Blog

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego - posiedzenia zdalne

PCC Poland
2024-05-10


W marcu 2024 r. wejdzie w życie kolejna część nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.), którą dokonano Ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, Ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja obejmuje, m.in. organizację zdalnych posiedzeń, czy doręczenia za pośrednictwem portalu.


POSIEDZENIA ZDALNE

Nowelizacja rozbudowuje również regulację, która dotyczy posiedzeń zdalnych. Zgodnie z przepisem art. 151 § 2 k.p.c. przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia jawnego za pomocą urządzeń technicznych służących do przeprowadzenia jego na odległość, czyli posiedzenia zdalnego – o ile nie zachodzą przeszkody dotyczące charakteru czynności, które mają zostać dokonane w trakcie posiedzenia, a jego przeprowadzenie zagwarantuje pełną ochronę praw procesowych stron oraz prawidłowy tok postępowania.

Zarządzenie przeprowadzenia posiedzenia zdalnego może nastąpić na dwa sposoby – z urzędu lub na wniosek osoby, która ma uczestniczyć w posiedzeniu i wskazała swój adres elektronicznej poczty. 7 dni to termin na złożenie wniosku o posiedzenie zdalne, liczony od dnia doręczenia zawiadomienia lub wezwania na posiedzenie. W momencie, gdy zostaje zarządzone posiedzenie zdalne, przewodniczący może zastrzec, że dana osoba weźmie udział w zdalnym posiedzeniu pod warunkiem przebywania w budynku innego sądu.

Przepis art. 151 § 5 k.p.c. stanowi, że wezwanie na posiedzenie zdalne zawiera informację o możliwości stawiennictwa na sali sądowej albo zgłoszenia zamiaru zdalnego udziału w posiedzeniu. Należy zawrzeć pouczenie, że zamiar należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem zdalnego posiedzenia. Ponadto zawieramy informację, że do skutecznego zgłoszenia wystarczą środki porozumiewania się na odległość przy wskazaniu adresu poczty elektronicznej. Przepis art. 151 § 6 k.p.c. mówi, że osoba, która nie zgłosiła skutecznie wniosku o przeprowadzenie posiedzenia zdalnego lub nie zgłosiła zamiaru zdalnego udziału w zaplanowanym posiedzeniu – po otrzymaniu wezwania na zdalne posiedzenie – musi stawić się w budynku sądu, który prowadzi postępowanie, oczywiście bez dodatkowego wezwania.


PRZEPROWADZENIE DOWODU NA ODLEGŁOŚĆ ELEMENTEM POSIEDZENIA ZDALNEGO

Przeprowadzenie dowodu na odległość podczas posiedzenia zdalnego może nastąpić w przypadku, gdy nie sprzeciwia się temu charakter dowodu. We wniosku o przeprowadzenie dowodu strona może zawrzeć, że domaga się jego przeprowadzenia w ramach posiedzenia zdalnego. Strona może wnieść sprzeciw do przeprowadzenia przesłuchania świadka poza salą sądową w ramach posiedzenia zdalnego w ciągu 7 dni od uzyskania o tym informacji. Jeżeli sprzeciw zostanie wniesiony skutecznie, to sąd wezwie świadka do osobistego stawiennictwa na sali rozpraw.


źródło: legalis.pl