Blog

Dla kogo kasowy PIT?

PCC Poland
2024-06-10

Zmiany mają na celu wsparcie w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych, które są przedsiębiorcami i prowadzą niewielkie działalności gospodarcze.


Obecne przepisy regulują memoriałowy sposób ustalania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, natomiast na przychody składają się kwoty należne po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat oraz skont. Należy pamiętać, że dla przedsiębiorcy przychód powstaje z datą wystawienia faktury, wydania towaru, bądź wykonania usługi, bez względu na to czy przedsiębiorca otrzymał już zapłatę, co wiąże się z tym, że musi on zapłacić podatek dochodu od dochodu, którego jeszcze nie otrzymał.


Memoriałowa zasada ustalania przychodów z działalności gospodarczej jest mocno uciążliwa dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalności w małych rozmiarach. Skutkiem tej zasady ustalania przychodów w przypadku ww. przedsiębiorców jest negatywny wpływ na ich płynność finansową i konkurowanie na rynku z większymi przedsiębiorcami.


Memoriałową zasadę ustalania przychodów łagodzą regulacje dot. zatorów płatniczych, ale nie w każdym przypadku znajdują one zastosowanie. Nie można się na nie powołać w przypadku, gdy:

1. Dłużnik jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, a także w trakcie likwidacji;

2. Transakcja została zawarta w tamach działalności wierzyciela i działalności dłużnika, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3. Od daty wystawienia faktury lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność upłynęły 2 lata – licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura lub podpisana umowa.


Przepisy o zatorach pozwalają przedsiębiorcy na pomniejszenie podstawy obliczenia podatku o wartość wierzytelności, która nie została uregulowana albo została zbyta w terminie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze / rachunku, bądź w umowie.


KASOWY PIT

1. Wprowadzenie możliwości wybory kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów – KASOWEGO PIT przez przedsiębiorców, którzy prowadzą niewielkie działalności gospodarcze. Dzięki tej zmianie przedsiębiorcy będą płacić podatek dopiero po otrzymaniu zapłaty za wydany towar lub wykonaną usługę.

2. Kasowy PIT będą mogli wybrać przedsiębiorcy, którzy wykonują działalności tylko indywidualne, pod warunkiem, że ich przychody z działalności nie przekroczyły 500 tys. zł. Ta metoda będzie również do dyspozycji dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.

3. Kasowego PIT nie będą mogli wybrać przedsiębiorcy prowadzący księgi rachunkowe.

4. Ta metoda rozliczenia będzie miała zastosowanie tylko do transakcji B2B, czyli między przedsiębiorcami.

5. Możliwość wyboru kasowego PIT będzie zarezerwowana dla podatników, którzy osiągają przychody działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach według skali podatkowej, a także podatnicy, którzy opłacają od przychodów z działalności gospodarczej zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.


źródło: gov.pl