Szkolenie: Planowanie przestrzenne

Jak wygląda proces wydawania decyzji o warunkach zabudowy? Procedura sporządzania planu miejscowego oraz wyznaczanie miejsc parkingowych. Najnowsze zmiany i procedury planistyczne dostosowane do COVID-19. Jak połączyć różne funkcje zabudowy oraz jakie konsekwencje niosą za sobą zmiany w prawie budowlanym?

od 379.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do przedstawicieli Starostw Powiatowych, Urzędów Miast i Gmin: wydziałów planowania przestrzennego, architektury, urbanistyki i budownictwa.

Zmiany w prawie budowlanym
Kształtowanie polityki przestrzennej obciąża przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, jak np. gminy i województwa oraz organy administracji rządowej. Podczas wideoszkolenia Prowadząca omówi zagadnienia z programu, a uczestnicy będą mieli możliwość zadawania swoich pytań na czacie.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

 • Jak wygląda cały proces wydawania decyzji o warunkach zabudowy?
 • Jak w praktyce połączyć różnorodne funkcje zabudowy – na przykład rodzinną z usługową?
 • Procedura i projekt przygotowania planu miejscowego oraz najczęściej popełniane błędy
 • Czy można w planie miejscowym wydzielić drogi wewnętrzne?
 • COVID-19 a procedury planistyczne
 • Zakres i forma dokumentów po zmianach w prawie budowlanym
 • Czy powinny być prowadzone zabezpieczenia i regulacje wód na terenach zabudowy?

Szczegółowy program szkolenia:

Jak wygląda cały proces wydawania decyzji o warunkach zabudowy?

 • Jaki wpływ mogą mieć nowe przepisy w prawie budowlanym na tworzenie nowych planów zabudowy?
 • Jak przeprowadzić analizę cech zabudowy?
 • Jaki powinno obejmować teren – na co zwracać uwagę?
 • Jak powinien wyglądać wniosek?
 • Co powinna zawierać decyzja?
 • Jak ustalać spadkobierców?

Procedura ustalania warunków zabudowy

 • Analiza terenów sąsiednich i sposoby ustalania wskaźników
 • Jak wyznaczyć wskaźniki?
 • Czy do zgłoszeń budynków do 35 m wymagana jest decyzja o warunkach zabudowy?
 • Czy budowa studni wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w majestacie?
 • Kiedy i co jest potrzebne do wydania warunków zabudowy budynku w zabudowie zagrodowej?
 • Zabudowa zagrodowa na terenach rolnych - jakie dokumenty powinny przedstawiać osoby ubiegające się?

Omówienie nowych zmian w prawie budowlanym

 • Zestawienie i omówienie różnic jakie powstały po zmianach
 • Czy będą jakieś ułatwienia w związku ze zmianami w prawie budowlanym?
 • Zakres i forma dokumentów po zmianach
 • Pochodne zmiany prawa – rozporządzenia, na podstawie których rozlicza się inwestora/projektanta projektu budowlanego

Co powinien zawierać projekt budowlany?

 • Co się składa do pozwolenia na budowę?
 • Załączniki do pozwolenia na budowę
 • Zakres obiektów, które nie wymagają pozwoleń na budowę
 • Zakres projektu budowlanego – art. 34 – co w którym egzemplarzu powinno się znajdować?
 • Jaki wpływ mogą mieć nowe przepisy w prawie budowlanym na tworzenie nowych planów zabudowy?
 • Co w sytuacji jeśli budynek istnieje wiele lat, granice są w innych odległościach i nie spełniają obecnych wymogów?

Jak w praktyce połączyć różnorodne funkcje zabudowy – na przykład rodzinną z usługową?

 • W jaki sposób wyznaczać miejsca parkingowe?
 • Jak wyznaczać miejsca postojowe parkingowe przy powierzchniach sprzedażowych?
 • Sprawy warsztatowe – sposoby zapisów planów dotyczących zasad zagospodarowania terenów różnych form zabudowy
 • Jak projektanci rozstrzygają powyższe zapisy?
 • Przekształcanie terenów pod zabudowę w parkach krajobrazowych, terenów leśnych oraz zbliżonych do rzek
 • Zakres zgodności decyzji o warunkach zabudowy z innymi przepisami – na przykład lokalizowanie budynków mieszkaniowych obok cmentarzy
 • Omówienie warunków zabudowy
 • Co w sytuacji jeśli budynek istnieje wiele lat, granice są w innych odległościach i nie spełniają obecnych wymogów?
 • Jak wydzielać grunty pod inwestycje?
 • Decyzje o warunkach zabudowy: pełnomocnictwo – czy muszą być one w oryginałach czy może być np. kserokopia?
 • Jak należy je liczyć jeśli ktoś składa 2 wnioski czy musi załączyć 1 czy 2?
 • Zmiana opłaty skarbowej – stawki oraz zwolnienia
 • Postępowanie administracyjne gdy jedna ze stron zmarła – kogo należy powiadomić i jak wygląda dalsze postępowanie?
 • Warunki zabudowy przy terenach leśnych - czy wskazane jest aby wycinać użytek leśny?
 • Jakie jest stanowisko ministra odnośnie uzyskania zgód na przeznaczenie gruntów leśnych na grunty skarbu państwa? Jakie błędy są we wnioskach sporządzane przez gminę? Co należy ujmować w takich wnioskach?
 • W jaki sposób zawiadamiać mieszkańców o przygotowanym projekcie?
 • Kiedy i co jest potrzebne do wydania warunków zabudowy budynku w zabudowie zagrodowej?
 • Budowa osiedla i budynków na terenach do tego nie przeznaczonych
 • Czy można ustalać decyzje o warunkach zabudowy tylko na części działki?
 • Czy jeśli w planie jest zabudowa to czy może ona stanowić dostęp do drogi publicznej mimo ze w planie nie ma tam drogi?

Czy powinny być prowadzone zabezpieczenia i regulacje wód na terenach zabudowy?

 • Czy można wprowadzać ograniczenia z tego tytułu? (Szamba, oczyszczalnie…)
 • Co robić jeśli wody polskie żądają decyzji o urządzeniach melioracyjnych pod warunki zabudowy gdy nie wymagane jest na to pozwolenie? (Art. 50 planowania przestrzennego w powiązaniu z prawem wodnym?

Procedura i projekt przygotowania planu miejscowego oraz najczęściej popełniane błędy

 • Jakie są procedury linii orzeczniczych?
 • Zasady sporządzania planów i studiów
 • Co w sytuacji gdy po uchwaleniu planu miejscowego następuje jego zmiana – czy jeden i drugi plan traci ważność?
 • Co zrobić żeby w wyniku wniesienia skarg/uwag plan miejscowy nie wymagał konieczności ponowienia uzgodnień i wyłożenia do publicznego wglądu?
 • Jakie zmiany po wniesieniu uwag dotyczące planów miejscowych nie wymagają procedury i ponowienia uzgodnień?
 • Na jakich portalach powinno się umieszczać projekt planu miejscowego? (ekoportal/ BIP/ inne?)
 • Jak wygląda procedura etapowania planów zagospodarowania dla części terenu aby była prawidłowo przeprowadzona?
 • Jak formułować zapisy w celu dopuszczenia czegoś aby nie było niedomówień?
 • Czy powinno uchwalać się w planach miejscowych uchwałę krajobrazową?
 • Zagospodarowanie na klasie 3 – czy jest konieczny miejscowy plan zagospodarowania?
 • Jaki zakres/sposoby zapisów można stosować aby nie spotkać się z zarzutem, że przekracza się swoje uprawnienia gdy chce się wprowadzać zbyt szczegółowe zmiany z miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?
 • Czy można wysyłać do uzgodnień projekt planu zagospodarowania przestrzennego jeśli studium jest już uchwalone?
 • Jakie błędy powodują, że plan miejscowy jest unieważniony?
 • Wyznaczanie w planach miejscowych dróg wewnętrznych
 • Czy na samorządzie spoczywa obowiązek wykupu i urządzania dróg wewnętrznych?
 • Czy można w planie miejscowym wydzielić drogi wewnętrzne?
 • Procedury – gdzie uniknąć wpadek?
 • Jakie są ograniczenia projektowania nowych terenów pod budownictwo?
 • Do jakich instytucji wysyłać wnioski o uchwałach?
 • Odszkodowania wynikające z tytułu uchwalenia/zmiany planów miejscowych
 • Przeznaczenie podstawowe i uzupełniające gdy takich pojęć nie użyto w planie miejscowym
 • Obręby identyfikacyjne – linie zabudowy i linie rozgraniczające
 • Jeśli uzdrowisko zajmuje obszar gminy zarówno miejskiej i wiejskiej – jaki dokument planistyczny rozstrzygnął by czy przy każdym pozwoleniu na budowę jest wystarczająco dużo przestrzeni biologicznie czynnej?
 • Jak powinien wyglądać formularz do składania uwag i wniosków do planów po zmianie formy na online? Czy powinien być wypełniany online czy w wersji pdf z drukiem do pobrania i zeskanowania?
 • Jak miałby wyglądać protokół w dyskusji online? (udokumentowanie dyskusji publicznej)
 • Sytuacja w momencie gdy projekt planu jest w opracowaniu i zostaje wydane pozwolenie na budowę i przeznacza działkę pod budowę na coś innego niż jest w studium
 • Jakie są konsekwencje wynikające z obszarów położonych na terenach zagrożonych powodzią?
 • Wiatraki w planach miejscowych jeśli strefy wychodzą poza teren gminy – jakie są konsekwencje dla gmin które nie maja wiatraków?
 • Czy obecnie należy przyjmować ustawy krajobrazowe czy się wstrzymać? Czy będą wchodziły jakieś zmiany?
 • Czy obecnie należy robić plany miejscowe czy czekać do zmiany ustawy?
 • Zapisy odnośnie stref przewietrzania – czy gminy maja prawo uchwalać zakaz zabudowy? (podkreślone – ten sam temat)
 • Czy są jakieś przepisy na których można się opierać?

Nowe trendy post COVIDowskie

 • Omówienie ustawy COVID
 • Jak powinno wyglądać miasto post COVIDowe?
 • COVID-19 a procedury planistyczne
 • Tarcza antykryzysowa 4.0
 • Wyjaśnienie spraw wyroków sądów odnośnie spraw COVIDowskich
 • Fotowoltaika na gruntach rolnych
 • Czy fotowoltaika jest urządzeniem czy obiektem?
 • Nowelizacja ustaw o drogach/uwarunkowania środowiskowe

Orzecznictwo dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały rady miejskiej + wskazanie konkretnych linii orzeczniczych

 • Jaka dokumentacja jest potrzebna do rozbudowy stacji bazowych telefonii komórkowych tego samego operatora lub innego operatora?

Zgłoszenia – projekt budowlany (art. 29 w starym) – lokalizacja pozostałych budynków, które wymagają zgłoszenia w powiazaniu z warunkami technicznymi

 • Budowa osiedla i budynków na terenach do tego nie przeznaczonych
 • Ustawa o planowaniu przestrzennym z planem obowiązującym dla całego miasta w stosunku do specustawy mieszkaniowej
 • Czy można ustalać decyzje o warunkach zabudowy tylko na części działki?

Prowadzący

Agata Stoińska - praktyk, Kierownik Wydziału Nieruchomości, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, absolwentka Gospodarki Przestrzennej na UAM w Poznaniu, członek Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz Metropolitalnej Komisji Planistycznej przy Stowarzyszeniu Metropolia Poznań. Posiada praktyczną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i procedur planistycznych w zakresie planowania przestrzennego na poziomie gminy.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
13 stycznia 2021

Podobne szkolenia