Szkolenie: Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców – jakie zadania ma PUP w zakresie tytułów pobytowych, pozwoleń na prace sezonowe, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy i informacji starosty? KPA – jak prawidłowo prowadzić postępowanie administracyjne przy zatrudnianiu cudzoziemców, na co zwracać uwagę zbierając materiał dowodowy? Jaki jest czas trwania zezwoleń i oświadczeń w stanie epidemii?

od 379.00 zł

Wideoszkolenie skierowane do osób zajmujących się rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wydających zezwolenia na pracę sezonową


Tytuły pobytowe w trakcie epidemii: ruch bezwizowy, wiza, karta pobytu
Na wideoszkoleniu dowiedzą się Państwo jak wygląda procedura wydawania decyzji, jakie są podstawy prawne w decyzjach? Czy i kiedy można odstąpić od uzasadnienia? Omówione zostaną przepisy KPA w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Cele kształcenia i sposoby ich osiągania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy uczestników kształcenia w zależności od jego potrzeb i możliwości: celem szkolenia jest zaprezentowanie praktycznych aspektów rejestracji oświadczeń oraz poznanie zasad wydawania decyzji w sprawie prac sezonowych. Omówienie problemów w zakresie weryfikacji dokumentów i oświadczeń. Obowiązki i odpowiedzialność powiatowych urzędów pracy i kontakty ze Strażą Graniczną, Urzędem Wojewódzkim, PIP, organami kontrolnymi. Omówienie potrzeb i możliwości przedsiębiorcy. Informacje w zakresie wydawania opinii starosty. Omówienie zasad współpracy z agencjami zatrudnienia. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przeanalizowanie codziennych sytuacji, wymianę doświadczeń na przykładzie konkretnych przypadków (rzeczywiste sytuacje na podstawie badania na grupie 100 Urzędów Pracy) z wyciąganiem wniosków i podpowiedzią rozwiązań.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

 • Jaki jest czas trwania zezwoleń i oświadczeń w stanie epidemii? Tytuły pobytowe w trakcie epidemii: ruch bezwizowy, wiza, karta pobytu
 • Czy można przedłużyć oświadczenie (zezwolenie), jeśli termin kończy się w trakcie stanu epidemii?
 • Syriusz - działanie i odznaczanie informacji o podjęciu/niepodjęciu/zakończeniu pracy, aby zdarzenia skutecznie pojawiały się w Aplikacji Centralnej
 • Zezwolenia wielosezonowe - co zrobić z wnioskiem, na który była wydana pierwsza decyzja w 2019, a w 2020 cudzoziemiec zgłasza się do nowego pracodawcy?
 • Tytuły pobytowe – jaki ma wpływ tytuł pobytowy cudzoziemca na wydanie pozwolenia typu S oraz zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
 • Na jakiej zasadzie możemy odmówić zarejestrowania oświadczenia?
 • Otrzymają Państwo pomocne, gotowe druki decyzji, m.in.: zezwolenia, odmowy, umorzenia, uchylenia


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzory decyzji odmawiających wydanie pozwolenia na pracę sezonową.
 • Wzory decyzji odmawiających zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.
 • Podstawy prawne w decyzjach pozytywnych.
 • Wykaz wiz wydawanych cudzoziemcom. Na jakie wizy nie można zarejestrować oświadczenia bądź wydać zezwolenia na pracę sezonową?

Szczegółowy program szkolenia:

Jaki wpływ ma pandemia i ustawa COVID na zatrudnianie cudzoziemców w Polsce? Które przepisy traktować jako nadrzędne? Kiedy stosujemy rozwiązania z ustawy o promocji, a kiedy COVID?

 • Rejestracja oświadczeń z uwzględnieniem ustawy COVID
 • Pobyty cudzoziemców w okresie stanu epidemii
 • Zezwolenia sezonowe z uwzględnieniem ustawy COVID - kiedy nie trzeba wydawać zezwoleń?


Praca na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy

 • Czy można przedłużyć oświadczenie w stanie epidemii?
 • Czy można zarejestrować nowe oświadczenie, jeśli upłynął termin ważności ruchu bezwizowego/wizy/karty pobytu?
 • Czy można zarejestrować oświadczenie, jeśli zostały już wykorzystane 180 dni?
 • Jaki okres jest liczony do 180 dni, a jaki nie?
 • W jakich przypadkach można odmówić rejestracji oświadczenia?
 • Jak weryfikować dokumenty, które są dołączone do oświadczenia? W jakich przypadkach należy kontaktować się ze Strażą Graniczną w celu weryfikacji?
 • Co w sytuacji oświadczeń rejestrowanych kilka razy? Czy można drugi raz zarejestrować oświadczenie?
 • Czy na oświadczeniu ma być pokazane miejsce wykonywania pracy, czy wystarczy tylko zgodność zlecenia?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy osoba składająca oświadczenie w nim wprowadza w błąd?
 • Skąd mamy wiedzieć, że cudzoziemiec jest w Polsce już 180 dni? Co mówić pracodawcy, który przychodzi z zapytaniem, ile dni cudzoziemiec już ma przepracowanych? Czy mamy przeglądać 1000 oświadczeń i liczyć, ile dni już pracował?
 • Czy można wydać oświadczenie, czy należy odmówić, jeśli pracodawca zgłasza oświadczenie cudzoziemca, który jest w centralnej bazie i tam figuruje, że ma przepracowanych już 160 dni przez ostanie 12 miesięcy?
 • Czy zgłaszać to do Straży Granicznej, że wydaliśmy oświadczenie konkretnej osobie?
 • Ile czasu mamy na rejestrację oświadczenia?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

 • Jakie są wymagane dokumenty?
 • Wykorzystanie narzędzi – kalkulator liczenia 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy
 • Jakie są zasady działania aplikacji centralnej?
 • Druki decyzji – odmowa
 • Statusy w Syriuszu
 • Co robić, gdy już jedno oświadczenie na tego samego cudzoziemca jest zarejestrowane w innym PUP?

Prace sezonowe:

 • Czy można wydać zezwolenie, jeśli upłynął termin ważności ruchu bezwizowego/wizy/karty pobytu?
 • Kiedy nie trzeba wydawać nowego zezwolenia?
 • Jak wpływa przedłużenie pobytu w ramach COVID na wydanie zezwolenia?
 • Zezwolenie krajowe a dyrektywowe w kontekście ustawy COVID i stanu epidemii

Pozwolenie na prace sezonowe

 • Omówienie prac sezonowych, zastosowanie, analiza PKD
 • Jakie dokumenty są wymagane?
 • Druki decyzji – zezwolenia, odmowy, umorzenia, uchylenia
 • Statusy w Syriuszu
 • W jakich przypadkach podmiot powierzający wykonywanie pracy sezonowej może powierzyć cudzoziemcowi wykonanie innej pracy poza sekcjami PKD?
 • Jak wygląda zbieranie materiału dowodowego?
 • Jak wygląda procedura administracyjna związana z odmową decyzji wydania zezwolenia i odwołania się od tej decyzji?

Tytuły pobytowe:

 • Jak długo trwa przedłużenie tytułu pobytowego po jego upływie ważności w stanie epidemii?
 • Kiedy cudzoziemiec jest zobowiązany opuścić Polskę?
 • Jaki wpływ ma tytuł pobytowy cudzoziemca na wydanie pozwolenia typu S oraz zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy?

Ruch bezwizowy: analiza, narzędzia, obliczenia, jakie kraje objęte są ruchem bezwizowym?

 • Wizy: jakie są rodzaje wiz? Omówienie wiz krajowych i wiz innych państw strefy Schengen
 • Na jaką wizę można zarejestrować oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy?
 • Jak wyliczać pobyt w ramach ruchu bezwizowego?
 • Jak oświadczenia i wnioski odnoszą się do karty pobytu?
 • Czy wizy innych państw strefy Schengen pozwalają na pracę w Polsce?
 • Ruch bezwizowy obywateli Ukrainy - jakie dokumenty muszą posiadać, aby wykonywać pracę w Polsce?
 • Pobyt czasowy: karty czasowego pobytu; karty stałego pobytu

Funkcje w Syriuszu - działanie i odznaczanie informacji o podjęciu/niepodjęciu/zakończeniu pracy, aby zdarzenia skutecznie pojawiały się w Aplikacji Centralnej

 • Jak zaznaczać zgłoszenia i niezgłoszenia cudzoziemców w Syriuszu?
 • Jak łączyć płatności z oświadczeniami i wnioskami w Syriuszu?

Zezwolenia wielosezonowe - co zrobić z wnioskiem, na który była wydana pierwsza decyzja w 2019, a w 2020 cudzoziemiec zgłasza się do nowego pracodawcy?

Informacja starosty

 • analiza bazy danych w Syriuszu
 • wydanie informacji
 • W jakich przypadkach musi być wydawana opinia starosty?
 • Jak przeszukiwać poprawnie bazę danych (Syriusz) pod kątem informacji starosty – kod zawodu, zawód wykonywany, zawód do statystyk?
 • Co w przypadku, gdy stanowisko pod informację starosty nie ma wymagań (chęć do pracy) i praktycznie każdy zarejestrowany je spełnia?

Portal praca.gov.pl

 • Jak wygląda rejestracja elektronicznych wniosków i oświadczeń?
 • Jak udzielać elektronicznych odpowiedzi? Na czym polega odpowiedź elektroniczna?
 • Kiedy i czy można wysłać elektronicznie zarejestrowane oświadczenie lub decyzję?

KPA – postępowanie administracyjne przy zatrudnianiu cudzoziemców, zbieranie materiału dowodowego

 • Art. 64 § 2 KPA – wezwanie do usunięcia braków formalnych wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania.
 • Art. 9 KPA – obowiązek poinformowania o pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 • Art. 50 § 1 KPA – podstawa prawna wezwania strony do uzupełnienia materiału dowodowego lub złożenia wyjaśnień w toku postępowania administracyjnego
 • Art. 36 KPA – obowiązek zawiadomienia strony o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia
 • Art. 37 KPA – obowiązek przekazania ponaglenia w terminie 7 dni do drugiej instancji (MRPiPS) wraz z odpowiedzą na zarzuty
 • Art. 8 § 2 KPA – nie odstępowanie bez uzasadnionej przyczyny od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym
 • Art. 33 KPA – pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczone (przez notariusza); adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy i doradca podatkowy mogą sami uwierzytelniać odpisy udzielonych im pełnomocnictw
 • Art. 79a KPA – obowiązek poinformowania o możliwościach wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony

Współpraca PUP z agencjami zatrudnienia

 • Jak sprawdzać rzetelność agencji zatrudnienia?
 • Realizacja ofert pracy
 • Wydawanie certyfikatów dla agencji zatrudnienia
 • Jak się zabezpieczyć?
 • Czego wymagać od agencji zatrudnienia?
 • Jakie są zasady rejestracji oświadczeń przez agencje zatrudnienia, głównie nowo powstające lub które funkcjonują na rynku bardzo krótko?
 • Jak działać w przypadkach, jeśli pośrednik pracy prowadzi agencję pośrednictwa pracy i przez tę agencję chce zatrudniać cudzoziemców?


Prowadzący

Michał Kryszczyński– praktyk, od 13 lat pracuje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinku. Doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego. Specjalizuje się w subsydiowanych formach zatrudnienia, od 8 lat zajmuje się tematyką zatrudnienia cudzoziemców w Polsce oraz pośrednictwem zagranicznym EURES. Wielokrotnie współpracuje z instytucjami w zakresie prowadzenia warsztatów.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
22 grudnia 2020