Wideoszkolenie: ZP na inwestycje budowlane i drogowe

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Specyfikacja przetargów na inwestycje budowlane i drogowe, roboty budowlane. Jak przygotować opis zamówienia publicznego? Jak wypełnić specyfikację zamówienia? Co powinien zawierać kosztorys? Jak napisać i sprawdzić dokumentację techniczną? Czy na etapie PFU projektant ma przekazywać warunki na przebudowę? Jak stworzyć precyzyjną umowę? Jak przeprowadzać waloryzację umów? Jak uniknąć kar za naruszenie ustawy?

od 549.00 zł

Wideoszkolenie skierowane jest do pracowników urzędów miast i gmin z wydziałów inwestycji, dróg, budownictwa, zamówień publicznych oraz Zarządów Dróg Miejskich, zajmujących się zamówieniami publicznymi na inwestycje budowlane oraz drogowe.

Praktyczne opracowanie dokumentacji (plany zamówień, specyfikacje, wzory umów)
We współpracy z urzędnikami z całej Polski stworzyliśmy program szkolenia z zamówień publicznych na inwestycje budowlane i drogowe, który szyty jest na miarę urzędów miast i gmin. Doświadczony prowadzący z UMiG Lidzbarku omówi dokładnie zagadnienia przedmiotów zamówienia publicznego, specyfikacji zamówienia czy dokumentacji technicznej. Nie zabraknie także wyczerpujących informacji o przetargach, konkurencyjności dokumentacji przetargowej, waloryzacji czy dofinansowań. Pod koniec szkolenia nasz prelegent omówi także jakie kontrole są przeprowadzane przez instytucje kontrolujące, co jest kontrolowane, a także na co kontrolerzy zwracają uwagę

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak reagować na różnice pomiędzy dokumentacją, a stanem faktycznym podczas realizacji?
 • Jak opisywać przedmiot zamówienia, żeby utrzymać konkurencję? Jakich zwrotów używać lub nie używać w opisie?
 • Jak przeprowadzać przetarg dotyczący ośmiu odcinków drogi?
 • Co zrobić, jeśli jest bardzo duży wzrost cen materiałów, więc kosztorysy od projektu są bardzo odległe od tych z przetargu?
 • Typ wynagrodzenia przy robotach drogowych - ryczałtowe i kosztorysowe. Jakie są tego zagrożenia? Jaki ma to wpływ na dokumentację? Jaki na ocenę ceny?
 • Jak stworzyć precyzyjną umowę, która przewiduje zmiany czy warunki do zmian umownych, które mogą się pojawić?
 • Jakie kontrole są przeprowadzane przez instytucje kontrolujące? Co jest kontrolowane? Na co kontrolerzy zwracają uwagę?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór uniwersalnej umowy pomiędzy wykonawcą a zleceniodawcą
 • Wzór dokumentacji przetargowej
 • Wzór wniosku do wydziału zamówień publicznych

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Jak opracować dokumentację w zamówieniach publicznych? Praktyczne spojrzenie na plany zamówień, specyfikacje, wzory umów
 • Czy odpowiedzialność kierowników jest zbyt duża? Jak temu zapobiec?
 • Jakie priorytety i zmiany w zamówieniach publicznych planowane są na rok 2024?

Przedmiot zamówienia, warunki, specyfikacja zamówienia, dokumentacja techniczna. Kiedy używać podmiotowych środków dowodowych, a kiedy przedmiotowych?

 • Jak poprawnie przygotować opis zamówienia publicznego?
 • W jaki sposób poprawnie opisać warunki zamówienia?
 • Jak przygotować specyfikację zamówienia?
 • Co zrobić, jeśli w opisie przedmiotu zamówienia są błędy?
 • Jakie warunki musi spełnić wykonawca?
 • Jak sprawnie wypełnić specyfikację zamówienia?
 • Jak ocenić warunki podziału?
 • Jak spełnić warunki podziału?
 • Jak określić podmiotowe środki dowodowe i przedmiotowe?
 • Kiedy używać podmiotowych środków dowodowych, a kiedy przedmiotowych?
 • Czy na etapie PFU projektant powinien przekazać warunki na przebudowę różnych infrastruktur?
 • Warunki udziałów w postępowaniu – jakie powinny być opisy, wymagania w stosunku do wykonawców?
 • Jak sprawić, aby warunki stawiane wykonawcom nie były nadmierne i odpowiednie do przedmiotu zamówienia?

Przetargi, konkurencyjność, wykonawcy.

 • Jak przeprowadzić przetarg na przebudowę drogi? Jak wpisać do przetargu roboty dodatkowe/uzupełniające?
 • Jakie powinny być kryteria wyboru zwycięzcy przetargu? Co powinno być drugim kryterium po cenie?
 • Jak organizować przetarg?
 • Jak przeprowadzać przetargi drogowe?
 • Jak można wpisać do przetargu roboty dodatkowe/uzupełniające?
 • Jak opisywać przedmiot zamówienia, żeby utrzymać konkurencję? Jakich zwrotów używać lub nie używać w opisie?
 • Co zrobić, jeśli po wybraniu firmy w przetargu, pojawią się zastrzeżenia od konkurencji?
 • Jakie wymagania stawiać wykonawcom, aby przetargi były konkurencyjne?
 • Jak zadbać o rzetelność wykonawców?
 • Jak przeprowadzać przetarg dotyczący ośmiu odcinków drogi?
 • Jak przeprowadzać przetarg dotyczący budowy mostu?
 • Co jest potrzebne do pozwolenia na budowę?
 • Co zrobić, kiedy jest rażąco niska cena w porównaniu do średniej? Czy w każdym przypadku trzeba to badać?
 • Jak unieważnić przetarg przez brak funduszy?
 • Jak pozyskiwać wykonawców w przetargach? Co robić, gdy się oni nie zgłaszają?
 • Projekty „zaprojektuj-wybuduj”
 • Zmiany nawierzchni
 • Co robić w przypadku braku wykonawców? Co jeśli nie ma żadnych złożonych ofert?
 • Jak zwiększyć liczbę wykonawców?
 • Jak ustrzec się przed nierzetelnymi wykonawcami, jak uchronić się przed firmami „krzak”?

Kosztorys, ceny, rozliczenia, VAT, sporządzanie kosztorysu w ryczałcie i różnice między kosztorysem, a projektem budowlanym

 • Co powinien zawierać kosztorys?
 • Co zrobić, jeśli jest bardzo duży wzrost cen materiałów, więc kosztorysy od projektu są bardzo odległe od tych z przetargu?
 • Aktualizacja kosztorysu - jak jej pilnować i wymagać jej od wykonawcy?
 • Jak pilnować spójności w rozliczeniach? Netto, brutto, VAT?
 • Różne stawki VAT w kosztorysach budowlanych
 • Jak traktować referencje wydane 5 lat temu? Wymagamy ceny zbliżonej a jest ona np. ⅓ ceny obecnej.
 • Finansowanie połówkowe/swój wkład/dwie transze/zaliczki
 • Jak radzić sobie w sytuacjach, w których mamy podejrzenie zawyżenia ceny?
 • Jak radzić sobie w sytuacjach podejrzenia zmowy cenowej?
 • Co robić w sytuacji, gdy podmioty rezygnują z powodu za wysokich cen?
 • Jak szacować koszty bieżących remontów? Czy jest jakiś klucz do dobrego oszacowania? Jak wyceniać remonty, jeśli trzeba na bieżąco łatać drogę?
 • Jaka jest stawka VAT, jeśli wykonawcy się pomylą? Jaka, jeśli nie podadzą? Jak ją poprawić? Jak wyznaczać termin realizacji postępowania? Jedni wykonawcy podchodzą do tego, że zabierają się od razu, a inni czekają do ostatniej chwili.
 • Ryczałtowe wynagrodzenia kosztorysowe - sporządzanie kosztorysu w ryczałcie, a różnice między kosztorysem, a projektem budowlanym
 • Jak wybrać odpowiednią procedurę przetargową na podstawie wartości szacunkowej?
 • Doszacowanie wartości zamówienia
 • Typ wynagrodzenia przy robotach drogowych - ryczałtowe i kosztorysowe. Jakie są tego zagrożenia? Jaki ma to wpływ na dokumentację? Jaki na ocenę ceny?
 • Sposób obliczania ceny (kosztorys a ryczałt). Jakie są rozbieżności między kosztorysem a ryczałtem i jakie mogą mieć te błędy konsekwencje?

Roboty dodatkowe, zamienne, niewykonane. Gwarancje i rękojmie. Jak rozliczać roboty dodatkowe?

 • Jeśli roboty dodatkowe powodują zmiany kosztowe, to czy trzeba organizować nowy przetarg, czy wykonuje je ten sam wykonawca?
 • Co jeśli robót dodatkowych nie było w dokumentacji?
 • Roboty zamienne, roboty dodatkowe, roboty niewykonane - jak je liczyć? Jak je sumować?
 • Jak sporządzić protokół wykonania robót dodatkowych?
 • Gwarancje i rękojmie

Jakie są regulacje prawne odnoszące się do udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane?

 • Jakie zmiany wprowadza ustawa o zamówieniach publicznych?
 • Jakie są regulacje prawne odnoszące się do udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane?
 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych mówi, że opłacenie faktury ma odbyć się w ciągu 30 dni, natomiast w Polskim Ładzie jest wskazane 35 dni. Która wersja jest poprawna? Czy ten czas liczy się od wydania protokołu odbioru? Kto pokrywa odsetki za niedotrzymanie terminu?
 • Program Rozwoju Dróg Lokalnych - dużo podmiotów rezygnuje, bo ceny idą w górę. Co robić w takiej sytuacji?
 • Co to jest obiekt budowlany? Rozbieżność miedzy PZP a prawem budowlanym
 • Jakie są różnice interpretacyjne między PZP a prawem budowlanym?
 • Czym jest kompleks budynków?
 • Czy wodociąg i kanalizacja to jest jedna sieć i można razem robić inwestycje?
 • Co to jest inwestycja liniowa a kubaturowa, jakie są różnice?

Dokumentacja przetargowa. Co zrobić, jeśli dokumentacja projektowa nie odzwierciedla tego, co nakazują w tym zakresie przepisy ustawy o przygotowaniu dokumentacji i kosztorysów inwestorskich? Elektronizacja zamówień publicznych

 • Jak reagować na różnice pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym podczas realizacji?
 • Jak napisać dokumentację, aby nie zawierała znaków towarowych, nazw własnych?
 • Na czym polega równoważność dokumentacji?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna przy postępowaniu przetargowym dotyczącym robót budowlanych?
 • Jakich dokumentów i oświadczeń wymagać od podwykonawców?
 • Jak poprawnie wykonać dokumentację techniczną?
 • Jak napisać wniosek do wydziału zamówień publicznych?
 • Jak rangować dokumentację przetargową?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna do wykonania przetargu na wykonawstwo?
 • Jak weryfikować podpisy elektroniczne?
 • Elektronizacja zamówień publicznych
 • W którym miejscu publikuje się postępowania, a w którym ogłoszenie o zamówienie?
 • Kiedy wprowadzić poprawki w dokumentacji technicznej, a kiedy unieważnić zlecenie?
 • Co jeśli są różnice w kosztorysach cyfrowych i papierowych?
 • Co jeśli kosztorys projektant wysyła w PDF i ATH, a my nie mamy legalnego programu, aby otworzyć ten plik? Skąd mamy wiedzieć, czy są one takie same?
 • Jak egzekwować błędy projektów na etapie wykonawstwa?
 • Nazwy własne w dokumentacji projektowej
 • Opisy równoważności w dokumentacji
 • Dostępność cyfrowa i architektoniczna zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej i architektonicznej ze szczególnymi potrzebami
 • Wady dokumentacji technicznej pod względem kolizji
 • Okres rękojmi i gwarancji, między okresem odebrania dokumentacji projektowej a przystąpieniem do inwestycji (w tym nadzór autorski)
 • Co zrobić, jeśli projektanci nie podpisują się pod swoimi projektami?
 • Co zrobić, jeśli projektant nie przekazał wersji cyfrowej dokumentacji projektu?
 • Co jeśli projektant ma nieaktualne uprawnienia?

Dofinansowania. Skąd pozyskiwać dofinansowania, w jaki sposób oraz jak je rozliczać? Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – co nowego?

 • Jak pozyskiwać dofinansowania do inwestycji?
 • Jakie są procedury wykorzystywania środków z dofinansowań?
 • Jak pozyskiwać dofinansowanie z Polskiego Ładu?
 • Jak rozliczać dofinansowania z Polskiego Ładu? Faktury końcowe
 • Jak pozyskiwać dofinansowania z Polskiego Ładu, gdy do przebudowy jest 5 dróg?
 • Korekty z tytułu dofinansowania

Umowy i waloryzacje

 • Jak stworzyć precyzyjną umowę, która przewiduje zmiany czy warunki do zmian umownych, które mogą się pojawić?
 • Jak dobrze zabezpieczyć umowę, aby np. też przewidywała zmiany, które mogą zadziać się w prawie?
 • Jak przygotować umowy na etapie przetargu?
 • Jakie zapisy powinna zawierać umowa?
 • Jak połączyć w umowach przepisy umowne z wymogami projektu, np. polski lad czy środki unijne?
 • Jak sprawnie przeprowadzić waloryzację umów?
 • Jak przeprowadzać waloryzację umów w robotach drogowych?
 • Zapisy w umowie waloryzacji wynagrodzenia, jeśli jest powyżej 12 miesięcy
 • Jak pisać odstępstwa od umów?
 • Zabezpieczenia i ubezpieczenia od wykonawców
 • Waloryzacja cen w kontraktach drogowych. Jakie są możliwości prawne waloryzacji cen?
 • Zmiany umowy - jakość rysunku projektanta, jeśli to istotnie lub nieistotnie zmienia koncept projektu. Co jeśli wpływa to na pozwolenie na budowę?
 • Co zrobić, jeśli umowy są aneksowane bez zmiany zakresu, a ze względu na zmianę cen? np. ze względu na hiperinflację
 • Waloryzacja w kontraktach budowlanych - czym ona jest? Waloryzacja automatyczna
 • Jak powinno wyglądać oświadczenie o zatrudnieniu?

Kary, kontrole

 • Jak nakładać kary umowne?
 • Jak i kiedy naliczać kary na wykonawcę?
 • Jakie kontrole są przeprowadzane przez instytucje kontrolujące? Co jest kontrolowane? Na co kontrolerzy zwracają uwagę?
 • Interpretacja przepisów – jak interpretować przepisy tak, aby kontroler nie miał zastrzeżeń?
 • Jak uniknąć kar dla urzędów za naruszenie ustawy?
 • Odpowiedzialność projektanta za wady. Nadzór autorski a prawo opcji

Prowadzący

Mariusz Badaczewski - od 2015 r. naczelnik Wydziału Budownictwa Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Wieloletni pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, od 2006 r. zajmujący się bieżącym utrzymaniem dróg, wydawaniem decyzji, zgód i opinii w zakresie dróg. Absolwent studiów podyplomowych „Eksploatacja dróg” zorganizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
29 lipca 2024
od 549.00
14 listopada 2024

Podobne szkolenia