Wideoszkolenie: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - szczegółowe omówienie zasad. Jak organ przyznający dofinansowanie może przygotować się do kontroli? Jak poprawnie wyliczyć kwotę dofinansowania w przypadku problemowych sytuacji? Jakie są różnice między dofinansowaniem młodocianych pracowników, a pomocą „de minimis”?

od 539.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników jednostek samorządowych miast i gmin, którzy prowadzą postępowania administracyjne w sprawie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników


UWAGA - powiemy też czy dofinansowanie waloryzujemy o 5% czy o 5,1 %
Podczas wideoszkolenia nasz ekspert szeroko omówi problemy związane z procedurą przyznania dofinansowania. Dowiedzą się Państwo, jak obliczyć okres kształcenia i należną kwotę dofinansowania (warto przygotować te dane z obecnie prowadzonych przez siebie spraw i sprawdzić je z ekspertem). Podpowiemy również, jak usprawnić pracę z dokumentami składanymi przez wnioskodawców, a także na co zwrócić szczególną uwagę podczas ich weryfikowania Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak (i czy w ogóle można) łączyć dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników z pomocą „de minimis”?
 • Formularz, tabela „D” - czy wypełniać? Jak wypełniać?
 • Jak wygląda procedura w przypadku młodocianego pracownika, który nie jest z Polski?
 • Jak przebiega przyznawanie dofinansowania w przypadku różnych form prowadzenia działalności?
 • Jaką pomoc publiczną pracodawca musi wykazać za 3 lata wstecz?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy młodociany pracownik zda egzamin przed niewłaściwą komisją lub go nie zda?
 • Co zrobić, gdy pracodawca sprzeda firmę/ zbankrutuje? Jak w takim wypadku wypłacić należności?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór poprawnie wypełnionego formularza w części D
 • Wzór postanowienia o przekazaniu wniosku do właściwego organu
 • Wzory decyzji odmownej i pozytywnej
 • Wzory oświadczeń dla pracodawców
 • Wzory dokumentów, które ma złożyć pracodawca
 • Metryka sprawy
 • Wzory rejestrów wydanych decyzji
 • Wzór rejestru wydanych zaświadczeń
 • Wzór pisma z wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych


Szczegółowy program szkolenia:

Pytania, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Nowość: Czy dofinansowanie waloryzujemy o 5% czy o 5,1 %?
 • Czy musimy brać od pracodawcy świadectwo ukończenia szkoły, czy wystarczy zaświadczenie o zdaniu egzaminu lub dyplom?
 • Czy w gminach weryfikowane są orzeczenia z poradni pedagogicznej?
 • Jaki dokument musi przedstawić pracodawca, u którego instruktorem nauki zawodu jest współmałżonek i prowadzi zakład w jego imieniu?
 • Czy technik ekonomista może szkolić sprzedawcę?
 • Czy zatwierdzenie programu kursu przez kuratora jest warunkiem koniecznym dofinansowania?
 • PRZYKŁAD: instruktor ma wykształcenie wyższe na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz ukończył kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Instruktor od 2016 r. zatrudniony jest jako kierownik zakładowej kontroli produkcji, główny spawalnik, a od 2020 r. wyłącznie jako główny spawalnik. Pracodawca zaświadcza, że w okresie zatrudnienia w firmie instruktor wykonuje również prace ślusarskie. Czy instruktor może kształcić młodocianego w zawodzie ślusarz? Okres kształcenia młodocianego 01.09.2019 – 31.09.2022
 • PRZYKŁAD: pracodawca ukończył studia inżynierskie na kierunku logistyka w 2018r.; w 2021 uzyskał tytuł czeladnika, kwalifikacje pedagogiczne uzyskał w VI 2019, od 2012 prowadzi działalność gospodarczą - PKD - restauracje i inne placówki gastronomiczne. Czy spełnia warunki uprawniające go do bycia instruktorem praktycznej nauki zawodu kucharz?
 • Czy do wyższego dofinansowania w wysokości 10 tys. zł należy kierować się prognozą na krajowym czy wojewódzkim rynku pracy?
 • Co w sytuacji, gdy pracodawca prowadzi działalność transportową i kształci w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, czy ma zdawać przed Izbą Rzemieślniczą?
 • Jak często są kontrole? Czy kontrole przeprowadza NIK?
 • Czy należy weryfikować miejsce zamieszkania młodocianego?
 • Czy należy wymagać umowy spółki w celu weryfikacji osoby mającej prawo do reprezentowania spółki i podpisywania wniosku?
 • Co w sytuacji, gdy w umowie wpisane są dwie osoby szkolące?
 • Czy należy wymagać aneksu do umowy, gdy pracodawca skrócił młodocianemu okres nauki zawodu?
 • PRZYKŁAD: młodociany rozpoczął naukę zawodu „elektromechanik pojazdów samochodowych” z dniem 1.09.2019. W dniu 9.03.2020 za porozumieniem stron rozwiązano z młodocianym umowę o pracę i zawarto nową umowę, na mocy której młodociany kształcony jest w tej samej firmie w zawodzie „mechanik pojazdów samochodowych” i wskazano nowy okres trwania nauki zawodu: 3 lata – od dnia 10.03.2020 do dnia zdania egzaminu zawodowego, nie dłużej niż do 09.03.2023. Pracodawca przedłożył zaświadczenie o skróceniu młodocianemu okresu praktycznej nauki zawodu „mechanik pojazdów samochodowych” do dnia 31.08.2022 r. Młodociany zdał egzamin 31 sierpnia 2022 r. w zawodzie „mechanik pojazdów samochodowych”. Za jaki okres należy się pracodawcy dofinansowanie?
 • Jeżeli osoba napisze, że wydała 18 000 zł, a dostała z OHP 12 000 zł, to czy wypłacamy maksymalną kwotę?
 • Czy kopie mogą być potwierdzone przez pracodawcę?
 • Czy nie wymagamy oświadczenia o wysokości kosztów poniesionych przez pracodawcę i uzyskanym dofinansowaniu z OHP na ucznia?
 • Pierwsza umowa do przygotowania zawodowego w zawodzie fryzjera została zawarta, gdy uczennica miała 17 lat. Dwa lata nie zdała. Uczennica przeniosła się do drugiego zakładu fryzjerskiego. Ma teraz 19 lat, a zakład fryzjerski zatrudnił ją na kolejny rok, w celu przygotowania do nauki zawodu. Czy należy tę umowę potraktować jako kontynuację?
 • Czy pracodawca posiadający tytuł „technik mechanizacji rolnictwa” może przyuczać mechanika samochodowego?
 • Jeśli młodociany zdał egzamin w Izbie Rzemieślniczej, na co wskazuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu z izby, to można przyjąć, że pracodawca jest rzemieślnikiem? Czy w takiej sytuacji należy jeszcze wymagać oświadczenia o zrzeszeniu w izbie?
 • Jeżeli pracodawca przedkłada świadectwo pracy młodocianego, który uczył się u niego 36 miesięcy, a w świadectwie ma dużo nieobecności nieusprawiedliwionych i covidowych, to czy należy odliczać od kwoty dofinansowania młodocianego jego nieobecności?
 • Świadectwo czeladnicze z datą 31.08, nauka zawodu do 31.08. Czy za 31.08 należy się dofinansowanie?
 • Czy 2 dni urlopu bezpłatnego należy odliczyć od dofinansowania?
 • Czy wymagane są świadectwa pracy młodocianego?
 • Czy prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników obejmuje kwoty 10000 zł , czy tylko istotne zapotrzebowanie?
 • Czy sprawdzamy zgodnie z prognozą z roku, kiedy uczeń zaczął naukę zawodu?
 • Co to znaczy zawód pokrewny do zawodu, w którym będą nauczać?
 • Czy zawsze wszczynamy postępowanie administracyjne i kończymy zgodnie z przepisem art. 10 k.p.a. przed wydaniem decyzji, czy tylko jak są braki formalne wniosku?
 • Czy pracodawca, który posiada tytuł magistra pedagogiki musi posiadać kurs?
 • Za pośrednictwem ePUAP do urzędu wpływa zawiadomienie pracodawcy spółki z o.o. o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, podpisane przez „Jan Kowalski prokurent”. Czy należy to zweryfikować w KRS?
 • Czy zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym należy wysyłać do pracodawcy? Jeśli tak, to w jakim terminie od złożenia wniosku o dofinansowanie?
 • Czy od pracodawcy będącym spółką należy wymagać dodatkowych dokumentów?
 • Czy jest prawidłowe, że pracodawca zakończył umowę z młodocianym w czerwcu, a świadectwo z OKE jest z 31 sierpnia?
 • Jak postępujemy w przypadku spółek cywilnych? Czy wymagać umowy spółki i upoważnienia jednego ze wspólników do składania wniosku w imieniu spółki?
 • Uczeń zdał egzamin na stolarza 31.08.2022r. Umowa obowiązywała od 01.09.2019r. Czy pod uwagę bierzemy prognozę zapotrzebowania z 2019r., kiedy zaczął umowę, czy z 2022r. kiedy zdał egzamin?
 • Czy uwzględniamy tylko zawody na rynku krajowym?
 • Pracodawca podpisał umowy z dwoma uczennicami, ale obie nie zdały egzaminu. Jedna z nich chce poprawiać egzamin w lutym, a druga jest w ciąży i nie ma takiego zamiaru. Czy pracodawca może starć się o dofinansowanie jednej z nich? Do kiedy ma złożyć wniosek? Czy trzeba liczyć 3 miesiące od daty zdania egzaminu?
 • Do gminy wpłynął wniosek z PPHU, gdzie młodociany zdał egzamin przed OKE w Poznaniu. Z dokumentów przedłożonych przez pracodawcę nie wynika, że jest rzemieślnikiem. Czy należy się dofinansowanie? Czy powinno się wezwać pracodawcę do uzupełnienia dokumentów?
 • Czy izbie należy się dofinansowanie, jeżeli spółka nie jest rzemieślnikiem, a uczeń zdał egzamin czeladniczy?
 • Pracodawca zawarł umowę z uczniem do 1 września i tak też wystawił świadectwo pracy. Uczeń zdał egzamin 31 sierpnia. Czy jest to prawidłowe?
 • Czy wymagać od pracodawcy podpisania klauzuli RODO?
 • Spółka z o.o. oświadcza na odrębnym dokumencie gminnym, że jest rzemieślnikiem. Umowa o pracę z młodocianym ma nr z Cechu Rzemiosł Różnych, a młodociany zdaje egzamin przed OKE. Czy należy się dofinansowanie?
 • Czy pomoc z OHP bierzemy do limitu 200 tys. euro?
 • Co w sytuacji, gdy w oświadczeniu o pomocy „de minimis” pracodawca podał wartość minimalną pomocy, a nie wartość pomocy brutto?
 • Czy w części D nie wpisujemy OHP?
 • Jeśli kwalifikacje są na nazwisko panieńskie kobiety, to jakie dokumenty powinna przedłożyć?
 • Czy należy przyznać dofinansowanie w przypadku, jeśli pracodawca rozwiązał umowę o pracę z młodocianym na podstawie przepisu art. 196 pkt 1 Kodeksu pracy?
 • Czy rzemieślnik dostanie dofinansowanie za wyuczenie rzemieślnika?
 • Czy w pozycji A1 w formularzu o pomocy „de minimis” wypełniamy rubryki w przypadku spółki?
 • Czy wpis w umowie o pracę, że uczeń powinien zdać egzamin czeladniczy, a w rzeczywistości pracodawca nie jest rzemieślnikiem, a uczeń zdał egzamin i teraz OKE wymaga korekty? Umowa zawarta była 22.08.2019. Czy wymagać w tej kwestii wyjaśnień?
 • Co zrobić, gdy większość pracodawców wpisali w części D refundacje OHP? Czy ich wezwać do wyjaśnień?
 • Jak postępujemy, jeśli w trakcie nauki młodociany zmienił miejsce zamieszkania na inną gminę? Czy to musi być adres na dzień składania wniosku? Czy dzielimy proporcjonalnie?
 • Czy jeśli młodociany nie pracował 36 miesięcy, to 10 000 rozliczamy proporcjonalnie?
 • Czy w decyzji podajemy kwoty z waloryzacją?
 • Na kogo wystawia się decyzję w przypadku spółki? Kto składa wniosek w przypadku spółki? Kto powinien podpisać się pod wnioskiem?
 • Czy można rozwiązać umowę za porozumieniem stron i otrzymać dofinansowanie?
 • Czy pracodawca do wniosku dostarcza potwierdzenie zdania egzaminu w OKE? Zaświadczenie czy dyplom?
 • Czy pracownik nie ma obowiązku informowania pracodawcy o zdaniu egzaminu?
 • Czy osoba przyuczająca młodocianego, posiadająca kwalifikacje, musi być zatrudniona w firmie, czy może to być zatrudniona osoba z innej firmy, np. na umowie menedżerskiej (wypożyczona)?
 • Czy można zatrudnić młodocianego mimo braku kwalifikacji pedagogicznych?
 • Jeśli instruktor nie jest mistrzem, ale jest po liceum i ma 4 letni staż pracy, to w jaki sposób należy ten staż zweryfikować? Czy wystarczy oświadczenie?
 • Mieliśmy wniosek złożony długo po terminie; wydaliśmy decyzję odmowną, sprawa została skierowana do SKO. Otrzymaliśmy odpowiedź, że nie napisaliśmy o zawiadomieniu strony o uchybieniu terminu art. 15zzzzzn. i mamy ponownie rozpatrzyć wniosek. Czy to prawidłowe postepowanie?
 • Liczy się data wydania czy zdania egzaminu?
 • Czy 3 miesiące na złożenie wniosku liczymy od dnia wydania zaświadczenia, czy zdania egzaminu?
 • Czy dofinansowanie liczymy do dnia zdania egzaminu, a nie do końca umowy?

