Wideoszkolenie: Barszcz Sosnowskiego

Jakie uprawnienia ma gmina w zakresie zwalczania barszczu Sosnowskiego z nieruchomości prywatnych? Skąd pozyskiwać dofinansowania na usuwanie rośliny? Jakie są metody usuwania barszczu Sosnowskiego? Procedura krok po kroku — rozpoznanie, usuwanie, ewidencjonowanie, utylizacja.

od 649.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla pracowników wydziału ochrony środowiska w urzędach miast i gmin, osób zajmujących się problemem barszczu Sosnowskiego na terenie gminy lub miasta.

Jakie działania musi podjąć gmina, aby ograniczyć przenikanie IGO do środowiska?
Ekspert wyjaśni obowiązki gminy dotyczące postępowania z barszczem Sosnowskiego, sposoby rozpoznawania tej trującej rośliny, a także metody jej usuwania. Podzieli się z Państwem również swoją wiedzą odnośnie możliwości pozyskiwania funduszy na usuwanie barszczu Sosnowskiego z różnych terenów gminy.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy urząd ma obowiązek usuwać barszcz Sosnowskiego na terenie całej gminy?
 • Z jakich programów dofinansowań może skorzystać urząd w celu zdobycia środków na walkę z barszczem Sosnowskiego?
 • Kto ma obowiązek usunąć trującą roślinę, która rośnie na działce prywatnej- urząd czy osoba fizyczna?
 • Jak wygląda barszcz Sosnowskiego i jakie są jego cechy charakterystyczne, jak go rozpoznać?
 • Jak wygląda cała procedura od momentu zgłoszenia aż po usunięcie rośliny?
 • Czym kierować́ się podczas wyboru firmy zewnętrznej, która zajmuje się usuwaniem barszczu Sosnowskiego?
 • Jakie metody są najskuteczniejsze w walce z barszczem Sosnowskiego?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Jeżeli nie zgłosimy do RDOŚ występowania IGO na działce, to czy nie możemy wysłać pisma do właściciela o podjęcie działań zaradczych?
 • Gdzie można sprawdzić, czy dana działka jest wpisana do rejestru?
 • Czy po usunięciu barszczu ze swojej działki właściciel nieruchomości może wystąpić o zwrot kosztów?
 • Jaki termin wskazać właścicielowi działki na przeprowadzenie działań zaradczych?
 • Czy w przypadku odmowy przeprowadzenia działań zaradczych wystarczy powołać się na jedną przesłankę? Czy muszą być spełnione wszystkie łącznie?
 • Gmina wydaje decyzję na zwolnienie właściciela działki z konieczności działań zaradczych. Jak to się ma w kontekście dyscypliny finansowej? Czy podczas kontroli RIO nie zarzuci gminie, że wydaje środki finansowe niezgodnie z prawem?
 • Jeśli nie korzystamy z dofinansowania zewnętrznego na usuwanie barszczu, to czy musi być uchwała rady miasta przyjmująca program usuwania barszczu?
 • Gmina wydaje decyzję na zwolnienie właściciela działki z konieczności działań zaradczych. Czy gmina wykonuje działania zaradcze za właściciela nieruchomości? Co z ewentualnymi kosztami?
 • Jeżeli nie mamy zgłoszeń do RDOŚ, a tym samym działań zaradczych, to czy składamy taki raport?
 • Składamy wniosek o dofinasowanie do RDOŚ. We wniosku są działki z inwentaryzacji. Czy trzeba je dodatkowo zgłosić?
 • Czy po otrzymaniu zgłoszenia pracownik gminy powinien w terenie zweryfikować występowanie barszczu Sosnowskiego, zanim prześle zgłoszenie do RDOŚ?
 • Czy każdy właściciel, u którego na nieruchomości rośnie barszcz Sosnowskiego powinien zgłosić fakt wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta?
 • Od którego roku jest obowiązek przekazywania sprawozdania do 30 stycznia?
 • Jeżeli właściciel nie złoży raportu do wójta z przeprowadzonych działań, to czy urzędnik ma obowiązek iść w teren i sprawdzić osobiście, sporządzić notatkę, zdjęcia, dokumentację przyjąć i na tej podstawie zgłosić do RDOŚ?

