Wideoszkolenie: Zamknięcie ksiąg rachunkowych w OPS

Jak prawidłowo rozliczyć dotacje w ramach realizowanych zadań? Jak prawidłowo przygotować księgi rachunkowe do zamknięcia roku budżetowego 2023? Inwentaryzacja, sporządzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do księgowych oraz głównych księgowych ośrodków pomocy społecznej i innych jednostek budżetowych


Otrzymają Państwo pomocny skrypt oraz 38 załączników w formie edytowalnej, w tym 10 w Excelu z aktywnymi formułami
Wszystko, co warto wiedzieć o zamknięciu roku budżetowego w ośrodkach pomocy społecznej podczas 4,5 godzinnego szkolenia online. Podamy ponad 70 odpowiedzi i wskazówek dotyczących zamknięcia roku w OPS. Podczas spotkania dowiedzą się Państwo, jak uniknąć błędów w sprawozdaniu finansowym. W prosty sposób omówimy, jak zaplanować prace związane z zamknięciem roku i sporządzeniem sprawozdań krok po kroku, ze zwróceniem szczególnej uwagi na sytuacje sporne i niejednoznaczne. Szczegółowo przedstawimy metody i procedury wyceny bilansowej, sposób ich ujęcia w księgach rachunkowych i prezentację w sprawozdaniu finansowym zdarzeń. Wszystko po to, by sprawnie przeszli Państwo cały proces zamknięcia ksiąg mając pewność, że robią to zgodnie z wymogami.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Rozliczenie dotacji - podział zadań, sposoby rozliczenia dotacji, terminy zwrotów, rozliczanie z jednostką nadrzędną. Jakie są rodzaje sprawozdań budżetowych sporządzanych przez OPS? Ewidencja wydatków, przeksięgowania, korekty
 • Inwentaryzacja sald kont wynikowych (syntetycznych i analitycznych) występujących na dzień 31 grudnia oraz sposoby ich przeksięgowań na wynik finansowy
 • Ewidencja wydatków budżetowych na karcie budżetowej a sprawozdania budżetowe
 • Jakie są etapy i terminy prac dotyczących zamknięcia ksiąg rachunkowych? Faktury własne i obce, dostawy i usługi niefakturowane, weryfikacja sald, potwierdzenia sald, porównania dokumentacji z ewidencją
 • Czy zakupione artykuły na paczki dla dzieci ze świetlicy (art. żywnościowe) to par. 4210 czy 4220?
 • Czy zasiłki nienależnie pobrane, ustalone decyzją wojewody wykazujemy u siebie na koncie 221?
 • Czy w przypadku podpisania umowy ze schroniskiem musimy mieć zabezpieczenie finansowe, nie płacimy za trzymanie miejsc?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • AKTYWA – lewa strona bilansu – prezentacja w formie tabeli zawierająca opis poszczególnych wierszy bilansu ze wskazaniem kont, z których salda powinny być przeniesione do poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego
 • PASYWA – prawa strona bilansu – prezentacja w formie tabeli zawierająca opis poszczególnych wierszy bilansu ze wskazaniem kont, z których salda powinny być przeniesione do poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego
 • BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
 • Harmonogram inwentaryzacji
 • Harmonogram prac bilansowych za 2023r.
 • Informacja dodatkowa do bilansu
 • Informacja dodatkowa opis
 • Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania inwentaryzacji
 • Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania inwentaryzacji - wersja 2
 • Inwentaryzacja kasy
 • Plan inwentaryzacji
 • Protokół inwentaryzacji kasy
 • Protokół rozliczenia wyników inwentaryzacji
 • Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - wersja 2
 • Paragrafy wydatków do rodzaju kosztów
 • Rachunek zysków i strat
 • Rachunek zysków i strat - opis
 • Sprawozdanie z zakończenia inwentaryzacji
 • Salda kont księgowych
 • Zestawienia danych do sprawozdań finansowych
 • Zestawie zmian funduszu
 • Upoważnienie ZFŚS
 • Wyjaśnienia do PK
 • Rozliczenie dodatku energetycznego
 • Rozliczenie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego
 • Rozliczenie zadań własnych dofinansowanych przez budżet państwa
 • Rozliczenie Programu Asystent rodziny
 • Rozliczenie kosztów obsługi zadania Karty Dużej Rodziny
 • Rozliczenie kosztów zadania realizacji świadczeń alimentacyjnych i dłużnika alimentacyjnego
 • Dochody i wydatki
 • Zestawienie kosztów na dzień 31.12.2023 roku
 • Rozliczenie pracowników socjalnych za 2023 rok
 • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
 • Rb-27ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
 • Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-27ZZ
 • Rb-28S -sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej
 • Rb-50 - sprawozdanie o dotacjach
 • Rozliczenie 500 - informacja na temat finansowania świadczeń wychowawczych i kosztów ich obsługi za 2023 rok
 • Rozliczenie pomocy
 • Rozliczenie ŚR
 • Zestawienie wzajemnych rozliczeń
 • Zestawienie sald

Szczegółowy program szkolenia:

Odpowiemy m.in. na pytania:

 • Czy wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej jest zadaniem zleconym?
 • W którym roku ujmujemy kwotę otrzymaną od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego 02.01.2023, a dotyczącą roku 2023, w związku z naliczeniem odsetek na 30.12.2023?
 • Czy saldo konta 229 z 13 wykazujemy jako zobowiązanie krótkoterminowe?
 • Na koniec roku na koncie 240 mamy saldo, które dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych; gdyby saldo zostało spłacone w 2023 roku, zmniejszyłyby wydatek. Co zrobić z tym saldem i gdzie go ująć w sprawozdaniach finansowych? Czy możemy z końcem roku przenieść to saldo na 221, czy musimy z dniem 01.01.2023 przeksięgować go na 221?
 • Czy zasiłki stałe angażujemy na kwartał czy na cały rok?
 • Czy przez konto 222 zwracamy wszystkie dochody, czy tylko te należne gminie, a te BP przez konto 240?
 • Z jaką datą przeksięgowujemy stratę z ubiegłego roku?
 • Czy spis z natury robi się co 4 lata?
 • Czy inwentaryzacja czteroletnia może być ze stanem na 20 listopada?
 • Czy kwota zobowiązania może przekraczać plan?
 • Czy zasiłki nienależnie pobrane ustalone decyzją wojewody wykazujemy u siebie na koncie 221?
 • Czy nagrody wlicza się do "13"?
 • Czy na środki z funduszu przeciwdziałania COVID wprowadzamy plan w budżecie czy pozabudżetowo?
 • Czy artykuły żywnościowe zakupione na paczki dla dzieci ze świetlicy, to par. 4210 czy 4220?
 • Czy trzeba robić wzajemne rozliczenia, jeżeli wszystko jest na "0"?
 • Czy w przypadku podpisania umowy ze schroniskiem musimy mieć zabezpieczenie finansowe, nie płacimy za trzymanie miejsc?

ROZLICZENIE DOTACJI

 • Podział zadań z zakresu administracji rządowej (podstawa prawna, klasyfikacja budżetowa)
 • Sposób rozliczenia dotacji (sprawozdawczość merytoryczna i rachunkowa):

a) Świadczenia wychowawcze

b) Świadczenia rodzinne w tym świadczenia rodzicielskie

c) „Dobry start”

d) Asystent rodziny

e) Dodatek energetyczny

f) Wynagrodzenie za sprawowanie opieki tzw. opiekun prawny

g) Dodatki dla pracowników socjalnych

h) Karta Dużej Rodziny

i) Programy resortowe dofinansowywane z Funduszu Solidarnościowego

j) Programy „SENIOR +”, „Posiłek w szkole i w domu”

 • Terminy zwrotu niewykorzystanej dotacji na rok 2023 i ujęcie ich w sprawozdawczości
 • Sposoby rozliczenia się OPS z jednostką nadrzędną (dotującą)

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

 • Jakie są rodzaje sprawozdań budżetowych sporządzanych przez OPS?
 • Jakie są terminy sprawozdań budżetowych obowiązujące OPS?
 • Ewidencja wydatków budżetowych na karcie budżetowej a sprawozdania budżetowe
 • Przeksięgowania zrealizowanych dochodów i wydatków na podstawie sprawozdań Rb
 • Korekty sprawozdań (terminy, sposoby)

INWENTARYZACJA

 • Jakie są etapy prac dotyczących zamknięcia ksiąg rachunkowych?
 • Jakie są rodzaje inwentaryzacji?
 • Jakie są terminy rozpoczęcia i zakończenia inwentaryzacji?
 • Jakie są metody inwentaryzacji zapisów i sald kont w księgach rachunkowych? (weryfikacja sald, potwierdzenia sald, porównania dokumentacji z ewidencją)
 • Omówienie zapisów dotyczących operacji gospodarczych na przełomie roku

a) Faktury własne (za sprzedaż) i obce (z tytułu zakupu)

b) Dostawy i usługi niefakturowane

c) Nieotrzymane, lecz już opłacone dostawy (tzw. w drodze)

 • Inwentaryzacja składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Weryfikacja obrotów kont kosztowych (Zespół 4) pod kątem prawidłowej ewidencji operacji, z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej i pod odpowiednią datą
 • Weryfikacja współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów
 • Inwentaryzacja sald kont wynikowych (syntetycznych i analitycznych) występujących na dzień 31 grudnia oraz sposoby ich przeksięgowań na wynik finansowy
 • Naliczanie amortyzacji i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie jej wyników w księgach rachunkowych
 • Zaangażowanie na przełomie roku budżetowego (salda i obroty konto 998 i 999)
 • Tworzenie odpisów aktualizujących należności (zasady, sposoby, ujęcie na kontach)
 • Rozliczenie konta 851 i 135 dotyczące ZFŚS
 • Dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych po dniu bilansowym (przyczyny, sytuacje)
 • Przechowywanie i ochrona ksiąg rachunkowych

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

 • Postawa prawna i ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych
 • Bilans OPS

a) Pozycje bilansu (aktywa, pasywa)

b) Informacja dodatkowa (omówienie i wzór)

c) Podpisy

d) Praktyczne wskazówki istotne przy sporządzaniu bilansu

• Rachunek zysków i strat OPS (wariant porównawczy)

a) Pozycje Rachunku zysków i strat (przychody, koszty)

b) Informacja uzupełniająca

c) Podpisy

d) Praktyczne wskazówki istotne przy sporządzaniu Rachunku zysków i strat

 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki OPS (wariant porównawczy)

a) Pozycje zestawienie zmian w funduszu

b) Informacja uzupełniająca

c) Podpisy

d) Praktyczne wskazówki istotne przy sporządzaniu zestawienia zmian w funduszu jednostki

 • Wzajemne wyłączenia między jednostkami (w obrębie jednej gminy)

a) Wzajemne wyłączenia objęte bilansem skonsolidowanym

b) Wzajemne wyłączenia objęte rachunkiem zysków i strat

c) Wzajemne wyłączenia objęte zestawieniem zmian w funduszu jednostki

 • Zatwierdzanie sprawozdań finansowych i ujęcie ich w księgach rachunkowych roku następnegoProwadzący

Aleksandra Zając - Główna Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku. Zarządza i nadzoruje pracę działu finansowego. Odpowiada za plan wydatków budżetowych w wysokości ponad 32 mln zł. rocznie. Realizuje projekty współfinansowane ze środków UE. W 2002 roku uzyskała tytuł magistra na kierunku finanse i bankowość na wydziale Ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
12 października 2023
od 549.00
16 listopada 2023

Podobne szkolenia