Wideoszkolenie: Ochrona przed hałasem

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Postępowanie w przypadku skarg na hałas krok po kroku. Jak i kiedy prowadzić pomiary hałasu? Kto powinien prowadzić wstępną fazę pomiaru hałasu? Jak mierzyć hałas instalacji, które pracują w porze nocnej? Czy powinny być zwroty finansowe za kolejne pomiary? Jak wydawać decyzje ograniczające emisję hałasu? Co powinna zawierać umowa z firmą, która wykonuje pomiary? Czy istnieją dotacje na proces wykonywania pomiaru?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników wydziałów ochrony środowiska w starostwach powiatowych, osób zajmujących się hałasem

Powiemy o procedurze wykonywania pomiaru hałasu, która stanowi dla Państwa wiele problemów
Chcąc zapewnić jak najbardziej praktyczne oraz dopasowane do Państwa potrzeb warsztaty, przeprowadziliśmy dziesiątki rozmów z pracownikami starostw z całej Polski. Zebraliśmy wątpliwości oraz problematyczne przypadki związane z hałasem w środowisku i zawarliśmy je w programie szkolenia. Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo między innymi: jaka jest krok po kroku procedura wykonywania pomiaru hałasu, czy elektryczne dzwony kościelne są instalacją, czy są jakieś dotacje na proces wykonywania pomiaru.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jaka jest krok po kroku procedura wykonywania pomiaru hałasu?
 • Czy należy wszcząć postępowanie w momencie skargi, czy w momencie udowodnienia przekroczenia hałasu?
 • PRZYKŁAD: mieszkańcy chcą, by pomiar hałasu był przeprowadzany bez zapowiedzi (np. ich sąsiad pracuje na zewnątrz i używa głośnych maszyn), a jednak należy poinformować o wizycie. W związku z tym osoba, która tworzy hałas, może się przygotować – jak to rozwiązać? Czy zawsze należy zawiadomić o pomiarze?
 • Skąd brać pieniądze na badania pomiarowe?
 • Jak chronić przed hałasem zabudowania jednorodzinne w momencie, gdy teren, na którym się znajdują, należy też do usługowego? W takim momencie zwiększa się dopuszczalna możliwość hałasu. Czy takie tereny w ogóle powinny być łączone?
 • Kogo wyszkolić, by mógł wykonywać pomiary?
 • Jak po zmianach będzie wyglądał „Program ochrony środowiska przed hałasem”?


Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na jakie udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatnich szkoleń:

