelowo utwardzać terenu znajdującego się w pasie drogowym ma obowiązek złożyć wiosek na przebudowę zjazdu w celu zainwentaryzowania faktycznej lokalizacji bramy?
 • Czy istniejący zjazd na drogę wewnętrzną wymaga decyzji na lokalizację zjazdu?
 • Jeśli zjazd istnieje od 20 lat i nie był uzgodniony, to czy możemy dokonać odbioru?
 • Czy zmiana zjazdu z kruszywa na kostkę w każdej sytuacji wymaga złożenia wniosku do inwestora?
 • Skąd zarządca drogi ma wiedzieć ze ma odebrać zjazd? Czy inwestor ma obowiązek poinformować zarządcę o jego wybudowaniu?
 • W jaki sposób ustala się lokalizację zjazdu na drogę prywatną, gdzie jest kilku współwłaścicieli?
 • Kto powinien być wnioskodawcą w przypadku przylegania do cieku wodnego (RZGW)?
 • Czy na załączniku mapowym musi być wrysowany zjazd przez wnioskodawcę?
 • Kto wydaje pierwszy decyzję na zjazd z drogi do działki z przejazdem przez tor kolejowy?
 • Jak w przypadku dróg gminnych i powiatowych publicznych możemy zobowiązać inwestora do dostarczenia projektu sporządzonego przez osobę z uprawnieniami?
 • W jaki sposób odbiera się zjazd? Jaki dokument należy wydać?
 • Czy w przypadku budowy zjazdu, gdzie w ciągu drogi powiatowej znajduje się rów, należy uzyskać zgodę Wód Polskich?
 • Został złożony wniosek o wydanie zezwolenia na skomunikowanie działki z drogą publiczną. Skomunikowanie ma się tyczyć obecnej drogi gruntowej, która jest oznaczona jako dr, ale równocześnie tereny te są objęte MPZP, w którym to budowa nowej drogi jest przewidziana w innym miejscu niż obecna droga, do której teraz przyległa jest działka wnioskodawcy. Czy w tej sytuacji informujemy wnioskodawcę pismem o braku możliwości skomunikowania?
 • Co, jeżeli wnioskodawca ma pełnomocnictwo od pozostałych współwłaścicieli do uzgodnienia zjazdu?
 • Kiedy jest wymagana opłata skarbowa na zjazd?
 • Jaka jest podstawa prawna lokalizacji przepustu pod zjazdem w ciągu rowu przydrożnego?
 • Czy opłata za wydanie decyzji na lokalizację zjazdu (do nieruchomości przemysłowej) dotyczy również decyzji negatywnej?
 • Czy w przypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje kilku wnioskodawców, to opłata jest pobierana za każdego po 17 zł, czy jednorazowo 17zł?
 • Czy pobierana jest opłata przy decyzji na cele rolnicze?
 • Czy pobieramy opłatę skarbową za decyzję zjazdu do zabudowy siedliskowej?
 • Co powinien zrobić organ, gdy budowa zjazdu będzie na drodze objętej gwarancją?
 • Czy można przedłużyć decyzję na zjazd, jeżeli minęło już 3 lata zapewnione w ustawie?
 • Czy wnioskodawca musi dołączyć do wniosku zgodę gwaranta?
 • Inwestor kupił nieruchomość usługową, na której istnieje budynek 5 m od psa drogowego i chce wybudować 3 zjazdy dla samochodów powyżej 3,5 t. Czy organ może wydać taką decyzję?
 • Co w sytuacji, gdy ktoś wykona zjazd bez uzgodnienia na drodze wewnętrznej?
 • Jaka jest różnica pomiędzy odbiorem zjazdu po zajęciu pasa drogowego, a ogólnym odbiorem?
 • Co w sytuacji, gdy mamy jedną działkę pod zabudowę szeregową z przewidzianymi zjazdami do każdego segmentu budynku?
 • Jeżeli działka rogowa położona jest pomiędzy drogą gminną wewnętrzną, a drogą prywatną, to czy musimy sugerować lokalizację zjazdu na drogę niższego rzędu?
 • Czy w decyzji na lokalizację zjazdu z przepustem właściwy jest zapis: „światło przepustu pod zjazdem należy dobrać w oparciu o wyliczenia hydrauliczne?
 • Jeżeli w decyzji lokalizacyjnej nie wpiszemy okresu jej ważności, a decyzja wygasła i inwestor złoży wniosek na zajęcie pasa w celu budowy zjazdu, to czy mamy prawo wymagać złożenia najpierw wniosku na lokalizację zjazdu z powodu wygaśnięcia poprzedniej decyzji?
 • Co w przypadku, gdy inwestor wybudował zjazd w ciągu 3 lat, ale odbiór nastąpił kilka lat później?
 • Na jaki przepis możemy się powołać w zakresie utrzymania przepustowości przepustu?
 • W jakim trybie wezwać właścicieli gruntów przyległych do zaprzestania spuszczania wody/ścieków do rowu przydrożnego?
 • Czy zajęcie pasa drogowego mierzymy za samą powierzchnią zjazdu, czy od barier wygradzających U20b?
 • Co w sytuacji, gdy woda opadowa spływa pod zjazd właściciela posesji (stoi woda od jesieni do wczesnej wiosny), gdyż jest zły kąt nachylenia drogi gminnej, obręb skrzyżowania (osiedle domków jednorodzinnych)?
 • Za jaki okres wstecz naliczamy opłaty karne?
 • Kto określa rodzaj pojazdu miarodajnego przed wydaniem decyzji na lokalizację zjazdu?
 • Jak wyegzekwować od dewelopera bloków wykonania chodnika wzdłuż działki inwestora w nawiązaniu do istniejącego, aby przyszli lokatorzy mieli możliwość bezpiecznego dojścia?
 • Jaki jest termin sporządzenia protokołu odbioru?
 • Kiedy wymagać projektu organizacji ruchu przy budowie lub przebudowie zjazdu?
 • Jeżeli projekt organizacji ruchu nie jest wymagany do rozpatrzenia danego wniosku, to czy powinniśmy sporządzić notatkę?
 • Czy na podstawie umowy dzierżawy można wydać decyzję na dzierżawcę?
 • Czy z treści umowy musi wynikać prawo do występowania o lokalizację zjazdu?
 • Czy odbiór zjazdu dot. decyzji na zjazd jest wymagany? Czy wystarczy tylko odbiór pasa za zajęcie pasa drogowego?
 • Czy do odbioru zjazdu wymagane jest posiadanie uprawnień?
 • Od kiedy liczymy bieg terminu, jeżeli wniosek nie spełnia wymogów?


