Blog

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego istotna dla pełnomocników profesjonalnych

AK
2024-03-13


W marcu 2024 r. wejdzie w życie kolejna część nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.), którą dokonano Ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, Ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja obejmuje, m.in. organizację zdalnych posiedzeń, czy doręczeń za pośrednictwem portalu.


OBOWIĄZEK POSIADANIA KONTA W PORTALU INFORMACYJNYM PRZEZ ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH

Nowelizacja wprowadza obowiązek posiadania kont w portalu informacyjnym przez profesjonalnych pełnomocników, czyli adwokatów i radców prawnych. Zmiany zostały zawarte także w przepisie art. 37d Ustawy Prawo o adwokaturze i przepisie art. 22 (11) Ustawy o radcach prawnych – oba przepisy wejdą w życie 14 marca.


DORĘCZENIA ZA POŚREDNICTWEM PORTALU INFORMACYJNEGO

Kolejną ze zmian jest wprowadzenie do k.p.c. regulacji, która dotyczy doręczeń za pośrednictwem portalu informacyjnego. Dodany przepis art. 131 (1a) §1 mówi o tym, że w przypadku niemożności doręczenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – sąd doręcza adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu, prokuratorowi, organowi emerytalnemu określonemu przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – pisma sądowe wyłącznie przez umieszczenie ich w treści w portalu informacyjnym w sposób, który umożliwia uzyskanie przez odbiorcę dokumentu potwierdzającego doręczenie. Co ważne – nie dotyczy to pism podlegający doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron albo innych dokumentów, które nie są skierowane z sądów, chyba że organ wymiaru sprawiedliwości ma kopię utrwaloną w formie elektronicznej. W uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej zaznaczono, że jeżeli dojdzie do doręczenia za pośrednictwem portalu informacyjnego to nie ma podstaw do tego, aby dodatkowo wysyłać pismo przy pomocy operatora pocztowego. Jeżeli takie doręczenie jednak nastąpi – ma charakter wyłącznie informacyjny. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy doręczenie pisma jest niemożliwe ze względu na jego charakter, w szczególności, jeżeli zachodzi konieczność wydania stronie uwierzytelnionego odpisu orzeczenia lub tytułu wykonawczego.


W przepisie art. 131 (1a) § 2 k.p.c. przewidziano, że pismo uznaje się za doręczone w momencie wskazanym w dokumencie potwierdzającym doręczenie. Brak dokumentu, który potwierdza doręczenie skutkuje uznaniem doręczenia za skuteczne po upływie 14 dni od dnia umieszczenia treści pisma w portalu informacyjnym. W § 4 ww. przepisu została zawarta ustawowa delegacja dla Ministra Sprawiedliwości, który w drodze rozporządzenia ma określić szczegółowy tryb wraz ze sposobem doręczania pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego. Natomiast należy zaznaczyć, że prace nad projektem rozporządzenia nadal trwają.