Blog

Czy zwolnienie lekarskie będzie płatne w wysokości 100% wynagrodzenia?

PCC Poland
2024-06-12

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ciągle wychodzi z nowymi propozycjami zmian. Teraz zaproponowało zmiany w zakresie zwolnień lekarskich, a mianowicie przeniesienie finansowania chorobowego w całości na ZUS. Dodatkowo każde zwolnienie lekarskie ma być płatne w wysokości 90 lub 100 % wynagrodzenia, a 80% tak jak jest teraz.


Pracodawca obecnie musi wypłacać 80% chorobowego, pomimo że pracownik nie świadczy pracy i co za tym idzie – otrzymuje mniejsze wynagrodzenie. Niestety prowadzi to do tego, że pracownicy unikają korzystania ze zwolnień lekarskich.


Planowane zmiany niosą także za sobą negatywne skutki. Jednym z nich może być nadużywanie zwolnień lekarskich i to nie tylko przez pracowników, ale również przez pracodawców w przypadku znalezienia się w trudnej sytuacji, mogą nakłaniać zatrudnionych do korzystania ze zwolnienia.


Art. 92. [Prawo do wynagrodzenia w czasie niezdolności do pracy; zasiłek chorobowy] Kodeksu pracy

§ 1. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu;

2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia;

3) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

§ 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1:

1) nie ulega obniżeniu w przypadku ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego;

2) nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego.

§ 4. Za czas niezdolności do pracy, o której mowa w § 1, trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 5. Przepisy § 1 pkt 1 i § 4 w części dotyczącej pracownika, który ukończył 50 rok życia, dotyczą niezdolności pracownika do pracy przypadającej po roku kalendarzowym, w którym pracownik ukończył 50 rok życia.źródło: infor.pl, sip.lex.pl