Wideoszkolenie: Sprawozdawczość OPS

Sprawozdawczość w Ośrodkach Pomocy Społecznej – jak poprawnie sporządzić sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych. Przeksięgowania na koniec roku- ujęcie operacji finansowych w sprawozdawczości rocznej. Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania podczas sporządzania sprawozdań w OPS

od 399.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do Księgowych oraz Głównych Księgowych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Uwaga, sprawozdania w I kwartale 2022 r.!
Zapraszamy na praktyczne wideoszkolenie dla księgowych Ośrodków Pomocy Społecznej. Szczegółowo omówione zostaną sprawozdania budżetowe, sprawozdania z operacji finansowych, księgowanie faktur i świadczeń, odpłatności, księgowanie dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, nienależnie pobranych świadczeń), księgowanie odpisu aktualizującego należności, a także księgowanie na potrzeby bilansowe.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Szczegółowe omówienie sprawozdań budżetowych: Rb-28S, Rb-50, Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-N, Rb-ZN, Rb-Z
 • Sytuacja: Skarbnik upiera się, żeby księgować koszty wynagrodzeń, które nie mieszczą się w dotacji rozdziału 85502, do rozdziału 85219. Nie zgadza się na plan środków własnych w 85502. Czy to jest prawidłowe?
 • Czy w RB-N wykazujemy należności z funduszu alimentacyjnego gminy a w RB-ZN budżetu państwa?
 • Sytuacja: Mamy w planie zasiłków stałych zarówno plan dotacji jak i środków własnych, czy jeśli na koniec miesiąca nie starczy mi dotacji, to należy księgować to na środki własne, czy mogę na dotację?
 • Jakie należy zrobić księgowanie przy śmierci dłużnika?
 • Czy powinien być zrobiony plan na środki własne? Czy jeśli brakuje środków na koszty obsługi z rodzinnego, to można planować środki własne w 85502? Czy w czasie roku można wystąpić o zwrot 40% FA i zwiększyć plan?
 • Sytuacja: ZUS zwracał mi zasiłek pielęgnacyjny. Oddałam na dochody. Po miesiącu ZUS stwierdził, że nie powinien zwracać, bo osoba zmarła i chce zwrotu od nas. Co powinnam zrobić?


Szczegółowy program szkolenia:

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego

 • Jakie są terminy składania sprawozdania? (kwartalne i miesięczne)
 • omówienie pozycji sprawozdawczych (kolumn i wierszy)
 • konto 130 wydatki
 • zespół 2-zobowiązania
 • konto 998-zaangażowanie

Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania podczas sporządzania sprawozdania RB -28S:

 • czy na koniec roku zaangażowanie może przekraczać wydatki?
 • "13" a zaangażowanie na przyszły rok
 • czy jeżeli mamy umowę o świadczenie usług z prawnikiem na cały rok, to angażujemy całą kwotę?
 • czy jeśli dział merytoryczny napisze pismo, że planuje wypłacić „celówki” za ok. 6 m-c, a kierownik to podpisze, to czy można to ująć do zaangażowania?
 • czy zaangażowanie może być wyższe niż plan (w przypadku zasiłków rodzinnych, 500+)?

Rb - 50 – sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

 • Jakie są terminy składania sprawozdania?
 • omówienie pozycji sprawozdawczych (kolumn i wierszy)

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego

 • Jakie są terminy składania sprawozdania? (kwartalne i miesięczne)
 • omówienie pozycji sprawozdawczych (kolumn i wierszy)
 • zakres należności i dochodów

Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania podczas sporządzania sprawozdania RB -27S:

 • Jakie są terminy składania sprawozdania? (kwartalne i miesięczne)
 • omówienie pozycji sprawozdawczych (kolumn i wierszy)
 • zakres należności i dochodów

Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania podczas sporządzania sprawozdania RB -27S:

 • Czy OPS wykazuje w sprawozdaniu RB27S nienależnie pobrane świadczenia np. rodzinne, świadczenia 500 plus?
 • Czy SUO wykazujemy w RB-27S?
 • Czy należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego z dotacji wykazuje się w sprawozdaniu Rb 27S?

Rb-27ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;

 • terminy składania sprawozdania (kwartalne)
 • omówienie pozycji sprawozdawczych (kolumn i wierszy)
 • zakres należności i dochodów (wykonane) ujmowanych w sprawozdaniu

Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania podczas sporządzania sprawozdania RB -27ZZ:

 • kto uzupełnia kolumnę 7 „potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego”?
 • czy w 27 ZZ powinno wykazywać się KDR i pokazać, ile należy się gminie?

SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWYCH

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

 • Jakie są terminy składania sprawozdania? (kwartalne)
 • omówienie pozycji sprawozdawczych (w układzie podmiotowym i przedmiotowym) – TYLKO występujące w OPS
 • zakres należności ujmowanych w sprawozdaniu
 • odsetki a sprawozdanie Rb-N

Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania podczas sporządzania sprawozdania RB -N:

 • czy w Rb N ujmuje się należności konta 221 i 240, czyli należności nienależnie pobranych świadczeń np. zasiłku stałego za lata ubiegłe i za rok bieżący?
 • czy w sprawozdaniu RB-N wykazujemy fundusz alimentacyjny (część dot. gminy)?
 • co z należnościami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za bieżący rok, czy wykazywać w RB N poz. 4.2 gosp. domowe?

Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych

 • Jakie są terminy składania sprawozdania? (kwartalne)
 • omówienie pozycji sprawozdawczych (w układzie podmiotowym i przedmiotowym) – TYLKO występujące w OPS
 • zakres należności ujmowanych w sprawozdaniu
 • odsetki a sprawozdanie Rb-N

Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania podczas sporządzania sprawozdania RB -ZN:

 • czy konto 221 powinno być podzielone na budżet państwa i gminy w przypadku dłużników alimentacyjnych?
 • czy należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń R500+ można wykazywać w Rb ZN, zamiast w Rb 27S? Czy jest to prawidłowe?
 • czy w Rb-ZN ujmujemy należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń odprowadzanych do budżetu (rodzinne, wych., itp.)?

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 • terminy składania sprawozdania (kwartalne)
 • omówienie pozycji sprawozdawczych (w układzie podmiotowym i przedmiotowym) – TYLKO występujące w OPS
 • zakres zobowiązań wymagalnych ujmowanych w sprawozdaniu

Prowadząca odpowie także na następujące pytania od Państwa:

 • Czy powinien być zrobiony plan na środki własne? Czy jeśli brakuje środków na koszty obsługi z rodzinnego, to można planować środki własne w 85502? Czy w czasie roku można wystąpić o zwrot 40% FA i zwiększyć plan?
 • Odpłatność za pobyt w DPS jaki paragraf ?
 • Zaliczka alimentacyjna powinna być w paragrafie 0940 czy 0970?
 • Co w sytuacji, kiedy córka wpłaci za usługi opiekuńcze ojca i jest nadpłata?
 • Czy konto 221 powinno być podzielone na budżet państwa i gminy w przypadku dłużników alimentacyjnych?
 • Czy błędem jest, jeśli pobyt w schronisku bezdomnego jest płacony z klasyfikacji 85214 §3110?
 • Jakie należy zrobić księgowanie przy śmierci dłużnika?
 • Czy można wyodrębnić w GOPS rachunek bankowy do celów wydatków w ramach programu „Wspieraj seniora”?
 • Czy zakup maseczek zaksięgować na 3020 czy 4210?
 • Czy zastępca dyrektora może podpisać sprawozdania RB-27S RB-28S, jeżeli dyrektor jest na chorobowym, czy wymaga to odrębnych upoważnień?
 • Na jakie konto należy przyjmować wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze?
 • Czy program Senior wchodzi w RB-28?
 • Czy umowę z firmą Play na usługi telekomunikacyjne można zawrzeć na 24 m-ce, kiedy nie mamy upoważnienia, a firma nie chce podpisać umowy na krótszy okres?
 • Sytuacja: ZUS zwracał mi zasiłek pielęgnacyjny. Oddałam na dochody. Po miesiącu ZUS stwardził, że nie powinien zwracać, bo osoba zmarła i chce zwrotu od nas. Co powinnam zrobić?
 • Czy wpłaty rodzin za pobyt osób w DPS, GOPS powinien wyliczać każdego roku od nowa, czy opłaty mogą być te same co roku?
 • Czy należy pomniejszyć odpłatność podopiecznego za pobyt w schronisku, podczas gdy przebywał np. 5 dni w szpitalu?
 • Czy opłaty za obiady w ośrodku dziennego pobytu możemy zaliczać do paragrafu 0830?
 • Czy jak odprowadzamy nienależnie pobrany zasiłek stały do Gminy, to czy Gmina odprowadza go w pełnej wysokości, czy może potrącić tak, jak to jest w specjalistycznych usługach opiekuńczych 5%?
 • Czy dopłata rodziny nie może pomniejszać wykonania wydatków za DPS?
 • Czy w przypadku dopłaty do schronisk nie pomniejszamy wydatku?
 • Czy organ powinien wykazywać należności pozostałe do zapłaty dot. ZA w sprawozdaniu R -27S w paragrafie 2360?
 • Czy OPS musi mieć plan na nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, czy wystarczy, że ma go gmina?
 • Czy „Wspieraj Seniora” i „Dopłata do czynszu” to konto 130 czy 135?
 • Na jakim paragrafie księgujemy rękawiczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji, maseczki i inne
 • dot. Covid? Czy może być 4210?
 • Sytuacja: Skarbnik upiera się, żeby księgować koszty wynagrodzeń, które nie mieszczą się w dotacji rozdziału 85502, do rozdziału 85219. Nie zgadza się na plan środków własnych w 85502. Czy to jest prawidłowe?
 • Gdzie wykazujemy 5% należne Gminie z należności SUO i KDR?
 • Czy księgować zaangażowanie z umów np. energii, jeżeli nie ma podanej kwoty?
 • Czy można odsetki od nienależnie pobr. św. rodzinnych ujmować na paragrafie 0900?
 • Sytuacja: Mamy w planie zasiłków stałych zarówno plan dotacji jak i środków własnych, czy jeśli na koniec miesiąca nie starczy mi dotacji, to należy księgować to na środki własne, czy mogę na dotację?
 • Czy w RB-N wykazujemy należności z funduszu alimentacyjnego gminy a w RB-ZN budżetu państwa?
 • Czy należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej to paragraf 0940 czy 0970?
 • Czy wydatki na dożywianie, ale poza programem Posiłek w szkole i w domu to też rozdział 85230?
 • Czy jeśli mamy umowę cywilno-prawną z rodziną za pobyt w DPS, to wykazujemy w deklaracji VAT?
 • Czy naliczamy odsetki od nieterminowej wpłaty za DPS członka rodziny na podstawie umowy cywilno-prawnej?
 • Nienależnie pobrane świadczenia powinno się ujmować w Rb N czy w Rb ZN?
 • Gdzie należy ujmować wynagrodzenie opiekuna prawnego? Czy 85219-3110 jest prawidłowe?

Prowadzący

Marzena Wojtyła- główna księgowa w MOPS w Bielsku-Białej od 2008 roku. Praktyk z 26 letnim doświadczeniem, kieruje całym Działem Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W latach 1995 – 2008, również pełniła tę samą funkcję w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowice- Dziedzice.

W zakresie obowiązków posiada również kontrolę zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek oraz zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań składanych na zewnątrz przez Ośrodek. Ukończyła Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów w Bielsku- Białej z tytułem magistra, kierunek: Finanse i Bankowość.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
13 stycznia 2022
od 399.00
04 marca 2022
od 399.00
28 kwietnia 2022
od 399.00
23 czerwca 2022
od 399.00
05 września 2022
od 399.00
20 października 2022

Podobne szkolenia