Blog

Przepadek pojazdu a Kodeks postępowania karnego

AK
2024-03-13


PRZEPADEK POJAZDU A KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO

Ustawa z dnia 07 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany także w Kodeksie postępowania karnego (dalej k.p.k.). Przepis art. 9 pkt 11 i 12 ustawy zmieniającej przewiduje rozszerzenie zakresu normowania przepisu art. 291 § 2 pkt 2 k.p.k. i wprowadza zapis, że zabezpieczenie wykonania orzeczenia może nastąpić również niezależnie od tego, czy wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego przepadkowi podlega pojazd mechaniczny, o którym mowa w przepisie art. 44b Kodeksu karnego.


Ustawa zmieniająca wprowadza również zmianę w zakresie przepisu art. 295 k.p.k. i dodaje § 1a, który mówi, że w razie popełnienia przestępstwa, za które orzeka się przepadek pojazdu mechanicznego, o którym mowa w art. 44b k.k., Policja dokonuje tymczasowego zajęcia pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w czasie popełnienia tego przestępstwa.