Wideoszkolenie: Zawieranie małżeństw przez cudzoziemców

Jakich dokumentów wymagać w przypadku małżeństwa obywatela Polski z obcokrajowcem? Jak uznawać zagraniczne wyroki rozwodowe, gdy nie mają prawomocności? Które dokumenty wydawane za granicą są uznawane w Polsce? Jakie argumenty można przyjąć, aby przeprowadzić zmianę imienia lub nazwiska?

od 409.00 zł

Wideowarsztaty PCC Poland przeznaczone dla kierowników Urzędów Stanu Cywilnego

Wykaz umów międzynarodowych i uznawanie wyroków z państw, które umów nie mają podpisanych!
W trakcie tego wideoszkolenia przedstawimy najbardziej problematyczne zagadnienia z zakresu zawierania małżeństw przez cudzoziemców. Damy praktyczne wskazówki i pokażemy na przykładach, jakie przepisy regulują kolizje między ustawodawstwem państwa polskiego a państwem, z którego dany dokument pochodzi. Powiemy, czy można stosować przepisy prawa prywatnego międzynarodowego, jeśli nie wiąże nas z danym państwem żadna umowa, regulująca kwestie postępowania cywilnego. Omówimy różnorodne przypadki, związane z uznawaniem ważności dokumentów zagranicznych. Wyjaśnimy np., jak postępować, gdy zaświadczenie potwierdzające stan cywilny, wydane w innym kraju, nie spełnia wymogów prawa polskiego i jaka jest procedura w takich sytuacjach. Wszystkie zagadnienia zostaną przedstawione w taki sposób, by mieli Państwo pełną, kompletną pomoc w omawianym zakresie i nie musieli szukać dodatkowych wyjaśnień.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Na czym polega ocena zdolności obcokrajowca do zawarcia w Polsce związku małżeńskiego? Jakie dokumenty musi złożyć obcokrajowiec kierownikowi USC?
 • Jakie dane należy wpisać z aktów stanu cywilnego krajów muzułmańskich, w których występuje kilkanaście nazwisk? Czy wpisywać wszystko? Skąd pochodzi wiedza, jak dana osoba ma na imię i na nazwisko?
 • Jak traktować wyroki rozwodowe z zagranicy, gdy nie mają prawomocności? Przykładowe wzory dokumentów rozwodowych państw obcych
 • Czy ojciec z ograniczoną władzą rodzicielską powinien wyrażać zgodę na zmianę nazwiska lub imienia dziecka? Czy urząd powinien go zawiadamiać o zmianie?
 • Jakie przepisy regulują kwestie kolizyjne między ustawodawstwem państwa polskiego a państwem, z którego dany dokument pochodzi?
 • Które państwa mają podpisane umowy z Polską? Czy uznawać wyroki z państw, które tych umów nie mają podpisanych?
 • Jak powinna wyglądać decyzja odmowna w postępowaniu zmiany nazwiska lub imienia? Co się dzieje, gdy decyzja odmowna trafia do organu nadzoru? Co może zrobić organ nadzoru i co powinien zrobić kierownik, kiedy wniosek wraca do ponownego rozpatrzenia?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Czynności kierownika USC na podstawie dokumentów zagranicznych

 • Co trzeba zrobić, by wykazać tzw. zdolność matrymonialną? Jakie dokumenty należy przedłożyć do kierownika USC?
 • Na czym polega ocena zdolności obcokrajowca do zawarcia w Polsce związku małżeńskiego? Jakie dokumenty musi złożyć obcokrajowiec kierownikowi USC?
 • Na podstawie jakich przepisów, możliwość zawarcia małżeństwa przez Ukraińca jest oceniana na podstawie prawa polskiego?
 • Dlaczego zaświadczenie potwierdzające stan cywilny wydane w Wenezueli nie spełnia wymogów prawa polskiego? Jaka jest procedura w takich sytuacjach? Czy jego zdolność do czynności prawnych oceniamy na podstawie prawa prywatnego międzynarodowego, czy prawa polskiego?
 • Czy kierownik USC jest właściwy z mocy prawa do wpisania wzmianki do aktu, czy podlega to zatwierdzeniu przez sąd? Na podstawie jakich przepisów, w zależności, z jakiego państwa dokument pochodzi, jakie stosujemy przepisy? Czy na podstawie umów wielostronnych, dwustronnych, czy przepisów prawa krajowego?
 • Czy można stosować przepisy prawa prywatnego międzynarodowego, jeśli nie wiąże nas z danym państwem żadna umowa regulująca kwestie postępowania cywilnego?
 • Jakie przepisy regulują kwestie kolizyjne między ustawodawstwem państwa polskiego a państwem, z którego dany dokument pochodzi?
 • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego obcokrajowca ma ważność 2 tygodnie. Czy na podstawie tego zaświadczenia można wydać zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego?

2. Jakich dokumentów żądać w przypadku małżeństwa obywatela Polski z osobą spoza UE?

 • Na co należy zwrócić uwagę w przypadku obywateli Ukrainy chcących zawrzeć związek małżeński z obywatelem Polskim? Jakie dokumenty muszą zostać przedstawione, jeśli są np. po rozwodzie? Czy w ukraińskich aktach małżeństwa jest adnotacja o rozwodzie, czy to osobny dokument? Czy w związku z wojną można np. odstąpić od dostarczenia oryginalnego AU czy AM?
 • Kiedy stosujemy prawo prywatne międzynarodowe? Przykłady
 • Jakie dokumenty są wymagane od cudzoziemców?
 • Jak sprawdzić, czy otrzymany dokument jest właściwy?
 • Jakimi źródłami badać wiarygodność dokumentów? Jakie cechy charakterystyczne te dokumenty zawierają?
 • Czy dokumenty muszą być każdorazowo potwierdzane apostille obywatelom USA? Czy urzędy powinny żądać potwierdzenia apostille tych dokumentów?
 • Jak sprawdzić, czy dokumenty zagraniczne są autentyczne, jeśli nie ma konwencji i odpisów wielojęzycznych?
 • Czym jest zaświadczenie o stanie cywilnym a czym zaświadczenie do ślubu konkordatowego?
 • Co musi zawierać dokument o stanie cywilnym z Danii, jakie elementy powinien zawierać?
 • W jakim kraju, jakie dokumenty obowiązują?
 • Jaki organ wystawia niezbędne dokumenty potwierdzające zaświadczenia o możliwości zawarcia małżeństwa?
 • Czy jest wystarczający dokument otrzymany z ambasady, przedstawiony przez obywatela z Kenii, który ma również kartę stałego pobytu na terenie innego kraju?
 • Zapewnienia do ślubu cywilnego. Czy można złożyć zapewnienie przed jednym kierownikiem USC, a ślub cywilny wziąć przed innym kierownikiem?
 • Jak zweryfikować legalność pobytu obcokrajowca, który nie posiada dokumentu poświadczającego legalny pobyt, a chce zawrzeć małżeństwo? Z kim się kontaktować w takiej sytuacji?
 • Jak wygląda akt stanu cywilnego z Bangladeszu, z Australii, z Nowej Zelandii? Z jakimi dokumentami mamy do czynienia? Wzory dokumentów
 • Transkrypcje aktów małżeństwa z krajów egzotycznych. Jakie dokumenty należy przyjmować z państw arabskich?
 • Kiedy potrzebny jest udział tłumacza lub osób tłumaczących przy zawieraniu małżeństw z obcokrajowcami?
 • W jakich sytuacjach można odmówić udzielenia małżeństwa? Czy choroba, jak np. schizofrenia, jest wystarczającym powodem odmowy?
 • Jak postąpić z klientami, którzy życzą sobie ślubu poza urzędem, np. na lotnisku lub w parku?
 • Transkrypcje aktu małżeństwa z USA. Czy prostować akt w sytuacji, w której tłumacz wpisał imię i nazwisko w miejsce rubryki z imieniem?
 • Co w sytuacji braku odpowiednich zaświadczeń osoby spoza UE, która chce wziąć ślub z Polakiem? Gdzie ją pokierować po takie zaświadczenia? Czy wymagane dokumenty może otrzymać w Polsce?
 • Jak długo ważne jest zaświadczenie wydane przez USC do ślubu wyznaniowego?
 • Jakie dokumenty należy złożyć w celu zawarcia związku małżeńskiego lub by uzyskać zaświadczenie do ślubu wyznaniowego?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego obcokrajowca z Polakiem? Wzory dokumentów potrzebnych do takich małżeństw
 • Jakie dokumenty są wymagane w przypadku ślubu Polaka z osobą z krajów arabskich?
 • Postępowanie kierownika USC w sytuacji wystąpienia przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego
 • Jak zachować się z aktem małżeństwa, gdzie partnerami są dwaj mężczyźni? Jaka jest procedura administracyjna w takim przypadku? Do kogo można się odwołać?
 • Jak potraktować akt zawarcia małżeństwa zawarty na statku na Karaibach, w którym zamiast nazwy miejscowości wpisana została długość geograficzna? Czy ten ślub jest ważny?
 • Czy wiążący jest odpis aktu z zagranicy, w którym nie ma informacji, kiedy akt stanu cywilnego stał się prawomocny? Czy potrzebne jest dodatkowe oświadczenie?
 • W jaki sposób powiadomić drugiego małżonka w przypadku, jeżeli wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa składany jest przez pełnomocnika jednego z małżonków, oboje małżonkowie są cudzoziemcami?
 • Wzór aktu ślubu z USA

3. Jak przeprowadzić zmianę imienia lub nazwiska w trybie postępowania administracyjnego?

 • Przykład: W chwili składania zapewnień osoba wpisała obecne nazwisko matki, a w jej akcie urodzenia matka ma to samo nazwisko, co rodowe, ponieważ w chwili narodzin dziecka rodzice nie byli małżeństwem. Małżeństwo zawarli później. Czy w zaświadczeniu dla duchownego i docelowo w akcie małżeństwa ma być nazwisko matki z aktu urodzenia osoby, czyli de facto panieńskie czy jej aktualne?
 • Jak postępujemy w przypadku osoby, która będąc w Stanach zmieniła imię w taki sposób, że jej nazwisko rodowe stało się jej drugim imieniem, czyli np. Janina(imię) Kowalska(drugie imię) TRUMP(nazwisko)? Zmiana nastąpiła podczas otrzymywania obywatelstwa amerykańskiego.
 • Kiedy wpisujemy wzmiankę przy zmianach imion i nazwisk?
 • Czy ojciec z ograniczoną władzą rodzicielską powinien wyrażać zgodę na zmianę nazwiska lub imienia dziecka? Czy urząd powinien go zawiadamiać o zmianie?
 • Jak wygląda wniosek o zmianę imienia i nazwiska małoletniego złożony przez rodzinę zastępczą?
 • Czy można dokonać zmiany nazwiska na wniosek osoby będącej w związku partnerskim?
 • Czy możemy nanieść zmianę imienia lub nazwiska na podstawie orzeczenia sądowego z innego kraju?
 • Czy sformułowanie w amerykańskim orzeczeniu rozwodowym o powrocie do nazwiska kobiety sprzed rozwodu jest wiążące w Polsce?
 • Z aktów zagranicznych wynika, że Polka używa za granicą innego nazwiska, pozbawionego znaków diakrytycznych. Czy jesteśmy w mocy zostawić używane nazwisko, czy wydać transkrypcję z prawidłowym nazwiskiem? Co w sytuacji wniosku o uzupełnienie aktu, w którym nazwisko jest inne? Czy słuszne jest sprostowanie nazwiska, które przyjęła przy zawarciu małżeństwa? Do którego momentu mamy prawo ingerować w sprawę sprostowania nazwiska?
 • Jaki jest stosunek Rady Języka do zmiany imienia i nazwiska?
 • Kiedy stosujemy rozciąganie zmiany nazwiska na dzieci?
 • Czy zmiana imienia matki rozciąga się na akty urodzeń dzieci?
 • Jaka jest procedura zmiany nazwiska dziecka (nazwisko biologicznego ojca) na nazwisko obecnego męża, zanim nastąpi proces adopcyjny/przysposabiający?
 • Kiedy nazwisko powinno być pisane z pauzą, kiedy bez, a kiedy z kreską? Co w przypadku, gdy nazwisko jest dwuczłonowe, a po ślubie będzie trzecie nazwisko? Czy takie nazwiska powinny być pisane przy zmianach z kreską?
 • Jak radzić sobie z kategorią ludzi zaburzonych psychicznie lub wnioskami z zakładów karnych?
 • Czy jest obowiązek przedstawienia dokumentu o przemocy w rodzinie, aby przejść na nazwisko matki nie ojca? Czy kierownik USC musi mieć potwierdzenie, że taka sytuacja ma miejsce?
 • W jaki sposób można złożyć oświadczenia o nazwiskach, jakie małżeństwo będzie nosić po ślubie? Czy oświadczenie można złożyć pisemnie, czy tylko w obecności konsula?
 • Jakie argumenty można uznać w uzasadnieniu zmiany imion i jakie załączniki/dowody brać pod uwagę na potwierdzenie tych argumentów?
 • Przykłady ważnych argumentów/uzasadnień na zmianę imion/nazwisk.
 • Jakiego dokumentu urzędowego należy żądać na potwierdzenie zmiany imienia/nazwiska np. we Włoszech, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Japonii oraz państw, w których nie ma USC?
 • Kiedy można zastosować decyzję odmowną?
 • Jaka jest specyfika nadawania nazwisk w Hiszpanii?
 • Jakie dane należy wpisać z aktów stanu cywilnego krajów muzułmańskich, w których występuje kilkanaście nazwisk? Czy wpisywać wszystko? Skąd pochodzi wiedza, jak dana osoba ma na imię i na nazwisko?
 • Jaka jest procedura powrotu do nazwiska rodowego po 3 miesiącach od rozwodu?
 • Procedura nadawania nazwisk dwuczłonowych
 • Czy należy żądać uzasadnienia zmiany nazwiska?
 • Rejestracja imion staropolskich i ich prostowanie np. Franek/Franciszek
 • Jak zastosować dokumenty z Kenii, w których występują imiona i nazwiska plemienne lub ukraińskie, gdzie imiona są odojcowskie? Jak dokonać rejestracji w sytuacji, w której ciężko określić co jest imieniem, a co nazwiskiem?
 • Przypadek: osoba złożyła wniosek o zmianę imienia i drugi wniosek o zmianę nazwiska. Po zmianie imienia osoba składająca wniosek o zmianę nazwiska już nie istniała, zostało to zmienione w rejestrze PESEL. Jaka powinna być procedura w takiej sytuacji?
 • Kto może zostać wnioskodawcą, a kto nie może i jak to zrobić? Czy należy złożyć wniosek o zmianę imienia i nazwiska? Czy to dotyczy osoby pełnoletniej, czy niepełnoletniej? Czy osoba niepełnoletnia może działać przez pełnomocnika? Jak postępować aby wydawane decyzje nie były później negowane przez sądy?
 • Kiedy następuje data wykonalności decyzji zmiany imienia i nazwiska? Czy jest to data dostarczenia do strony, data, kiedy minie okres na odwołanie, czy decyzja natychmiastowa?
 • Czy dziecko w wieku 13 lat również musi wyrazić zgodę na zmianę imienia lub nazwiska?
 • Decyzja odmowna w przypadku zmiany imion i nazwisk. Czy zawsze godzić się na żądanie strony?
 • Zmiana imion przy małoletnich dzieciach. W jaki sposób pisać decyzje odmowne, jeśli prośba o zmianę nie jest dobrze uzasadniona lub są braki formalne np. brakuje podpisów?
 • Czy muszą być dwa podpisy obojga rodziców, jeśli jeden rodzic jest ubezwłasnowolniony lub pozbawiony praw rodzicielskich?
 • Procedura zmiany imion na angielskie
 • Czy można zmienić nazwiska w rejestrze PESEL, nanieść wzmianki o zmianie imienia i nazwiska w sytuacji, w której konsulat przyjął decyzję, ale nie przekazał ich do osób zainteresowanych?
 • Jak powinna wyglądać decyzja odmowna w postępowaniu zmiany nazwiska lub imienia? Co się dzieje, gdy decyzja odmowna trafia do organu nadzoru? Co może zrobić organ nadzoru i co powinien zrobić kierownik, kiedy wniosek wraca do ponownego rozpatrzenia?
 • Czy ojciec z ograniczoną władzą rodzicielską musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska dziecka?
 • Czy wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa wraz z oświadczeniem o noszonych nazwiskach podpisanych przez małżonków może złożyć w ich imieniu ktoś z rodziny lub pełnomocnik?

4. Wpisywanie rozwodów zagranicznych do polskich aktów małżeństwa

 • Czy można jednocześnie złożyć wniosek o zarejestrowanie rozwodu i transkrypcję aktu drugiego małżeństwa?
 • Jak traktować wyroki rozwodowe z zagranicy, gdy nie mają prawomocności?
 • Jak interpretować i uznawać wyroki rozwodowe z innych krajów?
 • Czy w przypadku wydania wyroku rozwodowego przez sądy państwa członkowskiego UE, kierownik urzędu stanu cywilnego może odmówić wpisania wzmianki dodatkowej o rozwodzie do polskiego aktu małżeństwa?
 • Jakie dokumenty rozwodowe są istotne dla kierownika USC od 2009 r.? Jakie wymogi musi spełniać dokument rozwodowy, aby go uznać za prawomocny?
 • Jak wygląda w Niemczech, a jak w Wielkiej Brytanii, załącznik 39 do rozporządzenia Rady Europy 2201/2003?
 • Które wyroki sądów są uznawane z automatu przed wejściem do Unii Europejskiej, a które po wejściu do Unii?
 • Które państwa mają podpisane umowy z Polską? Czy uznawać wyroki z państw, które tych umów nie mają podpisanych?
 • Jaki organ w danym kraju wystawia niezbędne dokumenty potwierdzające rozwód?
 • Stosowanie kodeksu cywilnego w uznawaniu zagranicznych wyroków rozwodowych. Kto je wydaje i jak je stosować?
 • Co musi spełniać dokument poświadczający rozwód, aby go wpisać do ksiąg polskich?
 • Uznawanie wyroków zagranicznych. Jak postąpić z osobami, które nie mają dokumentów poświadczających rozwód za granicą lub są w posiadaniu dokumentów, które nie są prawomocne? Jakie dokumenty dotyczące rozwodów możemy nanosić, a które muszą trafić do sądu, aby uznać za skuteczne?
 • Uznawanie wyroków rozwodowych i innych orzeczeń z państw trzecich
 • Rozwód za granicą – stosowanie prawa międzynarodowego w odniesieniu do norm polskich
 • Rodzaje wyroków rozwodowych w krajach UE i poza w kontekście polskiego prawa międzynarodowego
 • Czego żądać od osoby, która przyjeżdża z Białorusi i potrzebuje aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie? Jakich dokumentów żądać, aby móc odtworzyć akt małżeństwa w takiej sytuacji?
 • Wzór wniosku do kierownika USC o wpisanie orzeczenia o rozwodzie, jako wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa.
 • Przykładowe wzory dokumentów rozwodowych państw obcych
 • Najnowsze wyroki sądów

Prowadzący

Koordynatorem zajęć warsztatowych będzie zastępca kierownika USC w dużym mieście z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniach i administracji

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
16 listopada 2022

Podobne szkolenia