Szkolenie: Zezwolenia na alkohol

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zapisy tarczy 4.0 i wpływ Covid-19 na termin ważności zezwoleń na alkohol

od 379.00 zł

Wideoszkolenie skierowane do osób zajmujących się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz kontrolą punktów sprzedaży alkoholu


Ustawa cukrowa zakłada wprowadzenie opłaty od napojów słodzonych
Podczas wideoszkolenia szczegółowo omówimy m.in. najnowsze zmiany wynikające z zapisów tarczy antykryzysowej 4.0 obowiązujące od 24 czerwca 2020 r. i wpływie Covid-19 na termin ważności zezwoleń na alkohol. Powiemy o możliwości zwolnienia i przesunięcia terminu opłat, możliwości zwrotu opłat uiszczonych do 31.01.2020 r., a także o zmianie terminów ważności zezwoleń kończących się w okresie epidemii.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

 • Zmiana terminów wnoszenia opłat w okresie epidemii
 • Możliwość zwolnienia i przesunięcia terminu opłat
 • Zmiana terminu ważności zezwoleń kończących się w okresie epidemii
 • Przesunięcie płatności II raty opłaty i jakie są tego konsekwencje
 • Możliwość zwrotu opłat uiszczonych do 31.01.2020 r.
 • Jak dokonać zmian w zezwoleniach już wydanych? Co może być ich przedmiotem oraz wpływ na opłaty?
 • Jakie dodatkowe zadania związane z opłatami za tzw. ”małpki” mają gminy?

Szczegółowy program szkolenia:

 • Jaka jest procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu?
 • Procedura wydawania zezwoleń jednorazowych
 • Czy limitujemy zezwolenia jednorazowe i cateringowe?
 • Jak prawidłowo wydać i naliczyć opłatę za zezwolenie na sprzedaż i wyprzedaż alkoholu?
 • Jakie zmiany w planowaniu przychodów z opłat za alkohol wynikają z najnowszych regulacji ustawowych?
 • Jak udzielić zezwolenia cateringowego?
 • Jaki wpływ ma RODO na procedurę wydawania zezwoleń alkoholowych?
 • Kiedy i jak przeprowadzić postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu?
 • Skutki ustawowego zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych
 • Co jest reklamą alkoholu?
 • Czy może być ogórek piwny i sklep w jednym miejscu?
 • Kontrola oświadczeń
 • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i jej wpływ na zezwolenia alkoholowe? Nowe przepisy od 1.01.2020 r.
 • Czy Wojewoda może kontrolować procedurę wydawania zezwoleń?
 • Przelewy internetowe, ich data a zachowanie terminów ustawowych
 • Obowiązki organu wobec CEiDG
 • Przegląd najciekawszych orzeczeń

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 • Wniosek i załączniki, co mówi ustawa o wychowaniu w trzeźwości
 • Decyzja sanitarna czy zaświadczenie?
 • Jakie są zasady potwierdzania kopii?
 • Opłata skarbowa w poszczególnych procedurach
 • Jakie są wymagania wobec przedsiębiorcy składającego wniosek o „kontynuację”?
 • Wezwania z art.64 kpa
 • Procedura pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Czy przysługuje środek odwoławczy?
 • Czy jest obowiązek potwierdzenia złożenia wniosku?
 • Opiniowanie wniosków przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zażalenie na postanowienie; czy można stosować instytucję ”zrzeczenia się” do postanowień?
 • Zmiany terminów rozpatrywania spraw w okresie zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii. Nowe terminy załatwienia spraw.
 • Czy GKRPA może nie wydawać opinii w okresie epidemii?
 • Treść zezwolenia. Nowe pouczenia, data wydania i odbiór przez Stronę. Oznaczenie Strony i stosowanie RODO.
 • Termin ważności zezwoleń.
 • Prawidłowe naliczenie i pobranie opłaty za wydanie zezwolenia. Opłaty proporcjonalne.
 • Data wystawienia a data wydania. Czy wpłata powinna zostać dokonana przed wystawieniem, czy wydaniem decyzji?
 • Co powinno zawierać zezwolenie? Oznaczenie przedsiębiorcy i adres magazynu dystrybucyjnego.
 • Kiedy zezwolenie podlega wykonalności?
 • Co rozumieć przez pojęcie ogródka piwnego? Czy taki ogródek może być zlokalizowany przed sklepem i czy można w tym przypadku wydać zezwolenie na sprzedaż alkoholu? Czy niezbędna jest toaleta? Opłaty.
 • Winnice w kontekście zezwoleń i opłat.
 • Czy można wydać zezwolenie na spółkę cywilną ? Czy poprawnym jest umieszczanie nazwy i NIP-u spółki na zezwoleniu
 • Czy zezwolenie powinno zostać wydane na każdego przedsiębiorcę w spółce oddzielenie?

Opłaty za korzystanie z zezwoleń

 • Jakie są zasady naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych?
 • Ważne! Zmiana terminu wniesienia II raty opłaty za 2020 r. i jakie są tego skutki?
 • Możliwość zwolnienia, zmniejszenia lub przesunięcia terminu opłat za alkohol (tarcza 4.0) w 2020 r.
 • Opłaty dodatkowe. Jak prawidłowo policzyć powiększenie opłaty o 30%?
 • Czy mamy obowiązek informowania przedsiębiorcy o nieuregulowanej płatności i braku oświadczenia? Jakie kroki podjąć w przypadku braku reakcji na informację o spóźnionej płatności lub naliczeniu dodatkowej opłaty? Czy taka sytuacja kwalifikuje się od razu do wygaszenia zezwolenia?
 • W jaki sposób egzekwować należności? Postępowanie windykacyjne.
 • Czy należy zwracać opłatę za niewykorzystany okres sprzedaży?
 • Możliwość zwrotu opłat za alkohol wniesionych do 31.01.2020 r.
 • Czy spóźnienie wpłaty i spóźnienie złożenia oświadczenia można traktować w równorzędny sposób naliczając dodatkowe 30%?
 • Kiedy egzekwować opłaty dodatkowe?Kto może naliczać opłaty?
 • Co zrobić w przypadku błędnego naliczenie kwoty, np. niedopłata o 1 gr, czy wówczas zezwolenie wygasa, czy naliczane jest 30%?
 • Jakie skutki prawne ma internetowy przelew?
 • Z jaką datą wygasa zezwolenie po dodatkowych 30 dniach na płatność opłat?
 • Jaka może być dopuszczalna tolerancja terminu do uiszczenia opłaty powiększonej o 30% wartości?
 • Jak naliczyć opłatę nowemu przedsiębiorcy za decyzję wydaną w ciągu roku (w całości, proporcjonalnie do dni, w których zezwolenie ma ważność, czy ratalnie?)
 • Jak naliczać opłatę przedsiębiorcy, któremu kończy się zezwolenie w ciągu roku? Czy można ją rozłożyć na raty przy kontynuacji zezwolenia?
 • Jakie ustalamy stawki: dzienne, czy miesięczne?
 • Od czego uzależnić zwrot opłaty, w jakich przypadkach zwrot opłaty może być uzasadniony? W jakiej wysokości naliczyć kwotę zwrotu?
 • Czy i na jakiej podstawie można zwolnić z opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych?
 • Dodatkowe dochody gmin z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu w opakowaniach o pojemności do 300 ml.
 • Czy gminy będą miały jakieś nowe obowiązki wynikające z procedowanej nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości ?

Wygaszanie i zmiany w treści zezwoleń

 • Co może być przedmiotem zmiany w zezwoleniu?
 • Czy można zmienić termin ważności zezwolenia?
 • Bardzo ważne! Zapisy tarczy 4.0, wpływ Covid-19 na termin ważności zezwoleń na alkohol.
 • Jaki wpływ na ważność zezwoleń ma dekomunizacja nazw ulic?
 • Jaki wpływ na opłaty za korzystanie z zezwoleń mają decyzje zmieniające?
 • Wygaszanie zezwoleń (rezygnacja przedsiębiorcy, zmiana składu spółki cywilnej, likwidacja punktu sprzedaży, brak opłaty, zgon przedsiębiorcy). Kiedy stwierdzić wygaśnięcie zezwolenia? Jaka jest data wygaśnięcia?
 • Przekształcenia w spółkach cywilnych: co zrobić w sytuacji odejścia jednego wspólnika ze spółki?
 • Przekształcenia własnościowe. Jakie kroki podjąć w przypadku zmiany spółki z o.o. na komandytową: wydać decyzję zmieniającą, czy wygasić zezwolenie?

