Wideoszkolenie: Ewidencja działalności gospodarczej

Zadania gmin i obowiązki przedsiębiorców w ramach CEIDG na podstawie Konstytucji Biznesu. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej. Wzory formularzy CEIDG i zmiany w obsłudze CEIDG.

od 409.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się ewidencją działalności gospodarczej i kontaktujących się z przedsiębiorcami

Od 5 lipca 2022 wchodzi obowiązek korzystania z Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych przez organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe.
Co powiedzą Państwo na praktyczne szkolenie skierowane do zajmujących się ewidencją działalności gospodarczej i kontaktujących się z przedsiębiorcami? Zebraliśmy obawy i wątpliwości innych gmin i umieściliśmy je w programie naszego szkolenia. Otrzymacie Państwo autorskie materiały szkoleniowe w postaci skryptu, ponadto przewidziana jest także część warsztatowa, uzupełnianie druków: CEIDG-1, i załączniki, druki ZUS ZZA, ZUA ,ZWUA, ZCNA. A także, nasza prelegent przeprowadzi praktyczne warsztaty na konkretnych przykładach.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Rejestracja działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców (obywateli państw członkowskich UE i EOG oraz obywateli innych państw), jakie dokumenty muszą przedstawić?
 • Możliwość zawieszenia i wznowienia działalności z datą wsteczną
 • Data zaprzestania a data wykreślenia: czym różnią się te dwie daty?
 • Jakie są zasady „ulgi na start”?
 • Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS (DRUK ZZA, DRUK ZUA) oraz członków rodziny przedsiębiorcy (DRUK ZCNA),
 • Na co należy zwracać uwagę przy uzupełnianiu druków dot. zgłoszenia przedsiębiorcy do ZUS?
 • Obowiązek zgłoszenia się przedsiębiorcy do ZUS, Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego po rozpoczęciu działalności gospodarczej, dokonaniu zmiany we wpisie, zawieszeniu, wznowieniu lub wykreśleniu działalności (działalność indywidualna, działalność w formie spółki cywilnej). Kiedy należy osobiście udać się do w/w urzędów, a kiedy wystarczy samo złożenie wniosku w urzędzie gminy?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • CEIDG-1
 • Druki deklaracji ZUS: ZZA, ZUA ,ZWUA, ZCNA
 • Oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych
 • Potwierdzenie przyjęcia wniosku
 • Wezwanie do skorygowania danych
 • Wniosek o nadanie nr PESEL
 • Wniosek o umożliwienie wprowadzenia zaległych wpisów do CEIDG
 • Wzór ZUS ZUA Zarejestrowanie pracownika
 • Wzór ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń
 • ZUS ZWUA Wyrejestrowanie przedsiębiorcy
 • ZUS ZWUA Korekta

Szczegółowy program szkolenia:

1. Cudzoziemcy – zakładanie i rejestrowanie działalności gospodarczej

 • Rejestracja działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców
  • Co musi posiadać cudzoziemiec spoza UE, by mógł legalnie wykonywać pracę w Polsce?
  • Jakich my musimy wymagać dokumentów i jakie dokumenty cudzoziemiec musi nam przedstawić? Kiedy musimy wymagać oryginału, a kiedy kopii?
  • Sytuacja: Cudzoziemiec nie był uprawniony do podjęcia działalności gospodarczej, a on twierdził, że jest. Jak stworzyć takie pismo, gdzie byłoby ładnie ujęte, że faktycznie nie może podjąć działalności?
 • Zakładanie działalności gospodarczej przez cudzoziemców z UE i spoza UE
 • Jakich dokumentów wymagać od cudzoziemców, którzy chcą założyć działalność gospodarcza na terenie Polski?
 • Cudzoziemcy. Kto podlega wpisowi do CEIDG?


2. Jakie zmiany zaszły w systemie CEiDG?

 • W systemie CEiDG: czy jeśli ktoś już raz wybrał ubezpieczyciela to, czy można zrobić tak, żeby on się już automatycznie wybierał jak i urząd skarbowy?
 • Jakie są kolejne daty wdrożenia nowej platformy?
 • Wskazanie nowelizacji przepisów, zmian
 • Nowe wersje wniosków jak należy je wypełniać? Kiedy w końcu będziemy logować się do nowego systemu?


3. Hurtownia danych – przedstawienie tematu

 • Jakie są zasady „ulgi na start”?
 • Na czym polega działalność nierejestrowana (nieewidencjonowana)?
 • Na czym polega dobrowolność wpisywania i kształtowania wszelkich dat we wpisie przez przedsiębiorcę lub pełnomocnika?
 • Jak wygląda automatyczne zaciąganie danych w CEIDG: BAZA TERYT i BAZA PESEL
 • Jakie są możliwości zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej na jednym wniosku CEIDG-1
 • Dane fakultatywne (nieobowiązkowe) we wniosku dot. nowego wpisu do CEIDG?
 • Jaki dokument jest dokumentem tożsamości okazywanym przez przedsiębiorcę w urzędzie gminy/miasta? Na podstawie jakich dokumentów przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą zarejestrowaną w systemie CEIDG?


4.Pełnomocnictwo, prokurent i zarządca sukcesyjny – jako reprezentanci przedsiębiorcy

 • Pełnomocnictwo i prokura - jakie są nowe zasady wpisywania pełnomocnika i prokurenta do CEIDG?
 • Jakie są zmiany w publikowaniu w systemie CEIDG pełnomocnictwa i prokury?
 • Jakie są możliwości powołania i wpisania przez przedsiębiorcę za życia zarządcy sukcesyjnego do systemu CEIDG lub przez spadkobierców po śmierci przedsiębiorcy?
 • Sukcesja - kto może być zarządcą i kiedy go ustanowić?:
  • Sytuacja: była spółka syna i ojca, ojciec zmarł i był ustanowiony zarząd sukcesyjny w postaci żony tego pana, który zmarł. I pan przyszedł do urzędu, aby założyć działalność indywidualną. Jak poradzić sobie w takiej sytuacji? Bo on po prostu chciał, żeby była to nowa działalność założona tylko na niego. Jak to rozwiązać?
 • Opłata od pełnomocnictwa. Kiedy przedsiębiorca lub pełnomocnik musi uiścić opłatę skarbową, składając wniosek CEIDG-1?
 • Wprowadzenie wniosku do systemu CEIDG złożonego przez przedsiębiorcę/pełnomocnika w urzędzie, ważne daty
 • Zakładanie działalności przez pełnomocnika, prokurenta, wspólnika spółki cywilnej


5. Spółka cywilna, a jednoosobowa działalność gospodarcza

 • Nowy wpis:
  • Zakładanie nowej działalności gospodarczej indywidualnej
  • Zakładanie nowej działalności gospodarczej tylko w spółce cywilnej
  • Zakładanie nowej działalności gospodarczej zarówno indywidualnej, jak i w spółce cywilnej
  • Możliwość dołączenia do wniosku CEIDG-1 zgłoszenia VAT-R
  • Fakultatywne (nieobowiązkowe) wskazanie form opodatkowania oraz nazwy biura rachunkowego przez przedsiębiorcę we wniosku CEIDG-1
 • Zmiany we wpisie:
  • Kto oprócz przedsiębiorcy może złożyć wniosek CEIDG-1 w urzędzie gminy/miasta?
  • Jak przygotować się do kontroli ewidencji działalności gospodarczej przez wojewodę?
  • W jakich sytuacjach urzędnik powinien wymagać pełnomocnictwa?
  • W jaki sposób przedsiębiorca przebywający w zakładzie karnym, areszcie może złożyć wniosek CEIDG-1?
  • W jaki sposób dokonuje się wykreślenia zmarłego przedsiębiorcy z systemu CEIDG?
 • Poprawność wpisywania danych we wniosku CEIDG-1 dotyczących m.in.:
  • Powstania nowej spółki cywilnej obok wykonywania działalności indywidualnej
  • Likwidacji spółki cywilnej, pozostawienie na wpisie tylko działalności indywidualnej
  • Nazwy przedsiębiorcy w przypadku wykonywania działalności w formie spółki cywilnej oraz w formie działalności indywidualnej
  • Poprawna nazwa firmy w przypadku spółki cywilnej
  • Zmiana dot. kont bankowych w przypadku wykonywania działalności w formie spółki cywilnej i w formie działalności indywidualnej
  • Zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy (indywidualna działalność lub spółka cywilna). Jakie przedsiębiorca ma obowiązki w tym zakresie
  • Zmiana danych przez pełnomocnika, prokurenta, wspólnika spółki cywilnej
  • Zmiana konta bankowego oraz biura rachunkowego
  • Wspólność majątkowa, zmiana nazwiska i dokumentu tożsamości
  • Zmiana dotycząca danych pełnomocnika zawartych na wpisie w CEIDG
 • Jak postępować w przypadku zdublowanych wpisów przedsiębiorcy w CEIDG (w sytuacji, gdy systemie CEIDG występuje więcej niż jeden wpis tego samego przedsiębiorcy)?:
  • Co urzędnik gminy/miasta powinien zrobić, aby wprowadzić wpis w systemie CEIDG przedsiębiorcy, którego dane podczas migracji danych z ewidencji gminnej do systemu CEIDG nie zostały przeniesione i przedsiębiorca nie jest widoczny w systemie CEIDG, mimo że jest cały czas aktywny i prowadzi działalność gospodarczą?
  • Automatyczne wykreślanie z systemu CEIDG wpisów zawierających dane szczątkowe, w tym brak na wpisie widocznym w systemie CEIDG nr PESEL przedsiębiorcy
  • Jakie są nowe możliwości zmiany danych i jaki jest nowy podział danych?
  • Zmiana w CEIDG dla pracowników i dla przedsiębiorców. Podczas składania wniosku CEIDG-1 w urzędzie gminy/miasta przedsiębiorca będzie mógł zgłosić do ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych w ZUS również swojego pracownika (dotyczy to także wszelkich zmian i wyrejestrowania):
  • Data zaprzestania i data wykreślenia: czym różnią się te dwie daty?
  • Komunikat zachęcający do podawania przez przedsiębiorców nr telefonu widocznego tylko dla urzędników we wniosku CEIDG-1 (jakie są plusy dla przedsiębiorcy podania we wniosku CEIDG-1 swojego nr telefonu)?
  • Jakie są zmiany dot. zawieszenia i wykreślenia działalności gospodarczej?
  • Omówienie po kolei wszystkich rubryk nowego wniosku CEIDG-1
  • Zmiana a ponowne przekształcenie wniosku
 • Kiedy należy wprowadzić zmianę we wpisie, a w jakich sytuacjach należy ponownie przekształcić wniosek złożony przez przedsiębiorcę w urzędzie?:
  • Kwestia zawieszenia, a wykreślenia przedsiębiorcy z systemu CEIDG
  • Data rozpoczęcia działalności
  • Kiedy przedsiębiorca może dokonać zmiany tej daty?
  • Data wykreślenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność zarówno w formie spółki cywilnej, jak i w formie działalności indywidualnej. Jak powinna być data wykreślenia na wniosku CEIDG-1?
  • Zawieszenie z tytułu opieki nad dzieckiem?
 • Czy osoba, która przejęła działalność, może ją sama potem zamknąć?:
  • Jak powinno się postępować, określając datę zmiany działalności?
  • Czy tylko przedsiębiorca może założyć konto, aby umieścić tekst przy pełnomocnictwie?
  • Co należy zrobić, jeśli upada jakieś przedsiębiorstwo prawne lub następuje zgon przedsiębiorcy?
  • Kiedy należy zawiesić działalność gospodarczą, aby uniknąć opłat za ZUS?
  • Czy można zawiesić działalność gospodarczą np. na 7 dni?
  • Stwierdzono tożsamość osoby. Czy w związku z tym należy dodatkowo na druku wpisywać numer dowodu osobistego? Czy jest to konieczne w przypadku kontroli?
  • Na czym polega zmiana głównej nazwy przedsiębiorcy?
  • Co jeśli przedsiębiorca nie chce zmienić nazwy głównej? Jak należy to tłumaczyć przedsiębiorcom?


6. ZUS – omówienie druków + warsztaty dot. poprawnego wypełnienia

 • Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych w ZUS (DRUK ZZA, DRUK ZUA)
 • Zgłoszenie członków rodziny przedsiębiorcy do ubezpieczenia w ZUS (DRUK ZCNA)
 • Wyrejestrowanie z ubezpieczeń przedsiębiorcy i członków jego rodziny (DRUK ZWUA i DRUK ZCNA)
 • Na co należy zwracać uwagę przy uzupełnianiu druków dot. zgłoszenia przedsiębiorcy do ZUS?
 • Zmiana danych w przypadku całkowitej likwidacji działalności gospodarczej z jednoczesnym załączeniem druku ZUS ZWUA
 • Możliwość dołączenia do wniosku o wpis zgłoszenia do ZUS przedsiębiorcy, członka jego rodziny, a również zatrudnionego pracownika
 • Przedsiębiorca - ubezpieczenie w ZUS czy KRUS. Sytuacje problemowe
 • Jak poradzić sobie ze zgłoszeniem cudzoziemca do ZUS?
 • Emerytura, renta, zatrudnienie na umowę o pracę, czy ma to wpływ na wysokość składki ZUS?
 • Zawieszenie/wznowienie. Co ze składkami i kiedy przedsiębiorca zapłaci za leczenie?
 • Ubezpieczenie przedsiębiorcy za granicą. Jak powinno wyglądać prawidłowe zgłoszenie do ZUS/KRUS?
 • E-SKŁADKA w ZUS
 • WARSZTATY WYPEŁNIANIA POWYŻSZYCH DRUKÓW: ZUS ZZA, ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZWUA dla wszystkich zainteresowanych uczestników szkolenia


7. Stosowanie poprawnego formularza wniosku CEIDG-1

 • Załączniki do wniosku CEIDG-1 omówienie zasad stosowania tych załączników
 • Zmiana miejsca zamieszkania, a właściwość miejscowa urzędu skarbowego (działalność indywidualna i spółka cywilna)
 • Rachunek firmowy czy rachunek prywatny. Jaki rachunek należy podać, zakładając działalność gospodarczą?
 • Ile nr PKD 2007 może wpisać przedsiębiorca we wniosku CEIDG-1?
 • Jaka jest podstawa prawna do wydawania zaświadczeń przez urzędy gmin/miast przed 01.07.2011 r. czyli przed wejściem w życie CEIDG?
 • Czy należy drukować wniosek CEDG-1 z kodem kreskowym złożony osobiście w urzędzie?
 • Czy należy drukować UPO?
 • Potwierdzenie przyjęcia wniosku. Kiedy należy drukować to potwierdzenie dla przedsiębiorcy?
 • W jaki sposób urzędnik powinien sprawdzić, czy cudzoziemiec może rozpocząć działalność jednoosobową w Polsce?
 • Jak ustalić adres urzędu skarbowego, któremu ma podlegać cudzoziemiec?
 • Usługi transgraniczne na terenie Polski
 • Przedsiębiorca wytwarzający odpady ma obowiązek wpisania się do BDO (Bazy Danych o Odpadach)?
 • Obowiązek zgłoszenia się przedsiębiorcy do ZUS, Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego po rozpoczęciu działalności gospodarczej, dokonaniu zmiany we wpisie (działalność indywidualna, działalność w spółce cywilnej). Kiedy należy osobiście udać się do w/w urzędów, a kiedy wystarczy samo złożenie wniosku w urzędzie gminy/miasta?
 • Stopień niepełnosprawności przedsiębiorcy, a działalność gospodarcza

Prowadzący

Małgorzata Zarajczyk - Inspektor w Referacie Organizacyjnym Urzędzie Gminy Niemce, od 8 lat zajmuje się ewidencją działalności gospodarczej oraz tematyką potwierdzeń pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Do jej zakresu obowiązków należy między innymi realizacja działań związanych z obsługą działalności gospodarczej przedsiębiorców. Posiada praktyczne umiejętności i doświadczenie zdobyte w UG Niemce. Absolwent Wydziału Ekonomii UMCS w Lublinie, doświadczony trener i wykładowca.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
13 lipca 2022
od 409.00
12 września 2022
od 409.00
17 listopada 2022

Podobne szkolenia