Blog

Przepis regulujący definicję budowli utraci moc 11 stycznia 2025 r. zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego

PCC Poland
2024-07-05

4 lipca ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny uznał obowiązującą definicję budowli na gruncie podatku od nieruchomości za niezgodną z Konstytucją.


Trybunał Konstytucyjny orzekł: „art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70) jest niezgodny z art. 84 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, co wiąże się z tym, że przepis art. 1a ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych utraci obowiązującą moc po 18-stu miesiącach od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, czyli dokładnie 11 stycznia 2025 r.


Obowiązująca definicja budowli w ustawie brzmi: „budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem”.


Według procedowanego projektu zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych za budowle dla celów podatku od nieruchomości uznaje się:

1. obiekty sportowe i obiekty rekreacji;
2. stacje uzdatniania wody;
3. oczyszczalnie ścieków;
4. obiekty obronne i ochronne;
5. przejścia dla pieszych – naziemne, podziemne, ciągi pieszych;
6. obiekty hydrotechniczne;
7. zbiorniki w postaci silosu, elewatora, bunkra do magazynowania paliw i gazów, produktów chemicznych;
8. wiata i hangar;
9. przekrycie namiotowe i powłoka pneumatyczna’
10. wodociąg, gazociąg, ciepłociąg oraz rurociąg;
11. sieć: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, gazowa, ciepłownicza, wodociągowa, kanalizacyjna oraz inna sieć uzbrojenia terenu, rurociąg przesyłowy;
12. port, przystań, sztuczna wyspa, basen, dok, falochron, nabrzeże, molo, pirs, pomost, pochylnia;
13. strzelnica odkryta;
14. obiekty znajdujące się na terenach lotnisk;
15. droga, wjazd, zjazd i wyjazd z drogi oraz zatoka parkingowa;
16. droga kolejowa;
17. linia i trakcja elektroenergetyczna;
18. most, wiadukt, estakada, tunel, przepust oraz przejazd;
19. konstrukcja oporowa, obiekt ziemny, składowisko odpadów, wał przeciwpowodziowy, ogrodzenie;
20. parking niebędący budynkiem lub jego częścią, plac postojowy, plac składowy, plac pod śmietniki, podjazd i zadaszenie;
21. wolno stojące trwale związane z gruntem: maszt antenowy, tablica reklamowa i urządzenie reklamowe, oświetlenie zewnętrzne, instalacja przemysłowa oraz urządzenie techniczne;
22. linia kablowa umieszczona bezpośrednio w ziemi lub nadziemna, z wyłączeniem kabli telekomunikacyjnych dowieszonych do już istniejącej linii kablowej nadziemnej;
23. kanalizacja kablowa i kanał technologiczny, z wyłączeniem zainstalowanych w nich kabli oraz inny kanał, którego charakterystycznym parametrem jest długość.


Co ważne– aby uznać powyższe obiekty za budowle muszą one być wykonane z użyciem wyrobów budowlanych.


Ponadto dodano nowe definicje:

1. obiektu budowalnego;
2. całości techniczno-użytkowej;
3. trwałego związania z gruntem.


źródło: isap.sejm.gov.pl, sip.lex.pl, gov.legalis.pl