Blog

Od 1 września w szkołach nastąpi uszczuplenie podstawy programowej

PCC Poland
2024-07-09

Od 1 września w szkołach nastąpi uszczuplenie podstawy programowej. Barbara Nowacka, Minister Edukacji podpisała projekty rozporządzeń, które wprowadzą zmiany w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i wszystkich szkołach ponadpodstawowych. Zakres podstawy programowej nauczanej w szkole zostanie pomniejszony o około 20%, co ma pozwolić na bardziej dokładniejszą realizację obowiązującego po zmianach materiału.


Regulacje rozporządzenia ukierunkowane są na rozwój umiejętności praktycznych, zamiast wiedzy przyswajania wyłącznie wiedzy teoretycznej.


OGRANICZONA PODSTAWA PROGRAMOWA

1. Klasy IV-VIII szkół podstawowych z przedmiotów takich jak: język polski, język obcy nowożytny, język łaciński, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, chemia geografia, fizyka, informatyka;
2. Licea ogólnokształcące i technika – uszczuplenie treści nauczania z tych samych przedmiotów co w klasach IV-VIII oraz dodatkowo: filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki i historia sztuki;
3. Branżowe szkoły I stopnia – ograniczenie podstawy z zakresu języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego – kaszubskiego, historii, matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki, informatyki;
4. Branżowe szkoły II stopnia – zmniejszenie treści z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, matematyka oraz informatyka.


POZOSTAŁE ZMIANY

1. W klasach I-III szkoły podstawowej edukacja przyrodnicza zostanie uzupełniona o wiedzę z zakresu podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy;
2. Na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego nie będzie obowiązywać znajomość treści krótkich utworów literackich, które są poznawane w całości i w częściach oraz utworów poetyckich;
3. Zostanie wydłużony czas na przeprowadzenie testów sprawnościowych - zgodnie z wnioskiem Ministerstwa Sportu i Turystyki szkoły będą przeprowadzać testy w trakcie zajęć z wychowania fizycznego od lutego do kwietnia;
4. Rezygnacja z odrębnej podstawy programowej kształcenia ogólnego z przedmiotu język mniejszości narodowej lub etnicznej – język niemiecki.


Zmiany, które zostaną wprowadzone na mocy rozporządzeń nie spowodują konieczności wymiany podręczników szkolnych. Uczniowie w dalszych latach edukacji będą mogli korzystać z tych samych książek, ale ich wydawcy przekażą nauczycielom fragmenty podręczników podlegające wyłączeniu.


1 września 2024 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna na swojej stronie ma opublikować zmienione informatory dotyczące egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego z konkretnych przedmiotów. Przestaną obowiązywać wymagania egzaminacyjne wprowadzone w związku z pandemią SARS-CoV-2.


We wrześniu przyszłego roku historia i teraźniejszość docelowo zostanie zastąpiona edukacją obywatelską, a wychowanie do życia w rodzinie – edukacją zdrowotną.


źródło: gov.pl