1. Jakie przepisy aktualnie regulują problematykę zjazdu?


2. Jakie są rodzaje zjazdów?

 • Jak określać parametry zjazdów w związku z likwidacją zjazdu indywidualnego i publicznego?
 • Co to jest korona zjazdu?
 • Czy można stosować stare parametry w decyzji na lokalizację zjazdu, jak dla indywidualnego lub publicznego?
 • Czy można stosować stare parametry z poprzedniego rozporządzenia, zachowując nazewnictwo zjazdu nowego rozporządzenia? Czy gminy wydają tylko decyzje na zjazdy zwykłe?


3. Do czego służą i jak wykorzystać wytyczne do projektowania zjazdów?

 • Czy w nowych wytycznych, rekomendowanych pozostały te same wymiary, co do zjazdu indywidualnego?


4. Ile może być zjazdów do jednej działki?

 • Czy można wykonać dwa zjazdy do jednej działki?
 • Wnioskodawca złożył wniosek o lokalizację dwóch zjazdów do swojej nieruchomości, składającej się z dwóch przyległych działek. Chce wykonać po jednym zjeździe do każdej działki? Wydajemy jedną decyzję czy dwie osobne?
 • Czy wydajemy decyzję na lokalizację zjazdu, jeżeli osoba chce mieć zjazd w innym miejscu niż w tym, w którym teraz się znajduje?
 • Co w przypadku, gdy na planie zagospodarowania działki zaprojektowano budynki i przeznaczono część działki pod teren dróg publicznych zgodnie z MPZP i złożono wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu na projektowany teren przeznaczony w MPZP na drogi publiczne? Czy można wymagać od inwestora w pierwszej kolejności na wydzielenie terenu przeznaczonego pod drogę, a następnie uzgodnić zjazd z nowo powstałej drogi publicznej?
 • Co wydać przy braku bezpośredniego połączenia działki inwestora z drogą?


