Wideoszkolenie: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - szczegółowe omówienie zasad. Jak organ przyznający dofinansowanie może przygotować się do kontroli? Jak poprawnie wyliczyć kwotę dofinansowania w przypadku problemowych sytuacji? Jakie są różnice między dofinansowaniem młodocianych pracowników a pomocą „de minimis”?

od 409.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników jednostek samorządowych miast i gmin, którzy prowadzą postępowania administracyjne w sprawie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szkolenie ma charakter praktyczny - omówienie procedury prowadzenia postępowania administracyjnego
Podczas wideoszkolenia nasz Ekspert szeroko omówi problemy związane z procedurą przyznania dofinansowania. Dowiedzą się Państwo jak obliczyć okres kształcenia i należną kwotę dofinansowania (warto przygotować te dane z obecnie prowadzonych przez siebie spraw i sprawdzić je z ekspertem). Podpowiemy również, jak usprawnić pracę z dokumentami składanymi przez wnioskodawców, a także, na co zwrócić szczególną uwagę podczas ich weryfikowania Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak (i czy w ogóle można) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników łączyć z pomocą „de minimis”?
 • Formularz - tabela „D” – czy wypełniać? Jak wypełniać?
 • Jak wygląda procedura w przypadku młodocianego pracownika, który nie jest z Polski?
 • Jak wygląda przyznawanie dofinansowania w przypadku różnych form prowadzenia działalności?
 • Jaką pomoc publiczną pracodawca musi wykazać za 3 lata wstecz?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy młodociany pracownik zda egzamin przed niewłaściwą komisją lub go nie zda?
 • Co zrobić, gdy pracodawca sprzeda firmę/ zbankrutuje? Jak w takim wypadku wypłacić należności?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór postanowienia o przekazaniu wniosku do właściwego organu
 • Wzory decyzji odmownej i pozytywnej
 • Wzory oświadczeń dla pracodawców
 • Wzory dokumentów, które ma złożyć pracodawca
 • Wzór poprawnie wypełnionego formularza w części D
 • Metryka sprawy
 • Wzory rejestrów wydanych decyzji
 • Wzór rejestru wydanych zaświadczeń
 • Wzór pisma z wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych;


Szczegółowy program szkolenia:

1. Szczegółowe omówienie zasad przyznawania dofinansowania młodocianych pracowników

 • Wyjaśnienie procedury przyznawania dofinansowania krok po kroku oraz jej przebiegu od strony praktycznej
 • Kto pełni nadzór nad przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników?
 • Jaka jest różnica między „nauką zawodu” a „przygotowaniem zawodowym”?
 • Dla kogo jest nauka zawodu a dla kogo przyuczenie do wykonywania określonej pracy?
 • Jakie są rodzaje dokumentów potwierdzających zdanie egzaminu zawodowego?
 • Jakie dokumenty powinny być dołączone do wniosku o dofinansowanie?
 • Jakich dodatkowych dokumentów możemy wymagać od wnioskodawcy?
 • Na co szczególnie zwrócić uwagę podczas analizy złożonego wniosku?
 • Kiedy wszczyna się postępowanie administracyjne?
 • Czy decyzja o przyznaniu dofinansowania ma mieć formę skróconą, czy rozbudowaną?
 • Jakie są terminy załatwiania spraw i kiedy można przedłużyć postępowanie?
 • Kiedy wnioskodawca może wnieść ponaglenie ?
 • W jaki sposób i w jakim terminie należy przekazać wniesione ponaglenie organowi wyższego stopnia?
 • Kto i w jaki sposób może reprezentować wnioskodawcę. Zasady dotyczące pełnomocnictw.
 • Czy metryka sprawy naprawdę musi być? Jeżeli tak to jak trzeba ją napisać?
 • Jak przetwarzać dane osobowe w postępowaniu o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika?
 • Jakie zawody są rozpatrywane w procedurze przyznania dofinansowania?
 • Jaki wpływ na procedurę dofinansowania młodocianych pracowników ma prawo rzemieślnicze?
 • Które zawody klasyfikowane są jako „rzemieślnicze”?
 • Na jakie zawody jest istotne zapotrzebowanie?
 • Czy wyższa kwota dofinansowania dotyczy tylko zawodów wyszczególnionych na rynku krajowym, czy też tych ujętych na szczeblu wojewódzkim?
 • Jak tworzona jest prognoza zapotrzebowania na zawody na kolejne lata?
 • Kiedy maksymalnie można przyznać kwotę dofinansowania w wysokości 8081 zł lub 10 000zł, a kiedy 5 588 zł?
 • Jak obliczyć kwotę dofinansowania w przypadku krótszego okresu kształcenia młodocianego pracownika niż cykl kształcenia nauki w danym zawodzie?
 • Jak wyliczyć kwotę dofinansowania w przypadku rozwiązania umowy?
 • Jak naliczyć dofinansowanie w przypadku, gdy młodociany pracownik nie chodził do pracy przez pełny miesiąc?
 • Jak wygląda przyznawanie dofinansowania w przypadku różnych form prowadzenia działalności?
 • Jak pracodawca może się starać o dotację z OHP?
 • Jakie są różnice między pomocą przyznaną przez OHP a kwotą przyznaną za dofinansowanie kosztów młodocianych pracowników?
 • Jak rozliczać refundację z OHP?
 • Wyjaśnienie zasad pomocy „de minimis”
 • Jakie dokumenty trzeba złożyć, by uzyskać pomoc „de minimis”?
 • Jakie są różnice między pomocą „de minimis” a dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników?
 • Jak (i czy w ogóle można) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników łączyć z pomocą „de minimis”?
 • Jakie dane wnioskodawca powinien zamieścić w formularzu informacji? Omówienie dokumentu punkt po punkcie
 • Formularz - tabela „D” – czy wypełniać? Jak wypełniać?
 • Firma złożyła wniosek o dofinansowanie w grudniu (wtedy nie przekroczyła limitu dofinansowań). Pracownik samorządowy zajął się wnioskiem w styczniu, ale wtedy firma już przekroczyła górny pułap pomocy „de minimis”. Na podstawie której informacji powinien być rozpatrywany wniosek – tej z grudnia czy tej ze stycznia?
 • Czy wydruk z SUDOP-u jest obowiązkowy?


2. Obowiązki i wymagania stawiane przed pracodawcą

 • Jakie kwalifikacje powinna mieć osoba ucząca młodocianego pracownika?
 • Na jakiej podstawie są zawierane umowy z młodocianymi pracownikami?
 • Na jakiej podstawie i w jakim przypadku można rozwiązać umowę z młodocianym?
 • Co zrobić jeżeli młodociany pracownik nie dostarczy pracodawcy dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu?
 • Czy pracodawca (osoba prowadząca przygotowanie zawodowe) może nabyć potrzebne uprawnienia w trakcie kształcenia pracownika młodocianego?
 • Czy w przypadku spółki trzeba weryfikować kwalifikacje wszystkich członków?
 • Kto ma obowiązek potwierdzić dane złożone przez pracodawcę?
 • Kim jest rzemieślnik? Zastosowanie definicji w praktyce
 • Kto może się zrzeszać w Izbie Rzemieślniczej?
 • Jak udokumentować status rzemieślnika?
 • Na jakiej podstawie weryfikować status pracodawcy jako rzemieślnika? Czy oświadczenie woli wystarczy?
 • Czy jest wymagana przynależność do Izby Rzemieślniczej, aby otrzymać dofinansowanie?
 • Jakie dokumenty ma składać rzemieślnik?
 • Omówienie ustawy o rzemiośle – kiedy stosować zapisy w niej zawarte?
 • Czy jest wymagane złożenie zaświadczenia od kuratora oświaty?
 • Jaką pomoc publiczną pracodawca musi wykazać za 3 lata wstecz?
 • Jaki wpływ na egzaminy młodocianego pracownika mają kwalifikacje szkolącego?
 • Co zrobić, gdy pracodawca sprzeda firmę/ zbankrutuje? Jak w takim wypadku wypłacić należności?
 • Przejęcia pracownika: co zrobić w sytuacji, gdy umrze właściciel firmy? Spadkobiercy mogą dalej szkolić młodocianego pracownika? Jakie dokumenty powinny zostać złożone w tym przypadku?
 • Co zrobić, gdy kilka osób w firmie uczy młodocianego pracownika? Wszystkie te osoby mają przedstawić uprawnienia, czy np. tylko osoba sprawująca pieczę nad młodocianym pracownikiem ma mieć kwalifikacje ?
 • Ilu młodocianych pracowników można zatrudnić w jednej firmie?
 • Gdzie i kiedy należy wywiesić listę firm, które otrzymały dofinansowanie?

3. Młodociani pracownicy – egzaminy, formy zatrudnienia, zmiany w trakcie trwania nauki

 • Jaka forma zatrudnienia obowiązuje w przypadku młodocianych pracowników?
 • Jakie są formy egzaminów? Od czego zależy forma egzaminu, który ma zdawać młodociany pracownik?
 • Jakie są formy egzaminów dla młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy?
 • Jakie są formy egzaminów dla młodocianych pracowników kończących naukę zawodu?
 • Gdzie młodociany pracownik powinien zdawać egzamin?
 • Kto ma obowiązek weryfikacji i dopuszczenia do zdania właściwego egzaminu i weryfikacji zgłoszenia formy egzaminu?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy młodociany pracownik zda egzamin przed niewłaściwą komisją lub go nie zda?
 • Co zrobić, gdy w trakcie trwania okresu kształcenia młodociany pracownik postanowi rozwiązać umowę z pracodawcą?
 • Co zrobić w przypadku, gdy młodociany pracownik zmieniał pracodawcę 4 razy w ciągu roku?
 • Co w przypadku, gdy uczeń zmieni w trakcie przygotowania zawodowego, w którym jest objęty dofinansowaniem, miejsce zamieszkania?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy młodociany pracownik zmieni nazwisko w trakcie trwania dofinansowania? Czy wystarczy oświadczenie młodocianego pracownika/pracodawcy, który sprawuje pieczę nad młodocianym pracownikiem? Czy może musi być odpis z USC?
 • Jak wygląda procedura w przypadku młodocianego pracownika, który nie pochodzi z Polski?

4. Kontrole

 • Kto sprawdza, na co spożytkowano przyznane dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników?
 • Jakie możliwości kontroli pracodawcy ma jednostka samorządowa?
 • Co zrobić, gdy kontrola wykaże nieprawidłowości?
 • Jak jednostka samorządowa może przygotować się do kontroli?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę przed kontrolą?


Prowadzący

Praktyk, pracownik samorządowy w wydziale szkół ponadpodstawowych, w ostatnich 6 latach przygotowała kilkaset decyzji przyznających i odmawiających dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Ma bogate doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji prowadzonych spraw, również w procedowaniu skarg wnioskodawców do SKO.Zna orzeczenia sądów podtrzymujące w mocy każdą z zaskarżonych a przygotowanych przez siebie decyzji, a także ma doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji do kontroli w zakresie merytorycznym oraz finansowym.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
23 listopada 2022

Podobne szkolenia