Wideoszkolenie: Sprawozdawczość OPS

Sprawozdawczość w Ośrodkach Pomocy Społecznej – jak poprawnie sporządzić sprawozdania budżetowe, kwartalne i sprawozdania w zakresie operacji finansowych? Przeksięgowania na koniec roku- ujęcie operacji finansowych w sprawozdawczości rocznej. Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania podczas sporządzania sprawozdań w OPS

od 409.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do Księgowych oraz Głównych Księgowych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Uwaga, powiemy o ewidencji dodatku węglowego!
Zapraszamy na praktyczne wideoszkolenie dla księgowych Ośrodków Pomocy Społecznej. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dlatego szczegółowo omówione zostaną sprawozdania budżetowe, sprawozdania z operacji finansowych, księgowanie faktur i świadczeń, odpłatności, księgowanie dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, nienależnie pobranych świadczeń), księgowanie odpisu aktualizującego należności, a także księgowanie na potrzeby bilansowe.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Szczegółowe omówienie sprawozdań budżetowych: Rb-28S, Rb-50, Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-N, Rb-ZN, Rb-Z
 • Sytuacja:Skarbnik upiera się, żeby księgować koszty wynagrodzeń, które nie mieszczą się w dotacji rozdziału 85502, do rozdziału 85219. Nie zgadza się na plan środków własnych w 85502. Czy to jest prawidłowe?
 • Czy w RB-N wykazujemy należności z funduszu alimentacyjnego gminy a w RB-ZN budżetu państwa?
 • Sytuacja:Mamy w planie zasiłków stałych zarówno plan dotacji jak i środków własnych, czy jeśli na koniec miesiąca nie starczy mi dotacji, to należy księgować to na środki własne, czy mogę na dotację?
 • Jakie należy zrobić księgowanie przy śmierci dłużnika?
 • Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy - sprawozdawczość
 • Czy powinien być zrobiony plan na środki własne? Czy jeśli brakuje środków na koszty obsługi z rodzinnego, to można planować środki własne w 85502? Czy w czasie roku można wystąpić o zwrot 40% FA i zwiększyć plan?
 • Sytuacja:ZUS zwracał mi zasiłek pielęgnacyjny. Oddałam na dochody. Po miesiącu ZUS stwierdził, że nie powinien zwracać, bo osoba zmarła i chce zwrotu od nas. Co powinnam zrobić?


Szczegółowy program szkolenia:

Uwaga! Powiemy o ewidencji dodatku węglowego!

Dodatek węglowy to świadczenie, który ma zasilić budżety tych osób, dla których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Zainteresowanie świadczeniem jest olbrzymie, ale przepisy nieprecyzyjne.


W TYM PROGRAMIE NOWOŚCI:

 • Czy w paragrafie należy ujmować papier zakupiony w ramach kosztów obsługi dla GOPS?
 • Czy opłatę za szkolenie należy zaksięgować w paragrafie 4860?
 • Czy NK ze szkół i przedszkoli za dożywianie dzieci z Ukrainy ujmujemy w § 3280?
 • Czy dożywianie jest świadczeniem niepieniężnym?
 • Czy pieczątka o treści „wydatek” znajduje pokrycie w planie finansowym na dany rok jest wystarczająca? Czy musi być jeszcze pieczątka po kontroli wstępnej?
 • Co należy ująć na koniec roku na koncie 999?
 • Czy dodatek węglowy ujmujemy na koncie 139?
 • Czy w RB-50 wykazujemy dodatek węglowy?
 • Jeśli fundusz pomocy UKR wszedł w lutym i polityka została poprawiona w lutym, to czy dodatek węglowy, który wszedł w sierpniu, powoduje, że politykę należy poprawić w sierpniu?
 • Czy należy wprowadzić zarządzeniem plan finansowy do opieki wytchnieniowej?
 • Czy noty księgowe z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej, gdzie dziecko jest umieszczone w domu dziecka, należy zaklasyfikować w rozdziale 85508 czy 85510?
 • Jaki paragraf stosujemy w przypadku dzieci w pieczy zastępczej?

Omówimy też sprawozdawczość pod kątem Funduszu Pomocy, który został utworzony na mocy specjalnej ustawy.

 • Co należy wprowadzić do polityki rachunkowości jeżeli chodzi o Fundusz Pomocy?
 • Czy finansowanie z własnych środków np. dożywiania w ramach pomocy Ukrainie ujmujemy w paragrafie 311, a w ramach Funduszu Pomocy w paragrafie 329?
 • Czy trzeba otwierać oddzielny rachunek do środków Funduszu Pomocy?
 • Czy może być też koszt własny przeksięgowany, ponieważ koszty były już ponoszone?
 • Czy środki Funduszu Pomocy wykazujemy w RB50? Zadania zlecone, par 2700?
 • Co powinniśmy zrobić z odsetkami, które są naliczone na rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie?
 • Czy świadczenia rodzinne dla obywateli z Ukrainy ujmujemy w paragrafie 85502?
 • Czy można zrobić refundację kosztów wcześniej poniesionych ze środków własnych, np. druki, program itp. ? Chodzi o Ukrainę.
 • Fundusz Pomocy - czy środki na dożywianie powinny być finansowane przez gminę w 20%?
 • Można płacić stypendia dla Ukraińców z Funduszu Pomocy?
 • Można wypłacać pomoc dla Ukraińców z konta podstawowego a refundować później z konta Funduszu Pomocy?

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego

 • Jakie są terminy składania sprawozdania? (kwartalne i miesięczne)
 • omówienie pozycji sprawozdawczych (kolumn i wierszy)
 • konto 130 wydatki
 • zespół 2-zobowiązania
 • konto 998-zaangażowanie

Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania podczas sporządzania sprawozdania RB -28S:

 • czy na koniec roku zaangażowanie może przekraczać wydatki?
 • "13" a zaangażowanie na przyszły rok
 • czy jeżeli mamy umowę o świadczenie usług z prawnikiem na cały rok, to angażujemy całą kwotę?
 • czy jeśli dział merytoryczny napisze pismo, że planuje wypłacić „celówki” za ok. 6 m-c, a kierownik to podpisze, to czy można to ująć do zaangażowania?
 • czy zaangażowanie może być wyższe niż plan (w przypadku zasiłków rodzinnych, 500+)?

Rb - 50 – sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

 • Jakie są terminy składania sprawozdania?
 • omówienie pozycji sprawozdawczych (kolumn i wierszy)

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego

 • Jakie są terminy składania sprawozdania? (kwartalne i miesięczne)
 • omówienie pozycji sprawozdawczych (kolumn i wierszy)
 • zakres należności i dochodów

Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania podczas sporządzania sprawozdania RB -27S:

 • Jakie są terminy składania sprawozdania? (kwartalne i miesięczne)
 • omówienie pozycji sprawozdawczych (kolumn i wierszy)
 • zakres należności i dochodów
 • Czy w Rb-27S wykazujemy 40% wpł. od komornika i 50% te należne gminie?
 • Czy jeżeli ktoś wpłacił np. Zza usługi 3 lipca a wpłata dotyczyła czerwca to ujmujemy ją w RB- 27S?
 • Jeśli ktoś wpłaci nam w lipcu pieniądze za maj za usługi opiekuńcze? Jak to zaksięgować i ująć w RB-27S?

Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania podczas sporządzania sprawozdania RB -27S:

 • Czy w RB 27S należy ująć 40% Funduszu alimentacyjnego?
 • Czy OPS wykazuje w sprawozdaniu RB27S nienależnie pobrane świadczenia np. rodzinne, świadczenia 500 plus?
 • Czy SUO wykazujemy w RB-27S?
 • Czy należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego z dotacji wykazuje się w sprawozdaniu Rb 27S?
 • Czy w Rb-27S wpisujemy część zaliczki alimentacyjne która jest dochodem gminy?
 • Co w sytuacji gdy skarbnik nie pozwala na wykazywanie w RB-27S dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, bo twierdzi że będą podwójnie?

Rb-27ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;

 • terminy składania sprawozdania (kwartalne)
 • omówienie pozycji sprawozdawczych (kolumn i wierszy)
 • zakres należności i dochodów (wykonane) ujmowanych w sprawozdaniu

Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania podczas sporządzania sprawozdania RB -27ZZ:

 • kto uzupełnia kolumnę 7 „potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego”?
 • czy w 27 ZZ powinno wykazywać się KDR i pokazać, ile należy się gminie?
 • W jakiej pozycji Funduszu Jednostki wykazujemy dochody z Rb27zz? Zrealizowane dochody budżetowe czy inne?

SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWYCH

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

 • Jakie są terminy składania sprawozdania? (kwartalne)
 • omówienie pozycji sprawozdawczych (w układzie podmiotowym i przedmiotowym) – TYLKO występujące w OPS
 • zakres należności ujmowanych w sprawozdaniu
 • odsetki a sprawozdanie Rb-N

Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania podczas sporządzania sprawozdania RB -N:

 • czy w Rb N ujmuje się należności konta 221 i 240, czyli należności nienależnie pobranych świadczeń np. zasiłku stałego za lata ubiegłe i za rok bieżący?
 • czy w sprawozdaniu RB-N wykazujemy fundusz alimentacyjny (część dot. gminy)?
 • co z należnościami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za bieżący rok, czy wykazywać w RB N poz. 4.2 gosp. domowe?
 • czy w Rb-N wykazujemy środki z asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i opieki wytchnieniowej?
 • Czy w RB-N wykazujemy saldo bankowe na koniec kwartału czy pomniejszamy o niewykorzystaną dotację?

Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych

 • Jakie są terminy składania sprawozdania? (kwartalne)
 • omówienie pozycji sprawozdawczych (w układzie podmiotowym i przedmiotowym) – TYLKO występujące w OPS
 • zakres należności ujmowanych w sprawozdaniu
 • odsetki a sprawozdanie Rb-N

Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania podczas sporządzania sprawozdania RB -ZN:

 • czy konto 221 powinno być podzielone na budżet państwa i gminy w przypadku dłużników alimentacyjnych?
 • czy należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń R500+ można wykazywać w Rb ZN, zamiast w Rb 27S? Czy jest to prawidłowe?
 • czy w Rb-ZN ujmujemy należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń odprowadzanych do budżetu (rodzinne, wych., itp.)?
 • czy w sprawozdaniu RB-ZN w poz .depozyty na zadanie wykazujemy fundusz alimentacyjny należność główna czy odsetki też?
 • Czy w Rb-ZN w depozytach wykazujemy środki, które pozostały na wyciągu bankowym dotyczące tyko dochodów czy również to co pozostało na wydatki (dotacje na wydatki)?
 • Czy na pewno w Rb-ZN całość, bo do tej pory środki na dotacje na wydatki wykazywaliśmy w Rb-N?

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 • terminy składania sprawozdania (kwartalne)
 • omówienie pozycji sprawozdawczych (w układzie podmiotowym i przedmiotowym) – TYLKO występujące w OPS
 • zakres zobowiązań wymagalnych ujmowanych w sprawozdaniu

Prowadząca odpowie także na następujące pytania od Państwa:

