Wideoszkolenie: Świadczenia opiekuńcze

Przyznawanie świadczeń opiekuńczych oraz ustalanie świadczeń nienależnie pobranych i ich windykacja


Warsztaty skierowane do osób zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych i wychowawczych


Zmiany w prawie! Nowe świadczenie Program 300+, czyli co czeka urzędnika zajmującego się tym świadczeniem? Jak przygotować się na nowy okres świadczeń? Kwestie nieoczywiste.


Warsztaty poświęcone problematycznym zapisom w ustawach dotyczących wszelkich świadczeń przyznawanych przez OPS, niosących czasem ze sobą zaskakujące konsekwencje dla pracownika OPS-u. Na rzeczywistych przykładach przyznawanych świadczeń omówimy sporne zapisy, na które powinien być szczególnie uczulony pracownik OPS, by móc prawidłowo poprowadzić postępowanie. Omówimy zarówno problemy dotyczące składek ZUS i KRUS, zasiłku dla opiekuna i pielęgnacyjnego, kolejnej rewolucji ze świadczeniem 500 plus, 300 plus oraz świadczenia nienależnie pobrane i ich windykację.


Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Kiedy świadczenie będzie nienależnie pobrane, skoro będzie to świadczenie bezdecyzyjne?
 • Dobre nawyki w pracy z klientem. Jak pracować, aby nie generować świadczeń nienależnie pobranych?
 • Czy cudzoziemcy mają prawo pobierać 300+? Co w przypadku, gdy cudzoziemiec nie jest obywatelem UE? Jakich dokumentów żądać?
 • Czy dziecko, które jest w przedszkolu/zerówce również może otrzymać 300+?
 • Jak prowadzić postępowanie w sprawach świadczeń rodzinnych, programu 500+ po zmianach?
 • Koordynacja 500+ – jak prowadzić postępowanie, gdy istnieją przesłanki, że osoba pobierająca świadczenie bądź współmałżonek przebywał za granicą?
 • Co z decyzjami na bieżący okres świadczeniowy trwający do 20.09.2019 roku?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Uczestnicy otrzymają ponad 70 gotowych wzorów pism i decyzji w wersji edytowalnej!


Szczegółowy program szkolenia:

 • Świadczenia opiekuńcze: - zasiłek pielęgnacyjny - świadczenie pielęgnacyjne - specjalny zasiłek opiekuńczy - zasiłek dla opiekuna
 • Czy 300+ będzie podlegać koordynacji? Kto ma się tym zająć?
 • Kiedy świadczenie będzie nienależnie pobrane, skoro będzie to świadczenie bezdecyzyjne?
 • Dobre nawyki w pracy z klientem. Jak pracować, aby nie generować świadczeń nienależnie pobranych?
 • W jaki sposób upewniać się, że dany małoletni uczęszcza do szkoły?
 • Czy cudzoziemcy mają prawo pobierać 300+? Co w przypadku, gdy cudzoziemiec nie jest obywatelem UE? Jakich dokumentów żądać?
 • Czy dziecko, które jest w przedszkolu/zerówce również może otrzymać 300+?
 • Czy urzędnicy otrzymają określony wzór wniosku o wyprawkę szkolną?
 • Jak prowadzić postępowanie w sprawach świadczeń rodzinnych, programu 500+ po zmianach?
 • Koordynacja 500+ – jak prowadzić postępowanie, gdy istnieją przesłanki, że osoba pobierająca świadczenie bądź współmałżonek przebywał za granicą?
 • Czy świadczenie 500+ przysługuje dla dzieci przebywających w domach pomocy społecznej?
 • Co z opieką naprzemienną, jakich dokumentów żądać?
 • Co z decyzjami na bieżący okres świadczeniowy trwający do 20.09.2019 roku?
 • W obiegu prawnym mamy decyzje odmawiające prawa do 500+ na pierwsze dziecko bo było kryterium dochodowe?
 • Jaki jest czas na wydanie decyzji?
 • Kwestie nowe - śmierć rodzica w trakcie okresu świadczeniowego

- urodzenie dziecka

- ukończenie przez dziecko 18 roku życie

Świadczenia opiekuńcze– przyznawanie w oparciu o wyroki Trybunału Konstytucyjnego i Wyroki Sądów Administracyjnych, ZUS i KRUS od świadczeń, wnioski niewymagające weryfikacji, decyzje na nowy okres, terminy postępowania i skutki ich niedotrzymania, określanie składu rodziny czy skład rodziny w świadczeniach rodzinnych i świadczeniu 500+ musi być taki sam, odpowiedzialność pracownika OPS, samodzielne pozyskiwanie danych a RODO, jak powinno funkcjonować RODO w OPS. Czy klient po decyzji ostatecznej może zrezygnować z zasiłku dla opiekuna i przejść na świadczenie pielęgnacyjne? KRUS wyrzucił rolnika ze składek co z nim zrobić?

Ustalanie świadczeń nienależnie pobranych i ich windykacja. W jaki sposób prowadzić postępowanie, żeby nie doszło do przedawnienia, a co w przypadku przedawnienia jakie są kompetencje i obowiązki organu? Co z tytułem wykonawczym oddany do poborcy skarbowego a następnie zwrócony i umorzone postępowanie? Klient na swój wniosek otrzymał decyzję rozkładającą na raty i przestał je płacić co robimy? Kiedy nie dochodzimy odsetek i czy trzeba na to wydawać decyzję? Jak i kiedy informować księgową/skarbnika o świadczeniach nienależnie pobranych. Kiedy zaczynamy potrącać z bieżących świadczeń? Czy z 500+ mogę potrącić na poczet świadczeń rodzinnych?

Świadczenia opiekuńcze:

- zasiłek pielęgnacyjny

- świadczenie pielęgnacyjne

- specjalny zasiłek opiekuńczy

- zasiłek dla opiekuna

 • omówienie kręgu osób uprawnionych w oparciu o kodeks rodzinno opiekuńczy
 • warunki jakie musi spełnić opiekun i osoba wymagająca opieki min kryterium wieku
 • konieczność wspólnego zamieszkiwania czy nie?
 • jak zdefiniować rezygnację lub niepodejmowanie zatrudnienia samo oświadczenie czy może jednak dokumenty?
 • Już na wstępie niespełnione kryterium dochodowe czy konieczny wywiad przed wydaniem decyzji na SZO?
 • Mama ma trójkę dzieci i każdy z nich deklaruje, że sprawuje nad nią opiekę i składa wniosek o SZO co robimy?
 • Czy wydanie decyzji zmieniającej musi być poprzedzone wszczęciem postępowania administracyjnego wynikającego z KPA?
 • Zmiana kwoty specjalnego zasiłku opiekuńczego a ZUS
 • Ile mamy czasu na zmianę wysokości składki do organu emerytalno-rentowego?
 • Czy KRUS musi wydać nową decyzję?
 • Komu i do kiedy należy opłacać składkę społeczną od świadczeń opiekuńczych?
 • Czy mąż, który nie pracuje i nie jest zarejestrowany w PUP może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przy żonie w przypadku pobierania świadczeń opiekuńczych?
 • Czy może być opłacana sama składka zdrowotna a społeczna nie?
 • Jeżeli ktoś ma 20 lub 25 lat składkowych w KRUS czy należy opłacać mimo wszystko ZUS?
 • Jakie są konsekwencje nieprawidłowego opłacania ZUS?
 • Czy możemy niewyrejestrowywać z ZUS w okresie kiedy klient czeka na nowe orzeczenie?
 • Kiedy puszczamy raporty „zerowe” do ZUS?
 • Co oznacza dla klienta „KRUSOWCA” rezygnacja z prowadzenia gospodarstwa rolnego czy z pracy w gospodarstwie rolnym?
 • Czy można zawiesić prawo do emerytury i korzystać z świadczenia pielęgnacyjnego czy specjalnego zasiłku opiekuńczego?
 • O czym mówi Wyrok Trybunału z roku 2014 czy OPS powinny go stosować?
 • Jeżeli po świadczenie pielęgnacyjne przychodzi bezrobotna mama z prawem do zasiłku to od kiedy należy jej się świadczenie pielęgnacyjne?
 • Czy specjalny zasiłek opiekuńczy należy przyznać wnukowi, jeżeli żyją dzieci?
 • Czy badamy obowiązek alimentacyjny i kto w pierwszej kolejności jest zobowiązany?
 • Samorządowe Kolegia przychylają się do odwołań w prawie świadczeń pielęgnacyjnych co z tym robimy?
 • Aktualne problemy w świadczeniach rodzinnych i świadczeniu 500+
 • Zmiany w katalogach dochodowych wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Czy osobie pobierającej zasiłek pielęgnacyjny, której został przyznany dodatek pielęgnacyjny z ZUS, trzeba wydać decyzję o nienależnie pobranym świadczeniu i żądaniu zwrotu, czy wystarczy wysłać jedynie pismo do tej wiadomości do ZUS, informujące o potrąceniu świadczenia? Czy w przypadku, gdy ZUS potrąci kwotę naliczamy odsetki? Czy osobie, która otrzymała emeryturę a pobiera zdo i musi zwrócić świadczenie, również naliczamy odsetki?
 • Czy zasiłek pielęgnacyjny należy się osobie przebywającej w zamkniętym ośrodku, zapewniającym całodobowe utrzymanie?
 • Koordynacja zasiłków. W jaki sposób, kto się tym zajmuje? O czym warto powiadomić klienta?
 • Ważne zmiany w świadczeniach opiekuńczych, omówienie procedury według nowych zasad

Świadczenia rodzinne i świadczenie 500+ w odniesieniu do świadczeń nienależnie pobranych

 • procedura dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń krok po kroku
 • jak postępować, żeby nie doszło do przedawnienia świadczeń?
 • kto powinien zajmować się windykacją?
 • co przerywa bieg przedawnienia?

Ponadto świadczenia rodzinne i świadczenie 500+ w postępowaniu odwoławczym

Świadczenia rodzinne i świadczenia 500+ a katalog dochodów uzyskanych i utraconych

 • Kompleksowe omówienie sposobu wydawania decyzji na nowych zasadach
 • Kiedy wznawiamy postępowanie?
 • Dobre nawyki w pracy z klientem. Jak pracować, aby nie generować świadczeń nienależnie pobranych?
 • Czy każda panna, wdowa, rozwódka jest samotna? Jak zweryfikować samotne wychowywanie dziecka?
 • Koordynacja 500+ – jak prowadzić postępowanie, gdy istnieją przesłanki, że osoba pobierająca świadczenie, bądź współmałżonek, przebywał za granicą?
 • Co robimy, gdy wiemy, że nie jesteśmy w stanie "wyrobić się" w terminie w prowadzeniu postępowania. na co musimy uważać?
 • Na czym polega weryfikacja świadczeń nienależnie pobranych.
 • Które świadczenia są nienależnie pobrane?
 • Jak dochodzić świadczeń nienależnie pobranych?
 • Kiedy są odsetki a kiedy ich nie ma?
 • Co jeżeli klient spłaci należność główną ale upiera się, że odsetek nie odda?
 • Co w przypadku jeżeli to my wydaliśmy błędą decyzję? Klient otrzymał świadczenie a nie powinien?
 • Kto jest zobowiązany do zwrotu świadczeń?
 • Czy jako organ z urzędu możemy umorzyć odsetki?
 • Jak poprowadzić postępowanie jeżeli wpłynął wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń?
 • Kiedy warto skorzystać ze zrzeczenia się prawa do odwołania.
 • Weryfikacja uprawnień?
 • Czy urzędnik może nie przyjąć wniosku bo widzi, że będzie odmowa?
 • Zatrudnianie nauczycieli - kwestie niejednoznaczne i niestosowanie przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu?
 • Co robić z zasiłkami dla bezrobotnych poza unijnymi, finansowanymi z budżetu państwa?
 • Kogo nie uznajemy za osobę samotnie wychowującą dziecko, pomimo tego, że sama wychowuje dwoje z trojga dzieci?
 • Kto powinien zostać uwzględniony w składzie rodziny, jeżeli we wniosku mężatki (nie rozwódki) widnieje czworo dzieci, mąż nie mieszka z żoną, czwarte dziecko nie jest dzieckiem męża, tylko partnera?

300+ (program dobry start) w jaki sposób obsługiwać to świadczenie? Kwestie sporne i trudne.

 • Omówienie całej procedury krok po kroku.
 • Czy urzędnicy otrzymają określony wzór wniosku o wyprawkę szkolną? Jeżeli nie, w jaki sposób urzędnicy mają stworzyć takie wnioski?
 • Termin wpływania wniosków na program "dobry start". Ustawa mówi o dwóch terminach 1 lipca dla wniosków elektronicznych i 1 sierpnia na wzory w formie pisemnej, Czy oznacza to że po pierwszym sierpnia nie przyjmujemy już wniosków elektronicznych? Co jeżeli petent w lipcu przyniesie wniosek w formie pisemnej?
 • Jakich dodatkowych dokumentów należy wymagać w czasie podejmowania decyzji?
 • W jaki sposób upewniać się, że dany małoletni uczęszcza do szkoły? Dzwonić do szkół podstawowych/liceów? Jeżeli tak jaką podstawę prawną podawać w myśl nowej ustawy o ochronie danych?
 • Czy 300+ będzie podlegać koordynacji? Jeżeli tak, to kto ma się tym zająć?
 • Co z rodzicami adopcyjnymi? Jeżeli ktoś adoptuje dziecko należą mu się pieniądze? Jeżeli nie, w jaki sposób podać podstawę do odmówienia tego świadczenia?
 • Co w przypadku, gdy dziecko na jakiś czas zostaje oddane do rodziny zastępczej, czy wtedy należałoby wypłacać świadczenie rodzicom zastępczym?
 • Czy dziecko które jest w przedszkolu zerówce również może otrzymać 300+? Jeśli tak skąd wziąć dane, czy dziecko jest w przedszkolu, czy nie? Do jakiego organu należałoby się zwrócić żeby to ustalić? A może wystarczy oświadczenie z placówki?
 • Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności według ustawy powinny otrzymywać świadczenie do 24 roku życia. W jaki sposób zweryfikować, czy dana osoba uczęszcza do szkoły? Co w przypadku, gdy z uwagi na problemy zdrowotne jest nieklasyfikowana (ze względu na obecność?)
 • Co w przypadku, gdy dziecko trafia do poprawczaka i tam pobiera naukę, czy dalej należy wypłacać świadczenie rodzicom?
 • Czy jeżeli wniosek składają oboje rodziców, jednak są oni rozwiedzeni komu wypłacić świadczenie? Co w przypadku, gdy rodzice są rozwiedzeni a tylko jedno ma pełne prawo do opieki? Co w przypadku, gdy oboje mają prawo do opieki?
 • Czy cudzoziemcy mają prawo popierać 300+? Co w przypadku, gdy cudzoziemiec nie jest obywatelem UE? Jakich dokumentów żądać?
 • Czy jeśli rodzina z Ukrainy przeprowadza się do Polski mąż pracuje jednak nie ma stałego pobytu, żona wykonuje proste prace (umowa o dzieło, zlecenie) możemy przyznać im świadczenie, jeśli dzieci pobierają edukacje w Polsce?
 • Co w przypadku osób ze statusem uchodźców? Czy takie osoby których dzieci pobierają edukacje w Polsce mają prawo pobierać świadczenie?
 • Wydawanie decyzje w sprawie 300+ na jakich zasadach?

W programie szkolenia również najbardziej problematyczne zagadnienia odnoszące się do: świadczenia wychowawczych 500+

 • Pan złożył wnioski dnia 20-10-2019 r. o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasiłku rodzinnego na nowy okres 2019/2020 na córkę, do wniosków dołączył postanowienie sądu o udzieleniu tymczasowego zabezpieczenia powództwa strony na czas procesu poprzez zasądzenie od pozwanej XY na rzecz małoletniej XY alimentów w wysokości 400 zł począwszy od dnia 10-10-2019 r. oraz wyznaczył termin rozprawy na 11-01-2020 r. 28-10-2019 odebrał wezwanie o konieczności dostarczenia wyroku. Czy powinno się przyznać świadczenia? Co zrobić jeżeli nie dostarczy, czy przyznać dopiero od kiedy są zasądzone alimenty?
 • Pani złożyła wniosek pod koniec listopada na świadczenie wychowawcze i poinformowała, że toczy się postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa, ponieważ były mąż nie jest ojcem dziecka. Pani jest po rozwodzie, na dziecko nie miała zasądzonych alimentów. W styczniu dostarczyła prawomocny wyrok sądu stwierdzający, że były mąż nie jest ojcem dziecka. Od kiedy w tej sytuacji przysługuje prawo do świadczenia wychowawczego, od miesiąca złożenia wniosku (listopada) czy od stycznia kiedy wyrok stał się prawomocny i dostarczono nowy akt urodzenia?
 • Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – czy wydawać decyzje, jaką i w jakich przypadkach?
 • Umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej (dom dziecka) – czy petent pobierający 500 + ma dostać świadczenie w pełnej wysokości z zasiłkiem rodzinnym czy nie skoro dzieci przebywają poza domem rodzinnym?
 • Decyzja wydana na opiekuna prawnego. W marcu sąd postanawia umorzyć postępowanie opiekuńcze w sprawie, gdyż matka dziecka w marcu uzyskała pełnoletniość. Wygaśnięcie decyzji czy uchylenie?
 • Wysyłać pismo do SKO o unieważnienie decyzji, wydać nową i dopłacić 1000 zł czy wystarczy zgoda wnioskodawcy na zmianę decyzji? (wydana decyzja w kwocie podzielnej)
 • Uchylić decyzję i przesłać dokumenty do PCPR? W przypadku kiedy babcia jest opiekunem i dziecko przebywa w rodzinie zastępczej i ops dostał pismo z PCPR z informacją.
 • Panna z dzieckiem, dziecko uznane przez ojca (obcokrajowca), nie mieszkają razem, nie są już też w "związku" przysługuje Jej 500+?
 • Kilkukrotnie odwoływanie się do SKO.
 • Decyzje z ROPS o koordynacji.
 • ROPS a koordynacja – omówienie różnych przypadków.
 • W jakich sytuacjach wstrzymać świadczenie 500 +?
 • Marnotrawienie świadczeń.
 • Pobieranie świadczeń z innej gminy – rozwiązywanie trudnych sytuacji.
 • Jakich dokumentów należy respektować od obcokrajowców składających wnioski?
 • Umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej (dom dziecka) – kiedy przysługuje?
 • Kiedy wygaśnięcie a kiedy uchylenie decyzji?
 • Dziecko uznane przez obcokrajowca, ale osoby nie są już w związku – czy przysługuje?
 • Świadczenia nienależnie pobrane – zmiana składu rodziny.
 • Czy dla cudzoziemców bez nr PESEL wpisywać adres poczty elektronicznej? I jaki katalog dokumentów respektować: paszport, karta pobytu?
 • Dobre nawyki w pracy z klientem. Jak pracować aby nie generować świadczeń nienależnie pobranych?
 • Zmiany w ochronie danych osobowych a wywiad przy świadczeniach wychowawczych, pielęgnacyjnych. Co zmieni się w codziennej pracy urzędnika? Na co warto zwrócić uwagę?
 • Postępowanie – kiedy wszczęcie, kiedy zakończenie? Kiedy powiadomienie? W jakich terminach powiadamiać strony?
 • Przerwanie biegu terminu w postępowaniu!
 • Artykuły, które trzeba wskazać w podstawie prawnej do decyzji.
 • Zasady zmian, uchylenia, wygaśnięcia decyzji
 • Jak poprowadzić postępowanie w celu stwierdzenia nienależnie pobranego świadczenia?
 • Umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminy płatności w przypadku nienależnie pobranego świadczenia.
 • Co po zmianach przerywa bieg przedawnienia?
 • Kiedy upomnienie a kiedy tytuł wykonawczy?
 • Jak naprawiać błędy w decyzjach według nowego KPA?
 • Jak rozpocząć postępowanie w celu naprawienia błędów w decyzjach wydawanych pod presją czasu? Czy i jak trzeba wysyłać błędne decyzje do Kolegiów Odwoławczych?
 • Jaki jest tryb postępowania w przypadku złożenia odwołania przez stronę?
 • Zmiana, uchylenie czy wygaśnięcie decyzji w jaki przypadkach?
 • Jaka procedura w przypadku nienależnie pobranych świadczeń?
 • Jak rozpocząć postępowanie administracyjne w sprawie nienależnie pobranych świadczeń?
 • Jaki mamy czas na przygotowanie decyzji?
 • Czy stwierdzenie nienależnie pobranych świadczeń jest jednoznaczne z koniecznością ich zwrotu? Kiedy będziemy żądać zwrotu bez odsetek a kiedy z odsetkami?
 • Zmiany w „naszych” postępowaniach?
 • Na co zwrócić uwagę? Czy będzie łatwiej?
 • Wzruszenie ostatecznej decyzji
 • Pisma urzędowe
 • Terminy stosowane w KPA
 • Kiedy stosujemy zapisy z KPA a kiedy z ustaw?
 • Czy opinie naszych radców są wiążące?
 • Czy rozstrzygnięcia SKO są wiążące dla wszystkich identycznych spraw?
 • Co w sytuacji kiedy jesteśmy w posiadaniu rozstrzygnięcia przez Sąd Administracyjny czy taka sytuacja nakazuje nam stosować ten wyrok w innych sprawach?
 • Jak wygląda postępowanie w przypadku zmiany miejsca zamieszkania petenta. Czy kserujemy dokumenty i przesyłamy do Organu właściwego, czy wydajemy stronie?
 • Jak wygląda postępowanie administracyjne w celu wznowienia ostatecznej decyzji administracyjnej?


Prowadzący

Katarzyna Fabiś – wieloletni praktyk Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Posiada duże doświadczenie w tematyce świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego. Z wykształcenia politolog na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w roku 2013 ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu a w roku 2014 Specjalizację z Zakresu Pomocy Społecznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia