Blog

Potrącenia komornicze od 1 lipca

PCC Poland
2024-06-27

Od lipca zmieni się wysokość minimalnego wynagrodzenia, a co za tym idzie – zmieni się także kwota wolna od potrąceń. Jednak alimenty będą potrącane na starych zasadach.


Potrącenia i egzekucja dokonywana z wynagrodzenia są ściśle związane z jego ochroną. Dokonując potrąceń należy kierować się określoną w przepisach kolejnością potrąceń, granicami i kwotami wolnymi od potrąceń. Kwota wolna od potrąceń to minimum, które pracownik musi otrzymać z tytułu przysługującego mu wynagrodzenia. Obliczane jest ono w oparciu o wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a od lipca 2024 r. znów wzrośnie.


Zgodnie z przepisemart. 87(1) Kodeksu pracy:

§ 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;

3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.


Należy jednak pamiętać, że kwoty wolne od potrąceń nie mają zastosowania w przypadku zajęć alimentacyjnych – zawsze dokonuje się potrąceń do wysokości 3/5 wynagrodzenia, bez konieczności wypłaty pracownikowi wskazanego minimum. W przypadku pracownika, który korzysta z podstawowych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek, niedokonujący wpłat do PKK, jego kwota wolna stanowiąca 100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie od lipca 2024 r. - 3261,53 zł, co oznacza, że wartość 75% wynagrodzenia wzrośnie do kwoty 2446,15 zł, zaś 90% - 2935,38 zł.


źródło: sip.lex.pl, infor.pl