5. Co powinien zawierać wniosek o lokalizację lub przebudowę zjazdu?

 • Czy istnieje nowy wzór wniosku o lokalizację/przebudowę zjazdu zwykłego, zgodnie z nowym rozporządzeniem?
 • Czy lokalizacja zjazdu musi być naniesiona na mapę przez projektanta?
 • Czy wszyscy współwłaściciele działki muszą podpisać wniosek na lokalizację/przebudowę zjazdu na drogę powiatową/gminną?
 • Czy wnioski odnośnie zjazdów, zamieszczone na stronie gminy, mają być tylko na zjazdy zwykłe czy też awaryjne i techniczne?
 • Czy wnioski na zjazd mają zawierać lokalizację i przebudowę zjazdu do wyboru?
 • Inwestor ma warunki zabudowy na dostęp do drogi powiatowej. Działka ma dostęp do drogi gminnej publicznej. Czy zarządca drogi powiatowej może wydać decyzję na lokalizację zjazdu od drogi niższej kategorii?
 • Wystąpiono do nas z wnioskiem o zezwolenie na lokalizację zjazdu. Nie jest to działka wnioskującego, ale jest on wpisany w akcie notarialnym jako użytkownik wieczysty. Czy wystarczające jest to, że dołączy do wniosku akt notarialny? Czy musi być to wniosek złożony przez właściciela?


6. Co powinna zawierać decyzja na lokalizację lub przebudowę zjazdu?

 • Jak wykonać przebudowę zjazdu, jeżeli nie ma decyzji na lokalizację, a stary zjazd istnieje w terenie bez decyzji?
 • Czy w decyzji na zjazd na rowie podajemy średnicę rury umieszczonej pod zjazdem? Czy jest to na etapie zgłoszenia wodnoprawnego?
 • Czy w decyzji na lokalizację zjazdu można zawrzeć zapis, że zjazd zostanie odebrany po jego wykonaniu, po przedłożeniu geodezyjnej inwentaryzacji, czyli naniesieniu przez geodetę na mapę nowego zjazdu i przedłożeniu tego do wydziału geodezji?
 • Czy w przypadku kilku właścicieli działki decyzję na lokalizację zjazdu wysyłamy do każdego z właścicieli czy tylko do wnioskodawcy?
 • Czy w przypadku zjazdów stosujemy zawiadomienia przed wydaniem decyzji?
 • Czy można zrobić terminową decyzję na lokalizację zjazdu?


7. Ile jest ważna decyzja na lokalizację zjazdu?

 • Czy pozwolenia na lokalizację dla budowy zjazdu w połączeniu z drogą wewnętrzną jest ważne 3 lata?
 • W 2010 roku została wydana decyzja na zjazd. Zjazd nie został wybudowany, mimo wybudowania budynku mieszkalnego (na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę). Czy w tej chwili (2022 rok) możemy stwierdzić nieważność/wygaśnięcie decyzji?
 • Co w przypadku, gdy wydana decyzja na lokalizację zjazdu utraciła ważność a inwestor wystąpił o przedłużenie jej tuż po utracie przez nią ważności?
 • Ważność decyzji na lokalizację zjazdu to 3 lata. Jeżeli ktoś uzyska pozwolenie na budowę, to czy automatycznie zostaje mu przedłużona ważność decyzji?


8. Kto buduje i utrzymuje zjazd?

 • Jak zmusić właściciela zjazdu, żeby posprzątał jezdnię, ponieważ w trakcie ulewy z jego posesji spływa muł i szlam na drogę publiczną?
 • Jeżeli inwestor wykona zjazd na podstawie wydanej decyzji, a nie uzyska protokołu odbioru w okresie obowiązywania tej decyzji, to czy taki zjazd należy traktować jako wykonany bez zezwolenia?
 • Co w przypadku, gdy zatkany przepust blokuje przepływ wód w rowie przydrożnym podczas intensywnych opadów deszczu, co powoduje uszkodzenie drogi.
 • Czy w tym przypadku mamy prawo rozebrać zjazd jako zarządca? Jak wyglądałaby jego ewentualna odbudowa?
 • Czy można nałożyć na właściciela działki obowiązek wyremontowania zjazdu stwierdzając zły stan techniczny wraz zniszczonym przepustem pod nim?


9. Czy zjazd wymaga projektu budowlanego lub technicznego?

 • Czy na budowę zjazdu wymagany jest zawsze projekt?
 • Czy projekt zjazdu musi być wykonany przez projektanta mającego uprawnienia drogowe?
 • Czy na zjazd na drogę wewnętrzną mamy obowiązek wymagać projektu zjazdu?
 • Czy zwykłym pismem akceptujemy wydaną decyzję na lokalizację zjazdu i przedstawienie projektu przez stronę?
 • Czy wymagany jest projekt budowlany lub techniczny zjazdu w przypadku budowy zjazdu na drogę powiatową?
 • Czy konieczność wykonania przez projektanta projektu technicznego zjazdu wynika z przepisów?
 • Czy można wymagać projektu zjazdu z dróg wewnętrznych?


10. Czy zjazd wymaga pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego?

 • Czy na zjazd potrzebne jest zgłoszenie do Wód Polskich?


11. Czy na budowę zjazdu wymagane jest uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego?

 • Czy zjazd traktować jako część drogi?
 • Czy powinno nastąpić zajęcie pasa drogowego w celu budowy zjazdu?
 • Czy mamy obowiązek pobierać opłatę za zajęcie pasa drogowego na drodze wewnętrznej na wykonanie zjazdu? Według właściciela zjazd nie naruszy w ogóle naszej działki i będzie przejezdność.
 • Czy odbiór pasa drogowego po wybudowaniu zjazdu jest z datą następnego dnia?
 • Czy do wniosku o zajęcie pasa na wykonanie zjazdu należy wymagać od wnioskodawcy zgłoszenia wodnoprawnego w związku z tym, że umieszcza przepust w rowie przydrożnym?
 • Co w przypadku, gdy ktoś wystąpił o decyzję na zjazdy, ale nie wykonał tego i nie wybudował zjazdu, a decyzje zostały wydane? Podmiot nie zgłasza się po odbiór, a my po wizji stwierdzamy, że w pasie drogowym nic się nie znajduje?
 • Jak liczyć zajęcie pasa przy budowie zjazdu?


12. Czy i kiedy zjazd wymaga projektu zmiany organizacji ruchu tymczasowej i stałej?

 • Czy należy wymagać projektu zmiany stałej organizacji ruchu przy budowie zjazdu, jeżeli nie zachodzą zmiany w istniejącej stałej organizacji ruchu, ale zmienia się geometria drogi poprzez budowany zjazd?


13. Co ma zawierać projekt organizacji ruchu dla zjazdów?

 • Czy ustawienie lustra drogowego należy do właściciela zjazdu, jeżeli nie ma on widoczności wyjeżdżając z posesji?


14. Czy zjazd wymaga zgłoszenia w Starostwie Powiatowym?


15. Jak dobierać klasy zjazdów zgodnie z wytycznymi?

 • Czy możemy wydawać decyzje na zjazd, który należy projektować jako zjazd zwykły klasy od A do E, zgodnie z klasyfikacją zjazdów zwykłych, zgodnie z tabelą 5.1., zawartą w wytycznych WR-D-33?
 • Czy projektant określa, jaki to zjazd wraz z innymi parametrami?
 • Czy zgodnie z tabelami musimy określać klasy zjazdów i inne parametry?


16. Jaka powinna być szerokość zjazdu?

 • Jaką szerokość zjazdu można maksymalnie wpisać w decyzji na zjazd po zmianie przepisów?
 • Czy możemy się zgodzić na bardzo szeroki zjazd z drogi wewnętrznej do posesji, jeżeli właściciel posesji chce wjeżdżać do siebie ciężarówką i potrzebuje szerokiego wjazdu?
 • Czy jest możliwość wydania zgody na zjazd o szerokości większej niż przyległa droga?
 • Czy istnieje możliwość wydania dwóch zgód na dwa zjazdy, które będą do siebie przylegle?
 • Czy możemy wydać zgodę na zjazd deweloperowi budującemu obiekty szeregowe przy drodze wewnętrznej o szerokości 3,5 m, do której istnieje dojazd z innej drogi wewnętrznej, o szerokości 2,2 m? Szerokości nie są normatywne. Droga należy do gminy


17. Jak powinny wyglądać przedłożone przez inwestora rysunki zjazdu?


18. Czy zjazd wymaga odwodnienia?

 • Czy rodzaj przepustu musi być określony w decyzji na zjazd?


19. Co się dzieje ze zjazdami w momencie przebudowy drogi?


20. Jak traktować zjazdy na drogi wewnętrzne lub z dróg wewnętrznych?

 • Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi wewnętrznej będącej własnością gminy. Czy organ odmawia wszczęcia postępowania, czy uzgadnia lokalizację pismem, nie decyzją?
 • Czy wydajemy decyzję na lokalizację zjazdu z drogi wewnętrznej na posesję?


21. Co grozi za wybudowanie zjazdu bez zezwolenia?

 • Jak powinna przebiegać procedura w przypadku nielegalnie wykonanego zjazdu?
 • Czy powinno się to zgłaszać do nadzoru budowlanego?


22. Jak wygląda procedura naliczania kar w przypadku zjazdów?


23. Zjazdy i dojścia jak je rozróżniać i co wymaga zezwolenia?

 • Wydaliśmy zgodę na lokalizację zjazdu, który został wykonany. Mieszkańcy tego domu wykonali wejście do domu od drugiej strony. Nie ma przepisu, który mówi o lokalizacji wejścia do domu. Czy możemy nakazać przywrócenia do stanu pierwotnego?
 • Czy możemy nakazać zrobienia dojścia do domu od strony zjazdu?
 • Co jeżeli nie ma chodnika, tylko jest pobocze i jezdnia a inwestor chce zrobić dojście do działki?

24. Problemy urzędników związane z ustalaniem wjazdów i zjazdów

 • Czy za każdym razem musimy wydać zezwolenie na prowadzenie robót?
 • Wnioskodawca chce utwardzić zjazd, aby móc wjechać na budowę. Buduje dom na nieruchomości, na którą wjeżdża ciężkim sprzętem i nie chce układać na zjeździe kostki z uwagi na obawę uszkodzenia zjazdu. Czy w tym przypadku wydajemy decyzję na zjazd tymczasowy na czas trwania budowy? Czy możemy wydać decyzję na zjazd zwykły i odbierać roboty etapowo?
 • Z jakich przepisów wynika wymóg projektu?
 • Czy możemy wydać decyzję na lokalizację zjazdu, jeżeli właściciel złożył tylko wniosek o wydanie pozwolenia na zjazd i załączył do tego mapę? Nie ma żadnego projektu. Czy musi on zostać wykonany?
 • Co z opłatą skarbową za zjazd do nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza przy zjeździe z drogi publicznej?
 • Czy zarządca drogi ma obowiązek odebrania wybudowanego zjazdu i spisania protokołu odbiorczego?
 • Czy projekty zawarte w przepisie art. 29 ust. 3 pkt 2 dotyczą wszystkich dróg, czy tylko wojewódzkich i krajowych?
 • Gdzie znaleźć informację w ustawie Prawo budowlane o tym, że zarządca drogi powiatowej jest zwolniony od odpisywania pism odnośnie skomunikowania?
 • Czy w przypadku zgody na lokalizację zjazdu z drogi gminnej wystarczy wpisać w pouczeniu jedynie obowiązek uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym?
 • Jaka jest minimalna wymagalna odległość zjazdu od skrzyżowania?
 • Przepis art. 29 ust. 7 – kto występuje z wnioskiem i co powinien do niego dołączyć?
 • Przed rozpoczęciem budowy nieruchomości w zabudowie bliźniaczej deweloper uzgodnił zjazdy do garażu, a nowi nabywcy chcą uzgodnić dodatkowe zjazdy na posesje obok domu. Czy możemy wydać uzgodnienie?
 • Otrzymaliśmy wniosek na wykonanie dwóch zjazdów do jednej działki. Wielkość działki to około 77 arów. Obydwa zjazdy z drogi wewnętrznej. Pomiędzy zjazdami jest odległość około 40 m. Czy z uwagi na wielkość działki można wydać decyzję na wykonanie dwóch zjazdów? Na działce nie ma żadnego budynku, ale planowane jest wybudowanie magazynu płodów rolnych.
 • Czy konieczne jest zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji, gdy wszystkie strony podpisały się na wniosku?
 • Wniosek dotyczy rozbudowy zjazdu (mostek nad potokiem w zarządzie Wód Polskich), który łączy działkę inwestora z drogą publiczną. Czy wydając decyzję powinniśmy wymagać zgody Wód Polskich?
 • Czy można rozebrać zjazd wykonany nielegalnie, co do którego mamy pewność, że nie uzyskał nigdy stosownych zgód od zarządcy drogi?
 • Czy zgłoszenie wodnoprawne dotyczy wszystkich rowów, czy tylko melioracyjnych?
 • Czy do drogi wewnętrznej można naliczyć karę za budowę zjazdu bez zezwolenia?
 • Czy zjazd zwykły, który ma pełnić również rolę drogi przeciwpożarowej (zjazd do kościoła) pozostaje zjazdem zwykłym wraz z jego warunkami?
 • Czy inwestor ma obowiązek uzgodnić lokalizację zjazdu z drogi wewnętrznej na drogę wewnętrzną i otrzymać od nas wytyczne? Czy taki obowiązek jest tylko przy drogach publicznych?
 • Jakie stawki stosować za zajęcie drogi wewnętrznej?
 • Czy zjazdy z dróg gminnych klasy D i L mogą być wykonane awaryjnie do bloków mieszkalnych?
 • Czy postanowieniem można uzgodnić projekt zjazdu?
 • Czy na przebudowę zjazdu w związku ze zmianą nawierzchni na kostkę wymagany jest projekt?
 • Co z wnioskiem o lokalizację zjazdu na drogę wewnętrzną, która jest własnością prywatną i gmina nie ma udziału? Czy wystarczy pismo, że działka ma dostęp do drogi publicznej poprzez działkę wewnętrzną, a lokalizacja zjazdu powinna być uzgodniona z właścicielami drogi wewnętrznej?
 • Jakie rozporządzenie określa parametry zjazdu?
 • Czy w przypadku dwóch zjazdów usługowych do jednej działki nalicza się opłatę podwójnie?
 • Czy można uzgodnić drugi zjazd do posesji, ponieważ mieszkaniec chce zrobić miejsce parkingowe przed budynkiem i drugi zjazd jest do tego niezbędny?
 • Co oznacza zjazd jednokierunkowy lub dwukierunkowy?
 • Czy właściciel działki, która ma dojazd poprzez drogę gminną, może ubiegać się o drugi zjazd z drogi powiatowej?
 • Co w przypadku, gdy zjazd z działki jest bezpośrednio na asfalt i nie ma pobocza na wykonanie zjazdu? Czy można odstąpić od decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania zjazdu?
 • Czy można przenieść decyzję na zjazd na nowego właściciela?
 • Czy do wniosku na zjazd musi zostać załączony projekt wykonany przez osobę uprawnioną do projektowania? Czy może być to mapa z wykreślonym zjazdem przez wnioskodawcę?
 • Na którym etapie wymagać projektu technicznego przy odbiorze tego zjazdu?
 • Czy do jednej działki można wykonać dwa zjazdy?
 • Na jakiej podstawie właściciel zjazdu utrzymuje lustro drogowe?
 • Czy można wymagać inwentaryzacji zjazdu?
 • Czy należy uzgodnić z zarządcą drogi projekt zagospodarowania działki i lokalizacji zjazdu w przypadku dróg wewnętrznych?
 • Czy budowa zjazdu w połączeniu z drogą wewnętrzną, pozwolenie lokalizacyjne jest ważne 3 lata?
 • Co z opłatami, które trzeba ponieść przy zjeździe publicznym?
 • Co w przypadku, gdy wniosek o lokalizację zjazdy dotyczy miejsc postojowych bezpośrednio przylegających do jezdni?
 • Czy gmina ma wystąpić z wnioskiem o lokalizację zjazdu z drogi wewnętrznej do drogi powiatowej, żeby mieć dostęp do drogi publicznej?
 • Co w przypadku, gdy wniosek dotyczy zjazdu do nieistniejącej już drogi, jeżeli w MPZP jest to teren przeznaczony pod drogę?
 • Na czyj koszt jest usunięcie drzewa w miejscu, w którym inwestor zlokalizował zjazd, jeżeli drzewo znajduje się w pasie drogowym?
 • Co, jeżeli inwestor nie chce usnąć drzewa i odwołał się od tego zapisu w decyzji?
 • Czy osoba, która opracowuje projekt zjazdu musi posiadać uprawnienia?
 • Co w przypadku, gdy nieruchomość ma dwóch współwłaścicieli, a tylko jeden wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu?
 • Co, jeżeli drugi współwłaściciel nie zgadza się na zjazd?
 • Co ze zjazdem na cele rolne?
 • Czy o lokalizację zjazdu może wystąpić wyłącznie właściciel nieruchomości?
 • Czy inwestor musi dołączyć do wniosku oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością?
 • Czy projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy zjazdu musi zostać złożony do zatwierdzenia przez inwestora?
 • Ile czasu czekać na wydanie decyzji po wysłaniu powiadomienia stronie?
 • Właściciel zjazdu wystąpił o protokół odbioru zjazdu. Nie było opłaty za zajęcie pasa drogowego, ponieważ zjazd został wykonany podczas przebudowy drogi. Co w takiej sytuacji?
 • Czy termin na wykonanie zjazdu może być krótszy niż 3 lata?
 • Czy w decyzji zawieramy informację o czasie użytkowania zjazdów tymczasowych?
 • Co w sytuacji, gdy inwestor wybuduje zjazd, a zarządca go nie odbierze?
 • Czy w przypadku zabrudzenia na drogach wewnętrznych możemy zwrócić się do policji?
 • Co w przypadku, gdy inwestor posiada obok siebie dwie wąskie działki i składa wniosek na lokalizację jednego zjazdu po środku do dwóch działek, aby obie je skomunikować? Czy zarządca może wydać na to zgodę?
 • Czy należy wymagać zgłoszenia wodnoprawnego przed zajęciem pasa drogowego na budowę zjazdu?
 • Co, jeżeli została wydana decyzja na lokalizację zjazdu, a zmienił się właściciel nieruchomości? Czy należy uchylić decyzję wydaną na poprzedniego właściciela?
 • Czy przy wydawaniu decyzji na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym można zastosować przeniesienie, jeżeli zmienia się właściciel urządzenia?
 • Czy w decyzji każdy zwykły zjazd jest zjazdem dwukierunkowym? Czy konieczne jest podawanie warunków możliwości minięcia się pojazdów z zachowaniem bezpiecznej odległości między nimi?
 • Czy zjazd do posesji należy traktować jako dwukierunkowy? Czy wymagać przejezdności?
 • Czy dla przejezdności warunkowej na zjeździe do domu jednorodzinnego należy wystąpić o opinię do organu zarządzającego ruchem?
 • Jeżeli droga nie posiada chodnika, a w ogrodzeniu jest furtka i brama wjazdowa, to czy zjazd powinien być wykonany na szerokość furtki i bramy?
 • Czy są przepisy mówiące o odległości zjazdu od skrzyżowania?
 • Czy zarządca drogi wydaje uzgodnienie obsługi komunikacyjnej dla danej działki, na której planowana jest inwestycja do drogi publicznej gminnej?
 • Czy o uzgodnienie obsługi komunikacyjnej może wystąpić kupujący?
 • Inwestor ma zjazd do działki publicznej gminnej i wystąpił o lokalizację zjazdu do drogi powiatowej przez zjazd do drogi gminnej. Czy oznacza to przebudowę skrzyżowania?
 • Kiedy jest zjazd jednokierunkowy, a kiedy dwukierunkowy?
 • Jeżeli działka sąsiaduje z drogą gminną i powiatową, to czy właściciel działki powinien wystąpić o lokalizację zjazdu do drogi gminnej czy powiatowej?

Prowadzący

Aldona Słowik – pracownik samorządowy; naczelnik wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w UM Bochnia, zajmuje się tematyką dróg publicznych, pasa drogowego, lokalizacji urządzeń, komunikacji, parkingów i organizacji ruchu. Posiada ponad 12-letnią praktykę w temacie administrowania pasem drogowym. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej o kierunku Inżynieria Ruchu Drogowego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia