Wideoszkolenie: Zagraniczne wyroki rozwodowe zawieranie małżeństw

Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca, uznawanie zagranicznych orzeczeń sądów oraz innych organów państw obcych, administracyjna zmiana imienia i nazwiska

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla kierowników i zastępców kierowników Urzędów Stanu Cywilnego, a także osób zajmujących się uznawaniem zagranicznych wyroków rozwodowych, zawieraniem małżeństw przez cudzoziemców, zmianą imion i nazwisk w trybie administracyjnym, transkrypcją zagranicznych aktów stanu cywilnego, stosowaniem prawa prywatnego międzynarodowego w USC

Uznawanie orzeczeń sądów oraz innych organów państw obcych oraz zawieranie małżeństw na przykładzie konkretnych państw
Szkolenie będzie prowadzone przez wieloletniego praktyka w zakresie rejestracji stanu cywilnego. Na podstawie konkretnych przykładów z codziennej pracy omówione zostaną zagadnienia wymienione w poniższym programie. W większości będą one podparte wzorami dokumentów, wzorami decyzji lub przykładowymi rozwiązaniami problemu. Podczas omawiania bloków tematycznych, na bieżąco będą udzielane odpowiedzi na zadawane w przez Państwa pytania.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie są zasady ustalania zdolności prawnej cudzoziemca do zawarcia małżeństwa?
 • Legalizacja czy apostille - jakie są różnice i w jakich przypadkach wymagać tych dokumentów?
 • Jak postępować, gdy kraj pochodzenia cudzoziemca nie wydaje zaświadczenia o prawnej możności do zawarcia małżeństwa?
 • Czy wydalenie z Polski lub kończenie się legalnego pobytu może być uzasadnionym powodem do skrócenia terminu wyczekiwania na zawarcie małżeństwa?
 • Jak sprawdzać wiarygodność dokumentów przedstawianych przez cudzoziemca?
 • Co musi spełniać dokument poświadczający rozwód, aby go wpisać do ksiąg polskich?
 • Rodzaje wyroków rozwodowych w krajach UE i poza w kontekście polskiego prawa międzynarodowego; uznawanie wyroków rozwodowych i innych orzeczeń z państw trzecich. Jaki organ w danym kraju wystawia niezbędne dokumenty potwierdzające rozwód?

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

  • W tłumaczeniu AU z Egiptu jest jedno imię, natomiast osoba twierdzi, że posługuje się dodatkowo trzema imionami od ojca. Jak sporządzić zapewnienie?
  • Co zrobić w sytuacji, jeżeli po ślubie obcokrajowca otrzymujemy z innego USC dokumenty wraz z oświadczeniem cudzoziemca, że jest kawalerem i może zawrzeć małżeństwo?
  • Czy jeżeli mamy rozbieżności pomiędzy tłumaczeniem aktu urodzenia a paszportem, to bierzemy pod uwagę dane z aktu urodzenia?
  • Ukrainka zwarła związek małżeński w Polsce w latach 90. Przyjęła nazwisko męża z polską pisownią liter. W numerze PESEL i paszporcie jest anglojęzyczna pisownia. Czy należy coś zrobić z AM, aby ujednolicić pisownię?
  • Czy należy kserować paszport cudzoziemca do akt zbiorowych?
  • Co z ustawą PASC i elektronicznym składaniem zaświadczeń?
  • Jakich dokumentów należy wymagać od norweskich rodziców, którzy nie są małżeństwem, a rejestrują urodzenie dziecka na podstawie przepisu art. 99?
  • Kobieta wyjechała za granicę, wzięła ślub w USA i tam również się rozwiodła. Ma podwójne obywatelstwo – obywatelstwo polskie i obywatelstwo USA. Po rozwodzie w Stanach Zjednoczonych wyjechała do Niemiec i tam ponownie zawarła związek małżeński, a po pewnym czasie rozwiodła się i zmieniła nazwisko. Nie uporządkowała tych zdarzeń w Polsce. Obecnie chce zawrzeć związek małżeński w Polsce. Od czego należy zacząć?
  • Akt urodzenia został wydany przez urząd podatkowy w Szwecji. Matka jest Polką, ojciec to Marokańczyk. Akt urodzenia został przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Czy rejestrujemy akt na zasadzie odtworzenia treści ASC?
  • Obywatel Francji, posiadający również obywatelstwo polskie, złożył wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa z Francji, na którym widnieje wzmianka o rozwodzie. Jednocześnie złożył wniosek o uznanie orzeczenia zgodnie z wyrokiem sądu, w którym brakuje klauzuli wykonalności, a rozwód był w 2014 r. Potrzebne jest zaświadczenie dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich. Jeżeli wyrok rozwiązujący małżeństwo jest z 2014 roku, to czy Francja wyda zaświadczenie na podstawie nowego rozporządzenia (przepis art. 36) czy jeszcze wg starego (przepis art. 39), jeżeli we Francji nie chcą wydać zaświadczenia?
  • Wniosek o transkrypcję AM – Polska i obywatel USA. Czy wniosek podpisują oboje małżonkowie czy tyko Polska?
  • Gdzie wysłać zawiadomienie dla cudzoziemca i informację o możliwości złożenia oświadczenia, jeżeli wniosek wpływa przez konsula, a konsul pobiera podpis tylko od Polaka?
  • Czy można wpisać do AM wzmiankę o wyborze nazwisk na podstawie przepisu art. 106? Czy są potrzebne dodatkowe oświadczenia na piśmie w oparciu o Prawo prywatne międzynarodowe? Czy wystarczy oświadczenie we wniosku o transkrypcję?
  • Czy wejdzie w życie możliwość wzięcia rozwodu przed kierownikiem USC?
  • Rozwód na Dominikanie. Co zrobić z wyrokiem, jeżeli z treści wynika, że rozwód nastąpił pomiędzy Janem Kowalskim i Anną Kowalską (nazwisko rodowe Mak), jeżeli w wyroku sądu na Dominikanie wpisano, iż rozwód nastąpił pomiędzy Janem Kowalskim i Anną Mak. W treści całego wyroku nie pojawiło się nazwisko kobiety po zawarciu związku małżeńskiego. Z orzeczenia wynika, że współmałżonek w Polce został powiadomiony o pozwie rozwodowym, ale twierdzi, że nic o rozwodzie nie wiedział?
  • Kiedy dokonujemy transkrypcję z urzędu?
  • Czy orzeczenie o rozwodzie z Danii z 2018 roku musi być uznane przez sąd?
  • Polka mieszkająca we Francji przysłała wniosek o zmianę nazwiska, nie wskazując na jakie nazwisko chce zmienić, bez oświadczenia, że nie składała wniosku przez innym organem. Wezwaliśmy ją o uzupełnienie wniosku ze wskazaniem, że może tę sprawę załatwić przed konsulem
  • Czy wydajemy decyzję odmowną, jeżeli nie możemy potwierdzić tożsamości osoby, jeżeli została wezwana do uzupełnienia braków formalnych?
  • Czy możemy wszcząć postępowanie, jeżeli wysłaliśmy już wezwanie?
  • Kobieta drugi raz zawarła związek małżeński i przyjęła nazwisko męża. Następnie złożyła wniosek o zmianę nazwiska dla dzieci. Wydaliśmy decyzję pozytywną. Czy powinniśmy wystąpić z wnioskiem o dołączenie wzmianki o zmianie nazwiska w aktach urodzeń dzieci?
  • Czy w zapewnieniu wpisujemy dane dotyczące rodziców nupturientów zgodnie z zapisem z aktu urodzenia nupturientów, czy zgodnie z ich oświadczeniem, jeżeli rodzice zmienili nazwisko na skutek zawarcia po raz kolejny małżeństwa, przyjęli nazwisko kolejnego męża i nie odnotowali zmiany nazwiska w akcie urodzenia dziecka?
  • Czy ojca taktujemy jako stronę postępowania?
  • Czy wysyłamy informację za granicę po zawarciu małżeństwa z cudzoziemcem i transkrypcji aktów?
  • Czy w momencie składania dokumentów, zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego musi być obecny tłumacz, gdy jedna osoba jest z krajów arabskich?
  • Czy należy informować straż graniczną o wizycie w urzędzie stanu cywilnego obcokrajowca, mającego zawrzeć związek małżeński?
  • Czy dokument o zmianie nazwiska w trybie administracyjnym przez władze Iranu powinien posiadać legalizację?
  • Jaka jest podstawa do ustalenia nazwiska w przypadku zawarcia małżeństwa z obywatelem Ukrainy? Na podstawie czego można ustalić nazwisko?
  • Co zrobić, gdy małżeństwo zostało zawarte na podstawie aktu urodzenia i zezwolenia sądu, a na podstawie paszportu nie można sprostować?
  • Obywatel Polski zawarł związek małżeński w Polsce z obywatelką Ukrainy. Rozwiedli się w Polsce. Czy obywatelka Ukrainy może powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa?
  • Co w przypadku, gdy dwoje cudzoziemców chce zawrzeć w Polsce związek małżeński?
  • Czy przy transkrypcji należy robić uzupełnienie lub/i sprostowanie i wydać odpis po każdej czynności?
  • Jeżeli od wydania prawomocnego wyroku o rozwodzie nie minęło 300 dni, to zawiadamiamy byłego męża kobiety o możliwości wniesienia wniosku do sądu o zaprzeczenie ojcostwa?
  • Jedno z małżonków składa wniosek o zmianę nazwiska, ale ich nazwiska wynikają z aktu małżeństwa. Nie ma wzmianki o nazwisku dziecka. Czy należy wezwać oboje małżonków do złożenia oświadczenia i wtedy odnotować wzmiankę?
  • Jak postępować w przypadku aktów małżeństwa z krajów arabskich? Jakie dokumenty przyjmować? Czy weryfikujemy stan cywilny mężczyzny w krajach z prawem szariatu?
  • Co w sytuacji, gdy ślub został zawarty w sądzie, zarejestrowany w USC, ale nie został określony stan cywilny?
  • Czy rozwód administracyjny z Ukrainy uznajemy w sądzie?
  • Czy do zmiany nazwiska w trybie administracyjnym wystarczający jest powód, że jest przemoc w rodzinie i dziecko nie chce nosić nazwiska swojego ojca, a chce nosić nazwisko panieńskie matki?
  • Jak postępujemy w przypadku złożenia wniosku o zmianę nazwiska, jeżeli kobieta źle się czuje z nazwiskiem męża, a są 22 lat po ślubie i nie zamierzają się rozwieść?
  • Kobieta w Niemczech zmieniła imię i od kilku lat nazywa się inaczej niż w Polsce. Ma polski dowód osobisty. Czy zmieniamy jej imię zgodnie z ustawą? Czy należy sporządzić wzmiankę o zmianie imienia na podstawie niemieckiej decyzji?
  • Dostaliśmy do transkrypcji aktu zgonu z Niemiec, w którym imię zmarłego jest Henrich a w akcie urodzenia i małżeństwa mamy imię Henryk. Czy po dokonaniu transkrypcji można sprostować ten akt?


                         Na czym polega ocena zdolności obcokrajowca do zawarcia w Polsce związku małżeńskiego? Jakie dokumenty musi złożyć obcokrajowiec kierownikowi USC?

                         • Co trzeba zrobić, by wykazać tzw. zdolność matrymonialną? Jakie dokumenty należy przedłożyć do kierownika USC?
                         • Na podstawie jakich przepisów, możliwość zawarcia małżeństwa przez Ukraińca jest oceniana na podstawie prawa polskiego?
                         • Dlaczego zaświadczenie potwierdzające stan cywilny wydane w Wenezueli nie spełnia wymogów prawa polskiego? Jaka jest procedura w takich sytuacjach? Czy jego zdolność do czynności prawnych oceniamy na podstawie prawa prywatnego międzynarodowego, czy prawa polskiego?
                         • Czy kierownik USC jest właściwy z mocy prawa do wpisania wzmianki do aktu, czy podlega to zatwierdzeniu przez sąd? Na podstawie jakich przepisów, w zależności, z jakiego państwa dokument pochodzi, jakie stosujemy przepisy? Czy na podstawie umów wielostronnych, dwustronnych, czy przepisów prawa krajowego?
                         • Czy można stosować przepisy prawa prywatnego międzynarodowego, jeśli nie wiąże nas z danym państwem żadna umowa regulująca kwestie postępowania cywilnego?
                         • Jakie przepisy regulują kwestie kolizyjne między ustawodawstwem państwa polskiego a państwem, z którego dany dokument pochodzi?
                         • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego obcokrajowca ma ważność 2 tygodnie. Czy na podstawie tego zaświadczenia można wydać zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego?
                         • Jak sprawdzić, czy otrzymany dokument jest właściwy?
                         • Jakimi źródłami badać wiarygodność dokumentów? Jakie cechy charakterystyczne zawierają te dokumenty?
                         • Czy dokumenty muszą być każdorazowo potwierdzane apostille obywatelom USA? Czy urzędy powinny wymagać potwierdzenia apostille tych dokumentów?
                         • Jak sprawdzić, czy dokumenty zagraniczne są autentyczne, jeśli nie ma konwencji i odpisów wielojęzycznych?
                         • Czym jest zaświadczenie o stanie cywilnym a czym zaświadczenie do ślubu konkordatowego?
                         • Co musi zawierać dokument o stanie cywilnym z Danii, jakie elementy powinien zawierać?
                         • Jakie dokumenty obowiązują w jakim kraju?
                         • Jaki organ wystawia niezbędne dokumenty potwierdzające zaświadczenia o możliwości zawarcia małżeństwa?
                         • Czy jest wystarczający dokument otrzymany z ambasady, przedstawiony przez obywatela z Kenii, który ma również kartę stałego pobytu na terenie innego kraju?
                         • Zapewnienia do ślubu cywilnego. Czy można złożyć zapewnienie przed jednym kierownikiem USC, a ślub cywilny wziąć przed innym kierownikiem?
                         • Jak zweryfikować legalność pobytu obcokrajowca, który nie posiada dokumentu poświadczającego legalny pobyt, a chce zawrzeć małżeństwo? Z kim się kontaktować w takiej sytuacji?
                         • Jak wygląda akt stanu cywilnego z Bangladeszu, z Australii, z Nowej Zelandii? Z jakimi dokumentami mamy do czynienia? Wzory dokumentów
                         • Transkrypcje aktów małżeństwa z krajów egzotycznych. Jakie dokumenty należy przyjmować z państw arabskich?
                         • Kiedy potrzebny jest udział tłumacza lub osób tłumaczących przy zawieraniu małżeństw z obcokrajowcami?
                         • W jakich sytuacjach można odmówić udzielenia małżeństwa? Czy choroba, jak np. schizofrenia, jest wystarczającym powodem odmowy?
                         • Jak postąpić z klientami, którzy życzą sobie ślubu poza urzędem, np. na lotnisku lub w parku?
                         • Transkrypcje aktu małżeństwa z USA. Czy prostować akt w sytuacji, w której tłumacz wpisał imię i nazwisko w miejsce rubryki z imieniem?
                         • Co w sytuacji braku odpowiednich zaświadczeń osoby spoza UE, która chce wziąć ślub z Polakiem? Gdzie ją pokierować po takie zaświadczenia? Czy wymagane dokumenty może otrzymać w Polsce?
                         • Jak długo ważne jest zaświadczenie wydane przez USC do ślubu wyznaniowego?
                         • Jakie dokumenty należy złożyć w celu zawarcia związku małżeńskiego lub by uzyskać zaświadczenie do ślubu wyznaniowego?
                         • Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego obcokrajowca z Polakiem? Wzory dokumentów potrzebnych do takich małżeństw
                         • Jakie dokumenty są wymagane w przypadku ślubu Polaka z osobą z krajów arabskich?
                         • Postępowanie kierownika USC w sytuacji wystąpienia przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego
                         • Jak zachować się z aktem małżeństwa, gdzie partnerami są dwaj mężczyźni? Jaka jest procedura administracyjna w takim przypadku? Do kogo można się odwołać?
                         • Jak potraktować akt zawarcia małżeństwa zawarty na statku na Karaibach, w którym zamiast nazwy miejscowości wpisana została długość geograficzna? Czy ten ślub jest ważny?
                         • Czy wiążący jest odpis aktu z zagranicy, w którym nie ma informacji, kiedy akt stanu cywilnego stał się prawomocny? Czy potrzebne jest dodatkowe oświadczenie?
                         • W jaki sposób powiadomić drugiego małżonka w przypadku, jeżeli wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa składany jest przez pełnomocnika jednego z małżonków, oboje małżonkowie są cudzoziemcami?
                         • Wzór aktu ślubu z USA

                         Zmiana imienia i nazwiska

                         • Kiedy wpisujemy wzmiankę przy zmianach imion i nazwisk?
                         • Czy ojciec z ograniczoną władzą rodzicielską powinien wyrażać zgodę na zmianę nazwiska lub imienia dziecka? Czy urząd powinien go zawiadamiać o zmianie?
                         • Jak wygląda wniosek o zmianę imienia i nazwiska małoletniego złożony przez rodzinę zastępczą?
                         • Czy można dokonać zmiany nazwiska na wniosek osoby będącej w związku partnerskim?
                         • Czy możemy nanieść zmianę imienia lub nazwiska na podstawie orzeczenia sądowego z innego kraju?
                         • Czy sformułowanie w amerykańskim orzeczeniu rozwodowym o powrocie do nazwiska kobiety sprzed rozwodu jest wiążące w Polsce?
                         • Z aktów zagranicznych wynika, że Polka używa za granicą innego nazwiska, pozbawionego znaków diakrytycznych. Czy jesteśmy w mocy zostawić używane nazwisko, czy wydać transkrypcję z prawidłowym nazwiskiem? Co w sytuacji wniosku o uzupełnienie aktu, w którym nazwisko jest inne? Czy słuszne jest sprostowanie nazwiska, które przyjęła przy zawarciu małżeństwa? Do którego momentu mamy prawo ingerować w sprawę sprostowania nazwiska?
                         • Jaki jest stosunek Rady Języka do zmiany imienia i nazwiska?
                         • Kiedy stosujemy rozciąganie zmiany nazwiska na dzieci?
                         • Czy zmiana imienia matki rozciąga się na akty urodzeń dzieci?
                         • Jaka jest procedura zmiany nazwiska dziecka (nazwisko biologicznego ojca) na nazwisko obecnego męża, zanim nastąpi proces adopcyjny/przysposabiający?
                         • Kiedy nazwisko powinno być pisane z pauzą, kiedy bez, a kiedy z kreską? Co w przypadku, gdy nazwisko jest dwuczłonowe, a po ślubie będzie trzecie nazwisko? Czy takie nazwiska powinny być pisane przy zmianach z kreską?
                         • Jak radzić sobie z kategorią ludzi zaburzonych psychicznie lub wnioskami z zakładów karnych?
                         • Czy jest obowiązek przedstawienia dokumentu o przemocy w rodzinie, aby przejść na nazwisko matki nie ojca? Czy kierownik USC musi mieć potwierdzenie, że taka sytuacja ma miejsce?
                         • W jaki sposób można złożyć oświadczenia o nazwiskach, jakie małżeństwo będzie nosić po ślubie? Czy oświadczenie można złożyć pisemnie, czy tylko w obecności konsula?
                         • Jakie argumenty można uznać w uzasadnieniu zmiany imion i jakie załączniki/dowody brać pod uwagę na potwierdzenie tych argumentów?
                         • Przykłady ważnych argumentów/uzasadnień na zmianę imion/nazwisk
                         • Jakiego dokumentu urzędowego należy wymagać na potwierdzenie zmiany imienia/nazwiska np. we Włoszech, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Japonii oraz państw, w których nie ma USC?
                         • Kiedy można zastosować decyzję odmowną?
                         • Jaka jest specyfika nadawania nazwisk w Hiszpanii?
                         • Jakie dane należy wpisać z aktów stanu cywilnego krajów muzułmańskich, w których występuje kilkanaście nazwisk? Czy wpisywać wszystko? Skąd pochodzi wiedza, jak dana osoba ma na imię i na nazwisko?
                         • Jaka jest procedura powrotu do nazwiska rodowego po 3 miesiącach od rozwodu?
                         • Procedura nadawania nazwisk dwuczłonowych
                         • Czy należy wymagać uzasadnienia zmiany nazwiska?
                         • Rejestracja imion staropolskich i ich prostowanie np. Franek/Franciszek
                         • Jak zastosować dokumenty z Kenii, w których występują imiona i nazwiska plemienne lub ukraińskie, gdzie imiona są odojcowskie? Jak dokonać rejestracji w sytuacji, w której ciężko określić co jest imieniem, a co nazwiskiem?
                         • PRZYKŁAD: osoba złożyła wniosek o zmianę imienia i drugi wniosek o zmianę nazwiska. Po zmianie imienia osoba składająca wniosek o zmianę nazwiska już nie istniała, zostało to zmienione w rejestrze PESEL. Jaka powinna być procedura w takiej sytuacji?
                         • Kto może zostać wnioskodawcą, a kto nie może i jak to zrobić? Czy należy złożyć wniosek o zmianę imienia i nazwiska? Czy to dotyczy osoby pełnoletniej, czy niepełnoletniej? Czy osoba niepełnoletnia może działać przez pełnomocnika? Jak postępować aby wydawane decyzje nie były później negowane przez sądy?
                         • Kiedy następuje data wykonalności decyzji zmiany imienia i nazwiska? Czy jest to data dostarczenia do strony, data, kiedy minie okres na odwołanie, czy decyzja natychmiastowa?
                         • Czy dziecko w wieku 13 lat również musi wyrazić zgodę na zmianę imienia lub nazwiska?
                         • Decyzja odmowna w przypadku zmiany imion i nazwisk. Czy zawsze godzić się na żądanie strony?
                         • Zmiana imion przy małoletnich dzieciach. W jaki sposób pisać decyzje odmowne, jeśli prośba o zmianę nie jest dobrze uzasadniona lub są braki formalne np. brakuje podpisów?
                         • Czy muszą być dwa podpisy obojga rodziców, jeśli jeden rodzic jest ubezwłasnowolniony lub pozbawiony praw rodzicielskich?
                         • Procedura zmiany imion na angielskie
                         • Czy można zmienić nazwiska w rejestrze PESEL, nanieść wzmianki o zmianie imienia i nazwiska w sytuacji, w której konsulat przyjął decyzję, ale nie przekazał ich do osób zainteresowanych?
                         • Jak powinna wyglądać decyzja odmowna w postępowaniu zmiany nazwiska lub imienia? Co się dzieje, gdy decyzja odmowna trafia do organu nadzoru? Co może zrobić organ nadzoru i co powinien zrobić kierownik, kiedy wniosek wraca do ponownego rozpatrzenia?
                         • Czy ojciec z ograniczoną władzą rodzicielską musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska dziecka?
                         • Czy wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa wraz z oświadczeniem o noszonych nazwiskach podpisanych przez małżonków może złożyć w ich imieniu ktoś z rodziny lub pełnomocnik?

                         Jak interpretować i uznawać wyroki rozwodowe z innych krajów? Uznawanie rozwodowych wyroków zagranicznych

                         • Czy można jednocześnie złożyć wniosek o zarejestrowanie rozwodu i transkrypcję aktu drugiego małżeństwa?
                         • Jak traktować wyroki rozwodowe z zagranicy, gdy nie mają prawomocności?
                         • Czy w przypadku wydania wyroku rozwodowego przez sądy państwa członkowskiego UE, kierownik urzędu stanu cywilnego może odmówić wpisania wzmianki dodatkowej o rozwodzie do polskiego aktu małżeństwa?
                         • Jakie dokumenty rozwodowe są istotne dla kierownika USC od 2009 r.? Jakie wymogi musi spełniać dokument rozwodowy, aby go uznać za prawomocny?
                         • Jak wygląda w Niemczech, a jak w Wielkiej Brytanii, załącznik 39 do rozporządzenia Rady Europy 2201/2003?
                         • Które wyroki sądów są uznawane z automatu przed wejściem do Unii Europejskiej, a które po wejściu do Unii?
                         • Które państwa mają podpisane umowy z Polską? Czy uznawać wyroki z państw, które tych umów nie mają podpisanych?
                         • Jaki organ w danym kraju wystawia niezbędne dokumenty potwierdzające rozwód?
                         • Stosowanie kodeksu cywilnego w uznawaniu zagranicznych wyroków rozwodowych. Kto je wydaje i jak je stosować?
                         • Co musi spełniać dokument poświadczający rozwód, aby go wpisać do ksiąg polskich?
                         • Uznawanie wyroków zagranicznych. Jak postąpić z osobami, które nie mają dokumentów poświadczających rozwód za granicą lub są w posiadaniu dokumentów, które nie są prawomocne? Jakie dokumenty dotyczące rozwodów możemy nanosić, a które muszą trafić do sądu, aby uznać za skuteczne?
                         • Uznawanie wyroków rozwodowych i innych orzeczeń z państw trzecich
                         • Rozwód za granicą – stosowanie prawa międzynarodowego w odniesieniu do norm polskich
                         • Rodzaje wyroków rozwodowych w krajach UE i poza w kontekście polskiego prawa międzynarodowego
                         • Czego wymagać od osoby, która przyjeżdża z Białorusi i potrzebuje aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie? Jakich dokumentów wymagać, aby móc odtworzyć akt małżeństwa w takiej sytuacji?
                         • Wzór wniosku do kierownika USC o wpisanie orzeczenia o rozwodzie, jako wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa.
                         • Przykładowe wzory dokumentów rozwodowych państw obcych
                         • Najnowsze wyroki sądów

                         Ocena zdolności prawnej cudzoziemca do zawarcia małżeństwa w Polsce

                         • Zasady stosowania właściwego prawa według prawa prywatnego międzynarodowego, zasady ustalania zdolności prawnej cudzoziemca do zawarcia małżeństwa
                         • Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa przez obcokrajowca w Polsce oraz określanie daty ich ważności
                         • Sprawdzanie wiarygodności dokumentów przedstawianych przez cudzoziemca
                         • Legalizacja czy apostille – różnice, zasady wymagania niniejszych dokumentów
                         • Konwencje, umowy dwustronne, umowy międzynarodowe – ich wpływ na ocenę zdolności do zawarcia małżeństwa
                         • Zaświadczenie o prawnej możności do zawarcia małżeństwa, a zaświadczenie o stanie cywilnym – różnice
                         • Zasady postępowania, gdy kraj pochodzenia cudzoziemca nie wydaje zaświadczenia o prawnej możności do zawarcia małżeństwa
                         • Procedura sądowa w związana z zwolnieniem cudzoziemca od przedstawienia kierownikowi USC zaświadczenia o prawnej możności do zawarcia małżeństwa
                         • Spisanie zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem – wpisywanie poprawnych danych, wybór nazwiska przez cudzoziemca
                         • Przeszkody zawarcia małżeństwa oraz tryb postępowania kierownika USC w przypadku ich wystąpienia
                         • Obecność oraz rola tłumacza przy spisywaniu zapewnienia oraz przy udzielaniu związku małżeńskiego
                         • Czy wydalenie z Polski lub kończenie się legalnego pobytu może być uzasadnionym powodem do skrócenia terminu wyczekiwania na zawarcia małżeństwa
                         • Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca występującego przez pełnomocnika
                         • Zawarcie małżeństwa w Polsce przez dwóch cudzoziemców

                         Zawarcie małżeństwa przez obywatela polskiego poza granicami Polski ( na przykładzie konkretnych państw w UE i poza UE)

                         Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego

                         • Zasady transkrypcji aktów stanu cywilnego
                         • Sprawdzanie ważności oraz wiarygodności zagranicznych aktów stanu cywilnego
                         • Postępowanie w przypadku transkrypcji zagranicznych elektronicznych aktów stanu cywilnego
                         • Składanie oświadczeń przez małżonków o noszonych nazwiskach – wybór właściwego prawa, zasady
                         • Zmiana nazwiska obywatela polskiego w trybie administracyjnym przy dokonywaniu transkrypcji, gdy już dokonał on zmiany nazwiska w państwie zawarcia małżeństwa
                         • Transkrypcja zagranicznych aktów potwierdzających związki partnerskie, związki tej samej płci
                         • Odmowa transkrypcji aktów stanu cywilnego

                         Uznawanie orzeczeń sądowych (głownie rozwodowych) oraz innych organów państw obcych według

                         • Prawa UE
                         • Przepisów KPC
                         • Wielostronnych i dwustronnych umów międzynarodowych wiążących Polskę

                         Zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnym

                         • Podstawy prawne oraz przesłanki zmiany imienia lub nazwiska
                         • Zasady prowadzenia postępowania o zmianę imienia i nazwiska
                         • Co w praktyce oznacza pojęcie „ważnych względów”
                         • Obowiązkowe elementy podania o zmianę nazwiska i imienia
                         • Uzasadnienie wniosku oraz zasadność żądania dokumentów potwierdzających przedstawione uzasadnienie
                         • Zmiana nazwiska rodzica z rozciągnięciem zmiany na nieletnie dziecko
                         • Zmiana nazwiska i imienia małoletniego
                         • Zmiana imienia i nazwiska obywatela polskiego za granica – zasady uznawania orzeczeń organów państw obcych
                         • Ostateczność decyzji administracyjnych
                         • Odmowa zmiany nazwiska i imienia


                         Prowadzący

                         Magdalena Mietła - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Siemianowicach Śląskich; wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad 20-letnim stażem pracy w zakresie rejestracji stanu cywilnego; członek Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP. Absolwentka studiów na kierunku Administracja publiczna w systemie prawa europejskiego Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.


                         Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

                         Terminy szkoleń


                         od 499.00
                         27 lutego 2023
                         od 499.00
                         20 kwietnia 2023
                         od 499.00
                         20 czerwca 2023
                         od 499.00
                         10 sierpnia 2023
                         od 499.00
                         10 października 2023
                         od 499.00
                         04 grudnia 2023

                         Podobne szkolenia