 • Czy w przypadku pozwolenia zintegrowanego mamy określone dopuszczalne poziomy hałasu?
 • Czy przeprowadzenie wstępnej kontroli wymaga wpisu do książki kontroli przedsiębiorcy?
 • Co, jeżeli skarżący żąda wszczęcia kontroli?
 • Jak wykonać pomiar za zgodą przedsiębiorcy bez wszczynania kontroli?
 • Czy przedsiębiorca musi podpisać protokół kontroli?
 • Czy pracownicy starostwa muszą uczestniczyć w pomiarach hałasu sporządzanych przez akredytowaną jednostkę?
 • Czy można przeprowadzić oględziny w trybie przepisu art. 85 k.p.a. bez wszczynania postępowania?
 • Do starostwa wpłynęło kilka skarg mieszkańców budynków jednorodzinnych na działalność pobliskiego zakładu w zakresie nadmiernego hałasu. Starosta poinformował o skargach i przeprowadził wstępne oględziny. W odpowiedzi na skargi zakład przeprowadził pomiary hałasu przez akredytowane laboratorium. Pomiary nie wskazały przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu. Co w takim przypadku?
 • Jaki organ jest właściwy do podjęcia działań w sprawie zgłoszenia o interwencję dot. uciążliwego hałasu powodowanego przez parafię? Z treści wniosku wynika, że zgłoszenie dotyczy nagłośnienia stosowanego przez parafię. Strona skarży się na głośne wygrywanie melodii z wykorzystaniem urządzeń nagłaśniających w celu odtworzenia dźwięku dzwonów kościelnych, pieśni lub melodii w godzinach 6-22. Skarżący powołuje się na naruszenie przez parafię przepisu art. 156 ustawy Prawo ochrony środowiska, który stanowi zakaz używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających. WIOŚ przekazał sprawę do starosty powołując się na przepis art. 115a w/w ustawy. W ocenie starosty organem właściwym miejscowo w sprawach zakazu używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających jest WIOŚ, który nie podziela tego stanowiska.
 • Czy z opłat i kar środowiskowych można finansować pomiary?
 • Jeżeli w trakcie kontroli na prośbę organu zostaną włączone urządzenia emitujące hałas, to czy organ może stwierdzić, że nie jest on na tyle uciążliwy, aby przeprowadzić pomiar?
 • Jakie działania powinien podjąć organ w przypadku, gdy mieszkaniec bloku zgłasza uciążliwości akustyczne spowodowane działaniem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, zlokalizowanych na dachu sąsiedniego bloku?
 • Czy food truck, w którym w środku włączona jest muzyka podlega pod przepis art. 156 ustawy Prawo ochrony środowiska?
 • Czy można zobowiązać prowadzącego strzelnicę do przeglądu ekologicznego?
 • Jakie działania powinien podjąć organ w przypadku prośby o dokonanie pomiaru hałasu i wydania decyzji nakazującej zarządcy drogi postawienie ekranów akustycznych w związku z eksploatacją drogi wojewódzkiej oddziaływującej na domki jednorodzinne znajdujące się w pobliżu?
 • Czy pomiar hałasu powinien być wykonany na terenie nieruchomości skarżącego, jeżeli od zakładu emitującego hałas oddziela go tylko droga?
 • Jeżeli po wydaniu decyzji ograniczającej hałas przedsiębiorca nie wykonał nałożonych obowiązków, to czy WIOŚ może wszcząć postępowanie egzekucyjne?
 • Czy w przypadku, gdy organ wszczął postępowanie w sprawie nałożenia obowiązku wykonania przeglądu ekologicznego na zarządcę drogi, skarżący będzie stroną postępowania?
 • Co zawrzeć w uzasadnieniu decyzji nakazującej wykonanie przeglądu ekologicznego w przypadku hałasu drogowego?
 • Jaki organ jest właściwy w postępowaniu w związku ze złożeniem skargi na pracę mobilnej suszarni do kukurydzy?
 • Jeżeli w przeglądzie ekologicznym zakład wykazał przekroczenia i propozycję ograniczenia oddziaływania (rozłożone w czasie z uwagi na koszty), to czy można to uwzględnić w decyzji naprawczej?
 • Wykonujemy pomiar drogowy. Od drogi do budynku mieszkalnego jest odległość 50 m. Czy w przypadku skarg na uciążliwość hałasu drogowego należy wykonać pomiar przy konkretnych budynkach mieszkalnych?
 • Czy wykonujemy pomiary na placu budowy, czy możemy przekazać sprawę do nadzoru budowlanego?
 • Czy w przypadku samowoli budowlanej przekazujemy informację do nadzoru budowlanego i podejmujemy działania dot. pomiaru hałasu? Czy przekazać sprawę i nie podejmować żadnych działań?
 • Co w sytuacji, gdy urządzenia hałasujące znajdują się w budynku, w którym nie ma osób (przepompownia), ale hałas jest mocno odczuwalny poza budynkiem na działce sąsiada? Czy w przepisie są uregulowane kwestie dot. otwartych drzwi?
 • Co w przypadku, gdy sala weselna stanowi odrębny budynek, a wokół niej znajduje się zabudowa mieszkaniowa?
 • Jakie działania powinien podjąć organ w przypadku skargi mieszkańca sąsiadującej posesji na działalność składu opału na terenie, którego odbywa się rąbanie i cięcie drewna? Czynności te nie są prowadzone w systemie ciągłym, tylko od kilku do kilkunastu godzin w tygodniu.
