Wideoszkolenie: Pomoc de minimis w urzędach

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Pomoc de minimis i pomoc publiczna w urzędach miast i gmin. Jakie są rodzaje pomocy? Na jakiej podstawie przydzielana jest pomoc de minimis? Kogo uznać za przedsiębiorcę? Kiedy rolnik jest przedsiębiorcą? Jak sprawdzić, czy przedsiębiorca podlega pomocy? Jak sprawdzić, czy pomoc nie zakłóca konkurencji? Jak przeanalizować stan przedsiębiorstwa? Jak przygotować się do kontroli RIO? Przykłady z pomocą de minimis w przekształceniach. Praktyczny instruktaż programu „Shrimp”


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane jest do wydziału podatkowego, nieruchomości, a w szczególności do osób zajmujących się tematyką pomocy de minimis i pomocy publicznej, a konkretniej wnioskami dotyczący pomocy de minimis, wyliczaniem pomocy, rybołówstwem i rolnictwem w pomocy de minimis, a także obsługą Shrimpa i wyliczaniem współczynnika EDB.

Bilanse dotyczące sprawozdań organizacji użytku pożytecznego – gdzie szukać dokumentów i jak je weryfikować?
We współpracy z urzędnikami z całej Polski ustaliliśmy, co sprawia największe trudności w związku z pomocą de minimis czy pomocą publiczną. Utworzyliśmy program szkolenia, który jest odpowiedzą na wszystkie trudne pytania zadane od osób, które z tematyką pomocy publicznej spotykają się na co dzień w ramach swoich urzędowych obowiązków.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie są możliwe rodzaje pomocy?
 • Jakim podmiotom gospodarczym należy się pomoc de minimis i z jakiej ustawy to wynika?
 • Czy gminę traktować jako przedsiębiorstwo?
 • Zakłócenie konkurencyjności na rynku europejskim w przypadku pomocy de minimis – Kiedy występuje? Jak tego uniknąć?
 • Jaką marżę stosować przy obliczaniu rat? Czy zastosować 4% marżę, czy 6,5%?
 • Jakie limity wyznaczyć, jeżeli przedsiębiorca uzyskał pomoc już wcześniej?
 • System pokazuje, że sprawozdanie jest błędne – co wtedy należy zrobić?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Wzór sprawozdania z pomocy de minimis

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego terminu szkolenia:

 • Jeśli mamy do obliczenia 12 rat podatku, to czy obliczamy pomoc od rat podatku?
 • Przedsiębiorca złożył podanie o umorzenie podatku od działalności gospodarczej – I i II rata. W podaniu poprosił o umorzenie raty bez podania, że w ramach pomocy de minimis. Czy we wniosku musi być wskazane, że w ramach pomocy de minimis nastąpi umorzenie podatku? Czy musimy wezwać do uzupełnienia dokumentacji?
 • Czy spółka cywilna, która nie prowadzi działalności, ale jej nie zawiesiła ani nie zamknęła, może złożyć deklarację podatkową na grunty i obiekty budowlane?
 • Spółka komunalna – 100 % udział gminy. Spółka zajmuje się gospodarką wodno-ściekową, ale świadczy również inne usługi, m.in. w trybie „in house” odbiera odpady od mieszkańców gminy. Nie jest to zatem klasyczny monopol z uwagi na to, iż zajmuje się również dziedziną, w której jest spora konkurencja, czyli odpady. Czy dokapitalizowanie spółki należy rozpatrywać w kategorii pomocy publicznej, która aktualnie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, a dokapitalizowanie ma być przeznaczone na spłatę pożyczek z NFOŚiGW, zaciągniętą na budowę kanalizacji oraz na kilka nowych inwestycji?
 • Główna działalność spółki polega na rekrutacji kandydatów do pracy z tereny Ukrainy we współpracy z PUP-em. Powołując się na trudną sytuację, w tym obniżenie dochodów, zachwianą płynność finansową i narastające zadłużenia, spółka wystąpiła o rozłożenie na raty kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Czy powyższy przypadek podlega pomocy de minimis?
 • Czy dokapitalizowanie jest pomocą?
 • Rolnik prowadzący działalność typowo rolniczą wydzierżawił w przetargu nieograniczonym działkę od gminy. Umowa dzierżawy została zawarta na czas określony, czynsz dzierżawny został wylicytowany w przetargu. Działka jest wydzierżawiona na cele rolne. Rolnik zwrócił się z wnioskiem o odroczenie terminu płatności, z uwagi na trudną sytuację w rolnictwie. Jak prawidłowo ustalić i obliczyć pomoc de minimis w rolnictwie? Czy w przypadku odroczenia terminu płatności czynszu dzierżawnego, za kwotę pomocy należy uznać potencjalne odsetki jakie by powstały, tj. zostałyby naliczone od wyznaczonej daty płatności do dnia faktycznej daty płatności (stanowiące zaległość)?
 • Użytkownik wieczysty zwrócił się z wnioskiem o odroczenie terminu płatności z tyt. opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną. Na podstawie przepisu art. 71 ust.4 ustawy o gosp. nieruchomościami, który stanowi, że opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego, złożonego nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. Użytkownik wieczysty będący osobą prowadzącą działalność gospodarczą (usługi turystki i gastronomii), dostarczył nam zeznania podatkowe, oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Jak prawidłowo i ustalić obliczyć pomoc de minimis? Czy za pomoc de minimis należy uznać potencjalne odsetki z tytułu opłaty rocznej za uw, jakie powstały od dnia 31.03 do dnia przesuniętego terminu płatności?
 • Jeśli gmina otrzymała pomoc de mimimis w ramach dofinansowania z UE (mamy świadectwo de mimimis), to czy musimy coś jeszcze sprawozdawać?
 • Czy w przypadku odroczenia terminu płatności z tytułu użytkowania wieczystego, jako wartość nominalną należy przyjąć całą kwotę opłaty rocznej, a nie potencjalne odsetki?


Prawna strona pomocy de minimis. Jakie są rodzaje pomocy? Komu należy się pomoc i kogo uznać za przedsiębiorcę? Jak interpretować przepisy?

 • Jakie są możliwe rodzaje pomocy?
 • Kluczowe aspekty pomocy de minimis
 • Kluczowe aspekty pomocy publicznej
 • Jakie są różnice pomiędzy pomocą de minimis, a pomocą publiczną?
 • Jakie są warunki pomocy de minimis?
 • Na jakiej podstawie udzielana jest pomoc de minimis?
 • Jakie są przesłanki, czy ulga będzie pomocą?
 • Jakie są limity pomocy de minimis? Jak sprawdzić, czy jest on wykorzystany?
 • Jakie limity wyznaczyć, jeżeli przedsiębiorca uzyskał pomoc już wcześniej?
 • Jak weryfikować pomoc de minimis?
 • Jak rozumieć punkt 9 formularza podstawowego?
 • Jakie są inne formy pomocy w przypadku aktów miejscowych, aktów pomocowych, dotacji, umów?
 • Czy dotacja jest pomocą, czy nie?
 • Jakie dotacje są możliwe dla zakładu komunikacji miejskiej?
 • Rozporządzenie rady ministrów przy pomocy de minimis – omówienie
 • Charakter lokalny w pomocy de minimis
 • Akcyza w pomocy publicznej
 • Kiedy lepiej dawać pomoc? Czy od początku roku, czy w trakcie?
 • Co zrobić, jeżeli podatnicy są spóźnieni i przychodzą w marcu bądź kwietniu, że chcą pomoc od początku roku?
 • Zakład pracy chronionej – pomoc w formie wydatkowania, w formie zwolnienia z podatku. Jaka powinna być data pomocy?

Przedsiębiorcy. Kogo należy uznać za przedsiębiorcę? Jak sprawdzić, czy pomoc się należy?


 • Jakim podmiotom gospodarczym należy się pomoc de minimis i z jakiej ustawy to wynika?
 • Kogo uznać za przedsiębiorcę?
 • Czy gminę traktować jako przedsiębiorstwo?
 • Jak sprawdzić, czy przedsiębiorca podlega pomocy?
 • Co w przypadku, kiedy ktoś nie jest zarejestrowany jako podmiot, a działalność w pewnym sensie wykonuje? Czy uznać go za przedsiębiorcę?
 • Jak traktować zakłady budżetowe, które zwracają się o pomoc de minimis?
 • Jak traktować fundację, które zwracają się o pomoc de minimis?
 • Czy kwalifikowanie drobnych przedsiębiorstw, zakładów i spółek do pomocy jest na wyrost? PRZYKŁAD: wodociągi
 • Na jakiej podstawie spółce cywilnej wydawana jest pomoc publiczna?
 • W jaki sposób udzielać spółce cywilnej pomocy de minimis?
 • Na kogo konkretnie wystawiać zaświadczenie w przypadku spółek cywilnych? Na osobę fizyczną, czy na spółkę?
 • Jeżeli jednostka organizacyjna posiada osobowość prawną, a podmiot jest miejski, to jakie przepisy powinno się stosować?
 • Dwoistość właścicieli – osoba prowadzi działalność w ramach przedsiębiorcy, a potem przekazuje działalność – kto powinien dostać pomoc de minimis?
 • Monopole naturalne
 • Czy mały szpital powiatowy daleko od granicy powinien dostać pomoc de minimis?
 • Czy powinniśmy rozpatrywać przedsiębiorcę z punktu widzenia ordynacji podatkowej, czy z punktu widzenia pomocy?
 • Faktury na pomoc de minimis przy nowych inwestycjach przystosowanie do działalności – czy faktura na meble, lampy i inne przedmioty domowe to przystosowanie do działalności?
 • Czy należy ułatwiać przedsiębiorcy możliwość pomocy?


Weryfikacja wniosków pomocy de minimis. Zaświadczenia i formularze

 • Jak skutecznie weryfikować wnioski?
 • Wezwanie do uzupełnienia i sprecyzowania wniosku
 • Jak badać powiązania z innymi spółkami?
 • Kiedy wystawiać zaświadczenia o pomocy de minimis?
 • Jak wypełnić formularz informacji?
 • Kiedy wystawiać zaświadczenia o pomocy de minimis, a kiedy nie?
 • Jak wypełniać rozstrzygnięcia przy dzieleniu pomocy de minimis?
 • Jak uzasadnić w decyzji według organu, że stanowi bądź nie stanowi to pomoc publiczną?


Wpływ na konkurencję i wymianę handlową w Unii Europejskiej


 • Zakłócenie konkurencyjności na rynku europejskim w przypadku pomocy de minimis – Kiedy występuje? Jak tego uniknąć?
 • Wpływ na wymianę handlową z Unią Europejską. Czy rodzaj działalności wpływa na zagrożenie?
 • Jak sprawdzić, czy pomoc nie zakłóca konkurencji? Co powinno być ujęte?
 • Jak określić stopień ryzyka?W jaki sposób analizować przedsiębiorstwo? Kontrola RIO


 • Bilanse i ich interpretacja – na jakie dane z bilansów zwracać uwagę? Jakie informacje wskazują, że przedsiębiorca jest w gorszej bądź lepszej sytuacji finansowej?
 • Bilanse dotyczące sprawozdań organizacji użytku pożytecznego – gdzie szukać dokumentów i jak je weryfikować?
 • Ktoś zwraca się z wnioskiem o rozłożenie na raty bądź przesunięcie – jak można przeanalizować stan przedsiębiorstwa?
 • Jaką marżę stosować przy obliczaniu rat? Czy zastosować 4% marżę, czy 6,5%?
 • Jak zbadać rating małych przedsiębiorców, którzy nie mają sprawozdań, a mają tylko pity?
 • Czy marżę należy uzależnić od dochodu przedsiębiorcy?
 • Jak się przygotować do kontroli regionalnej izby obrachunkowej?
 • Jak sprawdzać informacje na UOKIK?
 • Korekta sprawozdań RPP – w jakich przypadkach należy korygować?


Raty, ulgi, umorzenia, odroczenia płatności.. Sposoby liczenia pomocy de minimis, a także jej terminy


 • W jaki sposób skutecznie wyliczać pomoc de minimis?
 • Czy liczyć w Excelu, czy na kalkulatorze na stronie?
 • Czy w przypadku rat i odroczenia trzeba podstawiać pod wzór w EDB?
 • Czy w przypadku umorzenia cała kwota jest pomocą?
 • Stopy bazowe według UOKIK
 • Regionalna uchwała zwolnieniowa – omówienie.
 • Kogo zwalniać z podatków? Na jakich zasadach?
 • Kiedy powinniśmy rozłożyć raty, a kiedy umorzyć?
 • Czy rozłożenie rat to pomoc czy optymalizacja?
 • Odroczenie terminu pomocy de minimis
 • Ktoś ma zwolnienie z podatku od nieruchomości na cały rok z uchwały rady miejskiej. Zwolnienie kończy się w połowie raty i nie jest to regulowane – co należy robić?
 • Określenie stopy referencyjnej i dyskontowej, stopa bazowa
 • PRZYKŁAD: Jeżeli ktoś ma odroczenie kilka terminów i z chwilą kiedy nie zapłaci pierwszej raty, to czy decyzja całości wygasa, czy w ramach tylko tego pierwszego odroczenia? Z przepisów wynika, że 3 raty, ale z odroczeniem jest to rzadziej stosowane.
 • PRZYKŁAD: Ktoś jest zwolniony na cały rok, ale ma powyżej 20 tysięcy euro zwolnienia i 200 tysięcy euro całościowe zwolnienie. Zwolnienie wypada mu do połowy lipca, czyli w połowie 7 miesiąca. Nigdzie z żadnych przepisów nie wynika, że to tylko do czerwca zwolnienie, a w lipcu ten limit się wyczerpie. Przy pomocy regionalnej jest to uregulowane, a tutaj de minimis akurat nie ma. Zwolnić za połowę miesiąca też nie możemy – do czerwca byłoby to zwolnienie, a w połowie lipca jest przekroczenie.

Komunikacja z wnioskodawcami. Jak skutecznie egzekwować dokumenty od beneficjentów? Jakie dokumenty gromadzić?

 • Podatnicy składając wniosek o ulgę w podatkach nie wskazują o jaką pomoc się ubiegają. Co wtedy robić?
 • Kto powinien określić, czy wniosek o ulgę jest wnioskiem o udzielenie pomocy publicznej albo innej? Podatnik, czy my jako gmina?
 • Jak skutecznie egzekwować dokumenty finansowe od beneficjentów?
 • Jakie dokumenty gromadzić i jak je analizować? Na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Jakie dokumenty powinni złożyć podatnicy ubiegający się o pomoc de minimis?
 • Jak skutecznie tłumaczyć podatnikom czym jest pomoc de minimis?
 • Czyją rolą jest nauka wypełniania deklaracji przedsiębiorców? Jak ich tego uczyć?
 • Jak tłumaczyć zasady i założenia pomocy dla 1 osobowych działalności gospodarczych?


Pomoc de minimis w nieruchomościach

 • Porównanie starej ustawy z nową ustawą o pomoc de minimis w przekształceniach
 • Sprzedaż nieruchomości przedsiębiorcom – przetargowa i bezprzetargowa
 • Opłaty przy przekształcaniu wieczystym
 • Przykłady zmian z pomocą de minimis w przekształceniach
 • Jak wydawać decyzję na współwłasność na nieruchomości? Czy wartość pomocy należy podzielić?
 • Jak wydawać decyzję, jeżeli tylko część nieruchomości jest na działalność gospodarczą, a pozostała nie? Jak to wyliczyć?
 • Pomoc de minimis w wynajmie
 • Zaświadczenie o pomocy w przypadku nabycia gruntów. Ludzie posiadają postawiony na tym gruncie dom i związku z tym mają zmianę klasyfikacji gruntów. Czy podatek na ten rok powinien być mniejszy? A co, jeżeli podatku nie było z tytułu zwolnienia? Czy trzeba wydawać korektę tego oświadczenia?
 • Czy powinno się badać sytuacje finansową wszystkich współwłaścicieli nieruchomości? Jak to badać?


Rybołówstwo i rolnictwo w pomocy de minimis


 • Podatek rolny
 • Kiedy rolnik jest przedsiębiorcą, a kiedy nie jest?
 • Nabycie nowych gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego
 • Jaki jest limit pomocy? Jak sprawdzić, czy jest on wykorzystany?
 • Jak sprawdzić, czy przedsiębiorcy uzyskali już wcześniej pomoc?
 • Jakie limity wyznaczyć, jeżeli przedsiębiorca uzyskał pomoc już wcześniej?
 • Oświadczenia związane z rybołówstwem i rolnictwem
 • W jaki sposób kontrolować, czy przedsiębiorca ma pomoc de minimis?
 • Czy archiwum państwowe jest jednostką państwową organizacyjną?
 • Pomoc de minimis w rolnictwie na mocy ordynacji dotyczącej ulgi
 • Data udzielenia pomocy w zawiłych sprawach podatkowych, kiedy jest decyzja zaskarżona do sądów wyższej instancji
 • Na mocy decyzji wymiarowej została przyznana ulga, a ta decyzja została zaskarżona do SKO. SKO wydała swoje decyzje i przesłała do SKA. Czy pomoc została udzielona?
 • PRZYKŁAD: Wymagane jest zaświadczenie o pomocy publicznej, załącznik do rozporządzenia rady ministrów z 2010r i tam jest formularz wymagany przy pomocy de minimis. Ja spotkałam się z opinią, że jeżeli jest ulga od nabycia, to w tym formularzu nie wpisujemy zwolnienia od czynności cywilnoprawnych, a pani na innym szkoleniu mówiła, że wpisujemy. Chodzi o formularz informacji przedstawionych wnioskodawcy „na pokrycie, których ma być pomoc w rolnictwie”. Zawsze wpisywałam żadne, a tutaj opinia, że powinno być zwolnienie z czynności.


Shrimp, EDB, kalkulatory, wzory. Praktyczna instrukcja programu „Shrimp”.


 • Jakie są podstawy prawne w Shrimpie?
 • Jak korzystać z kalkulatorów i robić to dobrze?
 • Jak sprawnie i poprawnie wypełnić sprawozdanie?
 • Jak podciągnąć zaświadczenie z UOKIK do Shrimpa?
 • System pokazuje, że sprawozdanie jest błędne – co wtedy należy zrobić?
 • Wzór sprawozdania z pomocy de minimis
 • Dlaczego sprawozdanie na UOKIK różni się od tego co jest w rozporządzeniu? Co można z tym zrobić?
 • Jaki stopień powinien być użyty?
 • Jaka waga powinna być użyta?
 • Rubryki w Shrimpie – co gdzie wpisywać?
 • Co oznaczają nazwy kolumn? Co tam wpisywać?
 • Nagłówek „przypadek pomocy” w Shrimp. Co wpisać, aby UOKIK nie robił problemu?
 • Jak poprawnie wpisywać symbole?
 • Wyliczenie pomocy de minimis przy rozłożeniu na raty
 • Umorzenia i odsetki
 • Wyliczenie współczynnika EDB przy pomocy wszystkich wzorów
 • Daty w Shrimpie
 • Jakie są sposoby obliczania wartości?
 • Ratingi przedsiębiorców, a Shrimp
 • Jaki stopień powinien być użyty?
 • Akt udzielenia pomocy nie jest sprecyzowany – osoby wpisują pomoc i jest ona różnie wpisywana. Co powinno być w każdej rubryce?

Prowadzący

Agnieszka Wurszt -od 2004 roku pracuje w Urzędzie Gminy Obsza. W 2015 roku objeła stanowisko inspektora ds. wymiaru podatków, a obecnie obejmuje stanowisko kierownika. Zajmowała się różnymi obszarami działania gminy, m.in. odpadami komunalnymi, księgowością podatkową i wymiarem oraz kadrami.

Gmina Obsza jako jedna z pierwszych przy współpracy z RIO w Lublinie poruszała temat ulgi inwestycyjnej z tytułu fotowoltaiki tj. komu się należy należy taka ulga. Jakie dokumenty dodatkowe powinien pozyskać pracownik JST celem potwierdzenia stanu faktycznego na poniesione koszty potwierdzenia założenia instalacji?

Ukończyła kierunek rachunkowość i finanse z tytułem licencjata rachunkowość i finanse przedsiębiorstw oraz dwuletnie studia magisterskie zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktualnie kończy dwa kierunki studiów podyplomowych: bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona danych osobowych.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia