Wideoszkolenie: Zamknięcie ksiąg rachunkowych w OPS

Jak prawidłowo rozliczyć dotacje w ramach realizowanych zadań? Jak prawidłowo przygotować księgi rachunkowe do zamknięcia roku budżetowego 2021, inwentaryzacja, sporządzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej

od 379.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do Księgowych oraz Głównych Księgowych Ośrodków Pomocy Społecznej i innych jednostek budżetowych. Praktycy - praktykom!

Autorskie materiały szkoleniowe w postaci skryptu!
​Od zamknięcia roku 2021 zależy otwarcie ksiąg na rok 2022. Sprawdź, jakie czynności należy wykonać do końca grudnia, a czego należy dopilnować w I kwartale 2022 roku! Zebraliśmy obawy i wątpliwości kilkudziesięciu Ośrodków Pomocy Społecznej w tym temacie i umieściliśmy je w programie naszego szkolenia.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Rozliczenie dotacji – podział zadań, sposoby rozliczenia dotacji, terminy zwrotów, rozliczanie z jednostką nadrzędną. Jakie są rodzaje sprawozdań budżetowych sporządzanych przez OPS? Ewidencja wydatków, przeksięgowania, korekty
 • Inwentaryzacja sald kont wynikowych (syntetycznych i analitycznych) występujących na dzień 31 grudnia oraz sposoby ich przeksięgowań na wynik finansowy
 • Ewidencja wydatków budżetowych na karcie budżetowej a sprawozdania budżetowe
 • Jakie są etapy i terminy prac dotyczących zamknięcia ksiąg rachunkowych? Faktury własne i obce, dostawy i usługi niefakturowane, weryfikacja sald, potwierdzenia sald, porównania dokumentacji z ewidencją
 • Czy zakupione artykuły na paczki dla dzieci ze świetlicy (art. żywnościowe) to par. 4210 czy 4220?
 • Inwentaryzacja sald kont wynikowych (syntetycznych i analitycznych) występujących na dzień 31 grudnia oraz sposoby ich przeksięgowań na wynik finansowy
 • Czy w przypadku podpisania umowy ze schroniskiem musimy mieć zabezpieczenie finansowe, nie płacimy za trzymanie miejsc?


Szczegółowy program szkolenia:

ROZLICZENIE DOTACJI

 • Podział zadań z zakresu administracji rządowej (podstawa prawna, klasyfikacja budżetowa)
 • Sposób rozliczenia dotacji (sprawozdawczość merytoryczna i rachunkowa):

a) świadczenia wychowawcze

b) świadczenia rodzinne w tym świadczenia rodzicielskie

c) „Dobry start”,

d) asystent rodziny,

e) dodatek energetyczny,

f) wynagrodzenie za sprawowanie opieki tzw. opiekun prawny,

g) dodatki dla pracowników socjalnych,

h) karta dużej rodziny

i) Programy resortowe dofinansowywane z Funduszu Solidarnościowego

j) Programy „SENIOR +”, „Posiłek w szkole i w domu”

 • Terminy zwrotu niewykorzystanej dotacji na rok 2021 i ujęcie ich w sprawozdawczości.
 • Sposoby rozliczenia się OPS z jednostką nadrzędną (dotującą)

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

 • Jakie są rodzaje sprawozdań budżetowych sporządzanych przez OPS?
 • Jakie są terminy sprawozdań budżetowych obowiązujące OPS?
 • Ewidencja wydatków budżetowych na karcie budżetowej a sprawozdania budżetowe
 • Przeksięgowania zrealizowanych dochodów i wydatków na podstawie sprawozdań Rb,
 • Korekty sprawozdań (terminy, sposoby)

INWENTARYZACJA

 • Jakie są etapy prac dotyczących zamknięcia ksiąg rachunkowych?
 • Jakie są rodzaje inwentaryzacji?
 • Jakie są terminy rozpoczęcia i zakończenia inwentaryzacji?
 • Jakie są metody inwentaryzacji zapisów i sald kont w księgach rachunkowych? (weryfikacja sald, potwierdzenia sald, porównania dokumentacji z ewidencją)
 • Omówienie zapisów dotyczących operacji gospodarczych na przełomie roku

a) faktury własne (za sprzedaż) i obce (z tytułu zakupu),

b) dostawy i usługi niefakturowane,

c) nieotrzymane, lecz już opłacone dostawy (tzw. w drodze)

 • Inwentaryzacja składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Weryfikacja obrotów kont kosztowych (Zespół 4) pod kątem prawidłowej ewidencji operacji z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej i pod odpowiednią datą.
 • Weryfikacja współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów.
 • Inwentaryzacja sald kont wynikowych (syntetycznych i analitycznych) występujących na dzień 31 grudnia oraz sposoby ich przeksięgowań na wynik finansowy
 • Naliczanie amortyzacji i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie jej wyników w księgach rachunkowych.
 • Zaangażowanie na przełomie roku budżetowego (salda i obroty konto 998 i 999),
 • Tworzenie odpisów aktualizujących należności (zasady, sposoby, ujęcie na kontach),
 • Rozliczenie konta 851 i 135 dotyczące ZFŚS,
 • Dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych po dniu bilansowym (przyczyny, sytuacje).
 • Przechowywanie i ochrona ksiąg rachunkowych

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

 • Postawa prawna i ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych
 • Bilans OPS

a) Pozycje bilansu (aktywa, pasywa),

b) Informacja dodatkowa (omówienie i wzór),

c) Podpisy

d) Praktyczne wskazówki istotne przy sporządzaniu bilansu

• Rachunek zysków i strat OPS (wariant porównawczy)

a) Pozycje Rachunku zysków i strat (przychody, koszty),

b) Informacja uzupełniająca,

c) Podpisy

d) Praktyczne wskazówki istotne przy sporządzaniu Rachunku zysków i strat

 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki OPS (wariant porównawczy)

a) Pozycje zestawienie zmian w funduszu,

b) Informacja uzupełniająca,

c) Podpisy,

d) Praktyczne wskazówki istotne przy sporządzaniu zestawienia zmian w funduszu jednostki

 • Wzajemne wyłączenia między jednostkami (w obrębie jednej gminy)

a) Wzajemne wyłączenia objęte bilansem skonsolidowanym,

b) Wzajemne wyłączenia objęte rachunkiem zysków i strat,

c) Wzajemne wyłączenia objęte zestawieniem zmian w funduszu jednostki,

 • Zatwierdzanie sprawozdań finansowych i ujęcie ich w księgach rachunkowych roku następnego

Prowadząca odpowie też na pytania:

 • Czy środki z funduszu przeciwdziałania COVID wprowadzamy plan w budżecie, czy pozabudżetowo?
 • Czy saldo konta 229 z 13 wykazujemy jako zobowiązanie krótkoterminowe?
 • Sytuacja: Mam na koniec roku saldo na koncie 240, które dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które jeżeli byłyby spłacone w 2020 roku, zmniejszyłyby wydatek. Co zrobić z tym saldem i gdzie go ująć w sprawozdaniach finansowych. Czy mogę z końcem roku przenieść to saldo na 221, czy muszę z dniem 01.01.2022 przeksięgować go na 221
 • Zasiłki stałe angażujemy na kwartał czy na cały rok?
 • Czy przez konto 222 zwracamy wszystkie dochody, czy tylko te należne gminie, a te BP przez konto 240?
 • Z jaką datą przeksięgowujemy stratę z ubiegłego roku?
 • Spis z natury - czy robi są to co 4 lata?
 • Czy inwentaryzacja 4 - letnia może być ze stanem na 20 listopada?
 • Czy kwota zobowiąząnia może przekraczać plan?
 • Czy zasiłki nienależnie pobrane ustalone decyzja wojewody wykazujemy u siebie na koncie 221?
 • Czy do "13" wliczacie nagrody?
 • Czy zakupione artykuły na paczki dla dzieci ze świetlicy (art. żywnościowe) to par. 4210 czy 4220?
 • Czy trzeba robić wzajemne rozliczenia jeżeli wszystko jest na "O"
 • Czy w przypadku podpisania umowy ze schroniskiem musimy mieć zabezpieczenie finansowe, nie płacimy za trzymanie miejsc?Prowadzący

Aleksandra Zając- pracuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku na stanowisku Głównego Księgowego, zarządza i nadzoruje pracę działu finansowego. Odpowiada za plan wydatków budżetowych w wysokości ponad 32 mln. zł. rocznie. Realizuje projekty współfinansowane ze środków UE. W 2002 roku uzyskała tytuł magistra na kierunku finanse i bankowość na wydziale Ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
22 listopada 2021
od 379.00
14 grudnia 2021
od 379.00
27 stycznia 2022
od 379.00
21 lutego 2022
od 379.00
17 marca 2022

Podobne szkolenia