 • Jeżeli organem koncesyjnym w przypadku kopalni jest marszałek, to czy będzie on właściwy do rozpatrzenia skargi na hałas?
 • Na dachu kamienicy umieszczonych jest wiele wentylatorów od restauracji XXX, YYY, hostelu i innych. Mieszkaniec kamienicy skarży się na hałas. Czy powinniśmy wezwać przedsiębiorstwa do podjęcia działań ograniczających hałas, czy właściciela kamienicy?
 • Czy skarżący jest od razu uznawany w postępowaniu za stronę? Czy musi być na to odrębny wniosek?
 • Czy punkty pomiarowe należy wyznaczyć na wszystkich kierunkach, czy tylko na posesji skarżącego?
 • Jak powinna wyglądać analiza w przypadku, gdy kilka zakładów znajduje się obok siebie?
 • Czy w decyzji określamy dopuszczalny poziom hałasu tylko dla terenu, na którym zmierzono hałas?
 • W karcie informacyjnej przedsięwzięcia inwestor zapisał, że w obliczeniach nie zawarł instalacji ppoż. w garażu. Czy powinniśmy wezwać do przeprowadzenia ponownych obliczeń?
 • Regularnie otrzymujemy wnioski o dokonanie klasyfikacji terenu. Zawsze odpisujemy, że klasyfikacji tej dokonujemy tylko na etapie postępowania, a nie dokumentacji projektowej. Czy istnieją przypadki, gdzie jesteśmy zobligowani dokonać takiej klasyfikacji na etapie projektu?
 • Działka, na której wyszły przekroczenia objęta jest MPZP, w którym działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, ale zlokalizowany jest tam żłobek. Jaki przyjąć dopuszczalny poziom hałasu?
 • Gdzie przekazujemy wniosek o udzielenie informacji o środowisku dotyczący klasyfikacji terenu?
 • Co w sytuacji, gdy gmina określa rzeczywiste zagospodarowanie jako mieszkaniowo-usługowe, a my jesteśmy w terenie i są bloki nieobjęte MPZP?
 • Co w przypadku, gdy wpłynęła skarga na przekroczenie hałasu w związku z dużym natężeniem ruchu na drodze powiatowej, które zarządcą jest starosta?
 • Jak traktować armatki hukowe używane przez rolników i sadowników?
 • Co, jeżeli w wyniku analizy i obserwacji stwierdzamy brak przekroczeń hałasu i wysyłamy pismo do skarżącego, a on dalej ma zastrzeżenia?
 • Czy skarżący może uczestniczyć w wykonywaniu pomiarów?
 • Jeżeli stroną postępowania jest wspólnota, to czy można wykonać pomiary na granicy działki, na której znajduje się blok? Czy można wyznaczyć mieszkania, w których hałas jest największy i tam dokonać pomiarów?
 • Co zrobić ze skargą na syreny powiatowej straży pożarnej?
 • Co ze skargami na szczekające psy?
 • Na działce znajdują się dwa budynki gospodarcze i zgodnie z klasyfikacją określoną przez burmistrza działka została zakwalifikowana jako teren zagrodowy. Budynek mieszkalny znajduje się na działce sąsiedniej. Czy punkt pomiarowy zlokalizowany na granicy terenu zabudowy zagrodowej został ustalony prawidłowo?
 • Mieszkanie położone jest na terenie oznaczonym w MPZP jako aktywność gospodarcza. Ochrona polega na zapewnieniu warunków wewnątrz. Zakład ograniczył hałas, ale nadal jest słyszalny, co przeszkadza mieszkańcowi. Kto powinien ponieść koszty ewentualnych paneli ochronnych na balkonach? Czy jedynym wyjściem jest złożenie przez mieszkańca wniosku z prośbą o zmianę MPZP?
 • Jaka jest podstawa prawna, na podstawie której przekazujemy decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu do WIOŚ?
 • Czym argumentować konieczność nałożenia obowiązku sporządzenia przeglądu ekologicznego?
 • Czy dobrym rozwiązaniem będzie wszczęcie postępowania, a potem jego umorzenie w przypadku braku przekroczeń, jeżeli strona może odwołać się od decyzji? W jakim postępowaniu należy wykonać pomiary w trakcie kontroli na podstawie przepisu art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska?
 • Co w przypadku, gdy mieszkańcy skarżą się na hałas z klimatyzatora znajdującego się na budynku usługowym?
 • Jaki organ będzie właściwy do wydania decyzji o dopuszczalnych poziomach hałasu dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą np. stolarnię?
 • Czy rozpatrzenie skargi na hałas z placu zabaw (krzyki, rozmowy, zabawa na urządzeniach) należy do kompetencji prezydenta miasta?
 • Czy w przypadku przekroczeń hałasu mierzonego w bloku mieszkalnym, stronami postępowania będą wszyscy właściciele mieszkań, czy wyłącznie skarżący?
 • Czy przed wszczęciem postępowania możemy przeprowadzić oględziny źródeł hałasu w przedsiębiorstwie, a następnie zlecić wykonanie pomiarów?
 • Czy pomiary kontrolne prowadzone są także w obecności przedsiębiorcy podejrzanego o przekroczenie poziomu hałasu, jeżeli pomiar został wykonany na prywatnej nieruchomości?
 • Czy starosta może prowadzić kontrolę zakładu? Czy wynika to z ustawy Prawo przedsiębiorców?
 • Z pomiarów wykonywanych co 5 lat z eksploatacji drogi wojewódzkiej o natężeniu ruchu powyżej 3 mln rocznie w dwóch punktach w powiecie przekroczono poziomy hałasu. Nie ma skarg mieszkańców. Czy należy wykonać przegląd ekologiczny?
