Wideoszkolenie: Nadzór nad SKP - nagranie

Kontrola przedsiębiorców w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów i wydawanie uprawnień diagnostycznych. Co powinien uwzględniać protokół z kontroli? Czy osoba samozatrudniona może wystąpić z wnioskiem o uzyskanie uprawnień do wykonywania badań technicznych? Kiedy można pociągnąć do odpowiedzialności diagnostę, w przypadku wykrycia nieprawidłowości w przeprowadzaniu badań technicznych?


Nagranie wideoszkolenia PCC Poland skierowane do pracowników wydziałów komunikacji w starostwach i urzędach miast na prawach powiatu, osób zajmujących się na terenie powiatu nadzorem przedsiębiorców w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

Jakie wykształcenie może być akceptowane do wydania uprawnień dla diagnosty?
W trakcie nagrania prelegent omawia istotne kwestie dotyczące nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, praktyki i wykształcenia osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty, cofania uprawnień do wykonywania badań technicznych, czy protokołu z kontroli. Zwraca uwagę na temat zmian konstrukcyjnych w pojazdach, naruszeń na stacji kontroli pojazdów oraz możliwych zmian w przepisach.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak wygląda aktualna sytuacja ze zmianami? Jaki jest planowany podział obowiązków pomiędzy organami po zmianach przepisów?
 • Czy brać pod uwagę kolejność - wykształcenie, praktyka przy wydawaniu uprawnień dla diagnosty, ponieważ niektóre urzędy nie przyjmują wniosków, gdzie najpierw była praktyka, a później wykształcenie?
 • Jak powinno wyglądać postępowanie dotyczące anonimowego zgłoszenia o pojawianiu się naruszeń w stacji kontroli pojazdów?
 • Czy diagnosta może zaakceptować zmiany konstrukcyjne pojazdów z ciągników siodłowych na pojazdy specjalne w trakcie przeprowadzania badania technicznego?
 • Co zrobić, jeśli na stacji kontroli pojazdów jest urządzenie o innym numerze niż powinno być?
 • Czy diagnosta, który stara się ponownie o uprawnienia do wykonywania badań technicznych, musi od nowa zdobywać kwalifikacje?
 • Jakie szkoły branżowe można akceptować wydając uprawnienia do wykonywania badań technicznych? Co oznacza wykształcenie średnie techniczne?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Otrzymają Państwo wzór protokołu z kontroli SKP.

Szczegółowy program szkolenia:

Moduł I

 • Jakie warunki koniecznie musi spełnić osoba, która chce uzyskać uprawnienia do wykonywania badań technicznych?
 • Jak powinno się prawidłowo interpretować przepisy odnośnie wymaganego wykształcenia osób ubiegających się o uprawnienia diagnostyczne?
 • Jakie wykształcenie może być akceptowane do wydania uprawnień dla diagnosty?
 • Co powinno być uznawane za wykształcenie techniczne, aby móc wydać uprawnienia diagnostyczne?
 • Czy brać pod uwagę kolejność - wykształcenie, praktyka przy wydawaniu uprawnień dla diagnosty, ponieważ niektóre urzędy nie przyjmują wniosków, gdzie najpierw była praktyka, a później wykształcenie? Jakie wykształcenie powinna mieć osoba starająca się o uprawnienia diagnosty?
 • Czy można wydać uprawnienia dla osoby np. po technikum żywieniowym, jeśli w przepisach jest wspomniane, że diagnostą może zostać osoba, która posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa?
 • Czy szkoły policealne można zaliczyć do szkół technicznych podczas wydawania uprawnień diagnostom?
 • Co oznacza wykształcenie średnie techniczne? Jaki dokument potwierdza wykształcenie średnie techniczne?
 • Czy w każdym przypadku data zakończenia kształcenia się osoby wnioskującej o zdobycie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych powinna być przed datą odbycia jego praktyki?
 • Jakie szkoły branżowe można akceptować wydając uprawnienia do wykonywania badań technicznych? Jakie szkoły nie mogą być akceptowane jako wykształcenie osoby wnioskującej o uprawnienia do wykonywania badań technicznych?

Moduł II

 • Praktyka osób starających się o uprawnienia diagnosty – czy okres stażu można zaliczać przed wykształceniem? Czy akceptować praktykę osób będących na własnej działalności?
 • Czy osoba, która nie posiada doświadczenia, ale odbyła praktyki w trakcie nauki w szkole zawodowej może dostać uprawnienia diagnostyczne?
 • Czy naukę zawodu można traktować jako odbycie praktyki?
 • Jak prawidłowo zaliczać okres stażu w trakcie wydawania uprawnień diagnostycznych - przed czy po nauce?
 • Czy kandydat może mieć odbytą praktykę przed rozpoczęciem wykształcenia?
 • Jakie dokumenty dotyczące form zatrudnienia lub praktyki powinny być uznawane dla osób chcących zostać diagnostami?
 • Na podstawie jakich dokumentów powinna być udokumentowana praktyka w stacji kontroli pojazdów? Jakie dokumenty potwierdzające praktykę osoby ubiegającej się o uprawnienia są właściwe?
 • Czy praktyka osoby, która stara się o uprawnienia diagnostyczne powinna odbywać się tylko w zakładzie, który kompleksowo zapewnia badanie pojazdu?
 • W jakim wymiarze pracy powinna się odbywać praktyka osób starających się o uprawnienia diagnostyczne? Czy powinien być to pełny etat?
 • Czy osoba, która posiada swój warsztat i odbywa praktykę w tym warsztacie, może uzyskać uprawnienia diagnostyczne?
 • Czy jest możliwość, aby praktyka, która jest obowiązkowa do wydania uprawnień dla diagnostów odbyła się w zakresie własnej działalności?
 • Czy osoba samozatrudniona może wystąpić z wnioskiem o uzyskanie uprawnień do wykonywania badań technicznych, jeżeli spełniła warunki, które są określone w przepisach?
 • Czy osoba prowadząca swoją działalność gospodarczą może to mieć uznane za praktykę wymaganą do uzyskania uprawnień diagnostycznych? Czy można akceptować praktykę osób będących na własnej działalności?
 • Czy samozatrudnienie może stanowić realizację przesłanki o praktykach w SKP?
 • Czy praktykę osoby na stanowisku kierowca mechanik można uznać za wystarczającą do wystawienia uprawnień diagnostycznych?
 • Czy osoba, która pracuje jako kierowca mechanik, pracuje na stanowisku naprawczym?
 • Czy praktyka może być uznana, jeśli osoba w danym miejscu jest na umowie o pracę? Co należy rozumieć pod pojęciem doświadczenia osób ubiegających się o uprawnienia diagnostyczne?

Moduł III

 • Cofanie uprawnień do wykonywania badań technicznych – jak powinien przebiegać ten proces?
 • Kiedy można pociągnąć do odpowiedzialności diagnostę w przypadku wykrycia podczas kontroli występowania nieprawidłowości w przeprowadzaniu badań technicznych?
 • W jakim zakresie starosta powinien cofać uprawnienia diagnosty? Czy w ramach kontroli, czy dopiero po wyroku sądowym?
 • Jak powinien przebiegać proces cofania uprawnień diagnoście?
 • Za co natychmiast powinny być cofane uprawnienia do wykonywania badań technicznych?
 • Komu należy przekazać informację na temat tego, że diagnoście mają być zabrane uprawnienia do wykonywania badań technicznych, jeśli nie jest znana właściwość miejscowa danej osoby?
 • Dlaczego w przypadku diagnostów nie ma w przepisach stopniowania kar?
 • Czy starosta może na podstawie prawomocnego wyroku sądu wykreślić z ewidencji diagnostę, który przeprowadził badanie techniczne pojazdu niezgodnie z procesem przeprowadzania badań i są na to dowody? Czy musi zostać zlecona dodatkowa kontrola z ramienia starostwa i dopiero po niej zostaną zabrane uprawnienia?

Moduł IV

 • Czy starosta może na podstawie prawomocnego wyroku sądu wykreślić z ewidencji diagnostę, który przeprowadził badanie techniczne pojazdu niezgodnie z procesem przeprowadzania badań i są na to dowody? Czy musi zostać zlecona dodatkowa kontrola z ramienia starostwa i dopiero po niej zostaną zabrane uprawnienia? c.d.
 • Jak postępować w przypadku, gdy z prokuratury przychodzi pismo dotyczące diagnosty, a cofnięcie uprawnień nie jest możliwe bez kontroli ze strony starostwa? Co można zrobić w takim wypadku, aby uniknąć sytuacji, że diagnosta odwoła się po cofnięciu uprawnień i urząd będzie zobowiązany do zapłacenia odszkodowania?
 • Ponowne wydawanie uprawnień dla diagnosty – czy należy od nowa podchodzić do egzaminu kwalifikacyjnego?
 • Jak powinno przebiegać ponowne wydawanie uprawnień dla diagnosty?
 • Co w sytuacji powrotu diagnosty, któremu wcześniej na pewien okres zostały zabrane uprawnienia?
 • Czy odzyskuje je z powrotem, czy musi od nowa podchodzić do egzaminu kwalifikacyjnego?
 • Czy diagnosta, który ponownie stara się o uprawnienia do wykonywania badań technicznych, musi od nowa zdobywać kwalifikacje?
 • Kontrola przeprowadzania badań technicznych – jaki zakres powinna obejmować?
 • Jak powinien przebiegać proces powiadamiania przedsiębiorcy o kontroli?
 • Jak powinna wyglądać prawidłowo przeprowadzona kontrola? Jak szczegółowy zakres kontroli powinno obejmować sprawdzanie SKP? Co w szczególności powinno być przedmiotem nadzoru w stacji kontroli pojazdów?

Moduł V

 • Jak powinna wyglądać prawidłowo przeprowadzona kontrola? Jak szczegółowy zakres kontroli powinno obejmować sprawdzanie SKP? Co w szczególności powinno być przedmiotem nadzoru w stacji kontroli pojazdów? c.d.
 • Na co zwracać szczególną uwagę podczas kontroli przeprowadzania badań technicznych przez diagnostę?
 • Jak nadzorować rzeczywistą pracę stacji kontroli pojazdów, jeśli nie można dokonać kontroli bez uprzedzenia?
 • W jaki sposób uniknąć sytuacji, w której po dwutygodniowym uprzedzeniu SKP o planowanej kontroli, w momencie gdy urzędnik przyjeżdża na stację, nie ma na niej żadnych pojazdów?

Moduł VI

 • Jak powinno wyglądać ściślejsze egzekwowanie przez organy nadzoru nad SKP konieczności umieszczania adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem lub alternatywnie innymi źródłami zasilania w DR?
 • Jaki zakres obejmuje dodatkowe badanie techniczne związane z istotną szkodą wpisywaną przez ubezpieczyciela?
 • Kontrola urządzeń znajdujących się na stacji kontroli pojazdów – postępowanie w przypadku braku legalizacji.
 • Co zrobić, kiedy na stacji jest urządzenie o innym numerze niż powinno być? Jak osoba nadzorująca SKP ma sprawdzić, czy urządzenia znajdujące się na stacji są zgodne z urządzeniami, które były podczas poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych przez TDT, jeśli wysyłają oni jedynie samo poświadczenie bez załącznika, który stanowił jego wydanie?
 • Jak postąpić, gdy stacja kontroli pojazdów nie zgłosiła wymiany urządzenia i podczas kontroli jakości wykonywanych badań technicznych okazuje się, że SKP nie posiada urządzenia z konkretnym numerem, tylko np. inny analizator spalin?
 • Co zrobić, jeśli na stacji jest urządzenie o innym numerze niż powinno być?
 • Co powinien obejmować zakres kontroli urządzeń przeprowadzanej przez osobę ze starostwa?
 • Jak osoba nadzorująca SKP powinna kontrolować urządzenia znajdujące się na stacji?
 • W jakim stopniu podczas kontroli urzędnik może ingerować w wyniki badań technicznych, jeśli chodzi o np. pomiar zadymienia spalin i analizę spalin?
 • Na co zwracać szczególną uwagę podczas kontroli urządzeń w SKP?
 • Jak urzędnik ma sprawdzić urządzenia znajdujące się na stacji kontroli pojazdów, jeśli nie ma wiedzy na temat ich prawidłowego funkcjonowania i szkoleń z tego zakresu?
 • W jakim terminie powinny być legalizowane urządzenia?

Moduł VII

 • Czy należy od razu żądać uzupełnienia do protokołu, w momencie gdy podczas kontroli okaże się, że na stacji kontroli pojazdów skończyła się legalizacja analizatora spalin lub manometru?
 • Jak postępować, gdy podczas kontroli okaże się, że była przerwa w legalizacji manometru lub analizatora spalin? Co organ nadzoru powinien zrobić w takim wypadku?
 • Jak postępować w sytuacji, gdy urządzenie znajdujące się na stacji kontroli pojazdów jest niezalegalizowane od pół roku?
 • Kontrola dokumentacji prowadzonej przez diagnostów – czy należy weryfikować każdy dokument?
 • Jakich dokumentów do przedstawienia wymagać od diagnosty podczas kontroli SKP?
 • Jak szczegółowo należy sprawdzać dokumentację, którą sporządza diagnosta?
 • Czy należy dokładnie weryfikować każde zaświadczenie, które wystawia diagnosta?
 • Jak dużo świadczeń należy sprawdzić podczas kontroli?
 • Czy należy porównywać dokumenty, które wystawił diagnosta, z tymi, które są wprowadzone do systemu CEPiK?
 • Czy weryfikować wszystkie daty, które diagnosta wprowadza do systemu?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy diagnosta pomylił się w dacie? Czy należy dokonać korekty, czy zabrać uprawnienia do wykonywania badań technicznych?
 • Co zrobić, gdy diagnosta źle naniósł dane do dowodu rejestracyjnego np. wpisał dwa lata, a badania techniczne mogą być ważne przez rok?
 • Protokół z kontroli SKP – jakie dokumenty powinny być dołączone? Co powinien uwzględniać?
 • Jak powinien wyglądać protokół kontroli? Co powinno być w nim zawarte?
 • Co powinno znajdować się w protokole kontroli SKP?
 • Co powinien uwzględniać protokół z kontroli SKP?
 • Czy w protokole kontroli powinny być wyszczególnione wszystkie urządzenia znajdujące się na stacji kontroli pojazdów?
 • Jak powinien wyglądać protokół kontroli SKP, aby kontrola nie trwała 5 h, ale żeby zostały zweryfikowane wszystkie konieczne elementy?
 • Jakie dokumenty należy dołączać do protokołu z kontroli?
 • Jakie dokumenty dołączać do protokołu, aby nie zbierać niepotrzebnych rzeczy?
 • Zmiany konstrukcyjne w pojazdach – jak powinno wyglądać badanie techniczne pojazdu po zmianach konstrukcyjnych?
 • Kiedy diagnosta jest w stanie stwierdzić, czy pojazd jest konstrukcyjnie przeznaczony do posiadania małych tablic?
 • Czy diagnosta może zaakceptować zmiany konstrukcyjne pojazdów z ciągników siodłowych na pojazdy specjalne w trakcie przeprowadzania badania technicznego?

Moduł VIII

 • Jak powinno wyglądać badanie techniczne pojazdu po zmianach konstrukcyjnych z pojazdu osobowego na ciężarowe?
 • Jak interpretować przepisy z art. 66 ust. 4b o ruchu drogowym dotyczące zasad postępowania w przypadku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w pojazdach?
 • Naruszenia na stacji kontroli pojazdów – postępowanie w przypadku zgłoszenia błędów w pracy diagnosty
 • Czy zawsze należy przeprowadzać kontrolę doraźną, gdy do urzędu przychodzi anonim i zgłasza, że na stacji kontroli pojazdów są wykonywane badania techniczne bez pojazdu?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy dochodzi do zgłoszenia, że pojazdy nie przyjeżdżają na stację, a badania są wykonywane?
 • Jak starostwo może to zweryfikować, nie mając narzędzi śledczych?
 • Jak powinno wyglądać postępowanie dotyczące anonimowego zgłoszenia o pojawianiu się jakichś naruszeń w stacji kontroli pojazdów, aby nie naruszyć prawa przedsiębiorców i nie zostać posądzonym o utrudnianie pracy na rynku?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy osoba kupiła pojazd i okazuje się, że auto nie powinno przejść badania technicznego rok temu, a przeszło? Jak zweryfikować, czy taki pojazd był na stacji diagnostycznej, jeśli nie ma na to dokumentów?
 • Jak prawidłowo przeprowadzać postępowanie, w momencie gdy ktoś zgłasza do jednostki nadzorującej diagnostów, że jakiś diagnosta popełnił błąd?
 • Co należy zrobić w sytuacji, gdy stacja kontroli pojazdów pracowała w trybie awaryjnym trzy dni i po skończeniu tego czasu starostwo nie wyraża zgody na kontynuowanie pracy, a oni zaczynają dalej działać?
 • Czy w momencie gdy dojdzie do rażącego naruszenia, to natychmiast należy zamknąć stację diagnostyczną?

Moduł IX

 • Aspekty prawne – zatrudnianie diagnostów. Czy kontrola stacji diagnostycznej powinna odbywać się raz w roku kalendarzowym, czy rok od poprzedniej kontroli?
 • Czy diagnosta, który nie ma pełnych uprawnień, ponieważ był dopuszczony do pracy przed zmianą przepisów, może pracować na okręgowej stacji kontroli pojazdów, która ma pełny zakres, a także w sytuacji, gdy w czasie jego pracy nie ma innego diagnosty?
 • Jakie mogą być podstawy do wykreślenia z rejestru przedsiębiorcy prowadzącego stację kontroli pojazdów?
 • Czy dwie spółki, które połączyły się w jedną, należy traktować jako nowy podmiot gospodarczy?
 • Czy w przypadku, gdy SKP jest prowadzone przez spółkę cywilną i jeden ze wspólników jest ukarany prawomocnym wyrokiem sądu, to stacja musi zostać zamknięta? Czy wystarczy, że zmieni nazwę i wspólnika nie będzie w nazwie?
 • Czy w przypadku diagnostów można stosować gradację kar?
 • Ile razy w ciągu roku powinno się kontrolować SKP, bo w ustawie jest, że ,,przynajmniej” raz w roku kontrola?
 • Czy kontrola stacji diagnostycznej powinna odbywać się raz w roku kalendarzowym, czy rok od poprzedniej kontroli?
 • Czy otwierając stację kontroli pojazdów należy zatrudnić przynajmniej dwóch diagnostów?
 • Czy powinno się sprawdzać dokumentację potwierdzającą zatrudnienie diagnostów na danej stacji kontroli pojazdów?
 • Czy diagnosta może żądać od Wydziału Komunikacji wydania tymczasowych tablic rejestracyjnych dla zarejestrowanego pojazdu w przypadku wydania decyzji o nabyciu nowego numeru nadwozia/ramy w pojeździe?

Moduł X

 • Czy we wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP, w przypadku stacji okręgowej, jest konieczność wpisywania, że stacja okręgowa jest upoważniona do nadawania cech identyfikacyjnych, czy należy zostawiać puste pole?
 • Jak prawidłowo powinny być sporządzane zalecenia pokontrolne dla stacji kontroli pojazdów?
 • Kto zostanie pociągnięty do odpowiedzialności w momencie, gdy kontrola stacji diagnostycznej odbyła się przed południem, a na popołudniowej zmianie przyjeżdża osoba z ledwo działającym autem i diagnosta podbija mu badanie techniczne?
 • Jak się zabezpieczyć, aby nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności, w przypadku sytuacji, w których na kontroli wszystko było w porządku, a później okazuje się, że diagnosta otrzymuje korzyści majątkowe za podbijanie badań technicznych?
 • Co jest sprawdzane u urzędników zajmujących się nadzorem nad SKP podczas kontroli z NIK?
 • Jakie są wymagania wobec przedsiębiorcy wnioskującego o wpis do rejestru działalności regulowanej?
 • Zmiany w prawie – aktualna sytuacja, planowany podział obowiązków pomiędzy organami
 • Jakie są proponowane zmiany przepisów odnośnie SKP? Kiedy można się spodziewać, że wejdą w życie?
 • Jak wygląda aktualna sytuacja ze zmianami, które miały zostać wprowadzone? Kiedy można się spodziewać tych zmian?
 • Czy uprawnienia diagnostyczne będą wydawane przez Transportowy Dozór Techniczny?
 • Kiedy TDT przejmie nadzór nad stacjami kontroli pojazdów?
 • Kiedy podniesiona zostanie cena za badania techniczne?
 • Czy TDT mają wnioski, aby wyznaczyć służbę techniczną?
 • Jaki jest planowany podział obowiązków pomiędzy organami po zmianach przepisów?

Moduł XI

 • Protokół z kontroli stacji WZÓR
 • Odpowiedzi na pytania oraz rozwianie wątpliwości

Prowadzący

Krzysztof Piekarski - jest technikiem i inżynierem, od 30 lat pracuje w administracji, w tym 20 latna stanowisku dyrektora Wydziału Komunikacji i transportu w Starostwie Powiatowym w Chojnicach w bezpośrednim nadzorze nad stacjami kontroli pojazdów. Wieloletni praktyk z dużym doświadczeniem zawodowym. Były członek komisji rządu, samorządu, PWPW oraz wykonawców przy Ministerstwie Transportu w dziedzinie wdrażania CEPiK. Absolwent technikum leśnego w Tucholi. Zajmuje się również pracą w administracji specjalnej Lasów Państwowych, pracą w terenowej administracji rządowej - Urząd Rejonowy w Chojnicach nadzór w imieniu Kierownika Urzędu Rejonowego nad lasami niepaństwowymi oraz pracą w powiecie chojnickim także w zakresie kontroli nad zadaniami powierzonymi - nadzór nad lasami niepaństwowymi.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia