Wideoszkolenie: Planowanie przestrzenne

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Miejscowy plan a decyzja o warunkach zabudowy oraz cyfryzacja planowania przestrzennego - jakie nowe obowiązki z zakresu planowania przestrzennego zostały narzucone na gminy? Jak prawidłowo stworzyć plan miejscowy? Jak wygląda cały proces wydawania decyzji o warunkach zabudowy, najczęściej popełniane błędy, budownictwo na terenach do tego nieprzeznaczonych

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do przedstawicieli starostw powiatowych, urzędów miast i gmin: wydziałów planowania przestrzennego, architektury, urbanistyki i budownictwa

Szkolenie uwzględnia rewolucyjną nowelę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2023r.!
Podczas naszego szkolenia wyjaśnimy konsekwencje zmian związanych z wejściem ustawy dot. Prawa budowlanego oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Omówimy uproszczoną procedurę, nowe terminy dla decyzji o warunkach zabudowy, kary za opóźnienia w wydawaniu decyzji oraz nowy wniosek. Nie zabraknie odniesienia do reformy systemu planowania przestrzennego. Podczas szkolenia omówimy wiele kwestii spornych np. jak postępować w przypadku śmierci posiadacza samoistnego, który powinien być stroną w postępowaniu oraz czy odmowne decyzje WZ również należy uzgadniać. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy?
 • Co zrobić, żeby w wyniku wniesienia skarg/uwag plan miejscowy nie wymagał konieczności ponowienia uzgodnień i wyłożenia do publicznego wglądu oraz jakie zmiany po wniesieniu uwag, dotyczące planów miejscowych, nie wymagają procedury i ponowienia uzgodnień?
 • Co w przypadku opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli jest współwłasność? Czy wszyscy współwłaściciele muszą wnioskować, aby nie było opłaty skarbowej?
 • Czy w przypadku gdy na działce, na której inwestor chce wybudować budynek mieszkalny, kiedyś stał budynek również mieszkalny, teraz już rozebrany, na tej działce znajdują się wszystkie media, to czy teraz inwestor ma do wniosku załączyć warunki o zapewnieniu wody, gazu, energii?
 • Możliwości łączenia funkcji usługowej z mieszkaniową, tj. dopuszczenie funkcji usługowej w terenach MN np. poza usługami w budynku mieszkaniowym; co prawo budowlane o tym mówi? Czy jest to możliwe przy oznaczeniu MN na rysunku planu?
 • Omówienie zmian w planowaniu przestrzennym wynikających z ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 17 września 2021 r.
 • Uzgodnienia projektów decyzji: czy każdą nową zabudowę należy uzgadniać na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 5 i 5a z marszałkiem i starostą, mimo iż nie występują udokumentowane złoża kopalin, główne zbiorniki wód podziemnych ani tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych?

    Szczegółowy program szkolenia:

    Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

    • Czy można wydać decyzję o warunkach zabudowy na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW na gruntach klasy RIVa? W studium tereny te oznaczone są jako tereny rolnicze• Co z uchwaleniem studium?
    • Czy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy? Czy można zmieniać decyzję o warunkach zabudowy, wydaną w procedurze uproszczonej? Jaki jest termin na jej zmianę?
    • Plan jest na etapie uzgodnień. Czy na tym etapie do projektu planu można wprowadzić inne zmiany niż te, które wynikają z uzyskanych uzgodnień, np. zmiana wynikająca z wniosku mieszkańców? Czy burmistrz z własnej inicjatywy może wprowadzić zmiany na tym etapie?
    • Czy można wezwać inwestora o dostarczenie mapy z większym obszarem, aby niej wyznaczyć obszar analizowany?
    • Jeżeli działka ma 2 km i na jednym krańcu ktoś składa wniosek o warunki zabudowy, to mamy zawiadomić sąsiada, który jest na drugim końcu działki?
    • PRZYKŁAD: wpłynął do nas wniosek o warunki zabudowy na budowę magazynów energii do 1 GW na terenie do 1 ha. Pierwszy raz spotykamy się z tak dużą inwestycją. Na co - dla bezpieczeństwa - należy zwrócić uwagę przy przygotowywaniu decyzji WZ i w trakcie prowadzenia postępowania?
    • Jak postępujemy w przypadku, kiedy na terenie, gdzie istnieje tylko zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa, inwestor chciałby zlokalizować np. zakład fryzjerski? Odmowa ze względu na brak budynków o takiej funkcji? Co, gdyby ten zakład fryzjerski był lokalem użytkowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (30 % całkowitej powierzchni budynku zgodnie z prawem budowlanym)?
    • Czy procedujemy w przypadku wydania decyzji WZ na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z lokalem użytkowym, czy budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego? Co powinno być rodzajem inwestycji?


