Wideoszkolenie: Ewidencja ludności

Jak przeprowadzić postępowanie administracyjnie o wymeldowanie? Jak meldować cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, nie unitów? Komu i na jakiej podstawie udostępniać dane osobowe? Czy nadawać nr PESEL na wniosek?

od 439.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników działu ewidencji ludności


Prelegent powie o najnowszych ustaleniach odnośnie rejestracji cudzoziemców z Ukrainy!

Nasz prowadzący to Starszy Inspektor Wojewódzki w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu - Delegatura Kalisz, który omówi m.in. w jaki sposób meldować dzieci urodzone zagranicą? Jakie są zasady udostępniania danych dla pracowników np. gminnych ośrodków pomocy społecznej, szkół itp. a także innym zagranicznym instytucjom np. urzędom w Niemczech.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • [PRZYKŁAD] Co w przypadku, jeżeli obywatel Ukrainy z peselem UKR wyjechał na Ukrainę i po 40 dniach wrócił i nam o tym mówi. Mamy anulować jego PESEL? Gdzieś coś dalej zgłosić?
 • [PRZYKŁAD]Jeżeli mąż chciał wymeldować żonę (posiadają współwłasność), w trakcie postępowania wnioskodawca zmarł, jak prowadzić postępowanie?[PRZYKŁAD] Wpłynął wniosek o wymeldowanie - jest 3 współwłaścicieli nieruchomości. 2 z nich nie żyje. Prowadzone jest postępowanie spadkowe przed sądem. Czy taki wniosek powinien być rozpatrywany? Czy zawieszony da czasu przeprowadzenia postępowania spadkowego?
 • Czy można zameldować i na jak długo obywatela Wielkiej Brytanii, który przyjechał do Polski 28.02.2022 z Ukrainy (mąż Ukrainki)? Czy obywateli Wielkiej Brytanii traktujemy jak NUE?
 • Jeżeli jest prowadzone postępowanie o wymeldowanie matki z dziećmi, w czasie trwania postępowania dzieci stają się pełnoletnie jak postępować? Jak wydać decyzję?
 • Jak sprawnie i skutecznie przeprowadzić postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania
 • Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, dokonując zameldowania w Polsce?
 • Zasady meldowania repatriantów oraz cudzoziemców posiadających kartę Polaka

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 • Wezwanie na przesłuchanie/ rozprawę administracyjną
 • Protokół przesłuchania/rozprawy
 • Protokół z przeprowadzonych oględzin
 • Pismo w sprawie pomocy prawnej o przesłuchanie strony oraz innych osób zamieszkałych na innym terenie
 • Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
 • Wzór decyzji
 • Pismo do Sądu Rejonowego o wyznaczenie kuratora dla osoby nieobecnej
 • Pismo w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych

Szczegółowy program szkolenia:

 • Do kiedy jest możliwość przyjmowania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy?
 • Czy jest możliwość rezygnacji z numeru Pesel z statusem UKR?
 • Czy jest konieczność złożenia rezygnacji z statusu UKR w momencie wyjazdu poza granice RP np. powrotu do Ukrainy?
 • Na podstawie jakiego wniosku/oświadczenia miałaby nastąpić rezygnacja ze statusu UKR?
 • [PRZYKŁAD] Co w przypadku, jeżeli obywatel Ukrainy z peselem UKR wyjechał na Ukrainę i po 40 dniach wrócił i nam o tym mówi. Mamy anulować jego PESEL? Gdzieś coś dalej zgłosić?
 • Czy jego status UKR wygasł po 30 dniach, jeśli nie wrócił? Pesel cały czas pozostaje w systemie
 • [PRZYKŁAD]Jeżeli mąż chciał wymeldować żonę (posiadają współwłasność), w trakcie postępowania wnioskodawca zmarł, jak prowadzić postępowanie?
 • [PRZYKŁAD] Wpłynął wniosek o wymeldowanie - jest 3 współwłaścicieli nieruchomości. 2 z nich nie żyje. Prowadzone jest postępowanie spadkowe przed sądem. Czy taki wniosek powinien być rozpatrywany? Czy zawieszony da czasu przeprowadzenia postępowania spadkowego?
 • Czy można zameldować i na jak długo obywatela Wielkiej Brytanii, który przyjechał do Polski 28.02.2022 z Ukrainy (mąż Ukrainki)? Czy obywateli Wielkiej Brytanii traktujemy jak NUE?
 • [PRZYKŁAD] Wnioskodawca chce wymeldować: 1. syna (nie mieszka od kilka lat, od stycznia w zakładzie karnym), 2. wnuczkę - dziecko nigdy nie mieszkało w lokalu, mieszkało z matka pod innym adresem, obecnie w domu samotnej matki. Jak poprowadzić sprawę?
 • Czy zawsze obydwoje rodziców mają zostać powiadomieni o prowadzonym postępowaniu o uchylenie zameldowania dziecka? Co gdy nie znamy miejsca zamieszkania jednego z rodziców?
 • [PRZYKŁAD] Były mąż chce wymeldować swoją byłą żonę, która od roku przebywa w zakładzie karnym. Nie jest wyznaczony termin rozprawy i nie wiadomo do kiedy osaczona będzie odbywać karę. Dodam, że żona przebywała przednio w zakładzie psychiatrycznym po popełnieniu morderstwa. Czy mąż może wnosić wniosek o wymeldowanie jej ?
 • Jeżeli jest prowadzone postępowanie o wymeldowanie matki z dziećmi, w czasie trwania postępowania dzieci stają się pełnoletnie jak postępować? Jak wydać decyzję?
 • Jak sprawnie i skutecznie przeprowadzić postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania?
 • Jak przeprowadzić postępowanie dowodowe w sprawie wymeldowania?
 • Omówienie postępowania administracyjnego w sprawie zameldowania.
 • Na jakich zasadach meldować osoby z Unii Europejskiej?
 • Jak przeprowadzić proces meldowania cudzoziemców nie unitów?
 • Jakie są zasady nadawania numeru PESEL cudzoziemcom?
 • Jakie są zasady udostępniania danych osobowych?
 • Opłaty za uzyskanie danych osobowych.
 • Jak uzasadniać decyzję odmowną o udostępnienie danych osobowych?
 • W jaki sposób meldować dzieci urodzone za granicą?
 • Kartoteka pobytu czasowego.
 • Omówienie projektu nowej ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o opłacie skarbowej oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

Udostępnianie danych osobowych

 • Czy komornicy, sądy, prokuratorzy zobowiązani są do wypełnienia wniosku, występując o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców?
 • Kiedy i w jakich sytuacjach możemy odmówić udostępnienia danych?
 • Kiedy występuje interes prawny?
 • Czy w sytuacji, kiedy mieszkaniec naszej gminy dokonał wymeldowania z miejsca pobytu stałego, a nie dokonał zameldowania w innym miejscu, możemy udostępnić jego dane z naszego rejestru mieszkańców np. na zapytanie komornika?
 • Czy windykatorom można udostępniać dane osób z rejestru mieszkańców?
 • Kto powinien być wnioskodawcą o udostępnienie danych mieszkańców np. w celu profilaktycznego badania określonej grupy osób?
 • Kto może udostępnić dane osób zmarłych?
 • Udostępnianie danych dla pracowników np. Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, szkół itp.
 • Udostępnianie danych innym zagranicznym instytucjom np. urzędom w Niemczech
  • Czy w przypadku udostępnienia danych dotyczących dziedziczenia pobierana jest opłata?
 • Odmowa udostępnienia danych - jak uzasadnić wzór decyzji administracyjnej?

Jakie są zasady udostępniania danych osobowych?

 • Komu, na jakiej podstawie udostępniać dane osobowe?
 • Opłaty za uzyskanie danych osobowych.
 • Jakim podmiotom należy udostępniać dane osobowe?
 • Jakim podmiotom należy udostępniać dane osobowe bezpłatnie?
 • Udostępnianie danych na wniosek.
 • Na podstawie jakiego interesu prawnego udostępniać dane osobowe?
 • W jaki sposób naliczać opłaty za udostępnienie danych z druków zagranicznych?
 • Zasady udostępniania danych osobowych w przypadku osoby, która nie żyje, czy powinna robić to gmina, czy ministerstwo?
 • Czy udostępniać dane osobowe bankom, na rzecz egzekucji długów? Jakie opłaty za to pobierać?
 • Jak uzasadniać decyzję odmowną o udostępnienie danych osobowych?
 • Z jakiej podstawy prawnej wynika brak opłat za potwierdzenie dziedziczenia?
 • Lasy państwowe zwracają się z prośbą o bezpłatne udostępnienie danych osobowych, co zrobić?
 • Czy szkoły muszą wypełniać wniosek w celu pozyskania danych osobowych ucznia?
 • Niemiecki urząd zgłasza się o udostępnienie danych osobowych mieszkańca Polski przebywającego na terenie urzędu niemieckiego, co zrobić?
 • Na podstawie jakiego dokumentu, udostępnić osobie ubiegającej się o zakup nieruchomości, nr PESEL byłego właściciela, który nie żyje?

Zameldowanie cudzoziemców

 • Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, dokonując zameldowania w Polsce?
 • Jakie są wymagane dokumenty przy meldowaniu cudzoziemca będącego członkiem UE?
 • Kiedy możemy odstąpić od zameldowania cudzoziemca?
 • W jaki sposób postępujemy w przypadku zameldowania cudzoziemca, który złożył wniosek o wydanie karty pobytu czasowego, stałego?
 • Na jak długo można meldować cudzoziemców, którzy wjechali na terytorium RP tylko na podstawie paszportu?
 • Zasady meldowania cudzoziemców niebędących obywatelami UE a będący członkami rodzin obywateli UE,
 • Zasady meldowania repatriantów oraz cudzoziemców posiadających kartę Polaka,
 • Czy podczas meldowania cudzoziemców do wniosku o ich zameldowanie musimy dołączać inne dokumenty np. decyzje wojewody itp.?
 • W jaki sposób korzystać z dotychczasowego rejestru cudzoziemców i czy możemy z niego udostępniać dane?

Nadawanie numeru PESEL

 • Usuwanie rozbieżności między numerem PESEL a Źródłem.
 • Nadawanie numeru PESEL na wniosek.
 • W jaki sposób meldować dzieci urodzone za granicą, czy w ogóle jest potrzeba meldowania takich dzieci, aby nadać im nr PESEL?
 • Nadawanie numeru PESEL dzieciom przebywającym za granicą, czy można nadać nr PESEL bez zameldowania, tylko na wniosek rodzica?

Analiza kazusów:

 • Osoba z zagranicy składa wniosek na pobyt stały/czasowy na terytorium RP i chce wynająć mieszkanie, które ma więcej niż jednego właściciela, czy na wniosku powinien być podpis tylko jednego, czy wszystkich właścicieli?
 • Obywatel Ukrainy wyjeżdża do Włoch, tam melduje się na wizę, staje się Obywatelem UE i przyjeżdża do Polski, jak go zameldować, jakich dokumentów wymagać, gdzie go pokierować?
 • Do Polski przyjeżdża małżeństwo z Ukrainy z dzieckiem, posiadają Kartę Polaka. Na jakiej podstawie, w sytuacji nadać nr PESEL dla dziecka?
 • Firma medyczna zgłasza się do gminy o udostępnienie nazwisk i adresów kobiet w określonym przedziale wieku w celu przeprowadzenia badań, czy można wydać im to bez opłaty, czy żądać od nich tej opłaty?
 • Komornik zgłasza się do gminy o udostępnienie numeru dowodu osobistego osoby x czy udostępniać na jednym wniosku, czy osobno z RBO i PESEL?
 • Osoba demolująca mieszkanie i w zdecydowanej mierze naruszająca w nim porządek zostaje umieszczona w zakładzie karnym. Czy jest to kwalifikacja do wymeldowania takiej osoby z mieszkania, czy musi zostać wydany wyrok sądu o eksmisji?
 • Nieletnia (16 lat) mężatka w ciąży składa wniosek o wydanie dowodu osobistego. Czy na wniosku powinien być podpis rodzica, czy z uwagi na fakt zawarcia związku małżeńskiego, taki podpis nie jest wymagany?

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania/ zameldowania

 • Jakie są przesłanki do wymeldowania osoby z pobytu stałego?
 • Jak przeprowadzić postępowanie administracyjnie w sprawie wymeldowania?
 • Co powinna zawierać decyzja o wymeldowanie?
 • W jaki sposób zbadać faktyczny stan zamieszkania do przeprowadzenia postępowania o wymeldowaniu?
 • Jakie podjąć działania w przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie?
 • Jak przeprowadzić postępowanie dowodowe w sprawie wymeldowania?
 • Jakie są wymagane dokumenty do przeprowadzenia wymeldowania?
 • Postępowanie w sprawie wymeldowania – na wniosek.
 • W jakich przypadkach osoba jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.
 • Jak powinno przebiegać postępowanie w sprawie zameldowania?
 • Jakie opłaty naliczać za potwierdzenie zameldowania?
 • Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu/ wymeldowaniu.

Meldunek cudzoziemców

 • Na jakich zasadach meldować osoby z Unii Europejskiej?
 • Jak przeprowadzić proces meldowania cudzoziemców nie unitów (np. obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Syrii)?
 • Meldunki na wizę.
 • Jakie są wymagane dokumenty do zameldowania cudzoziemca?
 • Czy podczas meldunku wprowadzać cudzoziemca do Źródła, czy do Gminnego Rejestru?
 • W jaki sposób traktować obywateli Ukrainy z Kartą Rezydenta?
 • W jaki sposób komunikować się z cudzoziemcem nieznającym j. angielskiego?
 • Na jak długo można meldować cudzoziemców nie unitów?
 • Zasady meldowania cudzoziemców na pobyt czasowy.
 • Jakich cudzoziemców spoza unii można meldować bez wizy, tylko na podstawie paszportu?
 • Czy gmina ma jakieś zadania (wobec cudzoziemca) po zameldowaniu cudzoziemca?
 • Na jak długi czas można zameldować cudzoziemca bez wizy (ze złożonym wnioskiem na pobyt czasowy)?
 • Jak meldować repatriantów?
 • Jakie są zasady nadawania numeru PESEL cudzoziemcom?
 • Nadawanie nr PESEL cudzoziemcom przebywającym na czas określony.
 • Jaka jest podstawa prawna do nadawania numeru PESEL cudzoziemcom nie unitom?
 • Czy wszystkim cudzoziemcom należy nadawać nr PESEL, czy tylko tym meldującym się na pobyt stały?
 • Czy cudzoziemcom można nadać nr PESEL dla celów podjęcia pracy?
 • Potwierdzenie poświadczenia formularzy zagranicznych.
 • Czy przy czasowym meldunku cudzoziemca pod zgłoszenie w jego aktach trzeba umieszczać ksero decyzji wojewody?
 • W jaki sposób egzekwować dokumenty od cudzoziemców (brak informacji np. imię ojca)?

Inne

 • W jakich dokumentach stosować dwujęzyczną pisownię?
 • Podstawy do wydawania dowodu osobistego pełnomocnikowi.
 • Jakich dokumentów wymagać podczas meldunku dzieci?
 • Kartoteka pobytu czasowego.


Prowadzący

Jacek Mroczek, pracownik Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Delegatura Kalisz. W latach 1975 - 1987 pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Krobi, początkowo na stanowisku referenta a następnie Kierownika Referatu Społeczno-Administracyjnego. Zajmował się m.in. zagadnieniami związanymi z ewidencją ludności, dowodami osobistymi, rejestracją stanu cywilnego oraz sprawami z zakresu powszechnego obowiązku obrony RP. Od 1987 r. do 1999 zajmował stanowisko Inspektora Wojewódzkiego w Urzędzie Wojewódzkim w Kaliszu w Wydziale Spraw Obywatelskich, nadzorując sprawy z zakresu powszechnego obowiązku obrony. Po zmianach jakie nastąpiły w podziale administracyjnym od 1999 r. jest pracownikiem w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu - Delegatura Kalisz. Od tego czasu jako Starszy Inspektor Wojewódzki zajmuje się nadzorem spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego. W zakresie obowiązków posiada także rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach meldunkowych wydawanych przez organy I instancji a także występowanie przed Sądem Administracyjnym w powyższych sprawach. Z wykształcenia mgr administracji europejskiej.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 439.00
11 października 2022
od 439.00
06 grudnia 2022

Podobne szkolenia