 • Czy należy poinformować przedsiębiorcę o planowanym terminie dokonywania pomiarów poziomu hałasu?
 • Kto jest stroną postępowania, jeżeli przekroczenia poziomu hałasu występują na terenie zabudowy wielorodzinnej? Administrator budynku czy wszyscy mieszkańcy?
 • W jaki sposób ocenić, kto jest stroną w postępowaniu w przypadku gęstej zabudowy mieszkaniowej?
 • Co ze skargami anonimowymi z aplikacji „Zgłoś interwencję” przekazanymi przez GIOŚ, jeżeli wg przepisów k.p.a. powinniśmy mieć wniosek/skargę z podpisem?
 • Na podstawie jakiego przepisu prawnego można przekazać skargę do sanepidu na hałas, który jest przenoszony poprzez fale akustyczne przenoszone po ścianie? Zakład jest połączony ścianą z budynkiem mieszkalnym.
 • Czy hałas dochodzący z pracowni dentystycznej znajdującej się w budynku mieszkalnym należy przekazać do sanepidu?
 • Czy wykonanie pomiarów należy zlecić dla wszystkich terenów chronionych znajdujących się wokół zakładu, czy tylko dla terenów, których dotyczy skarga?
 • Czy hałas powstający w wyniku zajęć szkółki piłkarskiej prowadzonych na terenie boiska przy szkole jest w kompetencjach starosty? Czy jest to powszechne korzystanie ze środowiska?
 • Co w sytuacji uciążliwości hałasowej spowodowanej działalnością lokalu weselnego? Pomiary hałasu przeprowadzono i wykazały przekroczenia w nocy (hałas wywołany głośnymi rozmowami i krzykami uczestników wesela)
 • Czy pomiar hałasu prowadzimy jedynie dla jego źródeł – przedsiębiorstw wybudowanych i użytkowanych zgodnie z przepisami prawa? Nie prowadzimy pomiarów dla samowoli budowlanych. Czy celem sprawdzenia tego faktu każdorazowo powinniśmy sprawdzać legalność w PINB-ie?
 • Na jakiej podstawie dobierać liczbę punktów pomiarowych?
 • Co w przypadku skargi na hałas, drgania i wibracje podłoża pochodzące z gazociągu?
 • Jak wykonać analizę rozprzestrzeniania się hałasu?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy skarżący zgłasza problem hałasu z hali magazynowej, która nie znajduje się na terenie chronionym? Czy jest to podstawa do kontroli przedsiębiorstwa? Czy zgłoszenia musiałaby dokonać osoba zamieszkująca na terenie chronionym?
 • Co w przypadku, gdy głośniki są ustawione na drewnianych podestach w czasie koncertów w ośrodku wypoczynkowym? Czy traktować to jako instalację? Czy w przypadku przekroczeń poziomu hałasu należy wydać decyzję?
 • Kto powinien zająć się hałasem z odwiertu geotermalnego?
 • Jak postąpić w przypadku kilku zakładów znajdujących się w bliskiej odległości? Skarga jest tylko na jeden zakład, który twierdzi, że hałas pochodzi od innych przedsiębiorstw, choć jego położenie wskazuje na główne źródło hałasu.
 • Co w przypadku, gdy pomiędzy zakładem produkcyjnym, a osiedlem domków jednorodzinnych znajduje się stacja i linia PKP, a mieszkańcy skarżą się na hałas z zakładu produkcyjnego?
 • Co osiedlem domków jednorodzinnych, gdy hałas z linii PKP jest uciążliwy dla mieszkańców?
 • Decyzja jest wydawana z urzędu z dopuszczeniem stron, które wykazały interes prawny. Po co szukać innych stron, jeżeli hałas zostanie ograniczony z urzędu i zyskają wszyscy w zasięgu oddziaływania?
 • Wyroki uchylające decyzje hałasowe z powodu ograniczenia stron postępowania
 • Co w sytuacji skarg na hałas pochodzący z samolotów i pobliskiego lądowiska? Uprawnienia w zakresie wydawania dla samolotów i cofania świadectwa zdatności w zakresie hałasu posiada prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Czy starosta powinien zlecić przegląd ekologiczny?
 • Jeżeli organem ochrony środowiska dla podmiotu jest marszałek, to czy on prowadzi pomiary i wydaje decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu?
 • Czy skarga na hałas pochodzący z agregatu prądotwórczego OSP, która jest jednostką organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą, może być traktowana jak skarga na zakład? Czy w tym przypadku ma zastosowanie przepis art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska?
 • Do jakiego organu przesłać skargę na wibracje i drgania podłoża?
 • Czy pomiar zawsze musi być wykonany w trakcie kontroli przedsiębiorcy?
 • Czy w trakcie pomiaru można zmusić przedsiębiorcę do uruchomienia urządzeń emitujących hałas?
 • W jaki sposób przeprowadzić pomiary na ścieżce rowerowej i hałasu ze strzelnicy sportowej?
 • Co w przypadku, gdy właściciel strzelnicy utrudnia przeprowadzenie pomiaru hałasu poprzez powodowanie zakłóceń w okolicy punktu pomiarowego albo ogranicza możliwość przeprowadzenia pomiarów w trakcie szkoleń służb mundurowych?