2. Uprawnienia gminy w zakresie usuwania barszczu Sosnowskiego

 • Czego dotyczą zmiany w ustawie o gatunkach obcych i co zmieniło rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych?
 • Jak zmiany wpływają na zwalczanie barszczu Sosnowskiego oraz innych gatunków inwazyjnych?
 • Czy barszcz Sosnowskiego to roślina uznana za zwalczaną z urzędu?
 • Czy urząd powinien wpisać obowiązki dot. zwalczania barszczu Sosnowskiego w regulamin organizacyjny urzędu?
 • Gdzie można sprawdzić rejestr IGO?
 • Jak postępujemy w przypadku, gdy obecność gatunku obcego na działce prywatnej stwierdzi urzędnik? Kto składa zgłoszenie?
 • Z jaką ustawą pracować? Z jakich przepisów prawa korzystać?
 • Czy można kierować pytania do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska odnośnie barszczu Sosnowskiego?
 • Czy przez uchwałę rady gminy można wprowadzić obowiązek zwalczania barszczu Sosnowskiego?
 • Czy można wezwać właściciela działki do usunięcia barszczu z jej terenu, powołując się na utrzymanie czystości i porządku na własnym terenie?
 • Jakie decyzje wydają organy nadzorujące (Dyrekcja Ochrony Środowiska/Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) i sądy administracyjne odnośnie uchwał rady gminy dot. zwalczania barszczu Sosnowskiego?
 • Jakie działania należy podjąć, aby ograniczyć niebezpieczeństwo przenikania IGO do środowiska? Czy przepisy wymagają konkretnych działań od gminy?
 • Jaka komórka organizacyjna w urzędach najczęściej zajmuje się sprawami występowania IGO, np. barszczu Sosnowskiego?
 • Kto może pomóc w rozpoznaniu gatunku obcego?
 • Co, jeżeli zgłosimy do RDOŚ wystąpienie IGO na terenie gminy, a nie mamy pewności, że to roślina zaliczana do IGO? Czy RDOŚ sprawdza w terenie występowanie zgłoszonych IGO?
 • Jak wygląda procedura w przypadku zgłoszenia barszczu do urzędu przez osobę fizyczną, urząd wykonuje zwalczanie, żeby ominąć długą procedurę?
 • Jak przebiega procedura, gdy barszcz Sosnowskiego rośnie na terenie miasta?
 • Kto sprawdza w terenie i potwierdza stanowisko barszczy, a następnie kto potwierdza likwidację? Oczywiście jeśli całe postępowanie odbywa się zgodnie z procedurą

3. Pozyskiwanie dofinansowań na zwalczanie barszczu Sosnowskiego

 • Z jakich programów dofinansowań na walkę z barszczem Sosnowskiego może skorzystać urząd?
 • Jakie są programy dofinansowań na usuwanie barszczu Sosnowskiego?
 • Skąd i gdzie pozyskiwać informację o dofinansowaniach na walkę z barszczem Sosnowskiego?
 • W jakich terminach należy składać wnioski na dofinansowanie z WFOŚiGW?
 • W jakiej formie należy składać wnioski na dofinansowanie z WFOŚiGW?
 • Jakie są szczegółowe zasady i warunki udzielenia dofinansowania z WFOŚiGW?
 • Jakie kryteria należy spełnić, aby dostać dofinansowanie z WFOŚiGW?
 • Jak zgłosić się do programów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? Formularz zgłoszeniowy, wymagane dokumenty
 • Czy dofinansowania z programu obejmują tylko działki gminne?
 • Jeśli do tej pory barszcz rosnący na działce prywatnej był zwalczany przez gminę z dofinansowaniem WFOŚ, to czy ta osoba musi w roku przyszłym złożyć zgłoszenie, jeśli barszcz pojawi się ponownie?
 • Jaki wydział powinien pozyskiwać dofinansowania do usuwania barszczu?

