Wideoszkolenie: Windykacja w SM

Postępowanie z dłużnikiem i windykacja w spółdzielniach mieszkaniowych. Co przynosi skuteczność w ściąganiu długów w postępowaniu wobec dłużników? Kiedy możemy zastosować ulgę w spłacie należności: umorzenie należności, rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty? Jak przeprowadzić proces eksmisyjny i jak sprzedać zadłużone mieszkanie?


Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla pracowników spółdzielni mieszkaniowych zajmujących się windykacją, gospodarką czynszową oraz księgowością.

Co w przypadku, gdy dłużnik ogłosi upadłość konsumencką?
Windykacja z dłużnikami w spółdzielniach mieszkaniowych to trudne zadanie, z którymi na co dzień mierzą się urzędnicy. Podczas szkolenia. Wieloletni specjalista do spraw windykacji czynszów opowie jak jakie są najefektywniejsze i najbardziej skuteczne sposoby, metody postępowania z dłużnikiem, jakie terminy obowiązują w przedawnieniach, kiedy należy przekazać sprawę do komornika czy sądu, a także jak skutecznie dokonywać eksmisji z lokali. Nie zabraknie także popularnego ostatnio tematu - jak skutecznie odnaleźć dłużników, którzy się ukrywają bądź są nieznani?

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak skutecznie dostarczać pisma, wezwania do dłużników zgodnie z nowymi przepisami?
 • Jakie są zmiany w terminach przedawnień?
 • Jak efektywnie ściągać zadłużenia od dłużników mieszkających poza granicami Polski?
 • W jaki sposób ustalać tożsamość spadkobierców zadłużonego mieszkania przestrzegając RODO?
 • W jakim momencie przekazać sprawę do komornika?
 • Jak polubownie rozwiązać problem zadłużenia najemcy oraz właścicieli mieszkań?
 • Jak dokonać eksmisji z lokalu oraz licytacji zadłużonego mieszkania?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • WZÓR PISMA: wezwanie do zapłaty (etap przed sądem)
 • WZÓR PISMA: wezwanie do zapłaty (ugoda)
 • WZÓR PISMA: wezwanie sądowe z konkretnymi artykułami i paragrafami

Szczegółowy program szkolenia:

NOWOŚĆI W PROGRAMIE:

 • Czy można stosować przedsądowe wezwanie do zapłaty w przypadku jednego miesiąca zaległości?
 • Czy można zasądzić koszty doręczenia?
 • Czy możemy odliczyć lub zasądzić koszty doręczenia przez komornika?
 • Czy można wysyłać pisma do miejsca pracy dłużnika lub kontaktować się telefonicznie z miejscem pracy dłużnika, prosząc o rozmowę z nim?
 • Czy jest konkretny powód, przez który nie mówimy o sankcjach wprost?
 • Jak długo trwa postępowanie sądowe o ustanowienie kuratora?
 • Czy kuratorem może być pracownik spółdzielni mieszkaniowej?
 • Jeśli sprawa jest w sądzie i u komornika, to czy należy je wstrzymać przy podpisywaniu ugody?
 • Czy samo złożenie pozwu o nakaz zapłaty przerywa bieg przedawnienia?
 • Czy wezwanie do zapłaty musi być za potwierdzeniem odbioru?
 • Kiedy można wszcząć egzekucję z nieruchomości? Jakie warunki muszą być spełnione?
 • Jeżeli doręczenie korespondencji komornika jest bezskuteczne, to czy możemy wystąpić do sądu o odstąpienie? Czy nie musimy wówczas występować o kuratora do doręczeń?
 • Jaka jest kolejność księgowania przy ściąganiu wierzytelności od komornika? Czy na początku ściągamy należność główną, czy koszty zastępstwa procesowego?
 • Jeżeli tytuł prawny jest tylko na jednego z małżonków, to czy można złożyć pozew na współmałżonków?
 • Czy w wezwaniu do zapłaty trzeba informować o możliwości licytacji lub wygaszenia prawa?
 • Jak udowodnić, że nie ma spadkobierców po zmarłym lokatorze?
 • Jak wysokie są koszty ustalenia adresu dłużnika w UE?
 • Czy przy podpisywaniu ugody lub najmach przepis art 777 k.p.c., stosujemy poddanie się egzekucji?
 • Jakie są sposoby na notoryczne nieodbieranie korespondencji od komornika poza ustanawianiem kuratora?
 • Dłużnik nie mieszka w mieszkaniu, które zostało zaplombowane przez policję, ponieważ dłużnik zostawił otwarte drzwi i ktoś z administracji zadzwonił na policję. Komornik nie może znaleźć dłużnika i jedyne co proponuje, to ustanowienie kuratora. Co w takiej sytuacji?
 • Jeżeli dłużnik nigdy nie odbierze nakazu, to czy on nigdy się nie uprawomocni?
 • Jakie są skuteczne zwroty w rozmowie windykacyjnej, żeby zmotywować dłużnika do spłaty?
 • Jak znaleźć dłużnika, który przebywa w zakładzie karnym, lecz nie wiemy w którym?
 • Jak często wysyłać monity przy jedno lub dwumiesięcznych zaległościach? Zwykłym listem czy z potwierdzeniem odbioru?
 • Jak często wysyłać monity przy krótszych 1-2 miesięcznych zaległościach?
 • Czy wezwanie zwykłym listem bez potwierdzenia odbioru można dołączyć do pozwu, czy takie jest nieważne dla sądu?
 • Czy w przypadku zaległości we wpłatach odłączanie ciepłej wody jest zgodne z prawem? Czy stosować pozew na urzędowym formularzu?
 • W jaki sposób udokumentować sądowi, że ktoś zamieszkuje w danym lokalu?
 • Podaliśmy komornikowi datę urodzenia do doręczenia korespondencji. Są do uzupełnienia braki formalne o wskazanie numeru PESEL. Czy jest to niezbędne?

Polubowne postępowanie z dłużnikiem - jak rozmawiać z dłużnikiem?

 • Jak skutecznie odzyskać zadłużenie nie wchodząc na drogę komorniczą oraz sądową?
 • Jak windykować zadłużenie?
 • Jakie techniki windykacji można zastosować?
 • Jak postępować w przypadku nieskutecznej egzekucji?
 • Jak należy podchodzić do zadłużonych lokali zastępczych?
 • Jak przygotować wezwanie do zapłat, upomnień oraz nakazy?
 • Jak dostarczyć pozew do dłużnika?
 • Jak skutecznie dostarczać pisma, wnioski, wezwania w formie elektronicznej?
 • Jak dokonać przejścia systemowego?
 • Jakie są aktualne formy doręczenie pism dla dłużników?
 • W jaki sposób informować dłużnika o jego zadłużeniu? Jak reagować na negatywny odbiór tej informacji?
 • Jak przeprowadzić rozmowę windykacyjną z dłużnikiem?
 • W jaki sposób można zmotywować dłużnika do zapłaty zadłużenia? Jak rozmawiać z dłużnikiem, aby zachęcić go do współpracy? Jakie są sposoby na efektywną rozmowę z dłużnikiem?
 • Jakie są najefektywniejsze i najbardziej skuteczne sposoby, metody postępowania z dłużnikiem?
 • Jak radzić sobie z dłużnikiem, który nie chce współpracować?
 • Jakie są dalsze postępowania w przypadku, gdy korespondencja sądowa nie zostanie odebrana przez dłużnika? Jak przebiega cały proces?
 • Jak dostarczać i odbierać wezwania, pisma w formie mailowej? Co, jeśli dłużnik nie odbierze takiego maila?
 • Jak prowadzić windykację miękką w postępowaniu z dłużnikiem, który jest obecnie w trudnej sytuacji finansowe lub jest chory?
 • Jak przebiega proces wymeldowania osób, z którymi nie ma kontaktu, są nieuchwytne, a są zameldowane pod adresem zadłużonego mieszkania?
 • Jak współpracować z MOPR, OPS, MOPS, GOPS, MGOPS? Kiedy zwrócić się do tych instytucji?
 • Jak współpracować z urzędem miasta w przypadku, gdy osoba zadłużyła mieszkanie, w którym już nie mieszka, jednak nie mamy danych osobowych tej osoby? Jak uzyskać takie informacje od urzędu w przypadku RODO?
 • Jak umarzać sprawę? Jak przebiega cała procedura umarzania?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna do umorzenia sprawy dłużnika?
 • Jak przebiega postępowanie ugodowe?
 • Na czym polega postępowanie EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze)?

Przedawnienia - kiedy następują?

 • Jak prowadzić przedawnienia?
 • Jakie terminy obowiązują w spawie przedawnienia?
 • Kiedy następuje przedawnienie należności?
 • Jakie zmiany zaszły w okresie przedawnienia?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna, aby wykonać przedawnienia?

Postępowania sądowe i komornicze oraz aspekty prawne - jak współpracować z komornikiem, radcą prawnym? Jakie są zmiany w przepisach?

 • Kiedy powinniśmy przekazać sprawę do komornika, sądu?
 • Jak przebiega windykacja na etapie komorniczym?
 • Jakie są najefektywniejsze i najbardziej skuteczne sposoby, metody postępowania z dłużnikiem na drodze komorniczej?
 • Jak współpracować z komornikiem od początku spawy aż do etapu eksmisji z lokalu?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna, aby oddać sprawę do sądu?
 • Jak współpracować z radcą prawną i kancelarią prawną?
 • Jak doręczyć pisma z sądu oraz jak wygląda następna cała dalsza procedura po doręczeniu pisma?
 • Jak postępować w przypadku, gdy zostaje wydane pismo sądowe do dłużnika, jednak nie zostaje ono przez niego odebrane?
 • Jak przebiegają procedury sądowe w postępowaniu z dłużnikiem?
 • Jak od strony prawnej prezentuje się kwestia ściągania długu z konta dłużnika?
 • Jak składać sprawy do sądu przestrzegając kwestii RODO?
 • Jakie aspekty prawne w odniesieniu do postępowania z dłużnikiem na drodze sądowej trzeba znać, aby zgodnie z przepisami prowadzić cały proces windykacyjny?
 • Jak zmieniły się przepisy na przestrzeni lat w postępowaniu z dłużnikiem?
 • Jakie różnice zaszły w odniesieniu do obecnie panujących z przepisami panującymi w trakcie pandemii COVID- 19?
 • Jakie prawne zmiany zostały wprowadzone w pozwach oraz przedawnieniach, egzekucji i eksmisji z lokalu?
 • Jakie są nowości w postępowaniu z dłużnikiem w odniesieniu do prawa cywilnego?
 • Jak odnosić zmiany w prawie współdzielono-lokatorskiej w postepowaniu z dłużnikiem?
 • Jakie zmiany nastąpiły w naliczaniu odsetek?
 • Jak rozliczać należności?
 • Jak naliczać zadłużenie i odsetki?
 • Jak rozkładać zadłużenie na raty?
 • Co w przypadku, gdy dłużnik ogłosi upadłość konsumencką?
 • Jak postępować w przypadku, gdy występuje współwłasność majątkowa?
 • W jakich przypadkach spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o odszkodowania od gminy?
 • Jak uzyskać odszkodowanie dla spółdzielni w związku z brakiem mieszkania socjalnego dla dłużnika, które powinien otrzymać w wyniku eksmisji?
 • Jak pozyskać odszkodowanie dla spółdzielni w przypadku, gdy sąd wydał wyrok o eksmisję z lokalu, gmina powinna załatwić dłużnikowi mieszkanie socjalne jednak tak się nie dzieje? Jak wygląda taki proces oraz cała procedura? Jaka dokumentacja jest wymagana? Po jakim czasie można ubiegać się o takie odszkodowanie?
 • Jak dokonać wpisu do Krajowego Rejestru dłużników?

Jak dokonać eksmisji z lokalu? Jak przebiegają licytacje zadłużonych mieszkań?

 • W jaki przypadkach wydawany jest nakaz eksmisji z mieszkania, lokalu?
 • Jak przebiega cały proces eksmisji z mieszkania, lokalu?
 • Czy można przyspieszyć proces eksmisji z lokalu? W jaki sposób tego dokonać?
 • Jak dokonać licytacji zadłużonego mieszkania?
 • Jakie przebiega licytacja mieszkań oraz rozdzielenie pobranych należności między wierzycieli?
 • Jak przebiega licytacja i sprzedaż zadłużonego mieszkania? Kiedy nowy nabywca staje się właścicielem takiego mieszkania?
 • Jak postępować w sytuacji, gdy mieszkanie, którego nikt nie zamieszkuje jest załużone a dłużnik nie żyje oraz nie ma żadnych spadkobierców? Jak wygląda proces licytacji takiego mieszkania?1

Dłużnicy zagraniczni oraz spadkobiercy - jak skutecznie odnaleźć dłużników, którzy się ukrywają bądź są nieznani?

 • W jaki sposób poszukuje się spadkobierców zadłużonego mieszkania?
 • Jak i w jaki sposób ustalić tożsamość spadkobierców zadłużonego mieszkania?
 • Jak przebiega postepowanie związane z przeniesieniem zadłużonego mieszkania na spadkobierców?
 • Jakich terminów należy przestrzegać w sprawach spadkowych?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna w postępowaniu z dłużnikiem w wyniku spadku?
 • Jak postępować w przypadku mieszkania, które jest zadłużone i jest spadkiem dla kilku osób, a każda z tych osób mieszka w różnych częściach świata?
 • Jak prowadzić egzekucję dłużnika zagranicznego?
 • Jak przebiega cały proces postępowania z dłużnikiem, który mieszka poza granicami kraju a jest zameldowany w zadłużonym mieszkaniu, w którym nie przybywa?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna w postępowaniu z dłużnikiem zagranicznym?
 • Jak postępować z przypadku osób, które nie mają źródeł dochodu lub pracują za granicą? Jak ściągać od takich osób należność? Czy i jakie są programy pomagające w takich przypadkach?
 • Jak postępować z przypadku dłużnika, który jest za granicą i który jest nieosiągalny? Jakie działania podjąć?

Prowadzący

Wykładowca mgr. Dorota Kurowska

Od 2009r specjalista ds. windykacji czynszów Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie. Najważniejszymi zadaniami prowadzącej są działania związane z obsługa windykacji w spółdzielni oraz wspólnot, nadzór nad dłużnikami, redagowanie wezwań do zapłaty, negocjowanie ugód, sporządzanie pozwów i przygotowanie materiałów dla kancelarii prawnej do postępowań sądowych i komorniczwych.

Absolwentka wydziału zarządznaia na kierunku "polityka ekonomiczna" na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Od 2010r. regularnie uczestnicząca w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia