Blog

MRPiPS pod kierownictwem Minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk opracowało projekt ustawy regulującej dostęp cudzoziemców do polskiego rynku pracy

PCC Poland
2024-05-22

Autorem projektu nowej ustawy regulującej dostęp cudzoziemców do rynku pracy jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które postuluje:

1. zmiany w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom – uszczelnienie procedur;

2. zminimalizowanie skali nadużyć;

3. pełną elektronizację postępowań;

4. integrację cudzoziemców;

5. poprawę pracy urzędów w zakresie załatwiania spraw związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.Projektprzedłożonego aktubędzie w kompleksowy sposób regulować działania w zakresie powierzania pracy cudzoziemców w Polsce. Wiele rozwiązań będzie opartych na obowiązującej na ten moment Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto celem zawartych w projekcie ustawy programów integracyjnych dla cudzoziemców jest uświadomienie grupom narażonym na wyzysk jakie są ich prawa, a także utworzenie punktów wspierania cudzoziemców na rynku pracy.


PLANOWANE ZMIANY W PROJEKCIE USTAWY

1. Wprowadzenie katalogu obligatoryjnych przesłanek odmowy udzielenia zezwolenia na pracę dla cudzoziemca w przypadku, gdy przedsiębiorstwo pracodawcy zostało założone w celu / działa w celu ułatwiania wyjazdu obywatelom państw trzecich;


2. Nowe, dodatkowe warunki udzielania zezwolenia na pracę na wniosek podmiotów, które dopiero co powstały lub korzystają z biur wirtualnych;


3. Ograniczenie możliwości udostępniania pracowników pod pozorem, tzw. „outsourcingu pracowniczego” (zlecenie przez korzystającego podmiotowi zewnętrznemu na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej wykonania określonej pracy przez jego pracownika / pracowników);


4. Procedura, tzw. „ testu rynku pracy” ma docelowo zostać zastąpiona przez znacznie prostszą, szybszą i efektywniejszą procedurę, która będzie stosowana w konkretnych przypadkach;


5. Opracowanie prostszych regulacji prawnych, które zapewnią elastyczność zezwoleń na pracę i oświadczeń w zakresie warunków zatrudnienia oraz wynagrodzenia, a także ochronę praw zatrudnionych już cudzoziemców;


6. Wprowadzenie przepisów, które „zaostrzą” sankcje za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców i przekazywania nieprawdziwych danych, a wymiar kary grzywny za te działania będzie proporcjonalny do liczby nielegalnie zatrudnionych obcokrajowców;


7. W formie elektronicznej będą: składane wnioski o wydanie zezwolenia na pracę / oświadczenia, gromadzone dowody w prowadzonych sprawach / postępowaniach, wydawane decyzje, przeprowadzane postępowania odwoławcze;


8. Skuteczniejsze kontrole przeprowadzane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i pracowników Państwowej Inspekcji Pracy;


9. Wprowadzenie przepisów, które zobowiązują pracodawców do informowania zatrudnionych cudzoziemców o prawach przysługujących im w związku z wykonywaną pracą oraz możliwością zrzeszania się w związkach zawodowych;


10. Projekty obejmujące pomoc w nauce języka polskiego.


Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów przypada na III kwartał 2024 r.


źródło: gov.pl, prawo.pl, sklep.infor.pl