 • Starosta wydał decyzję dla OSP o dopuszczalnym poziomie hałasu dla instalacji nagłaśniającej podczas organizowanych w remizie imprez. OSP często użycza remizę osobom fizycznym w celu organizacji imprez z udziałem instalacji nagłaśniającej. W umowie na użyczenie OSP zawiera zastrzeżenie, że normy hałasu powinny być dotrzymywane. Czy odpowiedzialnym podmiotem za dotrzymywanie norm hałasu jest OSP, czy osoba fizyczna?
 • Do starosty wpłynęła skarga na hałas z drogi powiatowej będącej w zarządzie powiatowego zarządu dróg. Czy starosta powinien wyłączyć się od prowadzenia postępowania? Kto będzie stroną postępowania - skarżący czy wszyscy mieszkańcy mieszkający przy badanym odcinku drogi?
 • Hałas powstaje w związku z drogą gminną, a budynek jest w pasie drogowym, więc należy zapewnić odpowiednie warunki w budynku. Kto ma takie warunki zapewnić? Czy zarządca budynku? Czy zarządca drogi powinien na zapewnienie warunków przeznaczyć pieniądze i dojść do porozumienia z właścicielem budynku?
 • Co w przypadku, gdy wpłynęła skarga na osobę prowadzącą gospodarstwo rolne, która zajmuje się przecieraniem drewna na własne potrzeby, ale skala tego przedsięwzięcia wskazuje na prowadzenie działalności w tym zakresie?
 • Jeżeli działka i budynek mieszkalny skarżącego nie są objęte MPZP, to czy starostwo może przeprowadzić pomiary hałasu na jego posesji i ocenić, czy występują przekroczenia?
 • Jeżeli z pomiarów wyszło przekroczenie poziomu hałasu, ale zaraz po dokonaniu pomiarów w zakładzie wprowadzono zmiany, które skutkowały ograniczeniem hałasu, a skarżący stwierdził już brak uciążliwości, to czy trzeba wydać decyzję w trybie przepisu art. 115a ustawy Prawo ochrony środowiska?
 • Jeżeli normy nie są przekroczone, to jakie pismo należy wydać? Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, decyzję o odmowie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu czy decyzję o umorzeniu postępowaniu?
 • Jeżeli wpływa skarga, to czy możemy rozeznać źródła hałasu wizją w terenie? Jeżeli skargę uznamy za zasadną, to czy zawiadamiamy przedsiębiorcę o zamiarze przeprowadzenia kontroli wraz z dokonaniem pomiarów?
 • Jakie czynności podjąć, jeżeli podmiot, który jest adresatem decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu nie przesyła wyników okresowych pomiarów hałasu?
 • Czy można przedłużyć termin na załatwienie skargi/wniosku?
 • Kto powinien określać faktyczne zagospodarowanie w przypadku miast na prawach powiatu?
 • Czy w przypadku braku przekazywania pomiarów starosta powinien wszcząć postępowanie egzekucyjnie niezależnie od działań WIOŚ?
 • Czy powinniśmy wykonywać klasyfikację terenu dla przebudowy linii kolejowych, która biegnie przez całe miasto? Przedsiębiorstwa składają takie wnioski dla potrzeb wykonania dokumentacji pod decyzje środowiskowe. Czy mamy obowiązek realizacji wniosków?
 • Co w przypadku, gdy w starym MPZP duży teren ogrodów działkowych nie został wskazany jako teren chroniony akustycznie?
 • Czy pracownik urzędu musi być obecny podczas wykonywania pomiarów w nocy?
 • Co, jeżeli przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazywania wyników pomiarów hałasu, a ich nie przekazuje? Czy sprawę należy zgłosić do WIOŚ?
 • Czy istnieje przepis regulujący konieczność pracy przy zamkniętych drzwiach i oknach w hali produkcyjnej?
 • Czy na wykonanie pomiarów zawsze musi być zawarta umowa? Czy może być tylko zamówienie?
 • Na jakiej podstawie pracownik urzędu przed kontrolą może wejść na teren przedsiębiorstwa celem dokonania oględzin, określenia ilości instalacji i sporządzenia adnotacji?
 • Czy przed wizją w terenie, oględzinami należy poinformować przedsiębiorcę?
 • Czy skarżący na hałas powinien wskazać konkretne miejsce (adres lub numer działki), gdzie według niego następuje przekroczenie hałasu, a skarga określa tylko zakład emitujący hałas?
 • Co w przypadku, gdy na działce znajduje się przedsiębiorstwo w likwidacji i na jego miejsce zostało wybudowane nowe? Czy wysyłamy pismo do przedsiębiorcy, którego siedziba firmy znajduje się teraz na tym terenie? Czy pismo kierujemy do właściciela działki, który mieszka w Niemczech i nie odpisuje na pisma?
 • Czy powinniśmy zlecić wykonanie pomiaru hałasu w budynku mieszkalnym, w którym właściciel prowadzi działalność, ma salę bankietową? Czy wysyłać do PINB?
 • Wpłynęła skarga na przedsiębiorstwo, które dzierżawi teren od właściciela działki. Hałas wydobywa się z hali produkcyjnej, ponieważ są otwarte drzwi – przedsiębiorstwo zajmuje się spawaniem metalowych części. Dzierżawiący twierdzi jednak, że brama jest otwarte, ponieważ nie działa wentylacja, a nie mogą zrobić nic, bo nie jest to ich własność. Sprawa została zgłoszona do WIOŚ, ponieważ przedsiębiorca nie ma pozwolenia ani zgłoszenia na emisje. Co w takiej sytuacji? Czy mamy czekać na informację z kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ?

1. Jak prawidłowo podchodzić do spraw związanych z ochroną przed hałasem? Jakie są kompetencje starostw w tym zakresie? Jak krok po kroku ma przebiegać postępowanie w przypadku skarg na hałas?

 • Co robić w sytuacji, gdy normy są dotrzymane, a ludzie dalej się skarżą?
 • Skąd starostwo ma pobierać pieniądze na wykonywanie pomiarów, na opłacenie laboratorium?
 • Jak wybrnąć z sytuacji, jeżeli zlecamy przez organ pomiary hałasu i one nie wykazują przekroczeń, a ludzie dalej się skarżą?
 • Hałas emisji dzwonów kościelnych — jak do tego podejść?
 • Czy dzwon kościelny na wieży to instalacja?
 • Czy elektryczne dzwony kościelne są instalacją? Jak podejść do takiego problemu?
 • Czy powinno być jakieś uwarunkowanie co do tego, jak wysoko powinny znajdować się dzwony na wieży kościelnej?
 • Czy dzwony na wieży muszą mieć żaluzje, aby było trochę ciszej?
 • Skąd brać pieniądze na badania pomiarowe? Budżet ustala się rok wcześniej. Pieniądze odłożone na “Skargi i opłaty” - te pieniądze można wykorzystywać na pomiary czy nie?
 • Jak prowadzić kontrole w zakładach i jakie dane zbierać podczas postępowania?
 • Jak zdobywać akredytacje na pomiar?
 • Kogo wyszkolić, by mógł wykonywać pomiary?
 • Jak reagować na skargi? Od razu zlecać pomiary czy patrzeć na przeglądy?
 • Jak zakończyć sprawę, jeśli z przeglądu wynika, że nie ma przekroczeń, ale skargi dalej są?
 • Kiedy powinny być badania hałasu czy przed postępowaniem, czy po?
 • Ustalenie „stanu faktycznego”, by ustalić, jaka jest dopuszczalna głośność. Czy starostwo powinno samo ustalić dopuszczalną głośność, czy należy wystąpić o to do danej gminy? Która ścieżka jest prawidłowa?
 • Co w przypadku, gdy dojdzie do całej procedury pomiaru i normy nie są przekroczone?. Czy odpowiedzialność biorą za to osoby skarżące ? Czy organ ponosi koszty?
 • Czy na każdy wniosek należy do razu rozpocząć postępowanie i zlecać badania?
 • PRZYKŁAD: co zrobić w sytuacji, gdy ktoś pisze skargę, że zwierzęta się stresują ze względu na pobliski pokaz sztucznych ogni w domu weselnym? Czy należy wykonać pomiary, a może zabronić w danym domu weselnym organizowania pokazu sztucznych ogni?
 • Czy tylko starostwo może zlecić wykonanie pomiaru, czy samo przedsiębiorstwo też?
 • Kiedy należy wszcząć postępowanie, w momencie skargi, czy w momencie udowodnienia przekroczenia hałasu?
 • Czy są jakieś dotacje na proces wykonywania pomiaru?
 • W jaki sposób wójt może pomóc w tematyce wykonywania pomiaru? Czy sam może dogadać się z firmą wykonująca pomiar?
 • PRZYKŁAD: jakie działanie powinno się podjąć przy hałasie kolejowym?
 • PRZYKŁAD: mieszkańcy zgłaszają problem, że jest hałas przy drogach powiatowych i gminnych. Co starostwo ma dalej z tym robić? Jak to procedować?
 • PRZYKŁAD: bardziej ekonomiczne jest dla starostwa używanie dmuchawy do liści, jednak ludzie skarżą się na jej hałas. Co można zrobić w takiej sytuacji?
 • Czy starosta może przekazać skargę od mieszkańca do sanepidu, by oni przeprowadzili badanie? W jakiej sytuacji można wdrożyć takie działanie?
 • PRZYKŁAD: co zrobić w związku ze skargami mieszkańców o występującym hałasie ze strzelnicy? Czy strzelnice wymagają przeglądu? Czy wymagają decyzji dotyczącej hałasu?
 • Czy w każdym przypadku muszą być wykonywane pomiary np. w momencie, w którym sąsiad oskarża sąsiada, że jest hałas?
 • Jak prawidłowo zweryfikować zgłoszenie, by wiedzieć, że jest potrzebny pomiar?
 • Czy należy wykonać pomiar w momencie, gdy ktoś zgłosi skargę na hałas z kościoła, ale okazuję się, że mieszka kilometr od kościoła? Logiczne, że mieszkając koło kościoła, musi zaakceptować hałas.
 • PRZYKŁAD: właściciel budynku posiada w nim wentylatory i dzierżawi najemcom lokale, które się tam znajdują. Pojawiają się skargi na hałas z wentylatorów. Kto ponosi odpowiedzialność? Właściciel budynku czy konkretni najemcy?

2. Klasyfikacja terenu chronionego akustycznie

 • Jak chronić przed hałasem zabudowania jednorodzinne w momencie, gdy teren, na którym się znajdują, należy też do terenu usługowego? W takim momencie zwiększa się dopuszczalna możliwość hałasu? Czy takie tereny w ogóle powinny być łączone?

3.Jaka jest procedura wykonywania pomiaru hałasu? Kto powinien taki pomiar prowadzić?

 • Jaka jest krok po kroku procedura wykonywania pomiaru?
 • Kto powinien prowadzić wstępną fazę pomiaru hałasu?
 • Czy starosta może przyjąć pomiary hałasu zrobione przez zakład? Czy starostwo musi samodzielnie zrobić swoje pomiary, nie używając tamtych?
 • Czy sanepid może przeprowadzać badanie hałasu?
 • Jak zmierzyć poziom hałasu na wysokościach? Czy należy wykształcić się w tematyce ”badań wysokościowych”?
 • Jak przewieść drabinę na mierzenie hałasu na wysokości?
 • PRZYKŁAD: mieszkańcy skarżą się na paralotniarzy. Jak zbadać hałas przez nich wytwarzany?
 • Jak mierzyć hałas instalacji, które pracują w porze nocnej?
 • Czy pomiary powinny być robione podczas spotkań z zainteresowanymi ludźmi?
 • Czy w sytuacji, gdy strony sporu nie zgadzają się z wynikami pomiarów, to należy ponownie powtórzyć badanie hałasu ?
 • Czy powinny być zwroty finansowe za kolejny powtórzony pomiar hałasu?
 • Czy pomiary powtarzane są na czyjś koszt (konkretnie -tej osoby, która nie zgadza się z wynikami)?
 • Gdzie ustawić czujnik hałasu?
 • W jakich terminach wykonywać pomiary?
 • Jak informować właściciela o zamierzonych pomiarach?
 • Jak poprawnie zakwalifikować wyniki pomiarów?
 • PRZYKŁAD: ludzie chcą, by pomiar hałasu był wykonywany bez zapowiedzi (np. ich sąsiad pracuje na zewnątrz na głośnych maszynach), a należy poinformować o wizycie. W związku z tym osoba, która wydaje hałas, może się przygotować. Jak to rozwiązać?
 • Kto powinien być obecny podczas wykonywania pomiaru? Czy tylko skarżący, czy też właściciele wszystkich działek, na które ten hałas może potencjalnie oddziaływać ?
 • Jak “zmusić” przedsiębiorcę, by włączył wszystkie urządzenia, żeby móc zbadać hałas?
 • PRZYKŁAD: przedsiębiorca mówi, że zawsze ma zamknięte okna i drzwi przy pracy. Jak udowodnić, że ma otwarte, jeśli są świadkowie?
 • PRZYKŁAD: czy powinno się najpierw wszcząć kontrole na podstawie ustawy prawa przedsiębiorców i po miesiącu pojechać zrobić kontrole, a następnie w jej ramach zlecić laboratorium? Czy jest inna krótsza droga, by wykonać pomiary?
 • Czy można wszcząć postępowanie i w toku postępowania zlecić laboratorium wykonanie pomiarów?
 • W jaki sposób wynajmująca firma może „wymusić” na przedsiębiorcy pokazanie dokumentów i uruchomienie maszyn?
 • Czy wykonanie pomiaru można zlecić WIOŚ?
 • PRZYKŁAD: ktoś wyznaczył konkretny dzień na pomiar, ale pogoda się zmieniła (jest deszczowo). Co zrobić, jeśli zawiadomienie jest już wysyłane wcześniej? Jak to odwołać i zmienić? Co zrobić, gdy umowa z firmą wykonującą pomiar była tylko do określonego czasu?