Zgon przedsiębiorcy. Nowe przepisy od 1.01.2020 r.

 • Kiedy wygasa zezwolenie po zgonie przedsiębiorcy?
 • Skąd wiemy o zgonie?
 • Jaka jest rola zarządcy sukcesyjnego?
 • Jakie są uprawnienia nabywcy przedsiębiorstwa?
 • Tymczasowy przedstawiciel wykonujący prawa z udziału małżonka w przedsiębiorstwie.
 • Jaka jest rola spadkobiercy?
 • Potwierdzenie możliwości korzystania z zezwolenia: tryb i warunki.
 • Przeniesienie zezwolenia: tryb i warunki.

Zezwolenia na wyprzedaż

 • Komu można wydać zezwolenie na wyprzedaż?
 • Wniosek o wydanie i załączniki
 • Okres wyprzedaży i jego skutek prawny
 • Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż

Zezwolenia jednorazowe

 • Wniosek i załączniki. Przepis prawa a praktyka urzędnicza.
 • Których zapisów ustawy nie stosujemy?
 • Czy należy określić konkretne miejsca na czas imprez?
 • Czy można wydać zezwolenie jednorazowe bez aktualnych uchwał?
 • Opłaty za zezwolenie jednorazowe.
 • Czy jednorazowe zezwolenia są ujmowanie w limitach zezwoleń na sprzedaż alkoholu?
 • Jak wydać zezwolenie jednorazowe na imprezę masową?
 • Czy można wydać zezwolenie do 3,5 % alkoholu?

Zezwolenie cateringowe

 • Zasady wydawania. Czego nie stosujemy?
 • Załączniki do wniosku.
 • Problem z właściwością organu.
 • Warunki wydania i termin ważności.
 • Czy cateringowe zezwolenia podlegają opłatom za korzystanie z w/w zezwolenia?

Problematyka sprzedaży przez Internet oraz w handlu obwoźnym

 • Czy gmina ma obowiązek wydawania opinii w tym zakresie?
 • Wątpliwości związane z zapisami ustawy.
 • Czy taka sprzedaż jest dopuszczalna?
 • Jakie jest najnowsze orzecznictwo w tej sprawie?
 • Czy alkohol w handlu oboźnym jest dopuszczalny?

Wpływ rozporządzenia RODO na procedurę wydawania zezwoleń

 • Klauzule informacyjne i ich treść zgodna z RODO
 • Podstawa prawna zbierania danych osobowych
 • Jakie informacje dotyczące zezwoleń alkoholowych można udostępniać? Jakie dane zamieszczać w BIP-ie?
 • Co w przypadku złożenia żądania usunięcia danych osobowych?
 • Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Czy musimy informować o przetwarzaniu danych osobowych?

Warunki prowadzenia sprzedaży i procedura cofania zezwoleń

 • Jak przebiega proces cofania zezwoleń?
 • Jakie są przesłanki do cofnięcia zezwolenia?
 • Kiedy wszczynamy cofanie zezwoleń?
 • Jak pilnować karencji za cofnięte zezwolenie?
 • Czy można cofnąć zezwolenie w wyniku zakłócania porządku publicznego?
 • Czy uda się cofnąć zezwolenie za tzw. picie przed sklepem lub zakłócenia porządku publicznego w okolicach sklepu
 • Zasady kontroli punktów sprzedaży alkoholu w związku ze zmianą ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jakie nowe obowiązki ma organ kontrolujący?

Regulacje ustawowe warunków wydawania zezwoleń:

 • Co obejmuje limit?
 • Czy limitujemy zezwolenia jednorazowe i cateringowe?
 • Jakie zezwolenia możemy wydawać w przypadku braku nowych uchwał?
 • Czy można ograniczyć sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych i jakimi kryteriami się kierować?
 • Czy gmina może dowolnie wyznaczyć przedział godzinowy ograniczania sprzedaży? Np. godzina 23.00-5.00? Jaki jest wpływ ograniczenia na funkcjonowanie zezwoleń?
 • Czy stacje benzynowe mogą być traktowane inaczej niż inne placówki handlowe?
 • Nowe podejście do spożywania alkoholu w miejscach publicznych.
 • Co ze spożywaniem alkoholu w ośrodkach wypoczynkowych i szkoleniowych?
 • Co należy rozumieć przez miejsce publiczne?
 • Czy dom kultury może być objęty odstępstwem?
 • Kiedy gmina może odstąpić od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym? Jakie są zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych?
 • Jak prawidłowo ustalać miejsca przeznaczone do spożywania alkoholu?
 • Jak prawidłowo formułować zapisy odległości od obiektów chronionych? Czy możemy nie ustanowić minimalnej odległości
 • Co może, a co musi być obiektem chronionym?
 • Kto może złożyć projekt uchwały?
 • Opiniowanie uchwał „alkoholowych”
 • Jakie są kryteria wydawania zezwoleń w przypadku, gdy liczba wniosków o wydanie zezwolenia przewyższa ich maksymalną liczbę określoną w uchwale?
 • Projekt zmian w w/w zakresie.
 • Jak można zmienić limit zezwoleń?
 • Sprzedaż alkoholu na imprezach masowych

Procedura kontroli prawidłowości oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu składanych przez przedsiębiorców:

 • Jak przeprowadzić procedurę kontroli oświadczeń?
 • Kto może prowadzić taką procedurę?
 • Czy można żądać dokumentów do oświadczenia? Czy do oświadczenia powinny być dołączane wydruki z kasy?
 • Do kogo zwrócić się o pomoc w przeprowadzeniu kontroli?
 • Czy urzędnik gminy ma prawo/ obowiązek kontroli oświadczeń przedsiębiorców?
 • Czy GKRPA może kontrolować faktury zakupu alkoholu?
 • Jakie są sankcje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonym oświadczeniu?

Reklama alkoholu i opłaty

Obowiązki organu wobec CEiDG. Co i w jakich terminach należy wpisywać do CEiDG? Jakie informacje można z tego systemu wykorzystać? Kto może wprowadzać informacje do CEiDG?

Najnowsze orzecznictwo. Omówienie najciekawszych orzeczeń związanych z realizacją Ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Procedura kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych

 • Jak prawidłowo zgodnie z ustawą przeprowadzić kontrolę punktów sprzedaży alkoholu?
 • Jaki jest zakres obowiązków i rola Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?
 • Kto może wchodzić w skład Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?
 • Jaki jest zakres uprawnień organów kontrolujących?
 • W jakim czasie przeprowadzić kontrolę?
 • W jakim trybie informować o przeprowadzeniu kontroli?
 • W jakim miejscu powinna zostać przeprowadzona kontrola (urząd gminy, siedziba przedsiębiorcy, inna lokalizacja)
 • Sporządzeniem jakich dokumentów powinna zakończyć się kontrola?
 • Kontrola i co dalej? Skutki przeprowadzenia kontroli w punkcie sprzedaży alkoholu.

Prowadzący

Elżbieta Stankiewicz - od 1995 roku pracuje w Urzędzie Miejskim w Radomiu w komórce wydającej zezwolenia na sprzedaż alkoholu na stanowisku główny specjalista. Doświadczony szkoleniowiec w dziedzinie zezwoleń alkoholowych. Ma także doświadczenie w zakresie ewidencji działalności gospodarczej i CEiDG. Prowadzi sprawy tzw. Rejestru Działalności Regulowanej w CEiDG. Była ekspertem w różnych projektach unijnych w zakresie oceny biznesplanów, które składano w celu uzyskania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Ukończyła studia wyższe ekonomiczne, specjalność samorząd terytorialny.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
20 listopada 2020
od 379.00
15 grudnia 2020

Podobne szkolenia