Wideoszkolenie: Nowa "ustawa alkoholowa"

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wyzwania na 2020 rok wynikające z ostatnich nowelizacji przepisów oraz nowe opłaty za sprzedaż alkoholu w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml


Warsztaty skierowane do osób zajmujących się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz kontrolą punktów sprzedaży alkoholu

Zupełnie nowe opłaty za sprzedaż alkoholu w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpek)
Szkolenie poprowadzi praktyk z Urzędu Miasta Wrocławia , który przygotował dla Państwa przydatne wzory pism do wykorzystania w codziennej pracy. Szczegółowo omówimy wnioski płynące z zastosowania nowych rozwiązań, wprowadzonych do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zagadnienia będące przedmiotem szkolenia zaprezentowane zostaną z powołaniem orzecznictwa oraz przykładów z praktyki.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Najnowszy (z 6 lutego 2020 r.) projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, wprowadzający zupełnie nowe opłaty za sprzedaż alkoholu w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpek).
 • Jakie istotne zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (nowelizacja weszła w życie 4 maja 2019 r.)?
 • Jak zastosować do zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją zezwoleń?
 • W jakich przypadkach i w jaki sposób dokonać analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, poprzedzającej przeprowadzenie kontroli zasad i warunków korzystania z zezwoleń (art. 47 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców)?
 • Wnioski płynące z zastosowania nowych rozwiązań, wprowadzonych do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nowelizacją z dnia 10 stycznia 2018 r. (weszła w życie 9 marca 2018 r.) (uchwały o ograniczeniu godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, uchwały o odstępstwach od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych)?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Pouczenie RODO dla stron postępowania
 • Pouczenie RODO dla skarżących
 • Pouczenie RODO dla świadków i pracowników kontrolowanych przedsiębiorców
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Wniosek o wydanie tzw. zezwolenia kateringowego
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
 • Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
 • Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego
 • Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Wniosek o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty
 • Szablon zgody na sprzedaż napojów alkoholowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w których funkcjonują Wspólnoty Mieszkaniowe
 • Wezwanie do złożenia dokumentacji źródłowej celem weryfikacji prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu o wartości sprzedaży.

Szczegółowy program szkolenia:

Analiza kazusów:

 • Przy składaniu oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w styczniu 2020 roku okazało się, że zmienił się skład osobowy wspólników spółki cywilnej, prowadzących sklep spożywczy. Do zmiany składu doszło w październiku 2019 roku. Czy organ powinien cofnąć udzielone zezwolenia, gdyż uchybiono (i to znacząco) 14-dniowemu terminowi do zgłoszenia wskazanej zmiany, czy też zasadne będzie stwierdzenie wygaśnięcia zezwoleń posiadanych przez nieaktualny już skład wspólników?
 • Przedsiębiorca prowadzi sklep monopolowy, w którym zezwolenia ABC na sprzedaż napojów alkoholowych kończą się 26.09.2020 r. Nie dopełnił ustawowych obowiązków w styczniu 2020 roku. Jakie opłaty dodatkowe powinien wnieść, składając oświadczenie o wartości sprzedaży oraz uiszczając opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń? Czy fakt, że zezwolenia wygasają w trakcie roku ma znaczenie dla wysokości opłat dodatkowych?

Projekt (z dnia 6 lutego 2020 r.) ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (planowane wejście w życie 1 kwietnia 2020 r.)

 • Którzy przedsiębiorcy będą musieli wnosić opłaty za sprzedaż alkoholu w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml.
 • Wysokość nowej opłaty, sposób jej poboru oraz rozdział opłaty między gminę i NFZ.
 • Obowiązek składania informacji niezbędnych do prawidłowego uiszczania nowej opłaty.
 • Dodatkowe opłaty jako konsekwencja niedopełnienia nowych obowiązków.
 • Konsekwencje zastosowania ordynacji podatkowej do nowej opłaty.
 • Rozwiązania przejściowe po wejściu w życie nowelizacji.

Nowelizacja ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 21 lutego 2019 r. (weszła w życie w dniu 4 maja 2019 r.).

 • Nowe obowiązki informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych na różnych etapach postępowania administracyjnego.
 • Jakie tzw. pouczenia RODO stosować wobec stron postępowania, a jakie wobec innych uczestników postępowania (skarżących, świadków, pracowników kontrolowanego przedsiębiorcy)?
 • Nowe ukształtowanie pozycji skarżącego w KPA.

Zarząd sukcesyjny, zezwolenia w spółkach, sukcesja zezwoleń.

 • Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej i zastosowanie przepisów tej ustawy względem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Różnice między decyzją o możliwości wykonywania decyzji związanej z przedsiębiorstwem przez zarządcą sukcesyjnego, a decyzją o przeniesieniu decyzji związanej z przedsiębiorstwem na właściciela przedsiębiorstwa w spadku.
 • Skutki (dla zezwoleń) zmiany składu osobowego wspólników spółek cywilnych.
 • Skutki (dla zezwoleń) przekształceń w spółkach prawa handlowego.
 • Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a sprzedaż przedsiębiorstwa oraz wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki (analiza poparta orzecznictwem sądowo-administracyjnym).

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 10 stycznia 2018 r. (weszła w życie w dniu 9 marca 2018 r.).

 • Nowe limity w gminach lub jednostkach pomocniczych - jak to działa?
 • Czy limitem należy objąć zezwolenia jednorazowe i tzw. zezwolenia kateringowe?
 • Jak udzielać zezwoleń w przypadku, gdy liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia przewyższy liczbę wolnych zezwoleń w limicie?
 • Jak wprowadzić i jak kontrolować ograniczenia godzinowe w sprzedaży napojów alkoholowych?
 • Rozszerzenie zakazu spożywania napojów alkoholowych na wszystkie miejsca publiczne - uchwały o odstępstwach od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych.
 • Jakie zmiany dotyczące zezwoleń jednorazowych i tzw. zezwoleń kateringowych wprowadziła nowelizacja ustawy?
 • Jakie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy wydawać na terenie imprez masowych?

Procedury kontrolne i sprawdzające realizowane przez organ zezwalający.

 • Jakie procedury kontrolne i sprawdzające prowadzić może organ zezwalający?
 • Jakie procedury podlegają obowiązkowi publikacji w BIP (schematy procedur kontroli)?
 • W jakich przypadkach i w jaki sposób dokonać analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej?
 • Jak przeprowadzić weryfikację oświadczeń o wartości sprzedaży?
 • Czy urzędnik gminy ma prawo/obowiązek weryfikacji oświadczeń przedsiębiorców?
 • Przedstawienia jakich dokumentów należy wymagać od przedsiębiorcy?
 • Czy do oświadczenia powinny być dołączane wydruki/raporty z systemu fiskalnego?
 • Jakie sankcje można nałożyć na przedsiębiorcę w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w złożonym oświadczeniu?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę zasad i warunków korzystania z zezwoleń?
 • Co sprawdzać podczas kontroli zasad i warunków korzystania z zezwoleń?
 • W jakim miejscu powinna zostać przeprowadzona taka kontrola (urząd gminy, siedziba przedsiębiorcy, inna lokalizacja)?
 • Sporządzeniem jakich dokumentów powinna zakończyć się kontrola zasad i warunków korzystania z zezwoleń?
 • Oględziny lokalizacji punktów sprzedaży, w których przedsiębiorcy ubiegają się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Kiedy organ zezwalający, a nie Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, musi przeprowadzić oględziny lokalizacji punktów sprzedaży?

Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 • Dlaczego znowelizowano (nowelizacja weszła w życie w dniu 01.01.2019 r.) art. 111 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi?
 • Czy dodatkowe 30% opłaty za opóźnienie w płatności należy naliczać od raty, czy od całości opłaty rocznej?
 • Jak ustalać dodatkowe 30% opłaty w przypadku zezwoleń, które wygasają (kończą się) w trakcie roku?
 • Czy możliwe są raty przy zezwoleniu, które wygasa (kończy się) w trakcie roku?
 • Czy możliwe są raty przy odbiorze zezwolenia?
 • Nawiązywanie do oświadczeń o wartości sprzedaży przy wydawaniu kolejnych zezwoleń temu samemu przedsiębiorcy w tym samym punkcie sprzedaży.
 • Czy spóźnienie w uiszczeniu wpłaty i spóźnienie w złożeniu oświadczenia należy traktować w równorzędny sposób, naliczając dodatkowe 30% za każde z uchybień?
 • Z jaką datą stwierdzać wygaśnięcie zezwoleń w przypadku uchybienia terminom do złożenia oświadczenia lub wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń?
 • Kompetencje organu - czy urząd ma możliwość, czy obowiązek naliczania opłaty, czy opłaty ustala się w trybie samoobliczenia?
 • Co zrobić w przypadku błędnego naliczenie kwoty, np. niedopłata o 1 gr, czy wówczas zezwolenie wygasa, czy naliczane jest 30%?
 • Data wpłaty / przelewu, a data wpływu środków na rachunek gminy.
 • Naliczanie opłat za alkohole wysokoprocentowe - co zrobić, jeżeli kwota 77 tys. zł przekroczona jest nieznacznie (naliczać opłatę podstawową w wysokości 2100 zł, czy opłatę wynikającą z obliczeń procentowych - niższą niż 2100 zł)?
 • Czy należy zwracać opłatę za niewykorzystany okres sprzedaży?
 • W jakich przypadkach zwrot opłaty może być uzasadniony?
 • Jak wyliczać kwotę zwrotu (data stwierdzanego wygaśnięcia zezwolenia, data wydania decyzji o wygaśnięciu, data ostateczności decyzji o wygaśnięciu zezwolenia)?
 • Jak rozliczyć przedsiębiorcę w przypadku niezłożenia przez niego oświadczenia?

