Szkolenie: Dofinansowanie młodocianych pracowników

Szczegółowe omówienie zasad. Jak organ przyznający dofinansowanie może przygotować się do kontroli? Jak poprawnie wyliczyć kwotę dofinansowania w przypadku problemowych sytuacji? Jakie są różnice między dofinansowaniem młodocianych pracowników a pomocą „de minimis”?

od 379.00 zł

Szkolenie skierowane do pracowników jednostek samorządowych miast i gmin, którzy zajmują się dofinansowaniem młodocianych pracowników

Uwaga! W kwietniu zaczynają spływać wnioski o przyznanie dofinansowania dla młodocianych pracowników
Podczas szkolenia nasz Ekspert szeroko omówi problemy związane z dofinansowaniem młodocianych pracowników. Dowiedzą się Państwo jakie zawody mają wyższe pułapy finansowania oraz jak powstają prognozy zawodów szczególnie pożądanych na rynku pracy. Podpowiemy również, jak usprawnić pracę z dokumentami składanymi podczas starania się o dofinansowanie młodocianych pracowników, a także na co zwrócić szczególną uwagę podczas ich weryfikowania.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak (i czy w ogóle można) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników łączyć z pomocą „de minimis”?
 • Formularz - tabela „D” – czy wypełniać? Jak wypełniać?
 • Jak rozliczać urlopy bezpłatne młodocianych pracowników, a także za okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z epidemią COVID-19?
 • Jak wygląda przyznawanie dofinansowania w przypadku różnych form prowadzenia działalności (omówienie procedur, weryfikacji wniosku i kwalifikacji)?
 • Jaką pomoc publiczną pracodawca musi wykazać za 3 lata wstecz?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy młodociany pracownik zda egzamin przed niewłaściwą komisją lub go nie zda?
 • Co zrobić, gdy pracodawca sprzeda firmę/ zbankrutuje? Jak w takim wypadku wypłacić należności?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór postanowienia o przekazaniu wniosku do właściwego organu
 • Wzory decyzji odmownej i pozytywnej
 • Wzory oświadczeń dla pracodawców
 • Wzory dokumentów, które ma złożyć pracodawca
 • Wzór poprawnie wypełnionego formularza w części D
 • Wzory dokumentów potwierdzających wszczęcie postępowania i jego zakończeni
 • Wzory rejestrów wydanych decyzji
 • Wzór rejestru wydanych zaświadczeń
 • Wzór pisma z wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych;


Szczegółowy program szkolenia:

1. Szczegółowe omówienie zasad przyznawania dofinansowania młodocianych pracowników

 • Wyjaśnienie procedury przyznawania dofinansowania krok po kroku oraz jej przebiegu od strony praktycznej
 • Kto pełni nadzór nad przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników?
 • Jaka jest różnica między „nauką zawodu” a „przygotowaniem zawodowym”?
 • Jakie są rodzaje dokumentów potwierdzających zdanie egzaminu zawodowego?
 • Kiedy wszczyna się postępowanie administracyjne?
 • Jakie dokumenty powinny być dołączone do wniosku o dofinansowanie?
 • Na co szczególnie zwrócić uwagę podczas analizy złożonego wniosku?
 • Kiedy możemy wymagać od wnioskodawcy świadectwa pracy?
 • Jakich dodatkowych dokumentów możemy wymagać od wnioskodawcy?
 • Czy decyzja o przyznaniu dofinansowania ma mieć formę skróconą, czy rozbudowaną?
 • Jakie są terminy załatwiania spraw i kiedy można przedłużyć postępowanie?
 • Jak przetwarzać dane osobowe w postępowaniu o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika?
 • Jakie zawody są rozpatrywane w procedurze przyznania dofinansowania?
 • Jaki wpływ na procedurę dofinansowania młodocianych pracowników ma prawo rzemieślnicze?
 • Które zawody klasyfikowane są jako „rzemieślnicze”?
 • Na jakie zawody jest istotne zapotrzebowanie?
 • Jakie zawody są zawodami nadwyżkowymi na rynku pracy?
 • Czy wyższa kwota dofinansowania dotyczy tylko zawodów wyszczególnionych na rynku krajowym, czy też tych ujętych na szczeblu wojewódzkim?
 • Jak tworzona jest prognoza zapotrzebowania na zawody na kolejne lata?
 • Kiedy maksymalnie można przyznać kwotę dofinansowania w wysokości 8081 zł lub 10 000zł, a kiedy 5 588 zł?
 • Jak obliczyć kwotę dofinansowania w przypadku krótszego okresu kształcenia młodocianego pracownika niż cykl kształcenia nauki w danym zawodzie?
 • Jak wyliczyć kwotę dofinansowania w przypadku rozwiązania umowy?
 • Jak rozliczać urlopy bezpłatne młodocianych pracowników i za okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z epidemią COVID-19?
 • Jak naliczyć dofinansowanie w przypadku, gdy młodociany pracownik nie chodził do pracy przez pełny miesiąc?
 • Jak wygląda przyznawanie dofinansowania w przypadku różnych form prowadzenia działalności (omówienie procedur, weryfikacji wniosku i kwalifikacji)?
 • Jak rozliczać dofinansowanie w czasie pandemii?
 • Jak pracodawca może się starać o dotację z OHP?
 • Jak rozliczać refundację z OHP?
 • Jakie są różnice między pomocą przyznaną przez OHP a kwotą przyznaną za dofinansowanie kosztów młodocianych pracowników?
 • Wyjaśnienie zasad pomocy „de minimis”
 • Jakie są różnice między pomocą „de minimis” a dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników?
 • Jakie zaświadczenia są potrzebne, żeby uzyskać pomoc „de minimis”?
 • Gdzie pracodawca może zgłosić się po pomoc „de minimis”?
 • Jakie dokumenty trzeba złożyć, by uzyskać pomoc „de minimis” (przykład uzupełnionego formularza)?
 • Jak (i czy w ogóle można) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników łączyć z pomocą „de minimis”?
 • Formularz - tabela „D” – czy wypełniać? Jak wypełniać?
 • Firma złożyła wniosek o dofinansowanie w grudniu (wtedy nie przekroczyła limitu dofinansowań). Pracownik samorządowy zajął się wnioskiem w styczniu, ale wtedy firma już przekroczyła górny pułap pomocy de minimis. Na podstawie której informacji powinien być rozpatrywany wniosek – tej z grudnia czy tej ze stycznia?
 • Czy wydruk z SUDOP-u jest obowiązkowy?

2. Obowiązki i wymagania stawiane przed pracodawcą

 • Jakie kwalifikacje powinna mieć osoba ucząca młodocianego pracownika?
 • Na jakiej podstawie są zawierane umowy z młodocianymi pracownikami?
 • Jakie kwalifikacje musi posiadać pracodawca ubiegający się o dofinansowanie?
 • Jakie dokumenty musi przedstawić pracodawca starający się o dofinansowanie?
 • Czy pracodawca może nabyć potrzebne uprawnienia w trakcie kształcenia pracownika młodocianego?
 • Czy w przypadku spółki trzeba weryfikować kwalifikacje wszystkich członków?
 • Jak zweryfikować kwalifikacje pracodawcy?
 • Jak udokumentować status rzemieślnika?
 • Kto ma obowiązek potwierdzić dane złożone przez pracodawcę?
 • Na jakiej podstawie weryfikować status pracodawcy jako rzemieślnika? Czy oświadczenie woli wystarczy?
 • Omówienie ustawy o rzemiośle – kiedy stosować zapisy w niej zawarte?
 • Kim jest rzemieślnik? Zastosowanie definicji w praktyce
 • Kto może się zrzeszać w Izbie Rzemieślniczej?
 • Jakie dokumenty ma składać rzemieślnik?
 • Czy jest wymagana przynależność do Izby Rzemieślniczej, aby otrzymać dofinansowanie?
 • Czy jest wymagane złożenie zaświadczenia od kuratora?
 • Jaką pomoc publiczną pracodawca musi wykazać za 3 lata wstecz?
 • Jaki wpływ na egzaminy młodocianego pracownika mają kwalifikacje szkolącego?
 • Na jakiej podstawie i w jakim przypadku można rozwiązać umowę z młodocianym?
 • Co zrobić, gdy pracodawca sprzeda firmę/ zbankrutuje? Jak w takim wypadku wypłacić należności?
 • Przejęcia pracownika: co zrobić w sytuacji, gdy umrze właściciel firmy? Spadkobiercy mogą dalej szkolić młodocianego pracownika? Jakie dokumenty powinny zostać złożone w tym przypadku?
 • Weryfikacja uprawnień: co zrobić, gdy kilka osób w firmie uczy młodocianego pracownika? Wszystkie te osoby mają przedstawić uprawnienia, czy np. tylko osoba sprawująca pieczę nad młodocianym pracownikiem ma mieć wykształcenie pedagogiczne?

3. Młodociani pracownicy – egzaminy, formy zatrudnienia, zmiany w trakcie trwania nauki

 • Jaka forma zatrudnienia obowiązuje w przypadku młodocianych pracowników?
 • Jakie są formy egzaminów?
 • Od czego zależy forma egzaminu, który ma zdawać młodociany pracownik?
 • Gdzie młodociany pracownik powinien zdawać egzamin?
 • Kto ma obowiązek weryfikacji zgłoszenia formy egzaminu?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy młodociany pracownik zda egzamin przed niewłaściwą komisją lub go nie zda?
 • Co zrobić, gdy w trakcie trwania okresu kształcenia młodociany pracownik postanowi rozwiązać umowę z pracodawcą?
 • Co zrobić w przypadku, gdy młodociany pracownik zmieniał pracodawcę 4 razy w ciągu roku?
 • Co w przypadku, gdy uczeń zmieni w trakcie okresu, w którym jest objęty dofinansowaniem, miejsce zamieszkania?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy młodociany pracownik zmieni nazwisko w trakcie trwania dofinansowania? Czy wystarczy oświadczenie młodocianego pracownika/pracodawcy, który sprawuje pieczę nad młodocianym pracownikiem? Czy może musi być odpis z USC?

4. Kontrole

 • Kto sprawdza, na co spożytkowano przyznane dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników?
 • Jakie możliwości kontroli pracodawcy ma jednostka samorządowa?
 • Omówienie procedury kontroli
 • Co zrobić, gdy kontrola wykaże nieprawidłowości?
 • Jak wyegzekwować zwrot kwoty dofinansowania?
 • Jak jednostka samorządowa może przygotować się do kontroli?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę przed kontrolą?


Prowadzący

Ewa Rahman - praktyk, pracownik samorządowy w wydziale szkół ponadpodstawowych, w ostatnich 4 latach przygotowała kilkaset decyzji przyznających i odmawiających dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Ma bogate doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji prowadzonych spraw, również w procedowaniu skarg wnioskodawców do SKO. Zna orzeczenia sądów podtrzymujące w mocy każdą z zaskarżonych a przygotowanych przez siebie decyzji, a także ma doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji do kontroli w zakresie merytorycznym oraz finansowym.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
10 maja 2021
od 379.00
16 czerwca 2021

Podobne szkolenia