Blog

Kto jest odpowiedzialny za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

AK
2024-03-14

Ośrodek pomocy społecznej jako jednostka sektora finansów publicznych jest zobowiązana do składania regularnie sprawozdań ze swojej działalności, a w związku z tym pojawia się odpowiedzialność za ewentualne naruszenie dyscypliny finansów publicznych.


Kto jest odpowiedzialny za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy przyjrzeć się bliżej przepisowi art. 4 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, który wskazuje, że odpowiedzialność ponoszą:

1. osoby, które wchodzą w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych albo organu zarządzającego podmiotu niezaliczonego do sektora finansów publicznych, któremu zostały przekazane do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne lub zarządzającego mieniem tych jednostek albo podmiotów;

2. kierownicy jednostek sektora finansów publicznych;

3. pracownicy jednostek sektora finansów publicznych lub inne osoby, którym odrębną ustawą lub na jej podstawie powierzono wykonywania obowiązków w takiej jednostce – a niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków stanowi czyn, który narusza dyscyplinę finansów publicznych;

4. osoby, które wykonują w imieniu podmiot niezaliczanego do sektora finansów publicznych i przekazano im do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne wraz z czynnościami związanymi z wykorzystaniem tych środków i dysponowania nimi.


Art. 19. 1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, która popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych określony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, której można przypisać winę w czasie popełnienia naruszenia. Nie można przypisać winy, jeżeli naruszenia nie można było uniknąć mimo dołożenia staranności wymaganej od osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązku, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych.

3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi także osoba, która wydała polecenie wykonania czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do czynów, o których mowa w art. 18c.


Istnieje jeszcze przepis art. 4a Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, który określa odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych związanych z realizacją programów ze środków unijnych i zagranicznych.