Wydawanie zezwoleń.

 • Czy zezwolenie wydawane jest dla punktu sprzedaży, czy dla całego obiektu pod danym adresem administracyjnym?
 • Kto i na jakiej podstawie powinien wyrazić zgodę na sprzedaż alkoholu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (tzw. małe i duże wspólnoty mieszkaniowe, wydawanie zgód w oparciu o uchwały wspólnot mieszkaniowych oraz w oparciu o zapisy w aktach notarialnych nabycia mieszkań/lokali użytkowych w danym budynku)?
 • Czy współwłaściciel budynku mieszkalnego wielorodzinnego musi uzyskać zgodę na prowadzenie sprzedaży alkoholu w tym budynku od pozostałych współwłaścicieli?
 • Jakie decyzje (stare, nowe, zmieniające) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przyjmować w przypadku zmiany przedsiębiorcy w punkcie sprzedaży?
 • Czy zaświadczenie o wpisie punktu sprzedaży do rejestru zakładów może zastąpić decyzję o zatwierdzeniu zakładu?
 • Poświadczanie zgodności składanych dokumentów z oryginałami.
 • Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania / zażalenia.
 • Jak traktować ogródki piwne przy wydawaniu zezwoleń?

Cofanie zezwoleń - procedura i przesłanki cofnięcia.

 • Charakter decyzji cofającej.
 • Przesłanki cofnięcia zezwolenia na przykładach z praktyki.
 • Jak przebiega proces cofania zezwoleń?
 • Współpraca z innymi podmiotami w zakresie gromadzenia materiału dowodowego (pozyskiwanie dowodów z Policji, straży gminnych, korzystanie z pomocy prawnej).
 • Do kiedy może być prowadzona legalna sprzedaż alkoholu w sytuacji cofnięcia zezwolenia?

Wygaszanie zezwoleń - procedura i przesłanki wygaśnięcia.

 • Charakter decyzji wygaszającej.
 • Przesłanki wygaśnięcia zezwolenia na przykładach z praktyki (remonty / wyburzenia budynków / tymczasowe kontenery handlowe, do których przenoszona jest działalność, a wygaśnięcie zezwoleń, zaprzestanie i zawieszenie działalności gospodarczej, a wygaśnięcie zezwoleń).
 • Do kiedy może być prowadzona legalna sprzedaż alkoholu w sytuacji stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia?

Usytuowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych (uchwały).

 • Jaka powinna być odległość punktów sprzedaży alkoholu od obiektów chronionych (np. szkół, placów zabaw, kościołów)?
 • Jakie punkty powinna zawierać uchwała dotycząca usytuowania punktów sprzedaży alkoholu?
 • Jakie obowiązki w zakresie sporządzania uchwały o usytuowaniu punktów sprzedaży napojów alkoholowych mają urzędnicy wydający zezwolenia na sprzedaż alkoholu (obowiązki konsultacyjne)?

Napoje alkoholowe w Internecie.

 • Ustawowe definicje reklamy i promocji napojów alkoholowych, kiedy można mówić o reklamie i promocji napojów alkoholowych w Internecie, a kiedy o prezentowaniu w sieci oferty napojów alkoholowych dostępnych w danym punkcie sprzedaży?
 • Rozwiązania stosowane w Internecie - sklepy internetowe, usługi rezerwacji napojów alkoholowych, korzystanie z kurierów / dostawców, dostawy alkoholu z lokali gastronomicznych - co jest legalne, a co stanowi naruszenie przepisów.

Inne zagadnienia.

 • Zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.
 • Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w winnicach prowadzonych przez producentów, nie będących przedsiębiorcami.
 • Sprzedaż napojów alkoholowych w wagonach restauracyjnych pociągów.
 • Czy można wydać zezwolenie na obwoźny handel alkoholem?


Prowadzący

Paweł Madej, pracownik Urzędu Miejskiego we Wrocławiu z dziewiętnastoletnim doświadczeniem w obszarze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Od ponad 6 lat zajmuje stanowisko Kierownika Działu Zezwoleń. Praktyk, uczestnik licznych szkoleń oraz warsztatów dokształcających. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia