Wideoszkolenie: PSZOK - jak zarządzać oraz jak zorganizować?

Jak stworzyć, wyposażyć, zarządzać i eksploatować Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych? Jak wygląda prowadzenie ewidencji w PSZOKu? Skąd pozyskać środki finansowe na jego utworzenie lub rozbudowę?

od 409.00 zł

Warsztaty PCC Poland skierowane do osób zajmujących się nadzorem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, osób odpowiedzialnych za przygotowanie rocznego sprawozdania z odbioru odpadów oraz osób prowadzących wpis do rejestru BDO

W jaki sposób zabezpieczać odpady niebezpieczne i wielogabarytowe?
Podczas warsztatów omówimy, jak prawidłowo zarządzać PSZOK-iem oraz jakie działania wdrożyć, aby punkt funkcjonował zgodnie z rozporządzeniami. Jak przyjmować odpady oraz jak je utylizować. Przedstawimy narzędzia prawne do weryfikacji informacji przekazywanych przez firmy zajmujące się odbiorem odpadów; wyjaśnimy podstawy prawne oraz podpowiemy, skąd pozyskać środki finansowe na utworzenie punktu.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • W jaki sposób zabezpieczać odpady niebezpieczne i wielogabarytowe? Czy takie odpady wymagają specjalnego magazynowania?
 • Pod jakimi kodami odpadów należy klasyfikować poszczególne frakcje odpadów, powstające w związku z eksploatacją Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych? Pod jakim kodem odbierać igły i strzykawki w ramach PSZOK?
 • Czy podmiot prowadzący PSZOK może przyjmować tylko te rodzaje odpadów, które zostaną wskazane w uchwale rady gminy?
 • Czy podmiot prowadzący PSZOK musi mieć wpis w GIOŚ, aby zbierał odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego?
 • Czy PSZOK powinien być utwardzony, wyposażony w instalacje do odprowadzania odcieków z odpadów gromadzonych w pojemnikach i kontenerach, magazyny albo wiaty, pomieszczenie socjalne i oświetlenie?
 • Co powinna zrobić gmina jeśli nie posiada dotychczas wpisu do rejestru BDO?
 • Co w przypadku wspólnego prowadzenia PSZOK przez więcej niż jedną gminę? Czy wniosek składa gmina, na terenie której zlokalizowany jest PSZOK?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór etykiety zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów;
 • Tablice małe kody;
 • PSZOK oświadczenie działalność gospodarcza i rolnictwo;
 • PSZOK regulamin punktu drogiego życia;
 • Katalog odpadów;
 • PSZOK regulamin rozbudowany;
 • Raport IOŚ 2018;
 • Rekomendacje PSZOK;
 • Tablice duże opisy;
 • Tablice małe opisy;
 • Koncepcja na rozbudowę PSZOK.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak stworzyć projekt na PSZOK?

 • Jakie procedury trzeba przejść, aby powstał PSZOK?
 • Jak pozyskać decyzję zezwalająca na ustawienie punktu PSZOK?
 • Kto wydaje zezwolenie na prowadzenie punktu PSZOK?
 • Jakie są wymagania prawne, aby utworzyć punkt PSZOK?
 • Jakie są wymagania ustawowe na prowadzenie punktu PSZOK?
 • Jakie są wymagane pozwolenia na utworzenie punktu?
 • Ile czasu potrzeba na utworzenia PSZOK-u?
 • Ile czasu potrzeba, aby od zaplanowania PSZOK-u wdrożyć go w życie?
 • Jak zdobyć nieruchomość pod PSZOK?

2. Jakie wymogi formalne trzeba spełnić aby powstał PSZOK?

 • Czy PSZOK można postawić bez żadnych zezwoleń?
 • Czy punkt PSZOK powinien być ujęty w planie inwestycyjnym?
 • Czy do stworzenia punktu PSZOK jest potrzebny operat przeciwpożarowy?
 • Jakie trzeba spełnić dostosowania zakładu do wymogów ppoż.?
 • Czy musi być decyzja o warunkach zabudowy pod PSZOK?
 • Jak powinien wyglądać plan zagospodarowania przestrzennego pod PSZOK?
 • Czy trzeba uzyskać jakieś pozwolenia od Państwowego Inspektoratu Sanitarnego?
 • Czy potrzebne są jakieś decyzje na utworzenie punktu PSZOK z WIOŚ i jakie są to decyzje?
 • Czy teren, na którym będzie się znajdował PSZOK wymaga pozwoleń wodnokanalizacyjnych?
 • Czy WIOŚ może wydać zarządzenie ze wskazaniem terminu na utworzenie punktu PSZOK?
 • Jak powinna wyglądać umowa na prowadzenie PSZOK-u?
 • Kto sporządza regulamin PSZOK?
 • Jak powinien wyglądać regulamin i plan tworzenia PSZOK-u?
 • Czy regulamin musi być umieszczony przy bramie wjazdowej na PSZOK czy można go umieścić tylko na stronie internetowe gminy?
 • Kto uchwala sposób świadczenia usług przez PSZOK?
 • Czy gminy są zobowiązane do uzyskiwania zezwoleń na gromadzenie odpadów?
 • Kto wydaje decyzję na zbieranie odpadów?
 • Czy gmina może samodzielnie wyznaczyć, w jakich godzinach i terminach jest czynny punkt PSZOK?
 • Czy PSZOK może być czynny jeden dzień w tygodniu?
 • Czy można czuć się bezkarnie w przypadku braku punktu PSZOK na terenie gminy?
 • Jaka jest kara za nieutworzenie punktu PSZOK?
 • Do kogo zgłasza się sprawę o braku realizacji utworzenia punktu PSZOK?
3. Z jakich pieniędzy jest finansowane utworzenie punktu PSZOK?
 • Czy gmina może za własne pieniądze wybudować PSZOK?
 • Czy można finansować prowadzenie i utworzenie PSZOK z zamówień publicznych?
 • Czy mieszkańcy gminy są głównych źródłem utrzymania punktu PSZOK?
 • Czy można starać się o dofinansowania na PSZOK?
 • Kto przyznaje dofinansowanie na PSZOK?
 • Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o pobranie funduszy na utworzenie PSZOK z Funduszy Unijnych?
 • Jakie są całkowite koszty działania punków PSZOK?

4. Komu można powierzyć prowadzenie PSZOK-u?

 • Czy pracownik urzędu może prowadzić PSZOK?
 • Czy podmiot zewnętrzy może prowadzić PSZOK i jakie warunku musi on spełniać?
 • Czy gmina może wspólnie z inną gminą utworzyć punkt?
 • Co jeśli PSZOK stworzy Spółka Komunalna, która ma 100% udziału gminnego? Czy też jest zwolniona z uzyskania zezwoleń?
 • Kto ma prawo do wezwania na utworzenie punktu PSZOK?
 • Czy prywatny przedsiębiorca może utworzyć punkt PSZOK?
 • Czy prowadzenie punktu PSZOK można zlecić związkowi międzygminnemu?
 • Czy prowadzenie punktu PSZOK może być zlecone podmiotowi zewnętrznemu?
 • Ile gmin w swoim posiadaniu może mieć związek międzygminny, aby obsługiwać punkt PSZOK?
 • Czy za PSZOK może odpowiadać jakaś spółka gminna?
 • Czy spółka musi mieć zezwolenie jeśli ma 100% udziałów gminy?
 • Czy trzeba wśród zamieszkałych os. na terenie gminy stworzyć petycję o zgodę na utworzeniu punktu PSZOK?

5. Jakie warunki musi spełniać miejsce, na którym planujemy wybudować PSZOK? Jakie wymagania musi spełniać?

 • Czy PSZOK musi być ogrodzony i czym?
 • Czy za punkt selektywnej zbiórki odpadów można uznać teren, który zostanie ogrodzony i utwardzony?
 • Czy teren, na którym będzie się znajdował PSZOK wymaga wygłuszenia?
 • Czy na terenie powinna się znajdować jakaś wiata?
 • Czy na terenie PSZOK musi znajdować się waga?
 • Czy, na obszarze którym znajduje się punkt PSZOK musi znajdować się studzienka?
 • Czy na terenie punktu PSZOK powinno się znajdować pomieszczenie magazynowe?
 • Czy obszar wokół placu, na którym znajduje się PSZOK może być przeznaczony na teren zielony?
 • Czy projekt Natura 2000 ma wpływ na utworzenie punktu PSZOK?
 • Czy PSZOK może powstać na obszarze objętym projektem Natura 2000?
 • Czy obszar pod punkt PSZOK musi mieć jakąś określoną wielkość?
 • Jakie podłoże powinno być w obszarze PSZOK-u?
 • Czy można rozbudować punkt PSZOK ? Gdzie trzeba się zgłosić, aby rozbudować punkt?
 • Czy budowę PSZOK-u można podzielić na kilka etapów?
 • Czy są wymagania odnośnie tego, jak mają wyglądać pojemniki na terenie PSZOK?
 • Z jakiego tworzywa powinny być wykonane pojemniki w PSZOK-u?
 • Jakie kolory pojemników?
 • Czy pojemniki w PSZOK-u muszą być opisane?
 • Czy pojemniki w PSZOK-u mogą być metalowe?
 • Od czego zależy wielkość pojemników w PSZOK-u?
 • Czy istnieją odległości graniczne w PSZOK-u między pojemnikami a np.: płotem, jezdnią?
 • Skąd pozyskać kontenery do PSZOK-u?
 • Czy kontener w PSZOK-u może być kontenerem używanym?
 • Czy kontener w PSZOK-u może być kontenerem morskim?
 • Czy jest jakiś jeden element charakterystyczny dla wszystkich PSZOK-ów?
 • Czy PSZOK może być mobilny i stacjonarny?

6. Jaka powinna być lokalizacja dla punktu PSZOK?

 • Czy PSZOK trzeba wybudować, czy wystarczy tylko jego postawienie?
 • Czy PSZOK może znajdować się na terenie oczyszczalni ścieków?
 • Czy mieszkańcy mogą wnosić protest na usytuowanie PSZOK-u w okolicy ich domów?
 • W jakim miejscu powinien być zlokalizowany PSZOK?
 • Czy każdy mieszkaniec z terenu gminy może samodzielnie przywozić osobiście odpady do PSZOK?
 • Na ilu mieszkańców przypada jeden PSZOK?

7. Jakie odpady mogą trafiać do PSZOK-u? Jaki jest katalog odpadów?

 • Jakie rodzaje odpadów muszą obowiązkowo zbierać punkty PSZOK?
 • Jakie rodzaje odpadów nie są przyjmowane przez PSZOK?
 • Czy odpady można oddać za darmo? Czy są odpady, które podlegają odpłatności?
 • Czy do PSZOK-u można przywozić przeterminowane leki?
 • Czy do PSZOK-u można oddać azbest?
 • Czy do PSZOK-u można oddawać złom?
 • Pod jakim kodem są igły i strzykawki na PSZOK?
 • Do jakiego kodu zakwalifikować okna? Odpady wielkogabarytowe czy poremontowe?
 • Czy można składować odpady zielone?
 • Czy metal może być składowany?
 • Czy PSZOK może zbierać odpady papy?
 • Czy są jakieś ograniczenia odnośnie oddawanych odpadów, np. : ilościowe (opony)?

8. Czy muszą być jakieś szczególne obostrzenia, dotyczące gromadzenia i przechowywania odpadów?

 • Czy jest ważna segregacja odpadów?
 • Czy odpady mogą być zmieszane, czy sumiennie rozdzielone?
 • Jak trzeba magazynować odpady? Chodzi o czas magazynowania i sposób.
 • Która ustawa mówi o tym, jak powinno się magazynować odpady?
 • W jaki sposób zabezpieczać odpady?
 • Jak przechowywać odpady niebezpieczne?
 • Jak długo możemy przechowywać odpady niebezpieczne PSZOK-u?
 • Czy istnieje odpowiedzialność karna za umieszczenie odpadu niebezpiecznego w pojemniku PSZOK?
 • Czy odpady wielkogabarytowe muszą być pod zadaszeniem?

9. Jak powinny wyglądać wytyczne dla osób pracujących w PSZOK-u

 • Czy osoba, która pracuje na punkcie PSZOK ma bezpośredni dostęp do bazy o formularzach śmieciowych i odprowadzanych od nich należności?
 • Jak udostępnić pracownikowi obsługującemu PSZOK bazę z mieszkańcami odprowadzającymi opłaty śmieciowe?
 • Do kogo musi się zwrócić pracownik PSZOK-u, aby uzyskać informacje na temat tego, czy osoba zwożąca odpad odprowadza opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych?
 • Czy pracownik może w pierwszej kolejności zweryfikować fakt, czy osoba przywożąca odpad dokonuje opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 • Czy jeśli mieszkaniec nie odprowadza opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy, to czy może zawieźć odpady do PSZOK-u?
 • Czy skuteczne jest weryfikowanie mieszkańców po nr rejestracyjnym samochodu? Co z mieszkańcami, którzy wynajmują transport na rzecz przywiezienia odpadów a właściciela fizycznie nie ma w dniu przywiezienia tych odpadów na PSZOK?
 • Co w przypadku, gdy osoba przywożąca odpad na PSZOK nie uiściła opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a chce za wszelką cenę je zostawić?
 • Czy mieszkaniec zawożący odpad do PSZOK-u musi okazać dokument/potwierdzenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym?
 • Czy można nałożyć karę na osobę, która nie odprowadza opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a przywozi odpad do PSZOK-u?
 • Czy pracownik PSZOK-u może odmówić przyjęcia odpadów, gdy odpad zagraża zdrowiu lub życiu ludzi?
 • Czy pracownik z punktu ma obowiązek wystawienia dokumentu o odbiorze odpadów?
 • Czy jest obowiązek wypełnienia oświadczenia o pochodzeniu odpadów dostarczonych do punktu PSZOK?
 • Czy osoba będąca w PSZOK-u, nieposiadająca żadnych kwalifikacji, może pouczać o odpowiedzialności za odpady?
 • Jakie dane powinny znajdować się w oświadczeniu?
 • Czy można odmówić podpisania oświadczenia o odprowadzanych odpadach?
 • Co w przypadku podania fałszywych danych do oświadczenia?
 • Czy osoba, która nadzoruje PSZOK musi przejść szkolenie dot. obsługi PSZOK-u?
 • Czy pracownik PSZOK-u może wyjąć odpad z pojazdu, czy wskazuje miejsce, gdzie należy go donieść i w którym miejscu umieścić?
 • Ile osób powinno obsługiwać PSZOK, aby on sprawnie funkcjonował?
 • Jak powinny wyglądać wytyczne dla osób pracujących w PSZOK-u, w tym zasady BHP?

10. Bieżący nadzór nad PSZOK-iem

 • Jak kontrolować prace zlecone firmie zewnętrznej na obsługę PSZOK-ów, będących własnością gminy?
 • Jak wygląda kontrola z Urzędu Marszałkowskiego i Ochrony Środowiska?
 • Kto w większych gminach nadzoruje PSZOK?
 • Czy WIOŚ może uzyskać dostęp wizyjny do punktu PSZOK?
 • Czy gminy muszą spełniać wymagania, które są stawiane firmom zewnętrznym, np.: konieczność prowadzenia monitoringu
 • Czy firma zewnętrzna prowadząca PSZOK, może udostępniać nagrania z monitoringu?
 • Czy jest obowiązkiem posiadanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów? Czy jest to obowiązek konieczny?
 • Jak powinny wyglądać wymagania dla prowadzenia monitoringu – chodzi o urządzenia, służące do przechowywania i udostępniania obrazu zapisanego na nagraniu?
 • Czy WIOŚ może zalogować się do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów?

11. Jak się rozliczać z odpadów? Jak powinno wyglądać rozliczanie z gminą?

 • Czy na odpady niebezpieczne powinna być ustalana stawka indywidualna?
 • Kto ustala stawki wywozu odpadów w przypadku, gdy nadzór nad PSZOK-iem ma związek międzygminny?
 • Czy Rada Gminy może zdecydować o odpłatnym przyjmowaniu przez PSZOK-i odpadów z działalności rolniczej?
 • Czy PSZOK może wprowadzać jakieś ograniczenia i jakie to ograniczenia?
 • Kto ustala minimalne częstotliwości odbioru odpadów z punktu?
 • Jak wyglądają procedury umów z wykonawcami?
 • Jak wygląda realizacja warunków umowy podpisanej przez firmę zewnętrzną?
 • Jakie zaszły zmiany w przepisach określających sposób świadczenia usług przez PSZOK-i?

12. Gdzie są kierowane odpady z PSZOK-u?

 • Jaki podmiot zajmuje się danym odbiorem odpadów?
 • Jakie są wymagania odnoście podpisania umowy z kontrahentem odbioru odpadów?
 • Jak wygląda rozliczenie gminy z operatorem odbierającym odpad z PSZOK-u?
 • Czy każdy odpad ma inny podmiot odbioru? • Dokąd zawozi się odpady związane z elektroniką?
 • Dokąd są kierowane odpady zmieszane?
 • Czy odpady idą do odzysku?
 • Czy jest jakiś limit odbioru odpadów?

13. Jakie wprowadzić ograniczenia w nadzwyczajnych sytuacjach (epidemia, pandemia)?

 • Czy można zamknąć PSZOK na czas pandemii?
 • Czy można ograniczyć działanie funkcjonowania PSZOK?
 • Kto podejmuje takie decyzje?
 • Jak ująć takie problemy w regulaminie PSZOK?
 • Jak poinformować mieszkańców gminy? • Jakie stosować zasady bezpieczeństwa?
 • Jak weryfikować miejsce pochodzenia odpadów, zamieszkania, opłat?
 • Czy jest możliwość uniknięcia przyjmowania odpadów z kwarantanny?

14.Ewidencja uzyskanych odpadów – kto wprowadza dane do BDO? Jakie dane są potrzebne?

 • Czy zebrane odpady papieru na PSZOK możemy sami dostarczyć do punktu skupu makulatury?
 • Czy możemy odstąpić od przyjmowania bioodpadów w PSZOK?
 • Czy mozna usunac odrzucone kpo ze wzgledu np. na bledny numer rejestracyjny?
 • Jezeli pracownicy interwencyjni zebrali odpady budowlane z terenu naszej gminy i chemy je oddac na pszok to wystawiam karte KPO nie KEO?
 • Czy gmina prowadząc PSZOK jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji przekazywanych odpadów?
 • Jaki podmiot jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów?
 • W jaki sposób prowadzić ewidencję?
 • Czy można prowadzić elektroniczną ewidencję?
 • Co powinno się znajdować w ewidencji odpadów?
 • Jak wygląda wzór kart ewidencyjnych?
 • Jak wygląda prowadzenie ewidencji w punkcie PSZOK?
 • Gdzie ewidencjonuje się odpady zgromadzone w PSZOK?
 • Jak wprowadzać dane na koniec dnia do bazy BDO ze zgromadzonych odpadów w ciągu dnia?
 • Czy masa odpadów dostarczona od mieszkańca ma być każdorazowo umieszczona w BDO, czy zbiorczo na koniec dnia, dla każdego rodzaju odpadu?
 • Czy codziennie trzeba wprowadzać wagę odpadów do bazy BDO jako kartę ewidencyjną?
 • Czy jest kara za brak prowadzenia ewidencji odpadów?
 • Czy brak wpisu do BDO oznacza administracyjną karę pieniężną?
 • Jakie czynności, w jakiej kolejności musi wykonać podmiot, aby dokonać zgłoszenia PSZOK-u i prowadzić ewidencję w BDO?
 • Czy zużyty sprzęt może tez być przekazany na KPOK?
 • Czy stosunek odpadów przyjętych do przekazanych powinien wynosić 1:1?
 • Co w przypadku, kiedy nie została wprowadzona ilość odpadów przyjętych np. ze stycznia? Czy konsekwencją takiego działania jest otworzenie każdej przekazanej KPOK i wpisanie jej z ręki z odpowiednią datą jako przyjęte?
 • Jeżeli PSZOK jest prowadzony przez gminę, to również musi być wpisany do BDO jako osobny podmiot?

15. Czy każdy podmiot prowadzący PSZOK powinien składać roczne sprawozdanie?

 • Jakie dane są potrzebne do wykonania sprawozdania?
 • Czy każdy podmiot prowadzący punkt PSZOK ma obowiązek przekazania sprawozdania do gminy?
 • Czy ZGK jest zobowiązane do przekazania gminie sprawozdania?
 • Czy firma zewnętrzna odpowiadająca za PSZOK może również prowadzić sprawozdawczość?
 • Gdzie składa się sprawozdanie prowadzone przez firmę zewnętrzną?
 • Czy sprawozdanie wykonuje pracownik gospodarczy do administratora PSZOK-u?
 • Kto ma obowiązek wykonania zbiorowego sprawozdania do Ministerstwa Klimatu?
 • Rozliczenia z dokumentacji, jakie terminy ( miesiąc, kwartał )?
 • Czy są kary za nieoddanie sprawozdania w terminie?
 • Czy jeśli jednostka się spóźni, to gmina może nałożyć karę za każdy dzień zwłoki za nieoddanie sprawozdania?
 • Czy pracownik z własnych pieniędzy ponosi karę za zwłokę?
 • Jak powinna wyglądać weryfikacja sprawozdań? • Kto powinien prowadzić weryfikację sprawozdań?
 • Czy do WIOŚ trzeba wysyłać jakieś raporty?
 • Na jakiej podstawie możemy żądać sprawozdania od podmiotu zbierającego (np. metal z PSZOK oddany do skupu złomu do sąsiedniej gminy)?
 • Czy papier i tektura zebrana na PSZOK może być oddana do punktu skupu makulatury, który prowadzi swoją działalność na terenie innej gminy? Która z gmin wówczas ujmuje masę odebranych odpadów w sprawozdaniu?

Prowadzący

Praktyk, dyrektora Biura Związku Międzygminnego, zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi. Posiada doświadczenie w samorządzie, zajmując się sprawami z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
14 czerwca 2022

Podobne szkolenia