Wideoszkolenie: Ewidencja działalności gospodarczej

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Zadania gmin i obowiązki przedsiębiorców w ramach CEIDG na podstawie Konstytucji Biznesu. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej. Wzory formularzy CEIDG i zmiany w obsłudze CEIDG.

od 409.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się ewidencją działalności gospodarczej i kontaktujących się z przedsiębiorcami

Zmieniły się terminy wejścia Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych przez organy administracji rządowej, jednostki budżetowe oraz dla przedsiębiorców.
Co powiedzą Państwo na praktyczne szkolenie skierowane do zajmujących się ewidencją działalności gospodarczej i kontaktujących się z przedsiębiorcami? Zebraliśmy obawy i wątpliwości innych gmin i umieściliśmy je w programie naszego szkolenia. Otrzymacie Państwo autorskie materiały szkoleniowe w postaci skryptu, ponadto przewidziana jest także część warsztatowa, uzupełnianie druków: CEIDG-1, i załączniki, druki ZUS ZZA, ZUA ,ZWUA, ZCNA. A także, nasza prelegent przeprowadzi praktyczne warsztaty na konkretnych przykładach. A także 7-dniowe darmowe konsultacje!

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Rejestracja działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców (obywateli państw członkowskich UE i EOG oraz obywateli innych państw), jakie dokumenty muszą przedstawić?
 • Możliwość zawieszenia i wznowienia działalności z datą wsteczną
 • Data zaprzestania a data wykreślenia: czym różnią się te dwie daty?
 • Jakie są zasady „ulgi na start”?
 • Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS (DRUK ZZA, DRUK ZUA) oraz członków rodziny przedsiębiorcy (DRUK ZCNA),
 • Na co należy zwracać uwagę przy uzupełnianiu druków dot. zgłoszenia przedsiębiorcy do ZUS?
 • Obowiązek zgłoszenia się przedsiębiorcy do ZUS, Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego po rozpoczęciu działalności gospodarczej, dokonaniu zmiany we wpisie, zawieszeniu, wznowieniu lub wykreśleniu działalności (działalność indywidualna, działalność w formie spółki cywilnej). Kiedy należy osobiście udać się do w/w urzędów, a kiedy wystarczy samo złożenie wniosku w urzędzie gminy?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • CEIDG-1
 • Druki deklaracji ZUS: ZZA, ZUA ,ZWUA, ZCNA
 • Oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych
 • Potwierdzenie przyjęcia wniosku
 • Wezwanie do skorygowania danych
 • Wniosek o nadanie nr PESEL
 • Wniosek o umożliwienie wprowadzenia zaległych wpisów do CEIDG
 • Wzór ZUS ZUA Zarejestrowanie pracownika
 • Wzór ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń
 • ZUS ZWUA Wyrejestrowanie przedsiębiorcy
 • ZUS ZWUA Korekta

Szczegółowy program szkolenia:

W trakcie szkolenia zostaną udzielone odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (wposzczególnych blokach tematycznych):

 • Czy po śmierci przedsiębiorcy, po którym nie ma testamentu, ani zarządcy sukcesyjnego działalność gospodarcza zostaje samoistnie wykreślona z CEIDG?
 • Czy przedsiębiorca, który chce dodać nowy kod działalności powinien wypisać wszystkie kody i dodać dodatkowy kod, a potem uzupełnić załącznik CEIDG RG, czy powinien wpisać kod w sekcji 5,1? Czy przedsiębiorca musi wpisywać dotychczasowe PKD? Czy musi wpisać te, które chce dodać w obecnym wniosku?
 • Czy adres e-doręczenia jest obowiązkowy?
 • Dlaczego przy zakładaniu działalności nie ma możliwości wypełnienia sekcji 24?
 • Czy sekcję 27 należy wypełnić po założeniu działalności gospodarczej, tak jak w przypadku sekcji 24?
 • Czy w sekcji 5 można wprowadzić nazwę firmy już istniejącej, np. MIX Adam Kowal już działa, a przedsiębiorca chce MIX Jan Kowalski?
 • Czy przy likwidacji działalności gospodarczej wyrejestrowanie z ubezpieczeń jest obowiązkowe? Czy przedsiębiorca musi sam zgłosić do ZUS, że chce zakończyć działalność gospodarczą?
 • Jak postępować w sytuacji, gdy osoby postronne przychodzą do urzędu z pytaniem czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, bo nie wydał faktury bądź paragonu, albo jest uciążliwym sąsiadem lub są niezadowoleni z usług świadczonych przez przedsiębiorcę?
 • W jakim czasie przedsiębiorca musi się zgłosić do ZUS-u i Urzędu Skarbowego od dnia założenia firmy w urzędzie? Czy może tam jechać tego samego dnia - nawet jeśli wniosek zostanie wprowadzony następnego dnia?
 • Jak zweryfikować dokumenty osoby zza granicą pod kątem wiarygodności?
 • Jak postąpić w przypadku gdy cudzoziemiec nie ma tytułu prawnego do miejsca zamieszkania? Czy może podlegać wpisowi co CEIDG?
 • Czy pełnomocnik przez swój profil zaufany może załatwić sprawy przedsiębiorcy m.in. takie jak zawieszenie, zmiany itp.?
 • Czy jeśli przedsiębiorca zgłasza do CEIDG pełnomocnika to czy musi przedstawić pomocnictwo notarialne?
 • Czy w ciągu roku można zmienić formę opodatkowania w przypadku gdy przedsiębiorca bardzo nalega? Czy termin do 20 lutego jest ostateczny?
 • Czy przy nowym wpisie należy wypełnić załącznik ZUS czy można odesłać przedsiębiorcę do ZUS-u?
 • Czy można zmienić ubezpieczenie ZUS na KRUS?


1. Cudzoziemcy – zakładanie i rejestrowanie działalności gospodarczej

 • Rejestracja działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców
 • Jakie akty prawne regulują zakładanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez cudzoziemców na terenie RP?
  • Co jest potrzebne cudzoziemcowi z UE do wykonywania pracy w sposób legalny?
  • Co musi posiadać cudzoziemiec spoza UE, by mógł legalnie wykonywać pracę w Polsce?
  • Jakich my musimy wymagać dokumentów i jakie dokumenty cudzoziemiec musi nam przedstawić? Kiedy musimy wymagać oryginału, a kiedy kopii?
  • Jak zweryfikować dokumenty osoby zza granicą pod kątem wiarygodności?
  • Co zrobić jeżeli obywatel Ukrainy nie ma paszportu albo pieczątki w paszporcie lub wjechał na nieważny dokument ?
  • Czy można uznać za ważny dokument pobytowy przeterminowana kartę pobytu czasowego, jeśli jest w paszporcie pieczątka UW że taka osoba złożyła wniosek i czeka na przedłużenie ważności pobytu ?
  • Jak traktować osoby które są narodowości ukraińskiej ale przyjechali do Polski po 24 lutego np. z Egiptu bo byli na wakacjach, czy tez przekroczyli granice ukraińsko-słowacką, czy też ukraińsko-węgierską lub w inny sposób dostali się do naszego kraju ?
  • Jakie ułatwienia zastosowano w systemie CEIDG przy rejestracji działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy
  • Sytuacja: Cudzoziemiec nie był uprawniony do podjęcia działalności gospodarczej, a on twierdził, że jest. Jak stworzyć takie pismo, gdzie byłoby ładnie ujęte, że faktycznie nie może podjąć działalności?
  • Jak postąpić w przypadku gdy cudzoziemiec nie ma tytułu prawnego do miejsca zamieszkania? Czy może podlegać wpisowi co CEIDG?
  • W jaki sposób urzędnik powinien sprawdzić, czy cudzoziemiec może rozpocząć działalność jednoosobową w Polsce?
 • Czy będzie nowa wersja papierowego wniosku dostosowana do komunikatu wyświetlanego w trakcie wpisywania wniosku do CEIDG o treści : "Przybyłem do Polski jako uchodźca wojenny 24 lutego 2022 lub później. Obywatele Ukrainy przebywający legalnie w Polsce na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa lub ustawy o cudzoziemcach, po uzyskaniu numeru PESEL, mogą rejestrować i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy" ?


2. Jakie zmiany zaszły w systemie CEiDG?

 • W systemie CEiDG: czy jeśli ktoś już raz wybrał ubezpieczyciela to, czy można zrobić tak, żeby on się już automatycznie wybierał jak i urząd skarbowy?
 • Wskazanie nowelizacji przepisów, zmian


3. Hurtownia danych – przedstawienie tematu

 • Jakie są zasady „ulgi na start”?
 • Na czym polega działalność nierejestrowana (nieewidencjonowana)?
 • Na czym polega dobrowolność wpisywania i kształtowania wszelkich dat we wpisie przez przedsiębiorcę lub pełnomocnika?
 • Jak wygląda automatyczne zaciąganie danych w CEIDG: BAZA TERYT i BAZA PESEL
 • Jakie są możliwości zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej na jednym wniosku CEIDG-1
 • Dane fakultatywne (nieobowiązkowe) we wniosku dot. nowego wpisu do CEIDG?
 • Jaki dokument jest dokumentem tożsamości okazywanym przez przedsiębiorcę w urzędzie gminy/miasta? Na podstawie jakich dokumentów przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą zarejestrowaną w systemie CEIDG?

4.Pełnomocnictwo, prokurent i zarządca sukcesyjny – jako reprezentanci przedsiębiorcy

 • Pełnomocnictwo i prokura - jakie są nowe zasady wpisywania pełnomocnika i prokurenta do CEIDG?
  • Czy pełnomocnik przez swój profil zaufany może załatwić sprawy przedsiębiorcy m.in. takie jak zawieszenie, zmiany itp.?
 • Czy jeśli przedsiębiorca zgłasza do CEIDG pełnomocnika to czy musi przedstawić pomocnictwo notarialne?
 • Jakie są możliwości powołania i wpisania przez przedsiębiorcę za życia zarządcy sukcesyjnego do systemu CEIDG lub przez spadkobierców po śmierci przedsiębiorcy?
 • Sukcesja - kto może być zarządcą i kiedy go ustanowić?:
  • Sytuacja: była spółka syna i ojca, ojciec zmarł i był ustanowiony zarząd sukcesyjny w postaci żony tego pana, który zmarł. I pan przyszedł do urzędu, aby założyć działalność indywidualną. Jak poradzić sobie w takiej sytuacji? Bo on po prostu chciał, żeby była to nowa działalność założona tylko na niego. Jak to rozwiązać?
 • Opłata od pełnomocnictwa. Kiedy przedsiębiorca lub pełnomocnik musi uiścić opłatę skarbową, składając wniosek CEIDG-1?
 • Wprowadzenie wniosku do systemu CEIDG złożonego przez przedsiębiorcę/pełnomocnika w urzędzie, ważne daty
 • Zakładanie działalności przez pełnomocnika, prokurenta, wspólnika spółki cywilnej


5. Spółka cywilna, a jednoosobowa działalność gospodarcza

 • Nowy wpis:
  • Zakładanie nowej działalności gospodarczej indywidualnej
  • Zakładanie nowej działalności gospodarczej tylko w spółce cywilnej
  • Zakładanie nowej działalności gospodarczej zarówno indywidualnej, jak i w spółce cywilnej
  • Możliwość dołączenia do wniosku CEIDG-1 zgłoszenia VAT-R
  • Fakultatywne (nieobowiązkowe) wskazanie form opodatkowania oraz nazwy biura rachunkowego przez przedsiębiorcę we wniosku CEIDG-1
  • Czy w ciągu roku można zmienić formę opodatkowania w przypadku gdy przedsiębiorca bardzo nalega? Czy termin do 20 lutego jest ostateczny?
  • Czy przy nowym wpisie należy wypełnić załącznik ZUS czy można odesłać przedsiębiorcę do ZUS-u?
 • Zmiany we wpisie:
  • Kto oprócz przedsiębiorcy może złożyć wniosek CEIDG-1 w urzędzie gminy/miasta?
  • Jak przygotować się do kontroli ewidencji działalności gospodarczej przez wojewodę?
  • W jakich sytuacjach urzędnik powinien wymagać pełnomocnictwa?
  • W jaki sposób przedsiębiorca przebywający w zakładzie karnym, areszcie może złożyć wniosek CEIDG-1?
  • W jaki sposób dokonuje się wykreślenia zmarłego przedsiębiorcy z systemu CEIDG?
 • Poprawność wpisywania danych we wniosku CEIDG-1 dotyczących m.in.:
  • Powstania nowej spółki cywilnej obok wykonywania działalności indywidualnej
  • Likwidacji spółki cywilnej, pozostawienie na wpisie tylko działalności indywidualnej
  • Nazwy przedsiębiorcy w przypadku wykonywania działalności w formie spółki cywilnej oraz w formie działalności indywidualnej
  • Poprawna nazwa firmy w przypadku spółki cywilnej
  • Zmiana dot. kont bankowych w przypadku wykonywania działalności w formie spółki cywilnej i w formie działalności indywidualnej
  • Zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy (indywidualna działalność lub spółka cywilna). Jakie przedsiębiorca ma obowiązki w tym zakresie
  • Zmiana danych przez pełnomocnika, prokurenta, wspólnika spółki cywilnej
  • Zmiana konta bankowego oraz biura rachunkowego
  • Wspólność majątkowa, zmiana nazwiska i dokumentu tożsamości
  • Zmiana dotycząca danych pełnomocnika zawartych na wpisie w CEIDG
 • Jak postępować w przypadku zdublowanych wpisów przedsiębiorcy w CEIDG (w sytuacji, gdy systemie CEIDG występuje więcej niż jeden wpis tego samego przedsiębiorcy)?:
  • Co urzędnik gminy/miasta powinien zrobić, aby wprowadzić wpis w systemie CEIDG przedsiębiorcy, którego dane podczas migracji danych z ewidencji gminnej do systemu CEIDG nie zostały przeniesione i przedsiębiorca nie jest widoczny w systemie CEIDG, mimo że jest cały czas aktywny i prowadzi działalność gospodarczą?
  • Jakie są nowe możliwości zmiany danych i jaki jest nowy podział danych?
  • Data zaprzestania i data wykreślenia: czym różnią się te dwie daty?
  • Komunikat zachęcający do podawania przez przedsiębiorców nr telefonu widocznego tylko dla urzędników we wniosku CEIDG-1 (jakie są plusy dla przedsiębiorcy podania we wniosku CEIDG-1 swojego nr telefonu)?
  • Jakie są zmiany dot. zawieszenia i wykreślenia działalności gospodarczej?
  • Omówienie po kolei wszystkich rubryk nowego wniosku CEIDG-1
 • Kiedy należy wprowadzić zmianę we wpisie, a w jakich sytuacjach należy ponownie przekształcić wniosek złożony przez przedsiębiorcę w urzędzie?:
  • Kwestia zawieszenia, a wykreślenia przedsiębiorcy z systemu CEIDG
  • Data rozpoczęcia działalności
  • Kiedy przedsiębiorca może dokonać zmiany tej daty?
  • Data wykreślenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność zarówno w formie spółki cywilnej, jak i w formie działalności indywidualnej. Jak powinna być data wykreślenia na wniosku CEIDG-1?
  • Zawieszenie z tytułu opieki nad dzieckiem?
 • Czy osoba, która przejęła działalność, może ją sama potem zamknąć?:
  • Jak powinno się postępować, określając datę zmiany działalności?
  • Czy tylko przedsiębiorca może założyć konto, aby umieścić tekst przy pełnomocnictwie?
  • Co należy zrobić, jeśli upada jakieś przedsiębiorstwo prawne lub następuje zgon przedsiębiorcy?
  • Kiedy należy zawiesić działalność gospodarczą, aby uniknąć opłat za ZUS?
  • Czy można zawiesić działalność gospodarczą np. na 7 dni?
  • Stwierdzono tożsamość osoby. Czy w związku z tym należy dodatkowo na druku wpisywać numer dowodu osobistego? Czy jest to konieczne w przypadku kontroli?
  • Na czym polega zmiana głównej nazwy przedsiębiorcy?
  • Co jeśli przedsiębiorca nie chce zmienić nazwy głównej? Jak należy to tłumaczyć przedsiębiorcom?


6. ZUS – omówienie druków + warsztaty dot. poprawnego wypełnienia

 • Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych w ZUS (DRUK ZZA, DRUK ZUA)
 • Zgłoszenie członków rodziny przedsiębiorcy do ubezpieczenia w ZUS (DRUK ZCNA)
 • Wyrejestrowanie z ubezpieczeń przedsiębiorcy i członków jego rodziny (DRUK ZWUA i DRUK ZCNA)
 • Na co należy zwracać uwagę przy uzupełnianiu druków dot. zgłoszenia przedsiębiorcy do ZUS?
 • Zmiana danych w przypadku całkowitej likwidacji działalności gospodarczej z jednoczesnym załączeniem druku ZUS ZWUA
 • Możliwość dołączenia do wniosku o wpis zgłoszenia do ZUS przedsiębiorcy, członka jego rodziny, a również zatrudnionego pracownika
 • Przedsiębiorca - ubezpieczenie w ZUS czy KRUS. Sytuacje problemowe
 • Czy można zmienić ubezpieczenie ZUS na KRUS?
 • Jak poradzić sobie ze zgłoszeniem cudzoziemca do ZUS?
 • Emerytura, renta, zatrudnienie na umowę o pracę, czy ma to wpływ na wysokość składki ZUS?
 • Zawieszenie/wznowienie. Co ze składkami i kiedy przedsiębiorca zapłaci za leczenie?
 • Ubezpieczenie przedsiębiorcy za granicą. Jak powinno wyglądać prawidłowe zgłoszenie do ZUS/KRUS?
 • E-SKŁADKA w ZUS
 • WARSZTATY WYPEŁNIANIA POWYŻSZYCH DRUKÓW: ZUS ZZA, ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZWUA dla wszystkich zainteresowanych uczestników szkolenia


7. Stosowanie poprawnego formularza wniosku CEIDG-1

 • Załączniki do wniosku CEIDG-1 omówienie zasad stosowania tych załączników
 • Zmiana miejsca zamieszkania, a właściwość miejscowa urzędu skarbowego (działalność indywidualna i spółka cywilna)
 • Rachunek firmowy czy rachunek prywatny. Jaki rachunek należy podać, zakładając działalność gospodarczą?
 • Ile nr PKD 2007 może wpisać przedsiębiorca we wniosku CEIDG-1?
 • Jaka jest podstawa prawna do wydawania zaświadczeń przez urzędy gmin/miast przed 01.07.2011 r. czyli przed wejściem w życie CEIDG?
 • Czy należy drukować UPO i wniosek CEDG-1 z kodem kreskowym złożony osobiście w urzędzie?
 • Potwierdzenie przyjęcia wniosku. Kiedy należy drukować to potwierdzenie dla przedsiębiorcy?
 • Jak ustalić adres urzędu skarbowego, któremu ma podlegać cudzoziemiec?
 • Usługi transgraniczne na terenie Polski
 • Przedsiębiorca wytwarzający odpady ma obowiązek wpisania się do BDO (Bazy Danych o Odpadach)?
 • Obowiązek zgłoszenia się przedsiębiorcy do ZUS, Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego po rozpoczęciu działalności gospodarczej, dokonaniu zmiany we wpisie (działalność indywidualna, działalność w spółce cywilnej). Kiedy należy osobiście udać się do w/w urzędów, a kiedy wystarczy samo złożenie wniosku w urzędzie gminy/miasta?
 • Stopień niepełnosprawności przedsiębiorcy, a działalność gospodarcza

Prowadzący

Małgorzata Zarajczyk - Inspektor w Referacie Organizacyjnym Urzędzie Gminy Niemce, od 8 lat zajmuje się ewidencją działalności gospodarczej oraz tematyką potwierdzeń pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Do jej zakresu obowiązków należy między innymi realizacja działań związanych z obsługą działalności gospodarczej przedsiębiorców. Posiada praktyczne umiejętności i doświadczenie zdobyte w UG Niemce. Absolwent Wydziału Ekonomii UMCS w Lublinie, doświadczony trener i wykładowca.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
17 listopada 2022

Podobne szkolenia