    1. Procedura ustalania warunków zabudowy - jak wygląda cały proces wydawania decyzji o warunkach zabudowy?

    • Co powinien zawierać wniosek?
    • Czy forma wniosku wynika z rozporządzenia?
    • Czy jeśli na działce, na której inwestor chce wybudować budynek mieszkalny kiedyś również stał budynek mieszkalny, teraz już rozebrany, na działce znajdują się wszystkie media, to czy teraz inwestor ma do wniosku załączyć warunki o zapewnieniu wody, gazu, energii?
    • Czy musi być umowa czy wystarczyłoby oświadczenie gestora sieci o możliwości przyłączenia?
    • Czy można oddać oryginał umowy na prąd czy wodę inwestorowi, a sobie pozostawić kopię za zgodność z przedłożonym dokumentem?
    • Z jakiego przepisu wynika obowiązek załączenia opinii geotechnicznej?
    • Zmiana opłaty skarbowej – stawki oraz zwolnienia
    • Jeżeli teren inwestycji znajduje się na dwóch działkach, a jedna z działek jest własnością inwestora, ale druga działka nie jest jego własnością, to czy też należy pobrać opłatę?
    • Czy dla decyzji CP należy również pobierać opłatę?
    • Czy w przypadku budowy sieci energetycznej nn 0,4 kv wymagana jest opłata skarbowa? Wybudowana sieć teoretycznie służyć ma potrzebom mieszkaniowym ale też może być wykorzystana na inne cele. Jak to interpretować?
    • Co w przypadku opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli jest współwłasność? Czy wszyscy współwłaściciele muszą wnioskować, aby nie było opłaty skarbowej? Jaka jest podstawa prawna bądź wyrok, który mówi o tym, że budowa sieci elektroenergetycznej również podlega opłacie skarbowej?
    • Czy należy pobierać opłatę skarbową za przeniesienie decyzji z właściciela działki na osobę niebędącą właścicielem?
    • Czy opłatę skarbową za przeniesienie decyzji o WZ powinno pobierać się bez względu na rodzaj zabudowy, którego ta decyzja dotyczy?
    • Co powinna zawierać decyzja?
    • Jak postępować w przypadku zastrzeżeń dotyczących terminu 90. dni? Jak powinno brzmieć pouczenie dotyczące terminów 90. dni?
    • Czy uzgodnienie wlicza się w termin?
    • Czy w przypadku celu publicznego obwieszczenie wlicza się do terminu?
    • Czy po wszczęciu postepowania można wysyłać wezwania do uzupełnienia braków? Czy strony postępowania powinny wyrazić zgodę na zmianę decyzji WZ na piśmie?
    • Czy można zmienić decyzję w momencie zmiany strony postępowania? Kto wyraża zgodę na zmianę – nowe strony, czy poprzednie?
    • Omówienie krok po kroku postępowania w przypadku celu publicznego. Na jakich etapach postępowania wymagane są obwieszczenia?
    • Analiza terenów sąsiednich i jakie są sposoby ustalania wskaźników Jak przeprowadzić analizę cech zabudowy?
    • Jak wyznaczać teren do przeprowadzenia analizy – na co zwracać uwagę? Kiedy możemy powiększyć obszar analizy?
    • Co zawiera część graficzna analizy?
    • Czy w przypadku domu do 70 m2 można sporządzić tylko jedno zawiadomienie na 14 dni o wszczęciu postępowania i o możliwości zapoznania się - brania czynnego udziału na każdym etapie. Do tej pory wysyłano zawiadomienie o wszczęciu na 7 dni, a potem zawiadomienie o zebranych dowodach na 7 dni i blokuje nas awizowana korespondencja
    • Czy zabudowa do 70m2 może być też letniskowa?
    • Jeśli złożony jest wniosek o dom letniskowy 70m2, to musi być on rozpatrzony w terminie 21 dni czy jest rozpatrywany jak zwykła WZ?
    • Czy można ustalać decyzje o warunkach zabudowy tylko na części działki?
    • Kiedy i co jest potrzebne do wydania warunków zabudowy budynku w zabudowie zagrodowej?
    • Czy musi być powyżej średniej powierzchni gospodarstwa, jeżeli właściciel chce zmienić zabudowę mieszkaniową na zabudowę zagrodową?
    • Zabudowa zagrodowa na terenach rolnych - jakie dokumenty powinny przedstawiać osoby ubiegające się?
    • Co w przypadku, kiedy decyzja wydana jest dla rolnika na zabudowę zagrodową na gruntach klasy III i wpływa wniosek o przeniesienie na nie rolnika?
    • Czy można wydać pozytywną decyzję o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczo-garażowego na klasie III?
    • Czy jeżeli mamy rolnika, który posiada gospodarstwo rolne powyżej średniej gospodarstwa w gminie, ale chce wnioskować na teren niebędący jego własnością, na budynek mieszkalny jednorodzinny, czy w takiej sytuacji może wnioskować?
    • Czy do zalesienia działki wymagana jest decyzja o WZ?
    • Uzgodnienia projektów decyzji: czy każdą nową zabudowę należy uzgadniać na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 5 i 5a z marszałkiem i starostą, mimo iż nie występują udokumentowane złoża kopalin, główne zbiorniki wód podziemnych ani tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych?
    • Czy dla wnioskowanej studni możemy wzywać o opinię sanepidu odnośnie zdatności wody do picia? Z jakim organem należy uzgadniać WZ na gruntach oznaczonych jako Lz., jeśli starosta oraz Lasy odmawiają uzgodnienia?
    • Kto jest organem właściwym do uzgodnienia projektu decyzji WZ, w przypadku złoża siarki rodzimej - marszałek czy minister klimatu i środowiska?
    • Czy odmowne decyzje WZ również należy uzgadniać?
    • Czy należy publikować decyzje WZ na swoim geoportalu gminnym?
    • Jak rozwiązać sytuację budowy drugiego siedliska albo budowy drugiego budynku mieszkalnego w istniejącej zabudowie siedliskowej?
    • Fotowoltaika na gruntach rolnych, czy przy fotowoltaice ma znaczenie klasa gruntu? Czy fotowoltaika jest urządzeniem, czy obiektem?
    • Czy w MPZP na terenach działalności produkcyjnej i usługowej można lokalizować farmy fotowoltaiczne?
    • Czy na jednym obszarze w obrębie linii rozgraniczających mogą być posadowione 2 farmy fotowoltaiczne?
    • Sposoby ujmowania instalacji fotowoltaicznych w MPZP
    • Czy budowa paneli fotowoltaicznych na potrzeby mieszkaniowe wymaga zgłoszenia oraz wydania opinii urbanistycznej?
    • Jak radzić sobie z dzieleniem przedsięwzięcia i „obchodzeniem” obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej dla fotowoltaiki?
    • W studium nie ma wyznaczonych obszarów dla lokalizacji urządzeń OZE, w sąsiedztwie nie ma zabudowy fotowoltaicznej, co wtedy z decyzją? Wydawać warunki czy odmawiać?
    • Jaka dokumentacja jest potrzebna do rozbudowy stacji bazowych telefonii komórkowych tego samego operatora lub innego operatora?
    • Jak ustalać strony w postępowaniu?
    • Co w przypadku śmierci jednej ze stron postępowania?
    • Jeśli wydajemy decyzję o WZ dla części działki, a teren inwestycji i teren odziaływania nie pokrywa się z granicą ewidencyjną działki, to czym kierujemy się ustalając strony postępowania?
    • Co w sytuacji, gdy inwestor umiera w trakcie postępowania, np. na etapie uzgodnień, dotyczących zabudowy zagrodowej?
    • Jak ustalić spadkobierców, gdy jedna ze stron postępowania zmarła? Kogo należy powiadomić i uznać za stronę?
    • Postępowanie administracyjne, gdy jedna ze stron zmarła – kogo należy powiadomić i jak wygląda dalsze postępowanie?
    • Co jeśli sąd odmawia wyznaczenia kuratora?
    • Co jeśli spadkobierca z postanowienia sądu mieszka za granicą i adres posiadany przez sąd jest nieaktualny?
    • Czy takie oświadczenie powinno być potwierdzone notarialnie?
    • Czy osoba będąca właścicielem działki zajętej pod drogę publiczną, gdzie nie została wydana ostateczna decyzja wojewody o jej przejęciu z mocy prawa (art.73 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną), jest stroną postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego?
    • Przypadek: należy ustalić strony postępowania, a właściciel działki nie żyje. Działka to pustostan, nie ma możliwości ustalenia stron postępowania i nikt nie płaci za tę działkę podatku, to czy w tej sytuacji też zawieszamy postępowanie?
    • Czy w postępowaniu o warunki zabudowy strona może być posiadaczem samoistnym?
    • Czy w przypadku śmierci posiadacza samoistnego, który jest stroną w postępowaniu, postępujemy tak, jak w przypadku śmierci strony, tzn. występujemy o ustalenie kuratora spadku?
    • Decyzje o warunkach zabudowy: pełnomocnictwo – czy muszą być w oryginałach, czy może być np. kserokopia? Jak należy je liczyć, jeśli ktoś składa 2 wnioski, czy musi załączyć 1, czy 2?
    • Czy do zgłoszeń budynków do 35 m2 wymagana jest decyzja o warunkach zabudowy?
    • Czy można wydawać decyzję o warunkach zabudowy w odległości mniejszej niż 700 m od istniejących wiatraków?
    • Czy budowa studni wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w majestacie prawa? Jakie dokumenty musi dostarczyć inwestor do wniosku o wybudowanie studni?
    • Zakres zgodności decyzji o warunkach zabudowy z innymi przepisami – lokalizowanie budynków mieszkaniowych obok cmentarzy
    • W jaki sposób wyznaczać miejsca parkingowe?
    • Jak wyznaczać miejsca postojowe parkingowe przy powierzchniach sprzedażowych?
    • Czy można wydać decyzję o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego (jego budowy, rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania), który ma zostać zlokalizowany pośród istniejącej zwartej zabudowy mieszkaniowej na wsi, w przypadku gdy odległość jego planowanego usytuowania wchodzi w obszar na którym zgodnie z wyliczoną odległością względem miejsca zlokalizowania turbiny wiatrowej uwzględniając przepisy prawne, ten budynek nie powinien powstać? Czy cała miejscowość jest zablokowana?
    • Jeżeli istnieje wątpliwość, czy inwestycja kwalifikuje się do mogących oddziaływać na środowisko, w jaki sposób to rozstrzygnąć?
    • Czy jeżeli wydana jest decyzja WZ na daną działkę, to czy ona jest nadal obowiązująca, jeżeli podzielono daną działkę na kilka mniejszych, (oczywiście dla działki mniejszej, już podzielonej na której znajduję się inwestycja)?
    • Jak ustalić strony postępowania, jeśli wnioskiem objęta jest środkowa część działki, z dostępem do drogi publicznej?
    • Jak w praktyce połączyć różnorodne funkcje zabudowy, na przykład rodzinną z usługową? Sprawy warsztatowe – sposoby zapisów planów dotyczących zasad zagospodarowania terenów różnych form zabudowy
    • Jak projektanci rozstrzygają powyższe zapisy?
    • Przekształcanie terenów pod zabudowę w parkach krajobrazowych, terenach leśnych oraz zbliżonych do rzek
    • Warunki zabudowy przy terenach leśnych - czy wskazane jest aby wycinać użytek leśny? W jaki sposób zawiadamiać mieszkańców o przygotowanym projekcie?
    • Budowa osiedla i budynków na terenach do tego nieprzeznaczonych
    • Jak określić front terenu, jeśli teren inwestycji nie przylega do drogi publicznej ani wewnętrznej?

