Wideoszkolenie: Zamknięcie ksiąg rachunkowych w OPS

Czynności poprzedzające zamknięcie roku budżetowego Jak prawidłowo przygotować księgi rachunkowe do zamknięcia roku budżetowego? Sporządzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej, rozliczanie dotacji, naliczenie odsetek na koniec roku, odpis aktualizujący należności, rozliczenie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, naliczenie amortyzacji


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do księgowych oraz głównych księgowych ośrodków pomocy społecznej i innych jednostek budżetowych


Otrzymają Państwo pomocny skrypt oraz 38 załączników w formie edytowalnej, w tym 10 w Excelu z aktywnymi formułami
Wszystko, co warto wiedzieć o zamknięciu roku budżetowego w ośrodkach pomocy społecznej podczas 4,5 godzinnego szkolenia online. Podamy ponad 70 odpowiedzi i wskazówek dotyczących zamknięcia roku w OPS. Podczas spotkania dowiedzą się Państwo, jak uniknąć błędów w sprawozdaniu finansowym. W prosty sposób omówimy, jak zaplanować prace związane z zamknięciem roku i sporządzeniem sprawozdań krok po kroku, ze zwróceniem szczególnej uwagi na sytuacje sporne i niejednoznaczne. Szczegółowo przedstawimy metody i procedury wyceny bilansowej, sposób ich ujęcia w księgach rachunkowych i prezentację w sprawozdaniu finansowym zdarzeń. Wszystko po to, by sprawnie przeszli Państwo cały proces zamknięcia ksiąg mając pewność, że robią to zgodnie z wymogami.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Rozliczenie dotacji - podział zadań, sposoby rozliczenia dotacji, terminy zwrotów, rozliczanie z jednostką nadrzędną. Jakie są rodzaje sprawozdań budżetowych sporządzanych przez OPS? Ewidencja wydatków, przeksięgowania, korekty
 • Inwentaryzacja sald kont wynikowych (syntetycznych i analitycznych) występujących na dzień 31 grudnia oraz sposoby ich przeksięgowań na wynik finansowy
 • Ewidencja wydatków budżetowych na karcie budżetowej a sprawozdania budżetowe
 • Jakie są etapy i terminy prac dotyczących zamknięcia ksiąg rachunkowych? Faktury własne i obce, dostawy i usługi niefakturowane, weryfikacja sald, potwierdzenia sald, porównania dokumentacji z ewidencją
 • Czy zakupione artykuły na paczki dla dzieci ze świetlicy (art. żywnościowe) to par. 4210 czy 4220?
 • Czy zasiłki nienależnie pobrane, ustalone decyzją wojewody wykazujemy u siebie na koncie 221?
 • Czy w przypadku podpisania umowy ze schroniskiem musimy mieć zabezpieczenie finansowe, nie płacimy za trzymanie miejsc?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • AKTYWA – lewa strona bilansu – prezentacja w formie tabeli zawierająca opis poszczególnych wierszy bilansu ze wskazaniem kont, z których salda powinny być przeniesione do poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego
 • PASYWA – prawa strona bilansu – prezentacja w formie tabeli zawierająca opis poszczególnych wierszy bilansu ze wskazaniem kont, z których salda powinny być przeniesione do poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego
 • BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
 • Harmonogram inwentaryzacji
 • Harmonogram prac bilansowych za 2023r.
 • Informacja dodatkowa do bilansu
 • Informacja dodatkowa opis
 • Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania inwentaryzacji
 • Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania inwentaryzacji - wersja 2
 • Inwentaryzacja kasy
 • Plan inwentaryzacji
 • Protokół inwentaryzacji kasy
 • Protokół rozliczenia wyników inwentaryzacji
 • Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - wersja 2
 • Paragrafy wydatków do rodzaju kosztów
 • Rachunek zysków i strat
 • Rachunek zysków i strat - opis
 • Sprawozdanie z zakończenia inwentaryzacji
 • Salda kont księgowych
 • Zestawienia danych do sprawozdań finansowych
 • Zestawie zmian funduszu
 • Upoważnienie ZFŚS
 • Wyjaśnienia do PK
 • Rozliczenie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego
 • Rozliczenie zadań własnych dofinansowanych przez budżet państwa
 • Rozliczenie Programu Asystent rodziny
 • Rozliczenie kosztów obsługi zadania Karty Dużej Rodziny
 • Rozliczenie kosztów zadania realizacji świadczeń alimentacyjnych i dłużnika alimentacyjnego
 • Dochody i wydatki
 • Zestawienie kosztów na dzień 31.12.2023 roku
 • Rozliczenie pracowników socjalnych za 2023 rok
 • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
 • Rb-27ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
 • Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-27ZZ
 • Rb-28S -sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej
 • Rb-50 - sprawozdanie o dotacjach
 • Rozliczenie 500 - informacja na temat finansowania świadczeń wychowawczych i kosztów ich obsługi za 2023 rok
 • Rozliczenie pomocy
 • Rozliczenie ŚR
 • Zestawienie wzajemnych rozliczeń
 • Zestawienie sald

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Co z nadpłatami, jeżeli podopieczny zmarł i nie miał rodziny albo jeżeli ma rodzinę, z którą nie ma kontaktu? Nadpłata wynosi 7 groszy. Czy można to wprowadzić na dochody?
 • Co ujmujemy w rozliczeniach międzyokresowych?
 • Kto przygotowuje listę wypłat dot. wynagrodzenia za sprawowanie opieki?
 • Czy refundować wynagrodzenia za obsługę KDR? Czy wypłacać dodatek pracownikowi?
 • Czy prawidłowe jest wykazanie dochodów z SUO i KDR w RB-27ZZ?
 • Czy wartość budynku wzrasta po założeniu fotowoltaiki na koszt gminy?
 • Czy powinno się uzgadniać salda należności od osób wypłacających za usługi opiekuńcze z pracownikami merytorycznymi?
 • Czy wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej jest zadaniem zleconym?
 • W którym roku ujmujemy kwotę otrzymaną od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego 02.01.2023, a dotyczącą roku 2023, w związku z naliczeniem odsetek na 30.12.2023?
 • Czy saldo konta 229 z 13 wykazujemy jako zobowiązanie krótkoterminowe?
 • Czy zasiłki stałe angażujemy na kwartał czy na cały rok?
 • Czy przez konto 222 zwracamy wszystkie dochody, czy tylko te należne gminie, a te BP przez konto 240?
 • Z jaką datą przeksięgowujemy stratę z ubiegłego roku?
 • Czy spis z natury robi się co 4 lata?
 • Czy inwentaryzacja czteroletnia może być ze stanem na 20 listopada?
 • Czy kwota zobowiązania może przekraczać plan?
 • Czy zasiłki nienależnie pobrane ustalone decyzją wojewody wykazujemy u siebie na koncie 221?
 • Czy artykuły żywnościowe zakupione na paczki dla dzieci ze świetlicy, to par. 4210 czy 4220?
 • Czy trzeba robić wzajemne rozliczenia, jeżeli wszystko jest na "0"?
 • Czy w przypadku podpisania umowy ze schroniskiem musimy mieć zabezpieczenie finansowe, nie płacimy za trzymanie miejsc?

ROZLICZENIE DOTACJI

 • Jaką rolę pełni główny księgowy w jednostce budżetowej i dlaczego art.54 ustawy o finansach publicznych jest tak znaczący? Czym są księgi rachunkowe w jednostce i w jaki sposób powinny być prowadzone?
 • Jakie są czynności wchodzące w skład zamknięcia ksiąg rachunkowych?
 • Jak wygląda harmonogram prac związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych i sporządzeniem sprawozdań finansowych? Czym są należności i zobowiązania oraz ich ewidencja?
 • Dlaczego zaciąganie zobowiązań może być naruszeniem dyscypliny finansów publicznych?
 • Czym są dochody budżetowe w jednostce i ich ewidencja?
 • Czym są przychody i koszty i jakie jest ich odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych? Jak wygląda ewidencja zdarzeń przychodów i kosztów?
 • Czym są rozliczenia międzyokresowe kosztów i czy zawsze należy je stosować?
 • Czy w jednostce budżetowej mogą występować wydatki uznane za niewygasające z końcem roku budżetowego? Na czym polega kwalifikowanie kosztów bilansowych do danego okresu sprawozdawczego? Dlaczego i kiedy należy dokonać korekty ZFŚS?
 • Kiedy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne, prawidłowe jego naliczenie i ujęcie w księgach rachunkowych?

Jakie są zadania w Ośrodkach Pomocy Społecznej, sposób ich rozliczenia i ujęcia w sprawozdawczości? Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad dzieckiem

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi
 • Kładki zdrowotne od zasiłków stałych,
 • Zasiłki okresowe,
 • Zasiłki stałe,
 • Dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika socjalnego
 • Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”
 • Świadczenia wychowawcze
 • Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami (…),
 • Świadczenia alimentacyjne
 • Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych -
 • Fundusz Pomocy Ukrainie


SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

 • Czym jest sprawozdawczość budżetowa, jakie sprawozdania jednostka budżetowa zobowiązane jest sporządzić?
 • Jakie dane prezentuje sprawozdanie Rb-27S, jakie najczęstsze błędy pojawiają się w tym sprawozdaniu?
 • Jakie dane prezentuje sprawozdanie Rb-27ZZ, jakie najczęstsze błędy pojawiają się w tym sprawozdaniu?
 • Jakie dane prezentuje sprawozdanie Rb-28S, jakie najczęstsze błędy pojawiają się w tym sprawozdaniu?
 • Jakie dane prezentuje sprawozdanie Rb-50, jakie najczęstsze błędy pojawiają się w tym sprawozdaniu?
 • Jakie są obowiązujące terminy sprawozdań budżetowych?
 • Jak wygląda prawidłowa ewidencja wydatków budżetowych?
 • Jakie przeksięgowania powinny być zaewidencjonowane na podstawie sprawozdań budżetowych?
 • Czy można dokonywać korekt sprawozdań?

INWENTARYZACJA

 • Co należy rozumieć pod pojęciem środka trwałego?
 • Co oznacza przebudowa, rozbudowa, adaptacja, rekonstrukcja, modernizacja środka trwałego. Na czym polega odpis aktualizujący środek trwały?
 • Co to jest inwentaryzacja?
 • Co powinna zawierać instrukcja w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji?
 • Jakie są etapy inwentaryzacji?
 • Na czym polega inwentaryzacja metodą: - spisu z natury, - w drodze potwierdzenia sald, - w drodze weryfikacji sald. Jak często należy przeprowadzać inwentaryzację??
 • Czym są niedobory i nadwyżki w składnikach majątku i jak je ująć w ewidencji
 • Czym jest amortyzacja i umorzenie środków trwałych?

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

 • Jakie są zasady sporządzania sprawozdań finansowych?
 • Czym jest bilans?
 • Jakie salda kont powinny być przeniesione do aktywów, a jakie do pasywów?
 • Czym jest Informacja dodatkowa i jakie informacje powinna zawierać?

Prowadzący

Aleksandra Zając - Główna Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku. Zarządza i nadzoruje pracę działu finansowego. Odpowiada za plan wydatków budżetowych w wysokości ponad 32 mln zł. rocznie. Realizuje projekty współfinansowane ze środków UE. W 2002 roku uzyskała tytuł magistra na kierunku finanse i bankowość na wydziale Ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia