Szkolenie: Zatrudnianie cudzoziemców

Jakie zadania ma PUP w zakresie tytułów pobytowych, pozwoleń na prace sezonowe, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy i informacji starosty? KPA – jak prawidłowo prowadzić postępowanie administracyjne przy zatrudnianiu cudzoziemców, na co zwracać uwagę zbierając materiał dowodowy? Jaki jest czas trwania zezwoleń i oświadczeń w stanie epidemii?

od 379.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wydających zezwolenia na pracę sezonową


Tytuły pobytowe w trakcie epidemii: ruch bezwizowy, wiza, karta pobytu
Na wideoszkoleniu dowiedzą się Państwo jak wygląda procedura wydawania decyzji, jakie są podstawy prawne w decyzjach? Czy i kiedy można odstąpić od uzasadnienia? Omówione zostaną przepisy KPA w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Cele kształcenia i sposoby ich osiągania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy uczestników kształcenia w zależności od jego potrzeb i możliwości: celem szkolenia jest zaprezentowanie praktycznych aspektów rejestracji oświadczeń oraz poznanie zasad wydawania decyzji w sprawie prac sezonowych. Omówienie problemów w zakresie weryfikacji dokumentów i oświadczeń. Obowiązki i odpowiedzialność powiatowych urzędów pracy i kontakty ze Strażą Graniczną, Urzędem Wojewódzkim, PIP, organami kontrolnymi. Omówienie potrzeb i możliwości przedsiębiorcy. Informacje w zakresie wydawania opinii starosty. Omówienie zasad współpracy z agencjami zatrudnienia. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przeanalizowanie codziennych sytuacji, wymianę doświadczeń na przykładzie konkretnych przypadków (rzeczywiste sytuacje na podstawie badania na grupie 100 Urzędów Pracy) z wyciąganiem wniosków i podpowiedzią rozwiązań.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak stosować w praktyce nowe zapisy po wyjściu Brytyjczyków z UE? Zmiana w tytułach pobytowych, dwie nowe wizy w związku z wyjściem Zjednoczonego Królestwa z UE.
 • Wizy humanitarne w kontekście pozwolenia na pracę
 • Zmiany od 1.12.2020 r. związane z dopuszczeniem lekarzy i pielęgniarek do polskiego rynku pracy, a także nowelizacje:

1.Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia - dopuszczono nową grupę cudzoziemców do pracy

2. Nowe rozporządzenie wizowe - zmiany w wizach

3. Nowe rozporządzenie dopuszczające cudzoziemców do rynku pracy

4. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach.

 • Jaki jest czas trwania zezwoleń i oświadczeń w stanie epidemii? Tytuły pobytowe w trakcie epidemii: ruch bezwizowy, wiza, karta pobytu
 • Czy można przedłużyć oświadczenie (zezwolenie), jeśli termin kończy się w trakcie stanu epidemii?
 • Syriusz - działanie i odznaczanie informacji o podjęciu/niepodjęciu/zakończeniu pracy, aby zdarzenia skutecznie pojawiały się w Aplikacji Centralnej
 • Tytuły pobytowe – jaki ma wpływ tytuł pobytowy cudzoziemca na wydanie pozwolenia typu S oraz zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
 • Na jakiej zasadzie możemy odmówić zarejestrowania oświadczenia?
 • Pełnomocnik - ustalenie pełnomocnictwa; czy pełnomocnik może podpisać oświadczenie o niekaralności? (odpowiedzi w oparciu o orzecznictwo sądowe)
 • Miejsce stałego pobytu a meldunek (orzecznictwo sądowe)


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzory decyzji odmawiających wydanie pozwolenia na pracę sezonową.
 • Wzory decyzji odmawiających zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.
 • Podstawy prawne w decyzjach pozytywnych.
 • Wykaz wiz wydawanych cudzoziemcom. Na jakie wizy nie można zarejestrować oświadczenia bądź wydać zezwolenia na pracę sezonową?

Szczegółowy program szkolenia:

Jaki wpływ ma pandemia i ustawa COVID na zatrudnianie cudzoziemców w Polsce? Które przepisy traktować jako nadrzędne? Kiedy stosujemy rozwiązania z ustawy o promocji, a kiedy COVID?

 • Rejestracja oświadczeń z uwzględnieniem ustawy COVID
 • Pobyty cudzoziemców w okresie stanu epidemii
 • Zezwolenia sezonowe z uwzględnieniem ustawy COVID - kiedy nie trzeba wydawać zezwoleń?
 • Czy wizy krajowe i karty pobytu w dalszym ciągu z mocy prawa się wydłużają w związku z pandemią?
 • Czy na wizie 02 można rejestrować oświadczenia?
 • Czy służba medyczna z zagranicy potrzebuje oświadczenia lub zezwolenia?
 • Czy jeśli cudzoziemiec ma ruch bezwizowy, to może pracować np. w Niemczech? Czy tylko pozwala na przebywanie?
 • Co w sytuacji, kiedy pracodawca składa oświadczenie na kierowcę, wiza D skończyła się 17 stycznia. Pracodawca informuje, że cudzoziemiec ma pozwolenie na rok i czekają na przedłużenie. Rejestrować czy nie oraz czy uwzględniać specustawę?
 • Czy właściwe jest wydanie zezwolenia na pracę typu S dla cudzoziemca, który przebywa w RP na podstawie wizy wydanej w zeszłym roku (05B ważna była do 25.11.2020r., wjechał w lutym 2020 r. i przebywa nadal w związku z COVID, i teraz pracodawca składa zezwolenie na okres od 21.01.2021 do 21.10.2021 r. oraz zaznaczył we wniosku tytuł pobytowy INNY). Czy można wydać takie zezwolenie?
 • Czy na podstawie przepisów covid-owych (nie jest to dokładnie doprecyzowane, ale według przepisów zabronione też nie jest) cudzoziemiec na każdym etapie (w każdym okresie, dopóki trwa stan epidemii) może pracować (po zakończeniu oświadczenia) i przebywać (po zakończeniu tytułu pobytowego) niezależnie, kiedy wjechał do kraju i kiedy podjął pracę, np. podjął pracę 1 stycznia 2021 r., a oświadczenie kończy się 30 stycznia 2021 r. - to czy po 30 stycznia może dalej pracować u tego samego pracodawcy, na tych samych warunkach do końca epidemii plus 30 dni? Co w sytuacji, kiedy ten cudzoziemiec wyjedzie z kraju np. 3 lutego i wróci 10 lutego, i chce dalej pracować u tego samego pracodawcy? Czy na podstawie przepisów covid-owych może pracować, czy musi być zarejestrowane nowe oświadczenie?
 • Jeśli wiza 05b straciła ważność 15.01.2020 r., a cudzoziemiec dalej przebywa w Polsce, to czy możemy wydać zezwolenie na pracę i na jaki okres?
 • Czy na Kartę Polaka rejestrujemy oświadczenie?
 • Czy bez wizy 18, tylko posiadając Kartę Polaka, cudzoziemiec może pracować?
 • Czy posiadając Kartę Polaka, nie mając wizy 18, cudzoziemiec może być delegowany do DE?
 • Oświadczenie o powierzeniu dla cudzoziemca złożył pracodawca, którym jest obywatel Ukrainy (posiadający kartę stałego pobytu), prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie działania Urzędu. W dokumentacji brakuje oświadczenia o miejscu stałego pobytu, gdyż pracodawca nie posiada zameldowania w RP - wynajmuje tutaj jedynie mieszkanie. Jak w tej sytuacji ustalić właściwego starostę?
 • Czy trzeba robić nową weryfikację w systemie? W przypadku rozłożenia na raty ZUS wychodzi zaległość i weryfikacja negatywna, a pracodawca zawsze dołącza zaświadczenie
 • Czy możemy zostawić nieuzupełnione rubryki np. pracodawca zaznaczy, że cudzoziemiec posiada wizę, ale nie wpisze nr wizy i dat jej ważności?
 • Co w przypadku, gdy pracodawca X składa wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji, a później pracodawca Y składa również wniosek o wpis? Czy wydajemy drugi wpis do ewidencji? Czy przedłużenie zezwolenia?
 • Czy instytucja PCK jest zwolniona z opłaty za oświadczenie, gdy powołują się na art. 24 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i twierdzą, że są zwolnieni?
 • Co zrobić z wnioskami, gdzie upłynęło w tamtym roku 120 dni od wydania zaświadczenia?
 • Czy należy robić weryfikację wniosków?
 • Co z wynagrodzeniem minimalnym, jeśli cudzoziemiec miał wniosek i zaświadczenie wydane w 2020 r. a wjeżdża w 2021 r. i wydajemy zezwolenie. Czy zmieniamy to we wniosku, żeby zezwolenie wyszło z kwotą odpowiednią na 2021 r.?
 • Czy można wydać zaświadczenie o wpisie do ewidencji, jeśli są zaległości w ZUS-ie?
 • Skąd wziąć informacje o stawce w regionie?
 • Czy należy odmówić wydania zezwolenia na pracę sezonową, jeśli ubezpieczenie w KRUS na cudzoziemca nie było opłacane?
 • Czy w konsulacie nie ma problemów z uzyskaniem wizy, jeśli cudzoziemiec zgłosi się z elektronicznie podpisanym oświadczeniem?
 • W którym miejscu w SYRIUSZU sprawdza się weryfikację miejsca stałego pobytu po PESEL-u?
 • Czy gospodarstwo rolne to podmiot, czy osoba fizyczna?
 • Czy pracownik, który jest na umowie zlecenia i ma jeszcze oświadczenie, może starać się o pozwolenie typu A?
 • Czy należy wydawać informację starosty, gdy pracodawca nie wyraża zgody na kierowanie do niego kandydatów ze względu na COVID?
 • Czy wydawać informację starosty w zawodach zwolnionych z rozporządzenia, jeśli pracodawca upiera się, że chce tę informację, mimo iż jest zwolniony?
 • Czy możemy wydać informację w 2-gim dniu, jeżeli nie mamy kandydatów?


Praca na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy

 • Czy można przedłużyć oświadczenie w stanie epidemii?
 • Czy można zarejestrować nowe oświadczenie, jeśli upłynął termin ważności ruchu bezwizowego/wizy/karty pobytu?
 • Czy można zarejestrować oświadczenie, jeśli zostały już wykorzystane 180 dni?
 • Jaki okres jest liczony do 180 dni, a jaki nie?
 • W jakich przypadkach można odmówić rejestracji oświadczenia?
 • Jak weryfikować dokumenty, które są dołączone do oświadczenia? W jakich przypadkach należy kontaktować się ze Strażą Graniczną w celu weryfikacji?
 • Co w sytuacji oświadczeń rejestrowanych kilka razy? Czy można drugi raz zarejestrować oświadczenie?
 • Czy na oświadczeniu ma być pokazane miejsce wykonywania pracy, czy wystarczy tylko zgodność zlecenia?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy osoba składająca oświadczenie w nim wprowadza w błąd?
 • Skąd mamy wiedzieć, że cudzoziemiec jest w Polsce już 180 dni? Co mówić pracodawcy, który przychodzi z zapytaniem, ile dni cudzoziemiec już ma przepracowanych? Czy mamy przeglądać 1000 oświadczeń i liczyć, ile dni już pracował?
 • Czy można wydać oświadczenie, czy należy odmówić, jeśli pracodawca zgłasza oświadczenie cudzoziemca, który jest w centralnej bazie i tam figuruje, że ma przepracowanych już 160 dni przez ostanie 12 miesięcy?
 • Czy zgłaszać to do Straży Granicznej, że wydaliśmy oświadczenie konkretnej osobie?
 • Ile czasu mamy na rejestrację oświadczenia?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

 • Jakie są wymagane dokumenty?
 • Wykorzystanie narzędzi – kalkulator liczenia 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy
 • Jakie są zasady działania aplikacji centralnej?
 • Druki decyzji – odmowa
 • Statusy w Syriuszu
 • Co robić, gdy już jedno oświadczenie na tego samego cudzoziemca jest zarejestrowane w innym PUP?

Prace sezonowe:

 • Czy można wydać zezwolenie, jeśli upłynął termin ważności ruchu bezwizowego/wizy/karty pobytu?
 • Kiedy nie trzeba wydawać nowego zezwolenia?
 • Jak wpływa przedłużenie pobytu w ramach COVID na wydanie zezwolenia?
 • Zezwolenie krajowe a dyrektywowe w kontekście ustawy COVID i stanu epidemii

Pozwolenie na prace sezonowe

 • Omówienie prac sezonowych, zastosowanie, analiza PKD
 • Jakie dokumenty są wymagane?
 • Druki decyzji – zezwolenia, odmowy, umorzenia, uchylenia
 • Statusy w Syriuszu
 • W jakich przypadkach podmiot powierzający wykonywanie pracy sezonowej może powierzyć cudzoziemcowi wykonanie innej pracy poza sekcjami PKD?
 • Jak wygląda zbieranie materiału dowodowego?
 • Jak wygląda procedura administracyjna związana z odmową decyzji wydania zezwolenia i odwołania się od tej decyzji?

Tytuły pobytowe:

 • Jak długo trwa przedłużenie tytułu pobytowego po jego upływie ważności w stanie epidemii?
 • Kiedy cudzoziemiec jest zobowiązany opuścić Polskę?
 • Jaki wpływ ma tytuł pobytowy cudzoziemca na wydanie pozwolenia typu S oraz zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy?

Ruch bezwizowy: analiza, narzędzia, obliczenia, jakie kraje objęte są ruchem bezwizowym?

 • Wizy: jakie są rodzaje wiz? Omówienie wiz krajowych i wiz innych państw strefy Schengen
 • Na jaką wizę można zarejestrować oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy?
 • Jak wyliczać pobyt w ramach ruchu bezwizowego?
 • Jak oświadczenia i wnioski odnoszą się do karty pobytu?
 • Czy wizy innych państw strefy Schengen pozwalają na pracę w Polsce?
 • Ruch bezwizowy obywateli Ukrainy - jakie dokumenty muszą posiadać, aby wykonywać pracę w Polsce?
 • Pobyt czasowy: karty czasowego pobytu; karty stałego pobytu

Funkcje w Syriuszu - działanie i odznaczanie informacji o podjęciu/niepodjęciu/zakończeniu pracy, aby zdarzenia skutecznie pojawiały się w Aplikacji Centralnej

 • Jak zaznaczać zgłoszenia i niezgłoszenia cudzoziemców w Syriuszu?
 • Jak łączyć płatności z oświadczeniami i wnioskami w Syriuszu?

Zezwolenia wielosezonowe - co zrobić z wnioskiem, na który była wydana pierwsza decyzja w 2019, a w 2020 cudzoziemiec zgłasza się do nowego pracodawcy?

Informacja starosty

 • analiza bazy danych w Syriuszu
 • wydanie informacji
 • W jakich przypadkach musi być wydawana opinia starosty?
 • Jak przeszukiwać poprawnie bazę danych (Syriusz) pod kątem informacji starosty – kod zawodu, zawód wykonywany, zawód do statystyk?
 • Co w przypadku, gdy stanowisko pod informację starosty nie ma wymagań (chęć do pracy) i praktycznie każdy zarejestrowany je spełnia?

Portal praca.gov.pl

 • Jak wygląda rejestracja elektronicznych wniosków i oświadczeń?
 • Jak udzielać elektronicznych odpowiedzi? Na czym polega odpowiedź elektroniczna?
 • Kiedy i czy można wysłać elektronicznie zarejestrowane oświadczenie lub decyzję?

KPA – postępowanie administracyjne przy zatrudnianiu cudzoziemców, zbieranie materiału dowodowego

 • Art. 64 § 2 KPA – wezwanie do usunięcia braków formalnych wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania.
 • Art. 9 KPA – obowiązek poinformowania o pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 • Art. 50 § 1 KPA – podstawa prawna wezwania strony do uzupełnienia materiału dowodowego lub złożenia wyjaśnień w toku postępowania administracyjnego
 • Art. 36 KPA – obowiązek zawiadomienia strony o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia
 • Art. 37 KPA – obowiązek przekazania ponaglenia w terminie 7 dni do drugiej instancji (MRPiPS) wraz z odpowiedzą na zarzuty
 • Art. 8 § 2 KPA – nie odstępowanie bez uzasadnionej przyczyny od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym
 • Art. 33 KPA – pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczone (przez notariusza); adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy i doradca podatkowy mogą sami uwierzytelniać odpisy udzielonych im pełnomocnictw
 • Art. 79a KPA – obowiązek poinformowania o możliwościach wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony

Współpraca PUP z agencjami zatrudnienia

 • Jak sprawdzać rzetelność agencji zatrudnienia?
 • Realizacja ofert pracy
 • Wydawanie certyfikatów dla agencji zatrudnienia
 • Jak się zabezpieczyć?
 • Czego wymagać od agencji zatrudnienia?
 • Jakie są zasady rejestracji oświadczeń przez agencje zatrudnienia, głównie nowo powstające lub które funkcjonują na rynku bardzo krótko?
 • Jak działać w przypadkach, jeśli pośrednik pracy prowadzi agencję pośrednictwa pracy i przez tę agencję chce zatrudniać cudzoziemców?


Prowadzący

Michał Kryszczyński – praktyk, od 14 lat pracuje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinku. Doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego. Specjalizuje się w subsydiowanych formach zatrudnienia, od 9 lat zajmuje się tematyką zatrudnienia cudzoziemców w Polsce oraz pośrednictwem zagranicznym EURES. Wielokrotnie współpracuje z instytucjami w zakresie prowadzenia warsztatów.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
21 czerwca 2021
od 379.00
10 sierpnia 2021
od 379.00
30 września 2021
od 379.00
15 listopada 2021
od 379.00
16 grudnia 2021