    2. Czy powinny być prowadzone zabezpieczenia i regulacje wód na terenach zabudowy?

    • Czy można wprowadzać ograniczenia z tego tytułu? Szamba, oczyszczalnie
    • Jak przedstawia się kwestia uzgodnienia projektu decyzji z Wodami Polskimi na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią? Czy należy czekać, aż decyzja zostanie wydana? Jak z jej prawomocnością?
    • Kiedy uzgadniamy z Wodami Polskimi, a kiedy z Zarządem Zlewni?
    • Jakie są konsekwencje wynikające z położenia obszarów na terenach zagrożonych powodzią?

    3. Orzecznictwo dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały rady miejskiej + wskazanie konkretnych linii orzeczniczych

    • Jakie są zasady sporządzania planów miejscowych i planów ogólnych?
    • Czy do starosty, PPIŚ i RDOŚ można przesłać plan w formie elektronicznej, czy należy w formie papierowej?
    • Co w sytuacji, gdy po uchwaleniu planu miejscowego następuje jego zmiana – czy plan ten traci ważność?
    • W jakiej formie powinno się rozpatrywać wnioski?
    • Jakie zmiany po wniesieniu uwag dotyczące planów miejscowych nie wymagają procedury i ponowienia uzgodnień?
    • Na jakich portalach powinno się umieszczać projekt planu miejscowego? EKOportal/ BIP/ inne? Ile mamy czasu na zgłoszenie uchwalonego planu do ekoportalu i bazy OOS?
    • Jak wygląda procedura etapowania planów miejscowych dla części terenu, aby była prawidłowo przeprowadzona?
    • Jak formułować zapisy w celu dopuszczenia czegoś, by nie było niedomówień?
    • Czy powinno uchwalać się w planach miejscowych uchwałę krajobrazową?
    • Zagospodarowanie na klasie 3 – czy jest konieczny miejscowy plan zagospodarowania?
    • Jeśli prowadzona jest procedura sporządzania nowego planu dla terenu, dla którego obowiązuje już plan miejscowy, w którym uzyskano zgodę przeznaczenia terenów leśnych na cele nieleśne, ale nie zostały one skonsumowane, to czy należy w nowej procedurze wystąpić o nową zgodę leśną?
    • Jaki zakres/sposoby zapisów można stosować, aby nie spotkać się z zarzutem, że przekracza się swoje uprawnienia, gdy chce się wprowadzać zbyt szczegółowe zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?
    • Czy można wysyłać do uzgodnień projekt planu zagospodarowania przestrzennego jeśli studium jest już uchwalone?
    • Czy na etapie uzgadniania i opiniowania projektu planu miejscowego właściwy organ może wymagać opinii geotechnicznej?
    • Procedury – jak uniknąć wpadek?
    • Na jakich etapach procedury mamy ograniczenia czasowe lub narzucone terminy?
    • Jakie błędy powodują, że plan miejscowy zostaje unieważniony?
    • Czy jeśli w planie jest teren zabudowy, to czy po nim można wyznaczyć dostęp do drogi publicznej, mimo że w planie nie ma tam drogi?
    • Czy w planie miejscowym można wydzielić drogi wewnętrzne?
    • Czy na samorządzie spoczywa obowiązek wykupu i urządzania dróg wewnętrznych?
    • Jakie są ograniczenia projektowania nowych terenów pod budownictwo?
    • Możliwości łączenia funkcji usługowej z mieszkaniową, tj. dopuszczenie funkcji usługowej w terenach MN w budynku mieszkaniowym, co na to prawo budowlane? Czy jest to możliwe przy oznaczeniu MN na rysunku planu?
    • Do jakich instytucji wysyłać wnioski o uchwałach?
    • Odszkodowania wynikające z tytułu uchwalenia/zmiany planów miejscowych
    • Przeznaczenie podstawowe i uzupełniające gdy takich pojęć nie użyto w planie miejscowym Co z linią obowiązującą zabudowy?
    • Obręby identyfikacyjne – linie zabudowy i linie rozgraniczające


    4. Jak powinien wyglądać formularz do składania wniosków i uwag do planów po zmianie formy na online?

    • Czy powinien być wypełniany online czy w wersji pdf z drukiem do pobrania i zeskanowania? Jak miałby wyglądać protokół w dyskusji online (udokumentowanie dyskusji publicznej)?
    • Czy protokół z dyskusji publicznej trzeba umieszczać w BIP-ie?
    • Konsultacje społeczne - w jaki sposób będą przebiegały? Jak będą wyglądały? W jaki sposób je przygotować, aby nie wydłużały całego procesu?
    • Jak sporządzić raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych?
    • Jak postępujemy, gdy projekt planu jest w opracowaniu, zostaje wydane pozwolenie na budowę i przeznacza działkę pod budowę na coś innego niż jest w studium?
    • Jak postępujemy w przypadku uchylenia MPZP, dla którego wydano ostateczną decyzję na pozwolenie na budowę wiatraków? Czy pozwolenie na budowę podlega również uchyleniu?
    • Czy można uchylić decyzję, wydaną bez wady, jeżeli nie ma naruszenia prawa, a wnioskodawca wnosi o uchylenie ze względu na to, iż stwierdził, że chce podzielić działki inaczej niż wskazał we wniosku o wydanie WZ?
    • Wiatraki w planach miejscowych, gdy strefy wychodzą poza teren gminy – jakie są konsekwencje dla gmin, które nie mają wiatraków?
    • Czy obecnie należy przyjmować ustawy krajobrazowe czy się wstrzymać? Czy obecnie należy robić plany miejscowe, czy czekać do zmiany ustawy?
    • Zapisy odnośnie stref przewietrzania – czy gminy maja prawo uchwalać zakaz zabudowy? Na jakich przepisach należy się opierać?
    • Ustawa o planowaniu przestrzennym z planem obowiązującym dla całego miasta w stosunku do specustawy mieszkaniowej
    • Czy rada powinna podjąć uchwałę, w której upoważnia wójta do udzielenia odpowiedzi na skargę?
    • Czy w przypadku stwierdzenia nieważności planu jest konieczność zwrotu opłat planistycznych?
    • Z jakich ustaw wynika konieczność opiniowania przez zarządców sieci poniżej 220kV?


    5. Wybrane zagadnienia reformy systemu planowania przestrzennego

    • Nałożenie obowiązku prowadzenia systemów informacji przestrzennej przez gminy
    • Załącznik nr 4 do uchwały w sprawie planu miejscowego
    • Czy w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu musi być dołączony załącznik nr 2 dane przestrzenne? Czy musi być on przesłany do wojewody w postaci załącznika CD? Czy załączniki te dodajemy tylko do uchwał o uchwaleniu, jak w Rozporządzeniu "załącznik do przyjmowanych aktów prawnych"?
    • Czy GML w zakresie planu miejscowego należy tworzyć i udostępniać publicznie na każdym etapie postępowania, tj. uzgadniania i opiniowania, wyłożenia do publicznego wglądu?
    • Czy zbiory aktów przestrzennych przez wtyczkę APP tworzymy dla wszystkich uchwalonych uchwał (o przystąpieniu i o uchwaleniu) na danej sesji, raz w miesiącu? Czy osobno dla każdej uchwały?
    • Czy jest możliwość edycji pliku xml (zbioru APP) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu, po jej uchwaleniu (z: "w przygotowaniu", na: "uchwaloną")?
    • Zgłoszenia do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla planu ogólnego gminy
    • Omówienie zmian w planowaniu przestrzennym – uproszczona procedura, nowe terminy dla decyzji o warunkach zabudowy, kary za opóźnienia w wydawaniu decyzji, nowy wniosek
    • Czy gmina uwzględnia w planie ogólnym wydane wcześniej decyzje o warunkach zabudowy?
    • Czy podejmując uchwałę intencyjną o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego sporządzamy także załącznik graficzny?
    • Czy do końca 2025 r. nie ustalamy nowych parametrów zgodnych z przepisem art. 61 ust. 7?
    • Jeżeli w obowiązującym studium nie mamy wskazanych terenów pod OZE, to czy możemy skorzystać z trybu uproszczonego dla zmiany pod taką inwestycję?
    • Strategie rozwoju - czy będzie to konieczny dokument po nowelizacji? Jaki status zostanie nadany takiej strategii? Czy będzie to dokument wykonawczy?
    • Które parametry przy WZ ustalamy do czasu uchwalenia planu ogólnego?
    • Decyzja o warunkach zabudowy w procesie legalizacji zabudowy
    • Decyzje o warunkach zabudowy dla urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii
    • Czy decyzja o warunkach zabudowy podlega dziedziczeniu?

    Prowadzący

    Wojciech Watychawieloletni naczelnik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowy Targ, urbanista. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe na Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach oraz na Politechnice Krakowskiej. Autor i współautor m.in. projektów zmian planów miejscowych i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ocen aktualności studium i planów miejscowych, gminnych programów opieki nad zabytkami. Wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Nowym Targu.

    Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

    Terminy szkoleń


    od 549.00
    30 lipca 2024
    od 549.00
    14 listopada 2024

    Podobne szkolenia