1. Szczegółowe omówienie zasad przyznawania dofinansowania młodocianych pracowników

 • Wyjaśnienie procedury przyznawania dofinansowania krok po kroku oraz jej przebiegu od strony praktycznej
 • Kto pełni nadzór nad przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników?
 • Jaka jest różnica między „nauką zawodu”, a „przygotowaniem zawodowym”?
 • Dla kogo jest nauka zawodu, a dla kogo przyuczenie do wykonywania określonej pracy?
 • Jakie są rodzaje dokumentów potwierdzających zdanie egzaminu zawodowego?
 • Jakie dokumenty powinny być dołączone do wniosku o dofinansowanie?
 • Jakich dodatkowych dokumentów możemy wymagać od wnioskodawcy?
 • Na co szczególnie zwrócić uwagę podczas analizy złożonego wniosku?
 • Kiedy wszczyna się postępowanie administracyjne?
 • Czy decyzja o przyznaniu dofinansowania ma mieć formę skróconą, czy rozbudowaną?
 • Jakie są terminy załatwiania spraw i kiedy można przedłużyć postępowanie?
 • Kiedy wnioskodawca może wnieść ponaglenie?
 • W jaki sposób i w jakim terminie należy przekazać wniesione ponaglenie organowi wyższego stopnia?
 • Kto i w jaki sposób może reprezentować wnioskodawcę? Zasady dotyczące pełnomocnictw
 • Czy na pewno musi być metryka sprawy? Jeżeli tak, to jak trzeba ją napisać?
 • Jak przetwarzać dane osobowe w postępowaniu o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika?
 • Jakie zawody są rozpatrywane w procedurze przyznania dofinansowania?
 • Jaki wpływ na procedurę dofinansowania młodocianych pracowników ma prawo rzemieślnicze?
 • Które zawody klasyfikowane są jako „rzemieślnicze”?
 • Na jakie zawody jest istotne zapotrzebowanie?
 • Czy wyższa kwota dofinansowania dotyczy tylko zawodów wyszczególnionych na rynku krajowym, czy też tych ujętych na szczeblu wojewódzkim?
 • Jak tworzona jest prognoza zapotrzebowania na zawody na kolejne lata?
 • Kiedy maksymalnie można przyznać kwotę dofinansowania w wysokości 8081 zł lub 10 000zł, a kiedy 5 588 zł?
 • Jak obliczyć kwotę dofinansowania w przypadku krótszego okresu kształcenia młodocianego pracownika niż cykl kształcenia nauki w danym zawodzie?
 • Jak wyliczyć kwotę dofinansowania w przypadku rozwiązania umowy?
 • Jak naliczyć dofinansowanie w przypadku, gdy młodociany pracownik nie chodził do pracy przez pełny miesiąc?
 • Jak przyznawać dofinansowanie w przypadku różnych form prowadzenia działalności?
 • Jak pracodawca może się starać o dotację z OHP?
 • Jakie są różnice między pomocą przyznaną przez OHP a kwotą przyznaną za dofinansowanie kosztów młodocianych pracowników?
 • Jak rozliczać refundację z OHP?
 • Wyjaśnienie zasad pomocy „de minimis”
 • Jakie dokumenty trzeba złożyć, by uzyskać pomoc „de minimis”?
 • Jakie są różnice między pomocą „de minimis”, a dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników?
 • Jak (i czy w ogóle można) łączyć dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników z pomocą „de minimis”?
 • Jakie dane wnioskodawca powinien zamieścić w formularzu informacji? Omówienie dokumentu punkt po punkcie
 • Formularz - tabela „D” - czy wypełniać? Jak wypełniać?
 • Firma złożyła wniosek o dofinansowanie w grudniu (wtedy nie przekroczyła limitu dofinansowań). Pracownik samorządowy zajął się wnioskiem w styczniu, ale wtedy firma już przekroczyła górny pułap pomocy „de minimis”. Na podstawie której informacji powinien być rozpatrywany wniosek - tej z grudnia czy tej ze stycznia?
 • Czy wydruk z SUDOP-u jest obowiązkowy?


2. Obowiązki i wymagania stawiane przed pracodawcą

 • Jakie kwalifikacje powinna mieć osoba ucząca młodocianego pracownika?
 • Na jakiej podstawie są zawierane umowy z młodocianymi pracownikami?
 • Na jakiej podstawie i w jakim przypadku można rozwiązać umowę z młodocianym?
 • Co zrobić, jeżeli młodociany pracownik nie dostarczy pracodawcy dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu?
 • Czy pracodawca (osoba prowadząca przygotowanie zawodowe) może nabyć potrzebne uprawnienia w trakcie kształcenia pracownika młodocianego?
 • Czy w przypadku spółki trzeba weryfikować kwalifikacje wszystkich członków?
 • Kto ma obowiązek potwierdzić dane złożone przez pracodawcę?
 • Kim jest rzemieślnik? Zastosowanie definicji w praktyce
 • Kto może się zrzeszać w Izbie Rzemieślniczej?
 • Jak udokumentować status rzemieślnika?
 • Na jakiej podstawie weryfikować status pracodawcy jako rzemieślnika? Czy oświadczenie woli wystarczy?
 • Czy jest wymagana przynależność do Izby Rzemieślniczej, aby otrzymać dofinansowanie?
 • Jakie dokumenty ma składać rzemieślnik?
 • Omówienie ustawy o rzemiośle - kiedy stosować zapisy w niej zawarte?
 • Czy jest wymagane złożenie zaświadczenia od kuratora oświaty?
 • Jaką pomoc publiczną pracodawca musi wykazać za 3 lata wstecz?
 • Jaki wpływ na egzaminy młodocianego pracownika mają kwalifikacje szkolącego?
 • Co zrobić, gdy pracodawca sprzeda firmę/ zbankrutuje? Jak w takim wypadku wypłacić należności?
 • Przejęcia pracownika: co zrobić w sytuacji, gdy umrze właściciel firmy? Spadkobiercy mogą dalej szkolić młodocianego pracownika? Jakie dokumenty powinny zostać złożone w tym przypadku?
 • Co zrobić, gdy kilka osób w firmie uczy młodocianego pracownika? Wszystkie te osoby mają przedstawić uprawnienia, czy np. tylko osoba sprawująca pieczę nad młodocianym pracownikiem ma mieć kwalifikacje ?
 • Ilu młodocianych pracowników można zatrudnić w jednej firmie?
 • Gdzie i kiedy należy wywiesić listę firm, które otrzymały dofinansowanie?

3. Młodociani pracownicy - egzaminy, formy zatrudnienia, zmiany w trakcie trwania nauki

 • Jaka forma zatrudnienia obowiązuje w przypadku młodocianych pracowników?
 • Jakie są formy egzaminów? Od czego zależy forma egzaminu, który ma zdawać młodociany pracownik?
 • Jakie są formy egzaminów dla młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy?
 • Jakie są formy egzaminów dla młodocianych pracowników kończących naukę zawodu?
 • Gdzie młodociany pracownik powinien zdawać egzamin?
 • Kto ma obowiązek weryfikacji i dopuszczenia do zdania właściwego egzaminu i weryfikacji zgłoszenia formy egzaminu?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy młodociany pracownik zda egzamin przed niewłaściwą komisją lub go nie zda?
 • Co zrobić, gdy w trakcie trwania okresu kształcenia młodociany pracownik postanowi rozwiązać umowę z pracodawcą?
 • Co zrobić w przypadku, gdy młodociany pracownik zmieniał pracodawcę 4 razy w ciągu roku?
 • Co w przypadku, gdy uczeń zmieni w trakcie przygotowania zawodowego, w którym jest objęty dofinansowaniem, miejsce zamieszkania?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy młodociany pracownik zmieni nazwisko w trakcie trwania dofinansowania? Czy wystarczy oświadczenie młodocianego pracownika/pracodawcy, który sprawuje pieczę nad młodocianym pracownikiem? Czy może musi być odpis z USC?
 • Jak wygląda procedura w przypadku młodocianego pracownika, który nie pochodzi z Polski?

4. Kontrole

 • Kto sprawdza, na co spożytkowano przyznane dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników?
 • Jakie możliwości kontroli pracodawcy ma jednostka samorządowa?
 • Co zrobić, gdy kontrola wykaże nieprawidłowości?
 • Jak jednostka samorządowa może przygotować się do kontroli?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę przed kontrolą?


Prowadzący

Praktyk, pracownik samorządowy w wydziale szkół ponadpodstawowych, w ostatnich 6 latach przygotowała kilkaset decyzji przyznających i odmawiających dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Ma bogate doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji prowadzonych spraw, również w procedowaniu skarg wnioskodawców do SKO.Zna orzeczenia sądów podtrzymujące w mocy każdą z zaskarżonych a przygotowanych przez siebie decyzji, a także ma doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji do kontroli w zakresie merytorycznym oraz finansowym.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 539.00
03 kwietnia 2023
od 539.00
16 czerwca 2023
od 539.00
07 sierpnia 2023
od 539.00
25 września 2023
od 539.00
22 listopada 2023

Podobne szkolenia