4. Finansowanie usuwania barszczu Sosnowskiego z budżetu gminy

 • Finansowanie usuwania barszczu Sosnowskiego z gruntów należących:
  • do gminy
  • do Skarbu Państwa
  • do osoby fizycznej
  • do osoby prawnej
  • z terenów kolejowych (trudno dostępnych)
  • z dróg krajowych
  • z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w pasie drogowym
 • Ile mogą wynosić koszty usuwania barszczu i co się na nie składa?
 • Co można doradzić osobie fizycznej i prawnej, która musi usunąć barszcz Sosnowskiego na własny koszt? Czy są dofinansowania dla takich osób?
 • Czy urząd może przeznaczyć fundusze z budżetu gminy na zwalczanie rośliny? Np. rolnik ubiega się o dofinansowanie na zwalczanie barszczu z urzędu? Czy i jak należy kontrolować takie dofinansowania?
 • W gminie rośnie barszcz na terenie Wód Polskich, o czym Wody Polskie zostały poinformowane pisemnie. Czy teraz to one są odpowiedzialne za likwidację barszczu na swoim terenie?
 • W jakich przypadkach należy usuwać barszcz z funduszy gminy?
 • Czy urząd może dofinansować osoby prywatne w związku z usuwaniem barszczu Sosnowskiego? Czy i jak należy kontrolować takie dofinansowania?
 • Czy i w jakich przypadkach gmina może finansować środki zaradcze?
 • Czy składamy raport, gdy nie było zgłoszeń i środków zaradczych?
 • W jaki sposób można wymierzyć czas wydania decyzji i złożenia wniosku na pozyskanie środków?

5. Rozpoznanie barszczu Sosnowskiego - budowa

 • Jaka jest różnica pomiędzy młodym barszczem zwyczajnym a barszczami inwazyjnymi? Czy podejście do tej rośliny grozi poparzeniem?
 • Czy gdyby osoby fizyczne systematycznie kosiły swoje nieruchomości, zapobiegłyby rozprzestrzenianiu się barszczu? Czyli talerzowanie daje efekt?
 • Jak wygląda barszcz Sosnowskiego?
  • kwiatostan
  • łodyga
  • liście owoce/nasiona
  • korzenie
 • Jakich cech i czego szukać, aby poprawnie rozpoznać barszcz Sosnowskiego?
 • Gdzie rośnie barszcz Sosnowskiego?
 • W jakich terminach rośnie barszcz Sosnowskiego?
 • Jak wyglądają młode rośliny barszczu Sosnowskiego?
 • Jak wyglądają roślina po odrośnięciu (w fazie wzrostu)?
 • Z jakimi innymi gatunkami roślin można pomylić barszcz Sosnowskiego – różnice
 • Jak rozpoznać prawidłowo barszcz Sosnowskiego? Jakich konkretnych wytycznych należy się trzymać przy rozpoznaniu barszczu?
 • Jak barszcz Sosnowskiego działa na człowieka oraz zwierzęta?
 • Czy zostały wprowadzone zmiany w prawie regulujące rozpoznanie i klasyfikacje barszczu Sosnowskiego?
 • Jak rozpoznać gatunki inwazyjne po zmianach z 2021 w klasyfikacji gatunków inwazyjnych?

6. Rozpoznanie barszczu Sosnowskiego – procedury

 • Jak ma przebiegać identyfikacja barszczu Sosnowskiego?
  • Odebranie zgłoszenia
  • Zlokalizowanie rośliny przez urząd
  • Rozpoznanie rośliny oraz miejsca
  • Spisanie notatki z wyjazdu
  • Zabezpieczenia podczas rozpoznania
  • Skorzystanie z ekspertyzy profesjonalisty
 • Czy powyższe procedury powinny być zawarte w planie zarządzania kryzysowego lub innym dokumencie?
 • Czy zgłoszenie możliwości występowania barszczu Sosnowskiego powinno się odbywać poprzez formularz, telefonicznie lub odpowiednim wzorem zgłoszenia?
 • Ile osób powinno uczestniczyć podczas takiego rozpoznania?
 • Czy po zgłoszeniu lokalizacji rośliny można skorzystać z ekspertyzy profesjonalisty, który rozpozna gatunek rośliny?
 • Czy Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa może pomóc w rozpoznaniu barszczu?
 • Czy należy sporządzić notatkę służbową po negatywnym/pozytywnym rozpoznaniu rośliny? Co powinno znaleźć się w takiej notatce?
 • Czy pracownik urzędu, który źle rozpozna barszcz, może mieć problemy, jeżeli ktoś dostanie poparzeń itp.?
 • W jaki sposób obliczać powierzchnię, na której występuje barszcz, jeśli na działce o powierzchni 1 ha występuje kilka sztuk?
 • Czy zawsze jest potrzebna opinia o konieczności usunięcia barszczu?

7. Usuwanie barszczu Sosnowskiego przez firmę zewnętrzną lub jednostkę podlegającą gminie

 • Czy straż pożarna/ straż miejska lub inna jednostka organizacyjna podległa urzędowi może usuwać barszcz Sosnowskiego?
 • Czy muszą mieć specjalne przeszkolenie do usuwania barszczu Sosnowskiego?
 • W co powinny być wyposażone osoby, które usuwają barszcz Sosnowskiego? Jakie zabezpieczenia stosować przy usuwaniu?
 • Lepiej utworzyć gminną jednostkę, która będzie usuwać barszcz czy wynająć firmę zewnętrzną? Co bardziej opłaca się dla gminy?
 • Jakie wymagania musi spełniać firma zewnętrzna, która zajmie się barszczem Sosnowskiego?
 • Czym kierować się podczas wyboru firmy zewnętrznej, która zajmuje się usuwaniem barszczu Sosnowskiego?
 • Czy wybór firmy zewnętrznej powinien odbywać się na drodze przetargu? Procedury zamówień publicznych dot. wyboru firmy zewnętrznej.
 • Kto jeszcze może pomóc gminie w usuwaniu barszczu Sosnowskiego?
 • Czy barszcz musi być zwalczany przez specjalistyczną firmę?

8. Wdrożenie procedur walki z barszczem Sosnowskiego w gminie

 • Jakie działania należy podjąć aby zaprzestać rozszerzaniu się barszczu?
 • Czy procedury związane z walką z barszczem Sosnowskiego powinny zostać zawarte w planie zarządzania kryzysowego lub innym dokumencie?
 • Procedury walki z barszczem Sosnowskiego - od zlokalizowania, likwidacji, monitorowania terenów po pojedyncze zwalczanie rośliny
 • Czy gminy w których nie ma barszczu Sosnowskiego muszą realizować jakieś zadania w związku z barszczem Sosnowskiego?
 • Co powinien wiedzieć każdy wydział ochrony środowiska (lub inny, który zajmuje się barszczem Sosnowskiego) w związku ze zwalczaniem rośliny?
 • Czy urząd powinien mieć opracowane procedury “walki z barszczem Sosnowskiego” nawet jeżeli nie miał nigdy zgłoszenia występowania rośliny?
 • Czy zostały wprowadzone zmiany w prawie regulujące usuwanie barszczu Sosnowskiego? Jakie są to zmiany? Czego dotyczą?

9. Przekazywanie zgłoszeń do innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego

 • Jeśli ktoś zgłasza telefonicznie urzędnikowi, że na terenie działki należącej do miasta, ogólnodostępnej, jest barszcz Sosnowskiego, to jakie działania należy podjąć od razu, zgodnie z prawem? Czy należy zabezpieczyć teren i wynająć jak najszybciej firmę, która zlikwiduje barszcz, czy zgłosić do RDOŚ i czekać? Czy teren należy zabezpieczyć? Jak to zrobić?
 • Gdzie należy zgłaszać występowanie rośliny?
 • Sporządzenie informacji do urzędu wojewódzkiego - co powinien zawierać taki dokument?
 • Czy należy podać powierzchnię, którą obejmuje barszcz? Jakie inne informacje tam zamieszczać?
 • Jakie procedury należy uruchomić w momencie założenia występowania barszczu? Jaka dokumentacja jest potrzebna? Jak należy ją prowadzić? Jakie organy należy powiadomić?
 • W jakiej formie należy zgłaszać zawiadomienie o występowaniu barszczu Sosnowskiego na terenie gminy?

10. Metody usuwania barszczu Sosnowskiego

 • Jakie są skuteczne metody usuwania barszczu Sosnowskiego?
 • Jaka metoda usuwania barszczu Sosnowskiego jest najlepsza – mechaniczna, chemiczna lub inna? Kiedy zacząć stosować pierwsze zabiegi? Czy działania (usuwanie rośliny) rozpocząć w chwili zgłoszenia jej występowania? Czy działania powinny się rozpocząć np. przed wykształceniem się nasion?
 • Czy wybór metody usuwania barszczu Sosnowskiego jest uzależniony od fazy wzrostu rośliny?
 • Jakie preparaty chemiczne i sprzęt do usuwania barszczu Sosnowskiego są najbardziej skuteczne?
 • Czy sam roundup wystarczy do usunięcia barszczu Sosnowskiego?
 • Czy należy łączyć ze sobą środki chemiczne lub mechaniczne metody usuwania barszczu Sosnowskiego?
 • Czy nie usuniecie korzenia poskutkuje pojawieniem się barszczu Sosnowskiego w tym samym miejscu za rok?
 • Co zrobić z barszczem, który zostanie wykopany z ziemi? Co należy z nim zrobić, aby nie zagrażał ludziom i zwierzętom?
 • Do jakiej głębokości wykopać korzeń?
 • Co robić jeśli co roku w tych samych miejscach pojawia się barszcz Sosnowskiego pomimo usunięcia go? Co może wpływać na to, że problem powraca?
 • Czy wykaszanie barszczu razem z koszeniem traw to dobry sposób na walkę z barszczem Sosnowskiego?

11. Zlokalizowanie barszczu Sosnowskiego na terenie prywatnym – działania ze strony gminy

 • Jakie powinny być działania urzędu, w przypadku, kiedy mieszkaniec gminy zgłasza możliwość występowania barszczu Sosnowskiego na terenie nienależącym do gminy?
 • Po odebraniu takiego zgłoszenia przez gminę, kto powinien przeprowadzić rozpoznanie rośliny?
 • Czy urząd ma niezwłocznie powiadomić właściciela o możliwości występowania barszczu Sosnowskiego na terenie należącym do niego?
 • Po pozytywnym rozpoznaniu barszczu Sosnowskiego na trenie prywatnym, to gmina powinna usunąć roślinę?
 • Jeżeli urząd usuwa barszcz Sosnowskiego z terenów prywatnych, to powinien otrzymać pozwolenie od właściciela?
 • Kto jest odpowiedzialny za usunięcie roślin z działki prywatnej- gmina czy osoba fizyczna?
 • Jeśli barszcz zostanie zgłoszony przez sąsiada, nie właściciela danej nieruchomości, to czy do uzupełnienia zgłoszenia również wzywamy tego sąsiada?
 • W jakim akcie prawa miejscowego można umieścić przepis o tym, że to właściciele nieruchomości prywatnych mają obowiązek finansowania i usunięcia rośliny?
 • Jakie zapisy w prawie miejscowym powinny się znaleźć, aby nakazać mieszkańcom utrzymanie nieruchomości w stanie wolnym od barszczu Sosnowskiego?
 • Jak przekazać informacje mieszkańcowi, na którego polu znajduje się barszcz Sosnowskiego, że jego obowiązkiem jest jego usunięcie?
 • Na jakie akty prawa można powoływać się, aby wyegzekwować usuniecie rośliny przez właścicieli nieruchomości prywatnych? Jakie przepisy prawne regulują obowiązek usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie prywatnym przez mieszkańca?
 • W jaki sposób przymusić mieszkańca do usuwania barszczu, w przypadku, gdy właściciel miejsca gdzie występuje barszcz jest przeciwny?
 • Kiedy zgłaszamy stanowiska barszczu do RDOŚ? Czy oczekując na odpowiedź informujemy właściciela działki o konieczności pozbycia się rośliny?
 • Jaki termin wyznaczamy właścicielowi na pozbycie się rośliny? Czy są jakieś sztywne terminy?
 • Jak złożyć wniosek o zwolnieniu z działań?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy jest brak kontaktu z właścicielem? Czy możemy wejść na teren w celu utylizacji?
 • Kiedy dajemy decyzję o działaniach? Po roku, gdy brak działań?
 • Jak rozumieć pojęcie „zagrożenia”? Np. na działce prywatnej, zachwaszczonej, wśród innej zabudowy jednorodzinnej rośnie barszcz? Czy możemy uznać to za zagrożenie zdrowia?
 • Kiedy wydajemy decyzję o działaniach zaradczych na właściciela nieruchomości?
 • Czy gmina może wejść na teren prywatny (działka zamieszkała) w celu usunięcia trującej rośliny?
 • Kto ma obowiązek usuwać barszcz Sosnowskiego z poniższych terenów? Jakie zgody/dokumenty powinien otrzymać urząd w powyższych przypadkach:
  • Do Skarbu Państwa
  • z terenów kolejowych (trudno dostępnych)
  • z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Jak należy postąpić w przypadku, gdy barszcz rośnie na terenie prywatnym natomiast właściciel:
  • nie chce usunąć barszczu
  • przebywa poza granicami kraju
  • jest nie znany
  • jest nieuchwytny, nie ma z nim kontaktu

12. Zlokalizowanie barszczu Sosnowskiego na terenie obojętnym ochroną przyrody– działania ze strony gminy

 • Jak usuwać barszcz Sosnowskiego z terenów Natura 2000? Czy można stosować opryski chemiczne na takich terenach?
 • Czy parki narodowe, krajobrazowe, obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody to miejsca, w których niedozwolone jest stosowanie oprysków chemicznych?

13. Utylizacja barszczu Sosnowskiego

 • Jak utylizować barszcz Sosnowskiego?
 • Jak należy zabezpieczyć taką roślinę, aby również utylizacja przebiegała w sposób bezpieczny?
 • Jak postępować z masą zieloną po koszeniu roślin przy znacznych ilościach np. 10 ha?
 • Kto sprawdza likwidację barszczu?

14. Sporządzenie notatki po usunięciu barszczu Sosnowskiego

 • Co powinien zawierać protokół po usunięciu barszczu Sosnowskiego? Jak prawidłowo sporządzić taki protokół?
 • Czy do protokołu po usunięciu rośliny należy załączyć dokumentacje fotograficzną?
 • Co powinien zawierać protokół po usunięciu rośliny przez firmę zewnętrzna? Czy taki protokół powinna sporządzić firma zewnętrzna, która usuwała roślinę?
 • Czy protokół powinien być spisany również przez pracownika urzędu?

15. Ewidencja i inwentaryzacja barszczu Sosnowskiego w gminie

 • Czy należy ewidencjonować każdy przypadek zgłoszenia?
 • Jakie dany zawrzeć w takiej ewidencji? Jak może wyglądać taka ewidencja, aby mieć łatwy dostęp do informacji dot. Barszczu Sosnowskiego w gminie?
 • Czy należy ewidencjonować każde zgłoszenie, usunięcie, utylizację z podziałem na właściciela działki?
 • Jeśli gmina ma informację dotyczącą barszczu z lat poprzednich, to czy powinna przekazać ją do RDOŚ, czy tylko tę z bieżących lat?
 • Czy prowadzenie takiej ewidencji może pomóc w uzyskaniu dofinansowania z rożnych programów?
 • Czy należy sporządzać mapki z miejscami, gdzie występował barszcz Sosnowskiego?
 • W jaki sposób monitorować tereny, z których został usunięty barszcz Sosnowskiego?
 • Czy należy spisać protokół pokontrolny z miejsc w których występował barszcz Sosnowskiego?
 • Co ile kontrolować miejsca, w których zlokalizowana została roślina?

16. Informowanie mieszkańców gminy o problemie

 • Czy należy informować mieszkańców o miejscu zlokalizowania takiej rośliny? W jaki sposób to robić?
 • Jakie informację o barszczu Sosnowskiego należy przekazać mieszkańcom?
 • Jakie bezpieczne domowe sposoby można polecić mieszkańcom, na których działce występuję barszcz Sosnowskiego?

17. Spadkobiercy działek na których występuje barszcz- jakie działania podjąć?

 • Jak zidentyfikować spadkobiercę działki na której występuje barszcz, gdy jest on nie znany?
 • Czy gmina może usunąć barszcz na terenie działki, która jest spadkiem a spadkobierca jest nieznany?
 • Czy gmina może wymagać zwrócenia kosztów usuwania barszczu, jeśli właściciel zostanie zidentyfikowany?
 • Kogo należy powołać do usuwania barszczu na działce, która jest spadkiem rozdzielonym na kilka osób?

18. Niezagospodarowane działki budowlane i rolne – jak urząd może reagować na skargi sąsiadów, kiedy chwasty i krzewy przechodzą na działki obok?

 • Jak urząd może reagować kiedy dostaje zgłoszenie od sąsiada o tym, że działka obok jest niezagospodarowana, drzewa i krzewy przechodzą na inne działki? Jak urząd może wpłynąć na właściciela?
 • Usuwanie chwastów i wykaszanie trawy - działki budowlane zarośnięte chwastami i trawą, właściciel nie kosi ich a chwasty i trawa przechodzą na działki sąsiadów - w jaki sposób przymusić taką osobę do skoszenia działki? Na jakie przepisy prawne się powołać?
 • Jakie są procedury, jeżeli urząd zgłasza sprawę na policje, jako zagrożenie pożarowe? Ile trwa taka procedura?
 • Czy trzeba pojechać na miejsce i ocenić zgłoszenie od sąsiadów, którzy się skarżą?
 • Jak wygląda usuwanie chwastów i trawy na gruntach rolnych? Czy w tym przypadku można powołać się na przepisy prawne, aby rolnik wykosił taki teren?

Prowadzący

Jarosław Paciorek - inspektor w Referacie Ochrony Środowiskaw Urzędzie Miasta Siedlce.Posiada 18 lat doświadczeniaw pracy na tym stanowisku. W zakresie jego obowiązków jest między innymi zwalczanie barszczu Sosnowskiego. Dzięki jego pracy ograniczono do minimum występowanie barszczu Sosnowskiego na terenie miasta. Z wykształcenia mgr inż. leśnik. Ukończył Technikum Leśne w Białowieży oraz SGGW na Wydziale Leśnym w Warszawie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 649.00
23 lipca 2024

Podobne szkolenia