Wideoszkolenie: Zagraniczne wyroki rozwodowe zawieranie małżeństw

Gdzie wysłać zawiadomienie dla cudzoziemca i informację o możliwości złożenia oświadczenia, jeżeli wniosek wpływa przez konsula, a konsul pobiera podpis tylko od Polaka? Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego obcokrajowca z Polakiem? Wzory dokumentów potrzebnych do takich małżeństw. Jakie są zasady postępowania, gdy kraj pochodzenia cudzoziemca nie wydaje zaświadczenia o prawnej możności do zawarcia małżeństwa?

od 579.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla kierowników i zastępców kierowników urzędów stanu cywilnego, a także osób zajmujących się uznawaniem zagranicznych wyroków rozwodowych, zawieraniem małżeństw przez cudzoziemców, zmianą imion i nazwisk w trybie administracyjnym, transkrypcją zagranicznych aktów stanu cywilnego, stosowaniem prawa prywatnego międzynarodowego w USC

Uznawanie orzeczeń sądów oraz innych organów państw obcych oraz zawieranie małżeństw na przykładzie konkretnych państw
Udział w szkoleniu pozwoli Państwu na zgłębienie wiedzy dotyczącej nieszablonowych sytuacji w przypadku zawierania małżeństw bądź uznawania orzeczeń sądów zagranicznych, które będą występować coraz częściej ze względu na zwiększone migracje. Wiedza ta pozwoli Państwu na szybkie i zdecydowane podejmowanie decyzji oraz zdejmie z Państwa wątpliwości wynikające z konieczności pracy z zagranicznymi dokumentami. Dlatego też, podczas wideoszkolenia prelegent z ponad 20-letnim stażem pracy w zakresie rejestracji stanu cywilnego, powie Państwu gdzie wysłać zawiadomienie dla cudzoziemca i informację o możliwości złożenia oświadczenia, jeżeli wniosek wpływa przez konsula, a konsul pobiera podpis tylko od Polaka? Co musi zawierać dokument o stanie cywilnym z Danii? A także czy w zapewnieniu wpisujemy dane dotyczące rodziców nupturientów zgodnie z zapisem z aktu urodzenia nupturientów, czy zgodnie z ich oświadczeniem, jeżeli rodzice zmienili nazwisko na skutek zawarcia po raz kolejny małżeństwa, przyjęli nazwisko kolejnego męża i nie odnotowali zmiany nazwiska w akcie urodzenia dziecka?

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Co zrobić, gdy małżeństwo zostało zawarte na podstawie aktu urodzenia i zezwolenia sądu, a na podstawie paszportu nie można sprostować?
 • Co zrobić w sytuacji, jeżeli po ślubie obcokrajowca otrzymujemy z innego USC dokumenty wraz z oświadczeniem cudzoziemca, że jest kawalerem i może zawrzeć małżeństwo?
 • Jak sprawdzić, czy dokumenty zagraniczne są autentyczne, jeśli nie ma konwencji i odpisów wielojęzycznych? Jakimi źródłami badać wiarygodność dokumentów? Jakie cechy charakterystyczne zawierają te dokumenty?
 • Jak postępować w przypadku aktów małżeństwa z krajów arabskich? Jakie dokumenty przyjmować? Czy weryfikujemy stan cywilny mężczyzny w krajach z prawem szariatu?
 • Jeżeli Portugalczyk mieszka w Norwegii, to czy zaświadczenie o zdolności prawnej może wystawić konsul w Norwegii?
 • Jaka jest podstawa do ustalenia nazwiska w przypadku zawarcia małżeństwa z obywatelem Ukrainy? Na podstawie czego można ustalić nazwisko?
 • Kobieta wyjechała za granicę, wzięła ślub w USA i tam również się rozwiodła. Ma podwójne obywatelstwo – polskie i obywatelstwo USA. Po rozwodzie w Stanach Zjednoczonych wyjechała do Niemiec i tam ponownie zawarła związek małżeński, a po pewnym czasie rozwiodła się i zmieniła nazwisko. Nie uporządkowała tych zdarzeń w Polsce. Obecnie chce zawrzeć związek małżeński w Polsce. Od czego należy zacząć?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Ocena zdolności prawnej cudzoziemca do zawarcia małżeństwa w Polsce - prawne możności zawarcia małżeństwa, zasady stosowania właściwego prawa według prawa prywatnego międzynarodowego, zasady ustalania zdolności prawnej cudzoziemca do zawarcia małżeństw

 • Co trzeba zrobić, by wykazać tzw. zdolność matrymonialną? Jakie dokumenty należy przedłożyć do kierownika USC?
 • Zasady stosowania właściwego prawa według prawa prywatnego międzynarodowego, zasady ustalania zdolności prawnej cudzoziemca do zawarcia małżeństwa
 • Czy przy ślubie mamy sprawdzać legalność pobytu?
 • Jaki organ wystawia niezbędne dokumenty potwierdzające zaświadczenia o możliwości zawarcia małżeństwa?
 • Jak zweryfikować legalność pobytu obcokrajowca, który nie posiada dokumentu poświadczającego legalny pobyt, a chce zawrzeć małżeństwo? Z kim się kontaktować w takiej sytuacji?
 • Czy do zaświadczeń o stanie cywilnym i zdolności prawnej wydaje się też formularze wielojęzyczne?
 • Czy należy kserować paszport cudzoziemca do akt zbiorowych?
 • Gdzie wysłać zawiadomienie dla cudzoziemca i informację o możliwości złożenia oświadczenia, jeżeli wniosek wpływa przez konsula, a konsul pobiera podpis tylko od Polaka?
 • Czy należy informować straż graniczną o wizycie w urzędzie stanu cywilnego obcokrajowca, mającego zawrzeć związek małżeński?
 • Czy wysyłamy informację za granicę po zawarciu małżeństwa z cudzoziemcem i transkrypcji aktów?
 • Co zrobić, gdy małżeństwo zostało zawarte na podstawie aktu urodzenia i zezwolenia sądu, a na podstawie paszportu nie można sprostować?
 • Co w sytuacji, gdy ślub został zawarty w sądzie, zarejestrowany w USC, ale nie został określony stan cywilny?
 • Jeżeli Portugalczyk mieszka w Norwegii, to czy zaświadczenie o zdolności prawnej może wystawić konsul w Norwegii?
 • Jak postąpić z klientami, którzy życzą sobie ślubu poza urzędem, np. na lotnisku lub w parku?
 • Ślub Ukrainki z Polakiem. Polak ma nazwisko z polskimi znakami diakrytycznymi. Czy to prawidłowe, jeżeli kobieta przyjmie nazwisko męża, a potem na Ukrainie zmieni paszport i będzie widniało nazwisko bez polskich znaków?

2. Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa przez obcokrajowca w Polsce oraz określenie daty ich ważności

 • Jakie dokumenty należy złożyć w celu zawarcia związku małżeńskiego lub by uzyskać zaświadczenie do ślubu wyznaniowego?
 • Jak długo ważne jest zaświadczenie wydane przez USC do ślubu wyznaniowego?
 • Co w sytuacji braku odpowiednich zaświadczeń osoby spoza UE, która chce wziąć ślub z Polakiem? Gdzie ją pokierować po takie zaświadczenia? Czy wymagane dokumenty może otrzymać w Polsce?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego obcokrajowca z Polakiem? Wzory dokumentów potrzebnych do takich małżeństw
 • Jakie dokumenty są wymagane w przypadku ślubu Polaka z osobą z krajów arabskich?
 • Ukrainka po rozwodzie chce zawrzeć związek małżeński z Polakiem. Posiada tylko akt urodzenia i ewentualnie może przedłożyć ukraiński wyrok rozwodowy. Nie ma aktu małżeństwa, posiada natomiast postanowienie sądu o zwolnieniu z obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności do zawarcia małżeństwa, z którego też wynika stan cywilny „rozwiedziona”. Czy powinniśmy wymagać odpisu aktu małżeństwa? Pani ma trudność z pozyskaniem go z Ukrainy
 • Polacy, kobieta i mężczyzna, oboje mieszkają w Niemczech. Chcą wziąć ślub w Polsce, mężczyzna ma ważny tylko paszport, natomiast polski dowód osobisty stracił ważność. Czy należy wymagać wyrobienia dowodu osobistego?
 • Co zrobić w sytuacji, jeżeli po ślubie obcokrajowca otrzymujemy z innego USC dokumenty wraz z oświadczeniem cudzoziemca, że jest kawalerem i może zawrzeć małżeństwo?

3. Jakie są sposoby/metody na sprawdzenie wiarygodności dokumentów przedstawianych przez cudzoziemca

 • Czy pierwszym narzędziem do weryfikacji obywatelstwa będzie sprawdzenie nr. PESEL?
 • Czy na tłumaczeniu musi być informacja, że jest to tłumaczenie z dokumentu elektronicznego?
 • Jak sprawdzić, czy dokumenty zagraniczne są autentyczne, jeśli nie ma konwencji i odpisów wielojęzycznych? Jakimi źródłami badać wiarygodność dokumentów? Jakie cechy charakterystyczne zawierają te dokumenty?
 • Jak sprawdzić, czy otrzymany dokument jest właściwy?

4. Legalizacja czy apostille – różnice, zasady żądania niniejszych dokumentów

 • Czy dokument może zawierać jednocześnie legalizację i apostille?
 • Czy dokumenty muszą być każdorazowo potwierdzane apostille obywatelom USA? Czy urzędy powinny wymagać potwierdzenia apostille tych dokumentów?

5. Konwencje, umowy dwustronne, umowy międzynarodowe – ich wpływ na ocenę zdolności do zawarcia małżeństwa

 • Na podstawie jakich przepisów, możliwość zawarcia małżeństwa przez Ukraińca jest oceniana na podstawie prawa polskiego?
 • Dlaczego zaświadczenie potwierdzające stan cywilny wydane w Wenezueli nie spełnia wymogów prawa polskiego? Jaka jest procedura w takich sytuacjach? Czy jego zdolność do czynności prawnych oceniamy na podstawie prawa prywatnego międzynarodowego, czy prawa polskiego?
 • Co musi zawierać dokument o stanie cywilnym z Danii, jakie elementy powinien zawierać?
 • Jak postępować w przypadku aktów małżeństwa z krajów arabskich? Jakie dokumenty przyjmować? Czy weryfikujemy stan cywilny mężczyzny w krajach z prawem szariatu?

6. Zaświadczenie o prawnej możności do zawarcia małżeństwa, a zaświadczenie o stanie cywilnym – różnice

 • Czym jest zaświadczenie o stanie cywilnym a czym zaświadczenie do ślubu konkordatowego?
 • Jeżeli Portugalczyk mieszka w Norwegii, to czy zaświadczenie o zdolności prawnej może wystawić konsul w Norwegii?

7. Jakie są zasady postępowania, gdy kraj pochodzenia cudzoziemca nie wydaje zaświadczenia o prawnej możności do zawarcia małżeństwa?

8. Procedura sądowa w związana z zwolnieniem cudzoziemca od przedstawienia Kierownikowi USC zaświadczenia o prawnej możności do zawarcia małżeństwa

 • Czy odsyłamy do sądu w dwóch przypadkach - jeżeli są trudności w uzyskaniu zaświadczenia oraz jeżeli państwo nie wydaje w ogóle zaświadczeń?

9. Spisanie zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem – wpisywanie poprawnych danych, wybór nazwiska przez cudzoziemca

 • W jaki sposób można złożyć oświadczenia o nazwiskach, jakie małżeństwo będzie nosić po ślubie? Czy oświadczenie można złożyć pisemnie, czy tylko w obecności konsula?
 • Zapewnienia do ślubu cywilnego. Czy można złożyć zapewnienie przed jednym kierownikiem USC, a ślub cywilny wziąć przed innym kierownikiem? Jakie przepisy regulują kwestie kolizyjne między ustawodawstwem państwa polskiego a państwem, z którego dany dokument pochodzi?
 • Czy w zapewnieniu wpisujemy dane dotyczące rodziców nupturientów zgodnie z zapisem z aktu urodzenia nupturientów, czy zgodnie z ich oświadczeniem, jeżeli rodzice zmienili nazwisko na skutek zawarcia po raz kolejny małżeństwa, przyjęli nazwisko kolejnego męża i nie odnotowali zmiany nazwiska w akcie urodzenia dziecka?
 • Ślub Ukrainki z Polakiem. Polak ma nazwisko z polskimi znakami diakrytycznymi. Czy to prawidłowe, jeżeli kobieta przyjmie nazwisko męża, a potem na Ukrainie zmieni paszport i będzie widniało nazwisko bez polskich znaków?
 • Ukrainka zawarła związek małżeński w Polsce w latach 90. Przyjęła nazwisko męża z polską pisownią liter. W numerze PESEL i paszporcie jest anglojęzyczna pisownia. Czy należy coś zrobić z AM, aby ujednolicić pisownię?
 • Jaka jest podstawa do ustalenia nazwiska w przypadku zawarcia małżeństwa z obywatelem Ukrainy? Na podstawie czego można ustalić nazwisko?

10. Przeszkody zawarcia małżeństwa oraz tryb postępowania kierownika USC w przypadku ich wystąpienia

 • Postępowanie kierownika USC w sytuacji wystąpienia przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego - W jakich sytuacjach można odmówić udzielenia małżeństwa? Czy choroba, jak np. schizofrenia, jest wystarczającym powodem odmowy?

11. Obecność oraz rola tłumacza przy spisywaniu zapewnienia oraz przy udzielaniu związku małżeńskiego

 • Kiedy potrzebny jest udział tłumacza lub osób tłumaczących przy zawieraniu małżeństw z obcokrajowcami?
 • Czy w momencie składania dokumentów, zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego musi być obecny tłumacz, gdy jedna osoba jest z krajów arabskich?

12. Czy wydalenie z Polski lub kończenie się legalnego pobytu może być uzasadnionym powodem do skrócenia terminu wyczekiwania na zawarcia małżeństwa?

13. Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemiec występującego przez pełnomocnika

14. Zawarcie małżeństwa w Polsce przez dwóch cudzoziemców -co w przypadku, gdy dwoje cudzoziemców chce zawrzeć w Polsce związek małżeński?

15. Zawarcie małżeństwa przez obywatela polskiego poza granicami Polski ( nas przykładzie konkretnych państw w UE i poza UE)

16. Uznawanie orzeczeń sądowych (głównie rozwodowych) oraz innych organów państw obcych według: prawa UE, przepisów KPC, wielostronnych i dwustronnych umów międzynarodowych wiążących Polskę

 • Gdzie można znaleźć wykaz umów międzynarodowych, żeby ustalić czy Polskę z Brazylią łączy umowa dotycząca uznawania wyroków rozwodowych?
 • Czy można jednocześnie złożyć wniosek o zarejestrowanie rozwodu i transkrypcję aktu drugiego małżeństwa?
 • Jak traktować wyroki rozwodowe z zagranicy, gdy nie mają prawomocności?
 • Czy w przypadku wydania wyroku rozwodowego przez sądy państwa członkowskiego UE, kierownik urzędu stanu cywilnego może odmówić wpisania wzmianki dodatkowej o rozwodzie do polskiego aktu małżeństwa?
 • Jakie dokumenty rozwodowe są istotne dla kierownika USC od 2009 r.? Jakie wymogi musi spełniać dokument rozwodowy, aby go uznać za prawomocny?
 • Jak wygląda w Niemczech, a jak w Wielkiej Brytanii, załącznik 39 do rozporządzenia Rady Europy 2201/2003?
 • Które wyroki sądów są uznawane z automatu przed wejściem do Unii Europejskiej, a które po wejściu do Unii?
 • Które państwa mają podpisane umowy z Polską? Czy uznawać wyroki z państw, które tych umów nie mają podpisanych?
 • Jaki organ w danym kraju wystawia niezbędne dokumenty potwierdzające rozwód?
 • Stosowanie kodeksu cywilnego w uznawaniu zagranicznych wyroków rozwodowych. Kto je wydaje i jak je stosować?
 • Co musi spełniać dokument poświadczający rozwód, aby go wpisać do ksiąg polskich?
 • Uznawanie wyroków zagranicznych. Jak postąpić z osobami, które nie mają dokumentów poświadczających rozwód za granicą lub są w posiadaniu dokumentów, które nie są prawomocne? Jakie dokumenty dotyczące rozwodów możemy nanosić, a które muszą trafić do sądu, aby uznać za skuteczne?
 • Uznawanie wyroków rozwodowych i innych orzeczeń z państw trzecich
 • Rozwód za granicą – stosowanie prawa międzynarodowego w odniesieniu do norm polskich
 • Rodzaje wyroków rozwodowych w krajach UE i poza w kontekście polskiego prawa międzynarodowego
 • Czego wymagać od osoby, która przyjeżdża z Białorusi i potrzebuje aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie? Jakich dokumentów wymagać, aby móc odtworzyć akt małżeństwa w takiej sytuacji?
 • Wzór wniosku do kierownika USC o wpisanie orzeczenia o rozwodzie, jako wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa.
 • Przykładowe wzory dokumentów rozwodowych państw obcych
 • Najnowsze wyroki sądów
 • Kobieta wyjechała za granicę, wzięła ślub w USA i tam również się rozwiodła. Ma podwójne obywatelstwo – polskie i obywatelstwo USA. Po rozwodzie w Stanach Zjednoczonych wyjechała do Niemiec i tam ponownie zawarła związek małżeński, a po pewnym czasie rozwiodła się i zmieniła nazwisko. Nie uporządkowała tych zdarzeń w Polsce. Obecnie chce zawrzeć związek małżeński w Polsce. Od czego należy zacząć?
 • Rozwód w Dominikanie. Co zrobić z wyrokiem, jeżeli z treści wynika, że rozwód nastąpił pomiędzy Janem Kowalskim i Anną Kowalską (nazwisko rodowe Nowak), jeżeli w wyroku sądu w Dominikanie wpisano, iż rozwód nastąpił pomiędzy Janem Kowalskim i Anną Nowak. W treści całego wyroku nie pojawiło się nazwisko kobiety po zawarciu związku małżeńskiego. Z orzeczenia wynika, że współmałżonek w Polce został powiadomiony o pozwie rozwodowym, ale twierdzi, że nic o rozwodzie nie wiedział?
 • Czy orzeczenie o rozwodzie z Danii z 2018 roku musi być uznane przez sąd?
 • Jeżeli od wydania prawomocnego wyroku o rozwodzie nie minęło 300 dni, to zawiadamiamy byłego męża kobiety o możliwości wniesienia wniosku do sądu o zaprzeczenie ojcostwa?
 • Czy rozwód administracyjny z Ukrainy uznajemy w sądzie?
 • Czy wejdzie w życie możliwość wzięcia rozwodu przed kierownikiem USC?
 • Uznanie rozwodu z Izraela. Wyrok z sądu, nie z trybunału rabinackiego. Czy stosujemy przepisy Kodeksu postępowania cywilnego?

17. Wpisywanie wzmianki lub zamieszczenia przypisku na podstawie rozstrzygnięć organów państw obcych

 • Kiedy wpisujemy wzmiankę przy zmianach imion i nazwisk?
 • W Szwecji Polacy zmienili nazwisko. Czy na podstawie szwedzkiej ustawy powinniśmy dodać wzmiankę o zmianie nazwiska?

Prowadzący

Magdalena Mietła - wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad 20-letnim stażem pracy w zakresie rejestracji stanu cywilnego; Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Siemianowicach Ślaskich, członek Zarządu Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP Oddział Śląski. Absolwentka studiów na kierunku Administracja publiczna w systemie prawa europejskiego Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 579.00
04 grudnia 2023
od 579.00
13 lutego 2024
od 579.00
05 kwietnia 2024
od 579.00
03 czerwca 2024
od 579.00
24 września 2024
od 579.00
03 grudnia 2024

Podobne szkolenia