Wideoszkolenie: Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców - obcokrajowcy a legalność pobytu, zatrudnianie, rejestracja w PUP. Jakie zadania spoczywają na PUP w zakresie tytułów pobytowych, pozwoleń na prace sezonowe, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy i informacji starosty? Jak prawidłowo prowadzić postępowanie administracyjne przy zatrudnianiu cudzoziemców, na co zwracać uwagę zbierając materiał dowodowy?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osóbzajmujących się rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, a także osób wydających zezwolenia na pracę sezonową


Powiemy o ustawie o zatrudnianiu cudzoziemców z 2023 roku
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało o planowanych zmianach w zasadach zatrudniania obcokrajowców w postaci rozporządzenia w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Kolejną zmianą w przepisach będzie uniemożliwienie urzędom kwestionowania oferty pracy uznając, że wymagania w niej zawarte są zaniżane w stosunku do pracy, której wykonawcą ma być obcokrajowiec. Nasz prelegent pokaże na przykładach jak się do tego przygotować.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy na wizie 02 można rejestrować oświadczenia? Czy na Kartę Polaka rejestrujemy oświadczenie?
 • Jaki status nadawać osobie rejestrowanej w przypadku gdy oświadcza, że pozostaje w stosunku pracy zawartym z pracodawcą ukraińskim (w sytuacji gdzie nie wykonuje już pracy, ale nie ma dokumentów potwierdzających formalne ustanie stosunku pracy lub oświadcza, że prace wykonuje zdalnie)?
 • Czy pracownik, który jest na umowie zlecenia i ma jeszcze oświadczenie, może starać się o pozwolenie typu A?
 • Czy wizy krajowe i karty pobytu w dalszym ciągu z mocy prawa wydłużają się w związku z stanem zagrożenia epidemicznego?
 • Jakie są zasady rejestracji oświadczeń przez agencje zatrudnienia, głównie nowo powstające lub które funkcjonują na rynku bardzo krótko?
 • Tytuły pobytowe – jaki ma wpływ tytuł pobytowy cudzoziemca na wydanie pozwolenia typu S oraz zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy?
 • W jakich przypadkach obywatele Ukrainy (do których ma zastosowanie specustawa) mogą nabyć status osoby bezrobotnej, zaś w jakich przypadkach mogą nabyć jedynie status osoby poszukującej pracy?

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy pracodawca powierzający pracę cudzoziemcowi powinien podpisać z pracownikiem nową umowę czy dotychczasowa umowa obligo ulega przedłużeniu? Dotyczy przedłużenia w związku z epidemią
 • Czy w przypadku orzeczonego przez sąd (wydział karny) obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody, w postaci zwrotu dofinasowania dla samozatrudnionych (COVID-19), powinny być naliczane odsetki? Czy jeśli zobowiązany na tym etapie postępowania złoży wniosek o rozłożenie na raty, to w przypadku, gdy wysokość kwoty dofinansowania pobranej nienależnie jest wyższa od 1500 zł, opinię w tej sprawie wydaje wojewoda?
 • Jak postępujemy w przypadku, gdy umiera osoba, która dostała dotację?
 • Co należy zrobić, gdy osoba ma rozłożone na raty nienależnie pobrane świadczenie i prosi o przesunięcie płatności jednej z rat?
 • Osoba nienależnie pobrała zasiłek dla bezrobotnych. Było upomnienie, następnie tytuł wykonawczy został wystawiony 20.10.2015 r. W dniu 19.06.2020 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie przepisu art. 59 par 6 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w myśl którego postępowanie egzekucyjne umarza się w przypadku śmierci zobowiązanego. Zobowiązany zmarł 03.06.2020 r. Czy taką należność w związku z administracyjnie umorzonym postępowaniem należy wyksięgować z zobowiązań windykacyjnych?
 • Czy w przypadku braku zwrotu bonu na zasiedlenie, rozłożonego na raty, prowadzimy postępowanie egzekucyjne administracyjne czy sądowe?
 • Co w przypadku, gdy wezwaliśmy osobę do wyjawienia majątku, a osoba ta nie stawiła się w urzędzie?


1. Które przepisy traktować jako nadrzędne? Kiedy stosujemy rozwiązania z ustawy o promocji?

 • Czy na wizie 02 można rejestrować oświadczenia?
 • Czy służba medyczna z zagranicy potrzebuje oświadczenia lub zezwolenia?
 • Czy jeśli cudzoziemiec ma ruch bezwizowy, to może pracować np. w Niemczech, czy tylko pozwala na przebywanie?
 • Co w sytuacji, kiedy pracodawca składa oświadczenie na kierowcę, wiza D skończyła się 17 stycznia? Pracodawca informuje, że cudzoziemiec ma pozwolenie na rok i czekają na przedłużenie. Rejestrować czy nie oraz czy uwzględniać specustawę?
 • Czy na Kartę Polaka rejestrujemy oświadczenie?
 • Czy cudzoziemiec może pracować bez wizy 18, posiadając tylko Kartę Polaka?
 • Czy posiadając Kartę Polaka, nie mając wizy 18, cudzoziemiec może być delegowany do DE?
 • Pracodawca złożył oświadczenie o powierzeniu cudzoziemcowi, którym jest obywatel Ukrainy (posiadający kartę stałego pobytu), prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie działania urzędu. W dokumentacji brakuje oświadczenia o miejscu stałego pobytu, gdyż pracodawca nie posiada zameldowania w RP - wynajmuje tutaj jedynie mieszkanie. Jak w tej sytuacji ustalić właściwego starostę?
 • Czy możemy zostawić nieuzupełnione rubryki np. pracodawca zaznaczy, że cudzoziemiec posiada wizę, ale nie wpisze nr wizy i dat jej ważności?
 • Co w przypadku, gdy pracodawca X składa wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji, a później pracodawca Y składa również wniosek o wpis? Czy wydajemy drugi wpis do ewidencji? Czy przedłużenie zezwolenia?
 • Czy instytucja PCK jest zwolniona z opłaty za oświadczenie, gdy powołują się na art. 24 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i twierdzą, że są zwolnieni?
 • Czy można wydać zaświadczenie o wpisie do ewidencji, jeśli są zaległości w ZUS-ie?
 • Skąd wziąć informacje o stawce w regionie?
 • Czy należy odmówić wydania zezwolenia na pracę sezonową, jeśli ubezpieczenie w KRUS na cudzoziemca nie było opłacane?
 • Czy w konsulacie nie ma problemów z uzyskaniem wizy, jeśli cudzoziemiec zgłosi się z elektronicznie podpisanym oświadczeniem?
 • Czy gospodarstwo rolne to podmiot, czy osoba fizyczna?
 • Czy pracownik, który jest na umowie zlecenia i ma jeszcze oświadczenie, może starać się o pozwolenie typu A?
 • Czy wydawać informację starosty w zawodach zwolnionych z rozporządzenia, jeśli pracodawca upiera się, że chce tę informację, mimo iż jest zwolniony?
 • Czy wizy krajowe i karty pobytu w dalszym ciągu z mocy prawa się wydłużają w związku z stanem zagrożenia epidemicznego?
 • Czy możemy wydać informację w drugim dniu, jeżeli nie mamy kandydatów?


2. Praca na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy

 • Czy można przedłużyć oświadczenie w stanie zagrożenia epidemicznego?
 • Czy można zarejestrować nowe oświadczenie, jeśli upłynął termin ważności ruchu bezwizowego/wizy/karty pobytu?
 • Czy można zarejestrować oświadczenie, jeśli zostało już wykorzystane 200 dni?
 • Jaki okres jest liczony do 180 dni, a jaki nie?
 • W jakich przypadkach można odmówić rejestracji oświadczenia?
 • Jak weryfikować dokumenty, które są dołączone do oświadczenia? W jakich przypadkach należy kontaktować się ze Strażą Graniczną w celu weryfikacji?
 • Co w sytuacji oświadczeń rejestrowanych kilka razy? Czy można drugi raz zarejestrować oświadczenie?
 • Czy na oświadczeniu ma być pokazane miejsce wykonywania pracy, czy wystarczy tylko zgodność zlecenia?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy osoba składająca oświadczenie wprowadza w nim błąd?
 • Czy można wydać oświadczenie, czy należy odmówić, jeśli pracodawca zgłasza oświadczenie cudzoziemca, który jest w centralnej bazie i tam figuruje, że ma przepracowanych już 160 dni przez ostanie 12 miesięcy?
 • Czy zgłaszać Straży Granicznej, że wydaliśmy oświadczenie konkretnej osobie?
 • Ile czasu mamy na rejestrację oświadczenia?


3. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

 • Jakie dokumenty są wymagane?
 • Wykorzystanie narzędzi – kalkulator liczenia 200 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy
 • Druki decyzji – odmowa
 • Co robić, gdy już jedno oświadczenie na tego samego cudzoziemca jest zarejestrowane w innym PUP?


4. Pozwolenie na prace sezonowe

 • Omówienie prac sezonowych, zastosowanie, analiza PKD
 • Jakie dokumenty są wymagane?
 • Druki decyzji – zezwolenia, odmowy, umorzenia, uchylenia
 • Czy można wydać zezwolenie, jeśli upłynął termin ważności ruchu bezwizowego/wizy/karty pobytu?
 • Kiedy nie trzeba wydawać nowego zezwolenia?
 • W jakich przypadkach podmiot powierzający wykonywanie pracy sezonowej może powierzyć cudzoziemcowi wykonanie innej pracy poza sekcjami PKD?
 • Jak wygląda zbieranie materiału dowodowego?
 • Jak wygląda procedura administracyjna związana z odmową decyzji wydania zezwolenia i odwołania się od tej decyzji?


5. Tytuły pobytowe:

 • Jak długo trwa przedłużenie tytułu pobytowego po jego upływie ważności w stanie zagrożenia epidemicznego?
 • Kiedy cudzoziemiec jest zobowiązany opuścić Polskę?
 • Jaki wpływ ma tytuł pobytowy cudzoziemca na wydanie pozwolenia typu S oraz zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy?


6. Ruch bezwizowy: analiza, narzędzia, obliczenia, jakie kraje objęte są ruchem bezwizowym?

 • Wizy: jakie są rodzaje wiz? Omówienie wiz krajowych i wiz innych państw strefy Schengen
 • Na jaką wizę można zarejestrować oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy?
 • Jak wyliczać pobyt w ramach ruchu bezwizowego?
 • Jak oświadczenia i wnioski odnoszą się do karty pobytu?
 • Czy wizy innych państw strefy Schengen pozwalają na pracę w Polsce?
 • Pobyt czasowy; karty czasowego pobytu; karty stałego pobytu


7. KPA – postępowanie administracyjne przy zatrudnianiu cudzoziemców, zbieranie materiału dowodowego

 • Art. 64 § 2 k.p.a. – wezwanie do usunięcia braków formalnych wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania
 • Art. 9 k.p.a. – obowiązek poinformowania o pozostawienia wniosku bez rozpoznania
 • Art. 50 § 1 k.p.a. – podstawa prawna wezwania strony do uzupełnienia materiału dowodowego lub złożenia wyjaśnień w toku postępowania administracyjnego
 • Art. 36 k.p.a. – obowiązek zawiadomienia strony o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia
 • Art. 37 k.p.a. – obowiązek przekazania ponaglenia w terminie 7 dni do drugiej instancji (MRPiPS) wraz z odpowiedzą na zarzuty
 • Art. 8 § 2 k.p.a. – nieodstępowanie bez uzasadnionej przyczyny od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym
 • Art. 33 k.p.a. – pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczone (przez notariusza); adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy i doradca podatkowy mogą sami uwierzytelniać odpisy udzielonych im pełnomocnictw
 • Art. 79a k.p.a. – obowiązek poinformowania o możliwościach wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony


8. Zatrudnianie cudzoziemców, a znowelizowana ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

 • Czy na podstawie specustawy (o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) mogą być rejestrowani w urzędach pracy jako osoby bezrobotne obywatele Ukrainy:
  • pozostający w zatrudnieniu na terytorium Ukrainy?
  • prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Ukrainy?
 • Jaki status nadawać osobie rejestrowanej w przypadku, gdy oświadcza, że pozostaje w stosunku pracy zawartym z pracodawcą ukraińskim (jeśli nie wykonuje już pracy, ale nie ma dokumentów potwierdzających formalne ustanie stosunku pracy lub oświadcza, że prace wykonuje zdalnie)?
 • Czy osobom, które posiadają zatrudnienie w Ukrainie, ale na czas działań wojennych są na bezpłatnym urlopie, można przyznać statusu osoby bezrobotnej?
 • W jakich przypadkach obywatele Ukrainy (do których ma zastosowanie specustawa) mogą nabyć status osoby bezrobotnej, zaś w jakich przypadkach mogą nabyć jedynie status osoby poszukującej pracy?
 • Jak w świetle z art. 42 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym ma terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy posiadający wizę Schengen (lub inny tytuł pobytowy), której ważność została przedłużona na podstawie w/w ustawy, będą mogli kontynuować zatrudnienie w zawodzie kierowcy transportu międzynarodowego na terenie państw EOG?
 • Art. 42 ust. 1 mówi o tym, że cudzoziemiec, któremu po 24 lutym 2022r. kończy się ważność wizy krajowej nie traci legalnego pobytu, ponieważ z mocy prawa okres jej ważności przedłuża się do dnia 31 grudnia br., ust. 2 mówi, że nie umieszcza się nowej naklejki wizowej, a ust. 3, że wiza ta w okresie przedłużenia nie uprawnia do przekraczania granicy. W ust. 4 jest jednak napisane, że wspomniane ust. 2 i 3 nie są stosowane dla kierowców ob. Ukrainy, wykonujących międzynarodowy transport drogowy. Czy w takim razie kierowcy międzynarodowi mogą liczyć na naklejkę wizową w paszporcie ważną do końca roku (zgodnie z art. 42 ust. 1)? Jeżeli tak, to gdzie i w jaki sposób mogą się o nią ubiegać?
 • Obywatel Ukrainy przybywa w RP na podstawie wizy krajowej i pracuje na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Termin ważności wizy upłynął przed 24.02.2022 r., a legalny pobyt i pracę wykonuje na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Czy taka osoba celem podjęcia pracy u innego pracodawcy powinna nadal korzystać z uprawnień pobytowych wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach i uzyskać nowe zezwolenie na pracę lub oświadczenie?
 • Czy może skorzystać z uprawnień pobytowych, nadanych ustawą o szczególnych rozwiązaniach, a jednocześnie uproszczeń nadanych Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie pracy (tj. art. 22 ust. 1, pkt.2)?
 • Czy urząd musi weryfikować powiadomienia o zgłoszeniu podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy np. zgodnie z właściwością miejscową pracodawcy?
 • Czy powiadomienie o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy może złożyć pełnomocnik podmiotu powierzającego pracę?
 • Na jakiej zasadzie pracodawca może zatrudnić pracownika młodocianego z Ukrainy, który wjechał do Polski po 24 lutego br.?
 • Zgodnie z art. 42 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jeżeli ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP, w ramach ruchu bezwizowego, przypada w okresie od dnia 24.02.22 r., a pobyt ten rozpoczął się przed tym dniem, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny przez okres 18 miesięcy. Od kiedy liczymy okres 18 miesięcy? Czy od 24.02.22 r. czy od ostatniego dnia legalnego pobytu w ramach ruchu bezwizowego?
 • Jak należy interpretować art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. czy ponowny wjazd obywatela Ukrainy po wyjeździe trwającym powyżej 1 miesiąca umożliwia mu nabycie uprawnień przewidzianych w art. 2 ust. ustawy?
 • Czy osoba wjeżdżająca do Polski przez Słowację lub inny kraj graniczący z Polską, a nieprzekraczająca bezpośrednio granicy ukraińsko-polskiej, a będąca obywatelem Ukrainy, może wykonywać pracę na podstawie powiadomienia dokonanego przez pracodawcę w terminie do 14 dni?
 • Czy obywatele Ukrainy przekraczający granicę RP z terytorium innego Państwa mogą być objęci specustawą? Czy mogą dokonać rejestracji w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy?
 • Kiedy można uznać pobyt obywatela Ukrainy za legalny, jeżeli nie wjechał na terytorium RP bezpośrednio z Ukrainy? Jaka ścieżka?
 • Czy jeśli pracodawca zawiera z cudzoziemcem co miesiąc nową umowę zlecenie, to czy powinien zgłaszać co miesiąc nowe powiadomienie, czy wystarczy jedno powiadomienie po zawarciu pierwszej umowy?
 • Czy samorządy (urzędy miast, gmin, starostwa powiatowe) mogą zatrudniać (np. w ramach robót publicznych) na stanowiskach pomocniczych i obsługi obywateli Ukrainy, którzy nie posiadają znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej?
 • Czy w obecnej sytuacji obywatel Ukrainy, który wjechał na terytorium Polski przed 24.02.2022r. i posiada wizę turystyczną może legalnie pracować?
 • Czy obywatel Ukrainy, który przed 24 lutego 2022 r. przebywał w Polsce i wykonywał pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanego do ewidencji oświadczeń może zarejestrować się w urzędzie pracy?
 • Na jakich zasadach może podjąć pracę w Polsce obywatel Ukrainy, który przed wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie wykonywał pracę na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, a zezwolenie to straciło ważność po dniu 24 lutego 2022 r.?
 • Co pracodawca musi zrobić po zatrudnieniu obywatela Ukrainy?
 • W jaki sposób można sprawdzić, czy obywatel Ukrainy przekroczył granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 r.?
 • Czy specjalna procedura dotycząca zatrudnienia obywatela Ukrainy (art. 22 ust. 1-5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) dotyczy również zatrudnienia jego małżonka, który przybył do Polski z Ukrainy z powodu działań wojennych w tym państwie (pytanie w związku z art. 1 ust. 2)?
 • W jaki sposób najszybciej pracodawca może zatrudnić obywatela Ukrainy, który nie podlega przepisom ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa?
 • Obywatel Ukrainy chciałby podjąć pracę w zawodzie regulowanym albo wymagających uprawnień. Czy uprawnienia, które zdobył na Ukrainie mogą być uznane w Polsce?
 • Jak obywatel Ukrainy ma udowodnić, że posiada wykształcenie średnie albo zawodowe?
 • Czy są jakieś ułatwienia w podejmowaniu pracy przez obywateli Ukrainy w zawodach medycznych - lekarz, pielęgniarka i in.?
 • Czy są jakieś ułatwienia w podejmowaniu pracy w szkołach przez obywateli Ukrainy?
 • Jakie świadectwa i dyplomy uzyskane na Ukrainie mogą być uznane za równoważne z polskimi dyplomami bez dodatkowych formalności?


9. Współpraca PUP z agencjami zatrudnienia

 • Jak sprawdzać rzetelność agencji zatrudnienia?
 • Realizacja ofert pracy
 • Wydawanie certyfikatów dla agencji zatrudnienia
 • Jak się zabezpieczyć?
 • Czego wymagać od agencji zatrudnienia?
 • Jakie są zasady rejestracji oświadczeń przez agencje zatrudnienia, głównie nowo powstające lub które funkcjonują na rynku bardzo krótko?
 • Jak działać w przypadkach, jeśli pośrednik pracy prowadzi agencję pośrednictwa pracy i przez tę agencję chce zatrudniać cudzoziemców?

Prowadzący

Justyna Wojdyło - Radca Prawny, pracownikPowiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie - na co dzień współpracuje z kancelariami radcowskimi i adwokackimi. Specjalizuje się w szczególności w zakresie prawa cywilnego (odszkodowawczego) i gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz prawa administracyjnego. Obecnie wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych. W trakcie aplikacji doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi w Rzeszowie i Przemyślu, oraz towarzystwem ubezpieczeniowym, a także uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Absolwentka Prawa i Administracji, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa. W trakcie studiów aktywnie uczestniczyła w stowarzyszeniach studenckich, kołach naukowych i konferencjach naukowych zdobywając doświadczenie zawodowe podczas praktyk w Sądzie Rejonowym w Przemyślu oraz w Prokuraturze Rejonowej w Przemyślu.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.