 • Czy jeżeli córka dopłaciła do pobytu w DPS należna kwotę, a matka zmarła nalezy przeliczyć dopłate na dni?
 • Czy dopłatę do schronienia, DPS i usług opiekuńczych wykazujemy w VAT 7?
 • Jak księgować od początku opłaty za pobyt w DPS w sytuacji kiedy rodzina zobowiązana jest do partycypacji w kosztach pobytu. Jak to w kolejności księgować od początku?
 • Czy księgowanie zaliczki alimentacyjnej w paragrafie 0970 jest błędem?
 • Prowizja za przelewy pobierana z konta głównego jednostki czy można zrefundować?
 • Czy decyzje przyznające świadczenia księgować na koncie 640?
 • Do kiedy należy oddać pieniążki z 500 -tki, jest termin?
 • Ile wynoszą koszty obsługi od świadczeń rodzinnych?
 • Czy należny procent od wypłaconych dodatków osłonowych można przeznaczyć na druki, prowizję, szkolenia, usługi pocztowe, tonery?
 • Przykład: U nas skarbnik nie dał zadań z końcówka 95, bo jeśli chcemy wypłacać dodatki specjalne (z kosztów obsługi) to może być problem w związku ze SMUP. Podobno nie można finansować wynagrodzeń z rozdziałów z końcówką 95.
 • Czy dopuszcza się refundacje wydatków na dożywianie (program Posiłek w szkole i w domu) poniesionych od 01.01 do 14.01 jeśli umowa została podpisana np.15.01?
 • Co w przypadku kiedy specustawa przewiduje 30 dni na wypłatę środków a dotacja nie wpłynęła?
 • Nurtuje mnie cały czas temat SMUP - czy w rozdziałach z końcówka 95 można mieć paragraf na wypłatę dodatku specjalnego ? To dotyczy Funduszu Pomocy, ale też dodatku osłonowego.
 • Co w przypadku zwrotu opłat za SUO z lat ubiegłych?
 • A dodatek osłonowy rozumiem ujmujemy w RB 50 rozdział 85295?
 • Czy konto 141 dotyczy wpłat komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego?
 • Czy wpłatę komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego księgujemy na 141 w wysokości tylko 40%?
 • Decyzja o nienależnie pobranym świadczeniu: Czy księgować całą należność kwotą z decyzji czy księgować w momencie wpłaty należność i odsetki: wpłata części należności raz w miesiącu aż do spłaty całej należności?
 • Czy konto 141 tylko na przełomie miesięcy?
 • Konto 141 dotyczy tylko dochodów wykazywanych w Rb 27 S, jeśli chodzi o ujmowanie tych wpłat?
 • Czy konto 141 dotyczy zadań zleconych na koniec kwartału?
 • Jak wykazywać zaległości jeśli chodzi o należności z funduszu alimentacyjnego?
 • Czyli wpłatę od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego księgujemy bez konta 141?
 • Czy konto 221 dla dłużników rozrachunkowo z litera N czy nie rozrachunkowo z litery NN?
 • Klientka ukryła dochody a my robiłyśmy fakturę czy korygujemy faktury za lata ubiegłe?
 • W wyjaśnieniach do SMUP jest mowa o wynagrodzeniach (nie powinny być w rozdziale z końcówka 95), ale nie dotyczy dotacji z budżetu państwa. U nas skarbnik ma wątpliwości czy dodatki specjalne (Fundusz Ukrainy) dać w rozdziale z końcówka 95?
 • AOON jak księgować na kontach, czy plan i paragrafy czy bez?
 • Zwrot nienależnie pobranych świadczeń ma być wykazywane w sprawozdaniu w której pozycji dokładnie?
 • Jak zaksięgować wygaszenie należności z tytułu zgonu dłużnika alimentacyjnego?
 • Przy zwrocie nadpłaty za usługi opiekuńcze trzeba mieć jakieś pismo od wpłacającego żeby mu zwrócić?
 • Czy wypłaty z ZFŚS powinny być wypłacane na takiej samej zasadzie co pracownikom? Czy jedynym kryterium powinny być dochody? Czy prawidłowe są mniejsze wypłaty dla emerytów?
 • Czy jest możliwość zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie przewodniczącego GKRPA, który nie jest pracownikiem GOPS?
 • Mamy zatrudnionych pracowników w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan na nowy rok składamy dopiero w grudniu na cześć środków, w marcu następnego roku na resztę. Czy przy projektach planów we wrześniu lepiej zaplanować te wynagrodzenia w r.85219, tak w razie czego gdybyśmy nie otrzymali środków z GPRPA?
 • Czy można dać delegacje osobie, która nie jest pracownikiem? Kto ma wystawić taka delegacje?
 • W zeszłym roku mieliśmy spora inwestycje: Klub Seniora (remont budynku i zakup pełnego wyposażenia). Wszystko płacone z par. 6060. Czy całe wyposażenie musze ująć na koncie 011? Czy mogę dzielić wyposażenie ze względu na wartość i charakter na konto 011 i 013?
 • Czy przeksięgowanie 223/800 należy robić co miesiąc czy można jednorazowo na koniec roku?
 • Jeśli komornik w opisie napisze datę 30.05.2022 a przelew wykona 02.06.2022 to wpłatę zaliczam do maja?
 • Czy powinien być zrobiony plan na środki własne? Czy jeśli brakuje środków na koszty obsługi z rodzinnego, to można planować środki własne w 85502? Czy w czasie roku można wystąpić o zwrot 40% FA i zwiększyć plan?
 • Co znaczy: jeżeli suma zwrotów przewyższa sumę wpłat, różnice wykazuje się jako liczbę ujemną?
 • Odpłatność za pobyt w DPS jaki paragraf ?
 • Jak liczyć 60 dni pomocy dla obywateli Ukrainy, bo są różne interpretacje?
 • Czy zapłata za program na 40 musi być stricte zapłacony ze środków Funduszu czy jeśli bym znalazła w swoim budżecie środki i utworzyła własny Fundusz Pomocowy to czy mogę później przeksięgować koszt?
 • Zaliczka alimentacyjna powinna być w paragrafie 0940 czy 0970?
 • Czy w zestawieniu zmian w funduszu jednostki poz. 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe pokazujemy wszystkie wpłaty z FA czy tylko 40 % dochodów gminy?
 • Gdzie klasyfikuje schronienie, sprawienie pogrzebu czy w 85214 czy w 85295?
 • Co w sytuacji, kiedy córka wpłaci za usługi opiekuńcze ojca i jest nadpłata?
 • Czy konto 221 powinno być podzielone na budżet państwa i gminy w przypadku dłużników alimentacyjnych?
 • Czy błędem jest, jeśli pobyt w schronisku bezdomnego jest płacony z klasyfikacji 85214 §3110?
 • Jakie należy zrobić księgowanie przy śmierci dłużnika?
 • Czy można wyodrębnić w GOPS rachunek bankowy do celów wydatków w ramach programu „Wspieraj seniora”?
 • Czy zakup maseczek zaksięgować na 3020 czy 4210?
 • Czy zastępca dyrektora może podpisać sprawozdania RB-27S RB-28S, jeżeli dyrektor jest na chorobowym, czy wymaga to odrębnych upoważnień?
 • Na jakie konto należy przyjmować wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze?
 • Czy program Senior wchodzi w RB-28?
 • Czy Dom dziecka w 85510 par.3110 czy 4330?
 • Czy par. 4330 jest prawidłowy za pobyt w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo wychowawczej?
 • GOPS płaci notę do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie to 4330?
 • Na jakich kontach jest księgowany asystent osobisty?
 • Czy asystent osobisty jest pozabudżetowo czy pozabudżetowo i bilansowo ?
 • Czy umowę z firmą Play na usługi telekomunikacyjne można zawrzeć na 24 m-ce, kiedy nie mamy upoważnienia, a firma nie chce podpisać umowy na krótszy okres?
 • Sytuacja: ZUS zwracał mi zasiłek pielęgnacyjny. Oddałam na dochody. Po miesiącu ZUS stwardził, że nie powinien zwracać, bo osoba zmarła i chce zwrotu od nas. Co powinnam zrobić?
 • Czy wpłaty rodzin za pobyt osób w DPS, GOPS powinien wyliczać każdego roku od nowa, czy opłaty mogą być te same co roku?
 • Czy może być wydruk z ewidencji, że jest zgon czy musi być wyciągnięty akt zgonu?
 • Czy należy pomniejszyć odpłatność podopiecznego za pobyt w schronisku, podczas gdy przebywał np. 5 dni w szpitalu?
 • Czy opłaty za obiady w ośrodku dziennego pobytu możemy zaliczać do paragrafu 0830?
 • Czy jak odprowadzamy nienależnie pobrany zasiłek stały do Gminy, to czy Gmina odprowadza go w pełnej wysokości, czy może potrącić tak, jak to jest w specjalistycznych usługach opiekuńczych 5%?
 • Czy dopłata rodziny nie może pomniejszać wykonania wydatków za DPS?
 • Jeżeli za osobę przebywająca w DPS płaca 3 osoby to przypis powinien być na każdego z osobna czy na osobę przebywającą w DPS?
 • Schronisko dla bezdomnych. W jakim rozdziale?
 • Co ze środkami do wyjaśnienia, które wpływają na koniec m-ca, a nie wiemy jak je zaksięgować lub wiemy że musimy je zwrócić np. nadpłata. Co zrobić, bo wykazane dochody musimy przekazać do gminy a wiemy, że będziemy je zwracać? Zawiesić na koncie bez paragrafu i nie wykazywać w Rb27S, Rb27ZZ?
 • Czy zwrot przez DPS nadpłaty za pobyt w DPS za bieżący rok jest dochodem czy mogę pomniejszyć wydatki?
 • Przykład: zatrudniamy opiekunki i płacimy im wynagrodzenia oraz mamy firmę zewnętrzna, która realizuje usługi specjalistyczne. Czy jest jakiś limit, którego nie można przekroczyć (jak przy innych dotacjach 2,3% obsługi) np. cena jednej godziny za usługę opieki. Chcemy dać podwyżkę wynagrodzeń opiekunkom, ale nie wiem do czego się odnieść?
 • Czy w przypadku dopłaty do schronisk nie pomniejszamy wydatku?
 • Przy zwrocie nadpłaty za usługi opiekuńcze trzeba mieć jakieś pismo od wpłacającego żeby mu zwrócić ?
 • Czy organ powinien wykazywać należności pozostałe do zapłaty dot. ZA w sprawozdaniu R -27S w paragrafie 2360?
 • Czy OPS musi mieć plan na nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, czy wystarczy, że ma go gmina?
 • Czy „Wspieraj Seniora” i „Dopłata do czynszu” to konto 130 czy 135?
 • Na jakim paragrafie księgujemy rękawiczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji, maseczki i inne? Czy może być 4210?
 • Sytuacja: Skarbnik upiera się, żeby księgować koszty wynagrodzeń, które nie mieszczą się w dotacji rozdziału 85502, do rozdziału 85219. Nie zgadza się na plan środków własnych w 85502. Czy to jest prawidłowe?
 • Gdzie wykazujemy 5% należne Gminie z należności SUO i KDR?
 • Czy księgować zaangażowanie z umów np. energii, jeżeli nie ma podanej kwoty?
 • Czy można odsetki od nienależnie pobr. św. rodzinnych ujmować na paragrafie 0900?
 • Sytuacja: Mamy w planie zasiłków stałych zarówno plan dotacji jak i środków własnych, czy jeśli na koniec miesiąca nie starczy mi dotacji, to należy księgować to na środki własne, czy mogę na dotację?
 • Czy w RB-N wykazujemy należności z funduszu alimentacyjnego gminy a w RB-ZN budżetu państwa?
 • Czy należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej to paragraf 0940 czy 0970?
 • Czy wydatki na dożywianie, ale poza programem Posiłek w szkole i w domu to też rozdział 85230?
 • Czy jeśli mamy umowę cywilno-prawną z rodziną za pobyt w DPS, to wykazujemy w deklaracji VAT?
 • Czy naliczamy odsetki od nieterminowej wpłaty za DPS członka rodziny na podstawie umowy cywilno-prawnej?
 • Nienależnie pobrane świadczenia powinno się ujmować w Rb N czy w Rb ZN?
 • Gdzie należy ujmować wynagrodzenie opiekuna prawnego? Czy 85219-3110 jest prawidłowe?

Uwaga! Powiemy jak POLSKI ŁAD - jak i dlaczego wpływa na wynagrodzenia w 2022 roku?

Prowadzący

Marzena Wojtyła-główna księgowa w MOPS w Bielsku-Białej od 2008 roku.Praktyk z 26 letnim doświadczeniem, kieruje całym Działem Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W latach 1995 – 2008, również pełniła tę samą funkcję w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowice- Dziedzice.

W zakresie obowiązków posiada również kontrolę zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek oraz zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań składanych na zewnątrz przez Ośrodek. Ukończyła Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów w Bielsku- Białej z tytułem magistra, kierunek: Finanse i Bankowość.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
20 października 2022
od 409.00
05 grudnia 2022

Podobne szkolenia