4.Na co zwracać szczególną uwagę przy wyborze firmy zajmującej się wykonywaniem pomiarów? Jakie zapisy zawrzeć w umowie z taką firmą?

 • Co powinna zawierać umowa na wykonywanie pomiarów z firmą?
 • W jaki sposób powinien odbywać się wybór firmy? Na co zwracać uwagę?
 • Jak wybierać firmę do wykonania pomiarów?

5. Jakwydawać decyzje ograniczające emisję hałasu?

 • Jak wydawać decyzję ograniczającą emisję hałasu?
 • Po jakim czasie firma, której wydano decyzję o co 2-letnim pomiarze kontroli, może domagać się o zniesienie takiej decyzji? Firma nie przekracza już normy hałasowej, do której musi się dostosować. Jak z takiej decyzji zrezygnować?
 • PRZYKŁAD: na osobę są skargi, że generuje hałas, ale nie jest nigdzie zarejestrowana jej działalność. Czy taką sprawę należy oddać do gminy i traktować taką osobę jako "osobę fizyczną", czy też starostwo powinno się zająć tą tematyką jako "osobą będącą przedsiębiorcą". Jak podchodzić do osób, które posiadają działalność, ale nie są zarejestrowane?
 • PRZYKŁAD: decyzje wydawane są dla przedsiębiorców, ale pojawił się przypadek, gdzie stroną postępowania jest osoba fizyczna, ponieważ ma instalację, na którą przedsiębiorca musi mieć zezwolenie. Jak powinno przebiegać postępowanie w przypadku osoby fizycznej?

6. Conowego dla starostw wprowadzi „Program ochrony środowiska przed hałasem"?

 • Jak ta kwestia będzie wyglądała po zmianie?
 • Czy tylko marszałek będzie w tym uczestniczył?
 • Czy starostwo dostanie z tego tytułu nowe obowiązki?
 • Czy planować środki finansowe w związku z tym na przyszły rok?

Prowadzący

Katarzyna Ząbek - główny specjalista w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Od kilkunastu lat prowadzi sprawy związane z interwencjami i skargami na hałas w środowisku, postępowania kontrolne oraz postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. Posiada bogate doświadczenie nie tylko w sprawach hałasu przemysłowego ale również związanego z mniejszymi formami prowadzonej działalności, „nietypowymi” źródłami hałasu, oraz w zakresie konfliktów społecznych, a także w przypadkach odwołań od decyzji oraz wznowień i innych trybów nadzwyczajnych. Od kilkunastu lat koordynuje prace związane z opracowywaniem map hałasu dla aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 100tys. oraz administruje danymi w tym zakresie.

Jako absolwent i wieloletni pracownik naukowy Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Fizyki Technicznej ze specjalizacją Fizyka Środowiska, posiada szeroką wiedzę merytoryczną z zakresu oddziaływań na środowisko (w tym hałasu) i ich oceny, oraz doświadczenie w przekazywaniu wiedzy, zdobyte podczas pracy jako nauczyciel akademicki. W swojej jednostce dodatkowo samodzielnie zajmuje się sprawami związanymi z ochroną środowiska przed polami elektromagnetycznymi, oraz prowadzi postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia